Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അതിസക്തി - Athisakthi പദാഹത - Padhaahatha മാലതി - Maalathi സൂചിത - Soochitha രണഗീതപ്പക്ഷി - Ranageethappakshi കലാങ്കുരം - Kalaankuram കോകിലാവാസം - Kokilaavaasam മദനോത്സവം - Madhanothsavam ഛുരിക - Churika പ്രദേശനി, -ശിനി - Pradheshani, -shini കുറ്റപ്പെടുത്തുക - Kuttappeduththuka  - Cha നിര്യാതം - Niryaatham അകമിയം - Akamiyam ആഭിജാത്യം - Aabhijaathyam താപ്പിട - Thaappida സ്വരലാസിക - Svaralaasika ഹല്യ - Halya മൊഴിയുക - Mozhiyuka ഊര്‍ജിതം - Oor‍jitham നിചയം - Nichayam മുഗ്ധാക്ഷി - Mugdhaakshi നര്‍മദ - Nar‍madha നാഗഭൂഷണന്‍ - Naagabhooshanan‍ തമ്പാന്‍ - Thampaan‍ യാജ്ഞിക - Yaajnjika തലപ്പാല് - Thalappaalu ചക്കടിയന്‍ - Chakkadiyan‍ വസ്തി - Vasthi ചൂഴവും - Choozhavum കാസനാശിനി - Kaasanaashini വേണീസംഹാരം - Veneesamhaaram കേശഗര്‍ഭന്‍ - Keshagar‍bhan‍ ഉതിര്‍ച്ച, ഉതിര്‍പ്പ് - Uthir‍cha, Uthir‍ppu ദീപക്കാഴ്ച - Dheepakkaazhcha ദൈവവിവാഹം - Dhaivavivaaham അപാകരണം - Apaakaranam യിയാനന്‍ - Yiyaanan‍ ഗൂവാകം - Goovaakam വടകം - Vadakam ക്ഷപാഹരന്‍ - Kshapaaharan‍ നിവിത്ത് - Niviththu ചക്രസ്വാമി - Chakrasvaami ഓക്യ - Okya മോഘം - Mogham ചന്ത്രക്കാരന്‍ - Chanthrakkaaran‍ എമ്പവന്‍ - Empavan‍ ഉപപാദുക - Upapaadhuka കൂറ്റരി - Koottari ശാരീരകം - Shaareerakam

Random Words

അളര്‍ത്തുക - Alar‍ththuka തലനാര് - Thalanaaru കവാരം - Kavaaram മര്‍ക്കടം - Mar‍kkadam വൃത്തമല്ലിക - Vruththamallika പൊത്തല്‍ - Poththal‍ ഉണ്ടവില്ല് - Undavillu ഗാന്ധാരഗതി - Gaandhaaragathi അഖേദിത്വം - Akhedhithvam അര്‍ത്ഥവാദം - Ar‍ththavaadham ആപാദിത - Aapaadhitha യജ്യ - Yajya സവയസ്സ് - Savayassu ഒമച്ചില്‍ - Omachil‍ വരട്ടുമഞ്ഞള്‍ - Varattumanjal‍ ആനനക്കി - Aananakki വ്യോമകേശന്‍ - Vyomakeshan‍ ആജീവകഫലം - Aajeevakaphalam മാര - Maara വശക്കേട് - Vashakkedu ശാലിഹോത്രി - Shaalihothri മുളപ്പിക്കുക - Mulappikkuka തുംബ - Thumba ദോര്‍ദണ്ഡം - Dhor‍dhandam കൊമ്പന്മുളക് - Kompanmulaku ശുല്ബഭസ്മം - Shulbabhasmam ചീക്കണ്ണന്‍ - Cheekkannan‍ കൊട്ട് - Kottu അഗ്നിജാരം - Agnijaaram സ്ഫിര - Sphira അഭിന്യാസം - Abhinyaasam ഉദണ്ഡപാലം - Udhandapaalam കാന്തുക - Kaanthuka കാഷ്ഠകദളി - Kaashdakadhali നെല്ലോക് - Nelloku കാവിതി - Kaavithi ആഢകികം, -കീനം - Aaddakikam, -keenam അഗ്നിവാര്‍പ്പന്‍ - Agnivaar‍ppan‍ ക്രവ്യാദന്‍ - Kravyaadhan‍ ചെക്കിട്ട - Chekkitta കാമതന്ത്രം - Kaamathanthram കാണാ, -ണായ് - Kaanaa, -naayu മാര്‍ഗവതി - Maar‍gavathi ദേവതാരം - Dhevathaaram ഉള്ളട്ടക്കരി - Ullattakkari കവികം - Kavikam വൃഷലി - Vrushali ചെടിക്കുക - Chedikkuka അവിക്കുക - Avikkuka അഭ്യന്തര - Abhyanthara
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About രൗദ്ര.

Get English Word for രൗദ്ര [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  രുദ്രനെ സംബന്ധിച്ച - Rudhrane Sambandhicha
     
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  ഭയങ്കരമായ - Bhayankaramaaya
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  ക്രൂരതയുള്ള - Kroorathayulla
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  തീക്ഷ്ണമായ - Theekshnamaaya
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  നാടകാദികളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന രസങ്ങളില്‍ ഒന്ന് - Naadakaadhikaliloode Aavishkarikkappedunna Rasangalil‍ Onnu
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  ഉഗ്രം - Ugram
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  ക്രാധത്തിന്‍റെ തീക്ഷ്ണത - Kraadhaththin‍re Theekshnatha
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  സൂര്യന്‍റെ ചൂട് - Sooryan‍re Choodu
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  തിരുവാതിര നക്ഷത്രം - Thiruvaathira Nakshathram
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  തണുപ്പുകാലം - Thanuppukaalam
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  ഒരു മുഹൂര്‍ത്തം, അരുണോദയത്തിനുമുമ്പുള്ളത് - Oru Muhoor‍ththam, Arunodhayaththinumumpullathu
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  രൗദ്രഭാവം - Raudhrabhaavam
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  രൗദ്രമുള്ള അവസ്ഥ - Raudhramulla Avastha
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  ക്രൂരത - Krooratha
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  ഉഷ്ണം - Ushnam
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  യമന്‍ - Yaman‍
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  കര്‍ത്തികേയന്‍ - Kar‍ththikeyan‍
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  ഭയങ്കരന്‍ - Bhayankaran‍
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  രുദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവന്‍ - Rudhrane Aaraadhikkunnavan‍
     
രൗദ്രി - Raudhri  :  രുദ്രപത്നി, പാര്‍വതി - Rudhrapathni, Paar‍vathi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×