Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ദൃഢമുഷ്ടി - Dhruddamushdi കര്‍മഠന്‍ - Kar‍madan‍ സ്വതസിദ്ധ - Svathasiddha തല്‍ - Thal‍ അടുക്കുമത്, -വത് - Adukkumathu, -vathu ഉറപ്പുഴു - Urappuzhu മുകിലന്‍ - Mukilan‍ നിയമവതി - Niyamavathi അമര്‍ത്യലോകം - Amar‍thyalokam പിഞ്ഛം - Pinjcham സ്യമന്തകം - Syamanthakam ചൊട്ടുക - Chottuka അനന്തകാലചക്രം - Ananthakaalachakram ഉപവീതം - Upaveetham ആദ്യുനന്‍ - Aadhyunan‍ വംശഭൃത്ത് - Vamshabhruththu ഭാമം - Bhaamam നരസിംഹം - Narasimham ഞൊടിക്കുക - Njodikkuka മയിലെള്ള് - Mayilellu വിടുതിക്കാരന്‍ - Viduthikkaaran‍ ഉമ്മാണി, ഉമ്മിണി, ഇമ്മിണി - Ummaani, Ummini, Immini ചലാക - Chalaaka കെടുമ്പന്‍ - Kedumpan‍ അന്യ - Anya കമണ്ഡലു - Kamandalu അടര്‍ക്കുക, അടര്‍ത്തുക - Adar‍kkuka, Adar‍ththuka ഉപേതാ(വ്) - Upethaa(vu) പരുഷന്‍ - Parushan‍ ന്യായാധിപതി - Nyaayaadhipathi കരകക്കിണ്ടി - Karakakkindi അനാശന്‍ - Anaashan‍ ചുറ്റിലും - Chuttilum നല്ലാ - Nallaa അവതത - Avathatha അവിഥ്യ - Avithya ഛിക്കാരം - Chikkaaram മുകഴ്ച - Mukazhcha മഹാരാഷ്ട്രം - Mahaaraashdram കുടി - Kudi തമ്മില്‍ - Thammil‍ വരിയോല - Variyola ജഘനി - Jaghani ഉരപ്പ് - Urappu കുമുദവതി - Kumudhavathi നിഷ്ഠൂരം - Nishdooram ഡിപ്ലോമ - Diploma അമറല്‍ - Amaral‍ ഒക്കുക - Okkuka ഉച്ഛ്വസനം - Uchchvasanam

Random Words

അധഃ - Adha സമാചരിക്കുക - Samaacharikkuka വിലകാരി - Vilakaari ഗരുഡഗാമി - Garudagaami ചെരിവ് - Cherivu ഗീതപ്രബന്ധ - Geethaprabandha ഇരാജന്‍ - Iraajan‍ ജലൗക(സ്സ്) - Jalauka(ssu) ആപ്പാണിക്കുക - Aappaanikkuka വുര്‍ണ - Vur‍na ഉദീരിതം - Udheeritham അസമാവൃത്തന്‍ - Asamaavruththan‍ ഉള്‍പ്പോര് - Ul‍pporu മന്ത്രകോടി - Manthrakodi കര്‍ക്കശദളം - Kar‍kkashadhalam ഉപര്യുപരി - Uparyupari ബഡവം - Badavam സേവ - Seva സംസാരി - Samsaari വക്ത്രപടം - Vakthrapadam അടകോടന്‍ - Adakodan‍ അദംഭ - Adhambha അഹര്‍മണി - Ahar‍mani കഫണി, കഫോണി - Kaphani, Kaphoni പഞ്ചകൃഷ്ടികള്‍ - Panchakrushdikal‍ അലറുക - Alaruka കുര്‍സ് - Kur‍su പയോധികം - Payodhikam പര്യായശയനം - Paryaayashayanam കരുവക്കെട്ട് - Karuvakkettu എന്‍പുരാന്‍ - En‍puraan‍ ഉപപര്‍ണം - Upapar‍nam കുറുകലര്‍ - Kurukalar‍ മുനക്കം - Munakkam തീക്ഷ്ണതൈലം - Theekshnathailam നലകിനി - Nalakini വില്ലൊലി - Villoli അരക്കുപ്പായം - Arakkuppaayam ചകരിച്ചോറ് - Chakarichoru ഗൗനര്‍ദന്‍ - Gaunar‍dhan‍ സ്നേഹഭൂമി - Snehabhoomi കൊലുന്നനെ - Kolunnane ഉത്പാദകന്‍, ഉല്‍- - Uthpaadhakan‍, Ul‍- ശ്ലാഘി - Shlaaghi മാധുരം - Maadhuram ഫലാസ്ഥി - Phalaasthi ചുങ്കിക്കുക - Chunkikkuka അതിരഥന്‍ - Athirathan‍ കഴച്ചിക്കല്‍, -കല്ല് - Kazhachikkal‍, -kallu ഉപാനഹം - Upaanaham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About രൗദ്ര.

Get English Word for രൗദ്ര [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  രുദ്രനെ സംബന്ധിച്ച - Rudhrane Sambandhicha
     
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  ഭയങ്കരമായ - Bhayankaramaaya
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  ക്രൂരതയുള്ള - Kroorathayulla
     
രൗദ്ര - Raudhra  :  തീക്ഷ്ണമായ - Theekshnamaaya
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  നാടകാദികളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന രസങ്ങളില്‍ ഒന്ന് - Naadakaadhikaliloode Aavishkarikkappedunna Rasangalil‍ Onnu
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  ഉഗ്രം - Ugram
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  ക്രാധത്തിന്‍റെ തീക്ഷ്ണത - Kraadhaththin‍re Theekshnatha
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  സൂര്യന്‍റെ ചൂട് - Sooryan‍re Choodu
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  തിരുവാതിര നക്ഷത്രം - Thiruvaathira Nakshathram
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  തണുപ്പുകാലം - Thanuppukaalam
     
രൗദ്രം - Raudhram  :  ഒരു മുഹൂര്‍ത്തം, അരുണോദയത്തിനുമുമ്പുള്ളത് - Oru Muhoor‍ththam, Arunodhayaththinumumpullathu
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  രൗദ്രഭാവം - Raudhrabhaavam
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  രൗദ്രമുള്ള അവസ്ഥ - Raudhramulla Avastha
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  ക്രൂരത - Krooratha
     
രൗദ്രത - Raudhratha  :  ഉഷ്ണം - Ushnam
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  യമന്‍ - Yaman‍
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  കര്‍ത്തികേയന്‍ - Kar‍ththikeyan‍
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  ഭയങ്കരന്‍ - Bhayankaran‍
     
രൗദ്രന്‍ - Raudhran‍  :  രുദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവന്‍ - Rudhrane Aaraadhikkunnavan‍
     
രൗദ്രി - Raudhri  :  രുദ്രപത്നി, പാര്‍വതി - Rudhrapathni, Paar‍vathi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×