Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

മുസലായുധന്‍ - Musalaayudhan‍ അരോചിഷ്ണു - Arochishnu അനുയാത്രം - Anuyaathram ഖഗേന്ദ്രന്‍ - Khagendhran‍ ഔപരോധിക - Auparodhika പാണികന്‍ - Paanikan‍ തൂക്കുമട്ടം - Thookkumattam നിഭൃത - Nibhrutha കരീലപ്പക്കി - Kareelappakki നേര്‍ക്കണ - Ner‍kkana അവനത - Avanatha നിതലം - Nithalam അക്ഷണവേധി - Akshanavedhi നവഗ്രഹങ്ങള്‍ - Navagrahangal‍ അരുമ - Aruma ഗോപന - Gopana ഋഷിപഞ്ചമി - Rushipanchami ജാതിത്തം - Jaathiththam മുതിര്‍ക്കുക - Muthir‍kkuka കന്ധി - Kandhi വി - Vi തറിപ്പാട് - Tharippaadu ഗൃഹമേധന്‍ - Gruhamedhan‍ ലഘുത - Laghutha വശംവദ - Vashamvadha നിഷ്കല - Nishkala ധ്യാനി - Dhyaani നരവിഷാണം - Naravishaanam നന്ദകം - Nandhakam നുരയുക - Nurayuka ശിഷ്ട - Shishda അവഗ്രാഹം - Avagraaham ഘസ്രന്‍ - Ghasran‍ പ്രശ്രിത - Prashritha അഭ്യാഹരിക്കുക - Abhyaaharikkuka ഗിരിഗഹ്വരം - Girigahvaram അവകലിത - Avakalitha ആശ്വാസിത - Aashvaasitha ഉപയോഷം - Upayosham കാമരം - Kaamaram ദൂഷ്യം - Dhooshyam ഉഷ്ണശിഖ - Ushnashikha കരിവേപ്പില, കരു- - Kariveppila, Karu- ചായ്വ് - Chaayvu കലശമാടുക, കലശാടുക - Kalashamaaduka, Kalashaaduka മുദ്ഗലന്‍ - Mudhgalan‍ ഗര്‍ഭാധാനം - Gar‍bhaadhaanam കീരമണി - Keeramani ഭവാനീപതി - Bhavaaneepathi മനോഹര - Manohara

Random Words

അഭദ്രം - Abhadhram വൃക്ഷാലയം - Vrukshaalayam കൊഴു - Kozhu ഉടനുടന്‍ - Udanudan‍ കരിയുമ്മത്ത്, കാരുമ്മത്ത് - Kariyummaththu, Kaarummaththu ഋചീകം - Rucheekam ബില്വദണ്ഡന്‍ - Bilvadhandan‍ വര - Vara സകുക്ഷി - Sakukshi കയന, കയനെ - Kayana, Kayane കാലവിപ്രകര്‍ഷം - Kaalaviprakar‍sham ചരണമുദ്ര - Charanamudhra മണ്ഡോദരി - Mandodhari ത്രാസനം - Thraasanam എലുകക്കല്ല് - Elukakkallu പുത്രകൃതകന്‍ - Puthrakruthakan‍ പ്രണിധാനം - Pranidhaanam തണ്ടാരിതള്‍ക്കണ്ണന്‍ - Thandaarithal‍kkannan‍ സ്കന്ധസ്സ് - Skandhassu ഗര്‍ഭദാസന്‍ - Gar‍bhadhaasan‍ വയല്‍ - Vayal‍ നുള - Nula കുത്തിയിടിക്കുക - Kuththiyidikkuka തൊഴുത്ത് - Thozhuththu ശിപായി - Shipaayi ത്യാഗവാന്‍ - Thyaagavaan‍ നിക്ഷിപ്ത - Nikshiptha ഉദ്ബുദ്ധ - Udhbuddha മൂത്രാശയം - Moothraashayam ശ്രീപതി - Shreepathi പ്രത്യര്‍ഥി - Prathyar‍thi അടുത്തൂണ്‍ - Aduththoon‍ കൃമിലിക - Krumilika വീമ്പ് - Veempu ഖര്‍ജുഘ്നം - Khar‍jughnam മീവരന്‍ - Meevaran‍ ചടുലേക്ഷണന്‍ - Chadulekshanan‍ ഊണ്ണു - Oonnu അയ്ഹോളെ - Ayhole അഷ്ടമാര്‍ഗങ്ങള്‍ - Ashdamaar‍gangal‍ എങ്ങോര്‍ - Engor‍ അക്ഷരി - Akshari ഈഴച്ചെമ്പകം, ഈഴവ- - Eezhachempakam, Eezhava- കിടത്തല്‍ - Kidaththal‍ മുഖപടം - Mukhapadam കൈവരിശ് - Kaivarishu അല്പാധിപത്യം - Alpaadhipathyam നിവൃത്താത്മാവ് - Nivruththaathmaavu നിഷധം - Nishadham ക്രീഡാരത്നം - Kreedaarathnam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About യമി.

Get English Word for യമി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
യമി - Yami  :  യമംചെയ്യുന്ന, അടക്കുന്ന; 2. ആത്മസംയമനംചെയ്യുന്ന, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കിയിട്ടുള്ള - Yamamcheyyunna, Adakkunna; 2. Aathmasamyamanamcheyyunna, Indhriyangale Keezhadakkiyittulla
     
     
യമി - Yami  :  സന്ന്യാസി, യതി - Sannyaasi, Yathi
     
യമി - Yami  :  യമന്‍റെ സഹോദരി, യമുനാ നദി - Yaman‍re Sahodhari, Yamunaa Nadhi
     
യമിക്കുക - Yamikkuka  :  അടക്കുക, നിയന്ത്രിക്കുക, സംയമനംചെയ്യുക - Adakkuka, Niyanthrikkuka, Samyamanamcheyyuka
     
യമിക്കുക - Yamikkuka  :  മന്ത്രിക്കുക - Manthrikkuka
     
യമിക്കുക - Yamikkuka  :  കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക - Kootticher‍kkuka
     
യമിത - Yamitha  :  അടക്കപ്പെട്ട, നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട - Adakkappetta, Niyanthrikkappetta
     
യമിത - Yamitha  :  ബന്ധിക്കപ്പെട്ട - Bandhikkappetta
     
യമിത - Yamitha  :  കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കപ്പെട്ട - Kootticher‍kkappetta
     
യമിനി - Yamini  :  സന്ന്യാസിനി - Sannyaasini
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×