Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പ്രഹൃതി - Prahruthi വംശകം - Vamshakam പെറ്റം - Pettam കൗമോദകി - Kaumodhaki സൂത്രകണ്ഠന്‍ - Soothrakandan‍ ധര്‍മാര്‍ഥം - Dhar‍maar‍tham കൈപ്പണി - Kaippani ആപസ്തംബന്‍ - Aapasthamban‍ ദിവ്യവര്‍ഷം - Dhivyavar‍sham പാമകന്‍ - Paamakan‍ കിരീടമാലി - Kireedamaali പ്രക്ഷി - Prakshi യവിക - Yavika ഗോപീഥം - Gopeetham കമ്പിത - Kampitha സുദര്‍ശനന്‍ - Sudhar‍shanan‍ അവചനീയ - Avachaneeya നിഗൃഹ്യ - Nigruhya മേശപിരിക്കുക - Meshapirikkuka കളിപ്പാട്ടം - Kalippaattam ജലാകരം - Jalaakaram തുരപ്പണം - Thurappanam സൂര്യ - Soorya അധോദൃഷ്ടി - Adhodhrushdi ജരിത - Jaritha വിറ്റുമുതല്‍ - Vittumuthal‍ തീയതി - Theeyathi പാദദാരിക - Paadhadhaarika ദിനചലനം - Dhinachalanam പൊതിമാട് - Pothimaadu ദംശകം - Dhamshakam പരിവാസം - Parivaasam ആറ്റുക - Aattuka എതക്കേട് - Ethakkedu പന്നിയമ്പുറം - Panniyampuram ചിതയ്ക്കുക - Chithaykkuka അധസ്താത്, -ല്‍ - Adhasthaathu, -l‍ പലചരക്ക് - Palacharakku കങ്കോല(ക)ം - Kankola(ka)m ജംഗമത്വം - Jamgamathvam യുഗധര്‍മം - Yugadhar‍mam ചന്ദ്രരേണു - Chandhrarenu ആര്‍ - Aar‍ സംസ്കര്‍ത്താവ് - Samskar‍ththaavu ത്യാജ്യ - Thyaajya മന്ത്രണം - Manthranam ചല്ലടം - Challadam ക്രാന്തം - Kraantham ആസ്രാവി - Aasraavi മാംസം - Maamsam

Random Words

കൈവഞ്ചി - Kaivanchi അഭ്യുപഗമിതന്‍ - Abhyupagamithan‍ രജിസ്ട്രാര്‍ - Rajisdraar‍ മണ്ണെര - Mannera പൈത്യം - Paithyam ക്രുഞ്ചം - Kruncham ഉപേക്ഷിതവ്യ - Upekshithavya കുടിയേറുക - Kudiyeruka ഹസ്തസംജ്ഞ - Hasthasamjnja ചെല്ലുക - Chelluka കായ്വ് - Kaayvu തനൂനപ്താവ് - Thanoonapthaavu കിട്ടം - Kittam ഇലുമ്പി - Ilumpi ഏകാധിപതി - Ekaadhipathi ദ്രുണി - Dhruni പരിബദ്ധ - Paribaddha കറിക്കായം - Karikkaayam സപ്തനാഡികള്‍ - Sapthanaadikal‍ പയ്യാന, -നി - Payyaana, -ni വെമ്പാടം - Vempaadam പശ്ചിമോത്തര - Pashchimoththara വപനം - Vapanam വേദാരം - Vedhaaram ഓപ്പറേഷന്‍ - Oppareshan‍ അര്‍വാംഗന്‍ - Ar‍vaamgan‍ ദധാന - Dhadhaana അനുത്തര - Anuththara ഉത്സാദിത - Uthsaadhitha കക്ഷരുഹ - Kaksharuha തദപി - Thadhapi ഹീരകം - Heerakam കൈനാറി - Kainaari ചുളുക്കം - Chulukkam കുപഥം - Kupatham ചീകീട് - Cheekeedu നച്ച് - Nachu വചരം - Vacharam ഉരിക്കുക - Urikkuka ഉസ്സി - Ussi മൃഗാക്ഷി - Mrugaakshi ഊളം, ഊളന്‍കൊടി - Oolam, Oolan‍kodi വിരകുക - Virakuka ആശ്രുതി - Aashruthi ഇച്ചേച്ചി - Ichechi രൂപാന്തരം - Roopaantharam നിസ്രവിക്കുക - Nisravikkuka വൈദ്യുതശ്മശാനം - Vaidhyuthashmashaanam തുമ്പി - Thumpi ഗര്‍ഹിത - Gar‍hitha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About രൗദ്ര.

Get English Word for രൗദ്ര [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  രുദ്രനെ സംബന്ധിച്ച - Rudhrane Sambandhicha
     
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  ഭയങ്കരമായ - Bhayankaramaaya
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  ക്രൂരതയുള്ള - Kroorathayulla
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  തീക്ഷ്ണമായ - Theekshnamaaya
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  നാടകാദികളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന രസങ്ങളില്‍ ഒന്ന് - Naadakaadhikaliloode Aavishkarikkappedunna Rasangalil‍ Onnu
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  ഉഗ്രം - Ugram
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  ക്രാധത്തിന്‍റെ തീക്ഷ്ണത - Kraadhaththin‍re Theekshnatha
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  സൂര്യന്‍റെ ചൂട് - Sooryan‍re Choodu
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  തിരുവാതിര നക്ഷത്രം - Thiruvaathira Nakshathram
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  തണുപ്പുകാലം - Thanuppukaalam
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  ഒരു മുഹൂര്‍ത്തം, അരുണോദയത്തിനുമുമ്പുള്ളത് - Oru Muhoor‍ththam, Arunodhayaththinumumpullathu
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  രൗദ്രഭാവം - Raudhrabhaavam
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  രൗദ്രമുള്ള അവസ്ഥ - Raudhramulla Avastha
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  ക്രൂരത - Krooratha
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  ഉഷ്ണം - Ushnam
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  യമന്‍ - Yaman‍
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  കര്‍ത്തികേയന്‍ - Kar‍ththikeyan‍
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  ഭയങ്കരന്‍ - Bhayankaran‍
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  രുദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവന്‍ - Rudhrane Aaraadhikkunnavan‍
     
രൗദ്രി - Raudhri  :  രുദ്രപത്നി, പാര്‍വതി - Rudhrapathni, Paar‍vathi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×