Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ദ്വൈധ്യം - Dhvaidhyam നിര്യാമന്‍ - Niryaaman‍ മധുകരം - Madhukaram ചേരളന്‍ - Cheralan‍ പരിലേഹി - Parilehi ഭാരവാഹകന്‍ - Bhaaravaahakan‍ ദിവ്യപഞ്ചമം - Dhivyapanchamam കാവി - Kaavi ശ്വേതവാഹനന്‍ - Shvethavaahanan‍ അമരലത - Amaralatha തിരുവനന്തപുരം - Thiruvananthapuram ചിത്രപത്രകം - Chithrapathrakam സവേശ - Savesha വികര്‍മക്രിയ - Vikar‍makriya സൗവര്‍ണ - Sauvar‍na ദൗര്‍ഹൃദന്‍ - Dhaur‍hrudhan‍ വ്യക്തിത്വം - Vyakthithvam തുളിയുക - Thuliyuka അഗ്നിസ്നാനം - Agnisnaanam മുണ്ഡം - Mundam പുഷ്പവൃഷ്ടി - Pushpavrushdi മരതകം - Marathakam അപ്രതിഭന്‍ - Aprathibhan‍ മാലുധാനം - Maaludhaanam ഊമച്ചി - Oomachi അച്ചടയാളം - Achadayaalam കൊഴുമുതലായ്മ - Kozhumuthalaayma ചുടിച്ചില്‍ - Chudichil‍ ചില്ലറച്ചെലവ് - Chillarachelavu ദ്രാവിഡര്‍ - Dhraavidar‍ ആണ്മ - Aanma ഊന്നിവല - Oonnivala പൊളുക്കവില്‍ - Polukkavil‍ നവകര്‍മസാക്ഷികള്‍ - Navakar‍masaakshikal‍ ശ്രമം - Shramam വിയര്‍, വേര്‍ - Viyar‍, Ver‍ കൂവ, കൂവാ, കൂവ്വാ, കൂവേ, കൂവ്വേ - Koova, Koovaa, Koovvaa, Koove, Koovve പെരു, പെരിയ - Peru, Periya അകല്‍പിത - Akal‍pitha ആയസി - Aayasi കൊലപ്പല്ല് - Kolappallu പത്മിനീശന്‍ - Pathmineeshan‍ തികിരി - Thikiri കഴപ്പന്‍ - Kazhappan‍ പടിഞ്ഞാറ്റകം - Padinjaattakam നിര്‍ധൗത - Nir‍dhautha വെണ്ണീറ് - Venneeru ശിഞ്ജി - Shinjji പരവാച്യം - Paravaachyam ജോനകനാരകം - Jonakanaarakam

Random Words

കുലവര്‍ണ - Kulavar‍na ശാംബുകം - Shaambukam വൗസ്സ് - Vaussu അനുമന്ത്രിക്കുക - Anumanthrikkuka ചുങ്കച്ചാവടി - Chunkachaavadi മുറിമാടമ്പി - Murimaadampi പുലരെ - Pulare പാഞ്ച - Paancha അനുമതി - Anumathi ഓഷധിപ്രസ്ഥം - Oshadhiprastham കഠിനകോഷ്ഠം - Kadinakoshdam തൊട്ടി - Thotti ചകരിച്ചോറ് - Chakarichoru ചാര്‍ച്ചക്കാരന്‍ - Chaar‍chakkaaran‍ തൈലപാകം - Thailapaakam ആഭോഗാനന്ദം - Aabhogaanandham രുഹ - Ruha പികയുക - Pikayuka സനത്, സനല്‍ - Sanathu, Sanal‍ മണ്ഡലത്രയം - Mandalathrayam ഗാന്ധര്‍വികന്‍ - Gaandhar‍vikan‍ പത്മകര്‍ണിക - Pathmakar‍nika തീവ്രഗന്ധ - Theevragandha പ്രസിത - Prasitha പത്മദര്‍ശനം - Pathmadhar‍shanam അഭിവ്യഞ്ജിക്കുക - Abhivyanjjikkuka അടിക്കട്ട - Adikkatta കമ്മിറ്റി - Kammitti മറാട്ടി, -ഠി - Maraatti, -di തഴമ്പ് - Thazhampu കുക്കുടവൃത്തി - Kukkudavruththi ഗൂഢമന്ത്രം - Gooddamanthram കൊടിക്കപ്പല്‍ - Kodikkappal‍ സംശ്ലേഷിക്കുക - Samshleshikkuka ഗോത്രകര്‍ത്താവ് - Gothrakar‍ththaavu ഭുജശിരസ്സ് - Bhujashirassu ശുക്രവാസരം - Shukravaasaram രൂപണം - Roopanam തവറല്‍, തവറ് - Thavaral‍, Thavaru പതത്പ്രകര്‍ഷം - Pathathprakar‍sham ശാദ്വലം - Shaadhvalam കേക - Keka ഹാസ്പത്രി - Haaspathri ചിലവു - Chilavu കലിഹാരി(ക) - Kalihaari(ka) യഷ്ടിഗ്രഹന്‍ - Yashdigrahan‍ അധിവാസിത - Adhivaasitha അധര്‍മി - Adhar‍mi കാഷം - Kaasham അമുക്കന്‍ - Amukkan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About രൗദ്ര.

Get English Word for രൗദ്ര [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  രുദ്രനെ സംബന്ധിച്ച - Rudhrane Sambandhicha
     
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  ഭയങ്കരമായ - Bhayankaramaaya
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  ക്രൂരതയുള്ള - Kroorathayulla
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  തീക്ഷ്ണമായ - Theekshnamaaya
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  നാടകാദികളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന രസങ്ങളില്‍ ഒന്ന് - Naadakaadhikaliloode Aavishkarikkappedunna Rasangalil‍ Onnu
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  ഉഗ്രം - Ugram
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  ക്രാധത്തിന്‍റെ തീക്ഷ്ണത - Kraadhaththin‍re Theekshnatha
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  സൂര്യന്‍റെ ചൂട് - Sooryan‍re Choodu
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  തിരുവാതിര നക്ഷത്രം - Thiruvaathira Nakshathram
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  തണുപ്പുകാലം - Thanuppukaalam
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  ഒരു മുഹൂര്‍ത്തം, അരുണോദയത്തിനുമുമ്പുള്ളത് - Oru Muhoor‍ththam, Arunodhayaththinumumpullathu
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  രൗദ്രഭാവം - Raudhrabhaavam
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  രൗദ്രമുള്ള അവസ്ഥ - Raudhramulla Avastha
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  ക്രൂരത - Krooratha
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  ഉഷ്ണം - Ushnam
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  യമന്‍ - Yaman‍
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  കര്‍ത്തികേയന്‍ - Kar‍ththikeyan‍
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  ഭയങ്കരന്‍ - Bhayankaran‍
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  രുദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവന്‍ - Rudhrane Aaraadhikkunnavan‍
     
രൗദ്രി - Raudhri  :  രുദ്രപത്നി, പാര്‍വതി - Rudhrapathni, Paar‍vathi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×