Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അര്‍ത്ഥകൃച്ഛം - Ar‍ththakruchcham അനിലബന്ധു, -സഖന്‍ - Anilabandhu, -sakhan‍ ഗുപ്തകന്‍ - Gupthakan‍ ഒഴാല്‍ - Ozhaal‍ ആസ്വാദനം - Aasvaadhanam ശബ്ദബ്രഹ്മം - Shabdhabrahmam ഘനമാര്‍ഗം - Ghanamaar‍gam വിപ്രലാപം - Vipralaapam ചിരമിത്രം - Chiramithram ഉജ്ജീവനം - Ujjeevanam എക്സിക്യൂട്ടീവ് - Eksikyootteevu നമനം - Namanam സ്വം - Svam അഭ്യനുജ്ഞാത - Abhyanujnjaatha പതക - Pathaka തറവാടിത്തം - Tharavaadiththam വാര്‍ത്താമാത്രം - Vaar‍ththaamaathram ആശ്ലേഷിക്കുക - Aashleshikkuka അരിമേജയന്‍ - Arimejayan‍ പ്രധനം - Pradhanam കര്‍ണീസുതന്‍ - Kar‍neesuthan‍ ചിത്താമല്ലി - Chiththaamalli തുന്ദം - Thundham മഞ്ജുകേശി - Manjjukeshi താരിഖ് - Thaarikhu ഭ്രാജിഷ്ണു - Bhraajishnu ആത്തമോദം - Aaththamodham ഉപനത - Upanatha നാകുലം - Naakulam മധുവ്രതം - Madhuvratham അകാലപ്രസവം - Akaalaprasavam രണരണിക - Ranaranika ജാരജ - Jaaraja ശോഷിക്കുക - Shoshikkuka അവഗ്രാഹം - Avagraaham ശീതളാശ്വം - Sheethalaashvam വെറി - Veri വിസ്ഫുലിംഗം - Visphulimgam അയോമയം - Ayomayam സവര്‍ണ - Savar‍na ജാതകലാപം - Jaathakalaapam ഉരുട്ടുചന്ദനം - Uruttuchandhanam ഭീത - Bheetha പ്രാണഭയം - Praanabhayam ഏഞ്ഞ - Enja സാരസാസനന്‍ - Saarasaasanan‍ താടി - Thaadi കലപ്പാട്, കലമ്പാട് - Kalappaadu, Kalampaadu ഏകദേശവിവര്‍ത്തി - Ekadheshavivar‍ththi ആല്‍ - Aal‍

Random Words

തദ്രൂപം - Thadhroopam കട്ടള, കട്ടിള - Kattala, Kattila ചുടു - Chudu മോചകന്‍ - Mochakan‍ അധികാരം - Adhikaaram തര്‍ക്കി, ടര്‍ക്കി - Thar‍kki, Dar‍kki മധുച്ഛിഷ്ടം - Madhuchchishdam കോന്തക്കാലന്‍ - Konthakkaalan‍ ആമത്യഷ്ണ - Aamathyashna ഏഷണം - Eshanam സ്ഥൂരന്‍, സ്ഥൂരം - Sthooran‍, Sthooram പാത്തുക - Paaththuka ഉശീരബീജം - Usheerabeejam സമഞ്ജനം - Samanjjanam അന്തശയ്യ - Anthashayya ആചാന്ത - Aachaantha വാരിദം - Vaaridham അപ്രചോദിത - Aprachodhitha അവിസ്മരണീയ - Avismaraneeya ഉപബോധമനസ്സ് - Upabodhamanassu ഇട്ടുപടിപ്പാട്ടം - Ittupadippaattam ഉല്‍പലമാലിക - Ul‍palamaalika കഷണം - Kashanam നല്‍പ്പ് - Nal‍ppu കലഞ്ജം, കളഞ്ജം - Kalanjjam, Kalanjjam ഉപചിത്ര - Upachithra ചികുരന്‍ - Chikuran‍ സുഖാസനം - Sukhaasanam താറ് - Thaaru അന്തര്‍യാമി - Anthar‍yaami അനന്തഗുണ - Ananthaguna പ്രാവീണ്യം - Praaveenyam അംഗപ്രായശ്ചിത്തം - Amgapraayashchiththam ദൃത - Dhrutha ആനമിക്കുക - Aanamikkuka നീപ - Neepa വൈകൃത - Vaikrutha തോയസര്‍പ്പിക - Thoyasar‍ppika വിലയം - Vilayam ചളുക്ക - Chalukka ലക്ഷ്മീക - Lakshmeeka ചൂചുകം - Choochukam പൂലിക - Poolika കര്‍ണികി - Kar‍niki കിരീടധാരണം - Kireedadhaaranam കിളര്‍പ്പ് - Kilar‍ppu രചിത - Rachitha ചള്ള് - Challu പരിരക്ഷിത - Parirakshitha ധൈര്യവത്ത് - Dhairyavaththu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About രൂഢി.

Get English Word for രൂഢി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
രൂഢി - Rooddi  :  ഉറപ്പുനേടിയ, അംഗീകൃതമായ - Urappunediya, Amgeekruthamaaya
     
     
രൂഢി - Rooddi  :  സന്ദര്‍ഭത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വതേയുള്ള, പരക്കെ അംഗീകാരംനേടിയ (അര്‍ത്ഥം) - Sandhar‍bhaththe Aashrayikkaathe Svatheyulla, Parakke Amgeekaaramnediya (ar‍ththam)
     
രൂഢി - Rooddi  :  പ്രസിദ്ധി, അംഗീകാരം, പ്രചാരം - Prasiddhi, Amgeekaaram, Prachaaram
     
രൂഢി - Rooddi  :  ഉറപ്പ് - Urappu
     
രൂഢി - Rooddi  :  മുളപൊട്ടല്‍ - Mulapottal‍
     
രൂഢി - Rooddi  :  വളര്‍ച്ച, ഉയര്‍ച്ച - Valar‍cha, Uyar‍cha
     
രൂഢി - Rooddi  :  ഉത്പത്തി - Uthpaththi
     
രൂഢി - Rooddi  :  വര്‍ധന, വികാസം - Var‍dhana, Vikaasam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×