Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഖരകിരണന്‍ - Kharakiranan‍ വേണ്ടി - Vendi സങ്കരജാതി - Sankarajaathi നകത് - Nakathu അടിച്ചുതളി - Adichuthali വൃദ്ധസൂത്രകം - Vruddhasoothrakam കടപ്പുറം - Kadappuram അബാധിത - Abaadhitha സ്രാങ്ക് - Sraanku കണേര, -രു - Kanera, -ru ധൂമില - Dhoomila പവനജവം - Pavanajavam പശുരജ്ജു - Pashurajju അട്ടഹസിക്കുക - Attahasikkuka എരുവ് - Eruvu ശംബുക - Shambuka പളക്ക് - Palakku പാര - Paara വപ്താവ് - Vapthaavu ആശ്മിക - Aashmika ആയന്ത്രിത - Aayanthritha ഗൃഹമേധി - Gruhamedhi മിരട്ടല്‍ - Mirattal‍ കൈക്കുറിപ്പ് - Kaikkurippu സാര്‍ഥ - Saar‍tha ലംബിത - Lambitha ഓമ്പുക - Ompuka പെരുമാളട്ട - Perumaalatta വാചാമഗോചരം - Vaachaamagocharam പൊങ്ങ - Ponga ഉദഗ്ര - Udhagra അര്‍ണോജം - Ar‍nojam കാനകനാറി - Kaanakanaari അങ്ങേവന്‍ - Angevan‍ എളയ്ന്ന - Elaynna ഉപപ്രദര്‍ശനം - Upapradhar‍shanam വൈദാന്തിക - Vaidhaanthika നിര്‍വാണന്‍ - Nir‍vaanan‍ വാശിത - Vaashitha തണ്ണുക - Thannuka ഖണ്ഡികം - Khandikam പരിണാമി - Parinaami ചെമ്പേട്ട് - Chempettu കൊടുനീതി - Koduneethi ആനന്ദഥൂ - Aanandhathoo ഗജേന്ദ്രന്‍ - Gajendhran‍ നൈര്‍മല്യം - Nair‍malyam പൂര്‍വിക - Poor‍vika ഇന്ദ്രപുഷ്പിക - Indhrapushpika ഇറക്ക് - Irakku

Random Words

കടുശര്‍ക്കര - Kadushar‍kkara ആംഗാരം - Aamgaaram ബോധവാസരം - Bodhavaasaram ഈഷം - Eesham ഉദ്ഗ്രഥിത - Udhgrathitha വിനേതാ(വ്) - Vinethaa(vu) പേടി - Pedi ചെല്‍ - Chel‍ ചന്ദ്രമാല - Chandhramaala ചന്ദ്രഹംസ - Chandhrahamsa മഹാവൃന്ദം - Mahaavrundham ഖന്നാസ് - Khannaasu കളിയിണക്കുക - Kaliyinakkuka നിദ്രാഗൃഹം - Nidhraagruham ആറ് - Aaru ഗ്രഹഗ്രാമണി - Grahagraamani ഗന്ധിപത്രം, -പര്‍ണം - Gandhipathram, -par‍nam ഭഗവതി - Bhagavathi കാണ്‍സ്റ്റബിള്‍ - Kaan‍sttabil‍ കശങ്ങുക - Kashanguka ശംഖപുഷ്പം - Shamkhapushpam നവരത്നങ്ങള്‍ - Navarathnangal‍ സ്‌ത്രീപ്രിയം - Sthreepriyam കുടില്‍ - Kudil‍ ഖോജ - Khoja ജയപത്രം - Jayapathram എന്‍റെ, എന്നുടെ - En‍re, Ennude നിഷ്പാദിത - Nishpaadhitha ക്ഷുപന്‍ - Kshupan‍ ഗായത്രി - Gaayathri തണ്‍പ് - Than‍pu ശകുലി - Shakuli തിമിര്‍ - Thimir‍ നിഴലി - Nizhali പേറ്റുതിങ്കള്‍ - Pettuthinkal‍ അനുകൂലിക്കുക - Anukoolikkuka നോവ് - Novu അതിമൃത്യു - Athimruthyu ഏഡം - Edam ചേര്‍ക്കരപ്പന്‍ - Cher‍kkarappan‍ അനാഹാര്യ - Anaahaarya ആനത്തൊണ്ടി - Aanaththondi അത്ഭുതസ്വനന്‍ - Athbhuthasvanan‍ പ്രതരം - Pratharam ചടുലാപാംഗം - Chadulaapaamgam മുരദം - Muradham ചെപ്പുപ്പത്തിരം - Cheppuppaththiram ദീക്ഷണം - Dheekshanam ഉരസ്ക - Uraska കൗടുംബ - Kaudumba
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About രൗദ്ര.

Get English Word for രൗദ്ര [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  രുദ്രനെ സംബന്ധിച്ച - Rudhrane Sambandhicha
     
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  ഭയങ്കരമായ - Bhayankaramaaya
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  ക്രൂരതയുള്ള - Kroorathayulla
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  തീക്ഷ്ണമായ - Theekshnamaaya
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  നാടകാദികളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന രസങ്ങളില്‍ ഒന്ന് - Naadakaadhikaliloode Aavishkarikkappedunna Rasangalil‍ Onnu
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  ഉഗ്രം - Ugram
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  ക്രാധത്തിന്‍റെ തീക്ഷ്ണത - Kraadhaththin‍re Theekshnatha
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  സൂര്യന്‍റെ ചൂട് - Sooryan‍re Choodu
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  തിരുവാതിര നക്ഷത്രം - Thiruvaathira Nakshathram
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  തണുപ്പുകാലം - Thanuppukaalam
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  ഒരു മുഹൂര്‍ത്തം, അരുണോദയത്തിനുമുമ്പുള്ളത് - Oru Muhoor‍ththam, Arunodhayaththinumumpullathu
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  രൗദ്രഭാവം - Raudhrabhaavam
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  രൗദ്രമുള്ള അവസ്ഥ - Raudhramulla Avastha
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  ക്രൂരത - Krooratha
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  ഉഷ്ണം - Ushnam
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  യമന്‍ - Yaman‍
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  കര്‍ത്തികേയന്‍ - Kar‍ththikeyan‍
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  ഭയങ്കരന്‍ - Bhayankaran‍
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  രുദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവന്‍ - Rudhrane Aaraadhikkunnavan‍
     
രൗദ്രി - Raudhri  :  രുദ്രപത്നി, പാര്‍വതി - Rudhrapathni, Paar‍vathi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×