Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ആയിനി - Aayini നലം - Nalam കോളാളി - Kolaali നരകകുണ്ഡം - Narakakundam പഴുക്കുക - Pazhukkuka സ്‌ത്രീസഭ - Sthreesabha വാസ്തോഷ്പതി - Vaasthoshpathi മാക്കം - Maakkam വികുണ്ഠന്‍ - Vikundan‍ ഗോവ് - Govu ഇലിയ - Iliya രാജഭാഷ - Raajabhaasha അനിലോഡിത - Aniloditha ഗുണരഹിതന്‍ - Gunarahithan‍ നരാംഗം - Naraamgam പടുവിത്ത് - Paduviththu അജപ - Ajapa വര്‍ക്കത്ത് - Var‍kkaththu പൈദ്വം - Paidhvam വാതമണ്ഡലി - Vaathamandali നളിന - Nalina അലങ്കാര്യ - Alankaarya ആദരേണ - Aadharena നികഴുക - Nikazhuka തരിത്രന്‍ - Tharithran‍ വെരട്ടുക - Verattuka ചങ്ങാതം - Changaatham ദാരയോഗം - Dhaarayogam ആമവാതം - Aamavaatham ദേശജം - Dheshajam അക്ഷരപങ്ങ്ക്തി - Aksharapangkthi ആണ്ഡജം - Aandajam ചികുരകലാപം - Chikurakalaapam വിശ - Visha പത്രവിശേഷകം - Pathravisheshakam ശൂദ്രാണി - Shoodhraani തോളായം - Tholaayam രക്തചൂര്‍ണം - Rakthachoor‍nam ആശന - Aashana അഭിശാപനം - Abhishaapanam പതിന്നാഴി - Pathinnaazhi ഗതസത്വ - Gathasathva ദിങ്നാഗം - Dhingnaagam ശൂതി - Shoothi അംഗപടി - Amgapadi ജന്യു - Janyu ഏടകം - Edakam ഇളാജാനി - Ilaajaani പേറ് - Peru മാതൃ - Maathru

Random Words

പകട് - Pakadu അമച്ചില്‍ - Amachil‍ കൈരവബന്ധു - Kairavabandhu ആശുപത്രി, ആസ്പത്രി - Aashupathri, Aaspathri കരതളിര്‍ - Karathalir‍ ചൗക്കകാലം - Chaukkakaalam അണ്ണ - Anna കൊക്ക് - Kokku പ്രതിഗ്രഹണം - Prathigrahanam ശാതനം - Shaathanam വല്ലിക - Vallika കലന - Kalana വല്ല - Valla പരിശാന്തി - Parishaanthi മൃഷ്ടഭോജനം - Mrushdabhojanam ശ്യാമിത - Shyaamitha പൂശുക - Pooshuka ജാലകി - Jaalaki ചടന്തുകാല്‍ - Chadanthukaal‍ വാശ്രം - Vaashram മഹാരോഗം - Mahaarogam രാജകീയ - Raajakeeya ഊണ് - Oonu ഉറുഞ്ചിമരം - Urunchimaram ഇടുങ്ങുക - Idunguka അമരജം - Amarajam സുന്ദരന്‍ - Sundharan‍ തേ - The മണിപ്രവാളം - Manipravaalam സാഹിത്യദര്‍പ്പണം - Saahithyadhar‍ppanam പ്രീതി - Preethi ദശഗണദേവതകള്‍ - Dhashaganadhevathakal‍ ജയേച്ഛു - Jayechchu അപകാര്യം - Apakaaryam സാംയുഗീനന്‍ - Saamyugeenan‍ വംഗം - Vamgam ഭുഗ്ന - Bhugna അഷ്ടമംഗലന്‍ - Ashdamamgalan‍ കൈവിരുത് - Kaiviruthu കേളന്‍ - Kelan‍ അപ്സുയോനി - Apsuyoni കാരകം - Kaarakam ദീനദീനം - Dheenadheenam ഉപചിത്ര - Upachithra ഉദ്ഘോഷിക്കുക, ഉല്‍- - Udhghoshikkuka, Ul‍- വടുവന്‍ - Vaduvan‍ ഗൃധ്നുത - Grudhnutha പൂജവെപ്പ്, -വയ്പ്പ് - Poojaveppu, -vayppu കഴിക്കണ്ടം - Kazhikkandam അവനിപന്‍ - Avanipan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About വക.

Get English Word for വക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
വക - Vaka  :  (ഒരു വ്യക്തിക്കോ വസ്തുവിനോ സ്ഥാപനത്തിനോ) ഉടമപ്പെട്ടത്, സ്വന്തമായുള്ളത് - (oru Vyakthikko Vasthuvino Sthaapanaththino) Udamappettathu, Svanthamaayullathu
     
     
വക - Vaka  :  ബന്ധപ്പെട്ടത്, ബന്ധപ്പെട്ടയാള്‍, വര്‍ഗത്തിലോ വംശത്തിലോപെട്ടയാള്‍ - Bandhappettathu, Bandhappettayaal‍, Var‍gaththilo Vamshaththilopettayaal‍
     
വക - Vaka  :  വസ്തു, സമ്പത്ത് - Vasthu, Sampaththu
     
വക - Vaka  :  ജാതി, വിഭാഗം (പ്ര.) വകകൊള്ളിക്കുക = 1. ഒരു ഇനത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുക, ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുക - Jaathi, Vibhaagam (pra.) Vakakollikkuka = 1. Oru Inaththil‍ Cher‍kkuka, Ul‍kkollikkuka
     
വക - Vaka  :  കണക്കില്‍കൊള്ളിക്കുക, കണക്കില്‍ ചേര്‍ക്കുക - Kanakkil‍kollikkuka, Kanakkil‍ Cher‍kkuka
     
വക - Vaka  :  തുക മാറ്റിവയ്ക്കുക. വകവരുത്തുക = കൊല്ലുക. വകയിരുത്തുക = ധനമോ മറ്റുവിഭവങ്ങളോ വേറേ വേറേ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി വിഭജിക്കുക. വകവയ്ക്കുക = 1. വകകൊള്ളിക്കുക - Thuka Maattivaykkuka. Vakavaruththuka = Kolluka. Vakayiruththuka = Dhanamo Mattuvibhavangalo Vere Vere Aavashyangal‍kkaayi Vibhajikkuka. Vakavaykkuka = 1. Vakakollikkuka
     
വക - Vaka  :  ശ്രദ്ധിക്കുക, പരിഗണിക്കുക - Shraddhikkuka, Pariganikkuka
     
വക - Vaka  :  ആദരിക്കുക. വകയാക്കുക = 1. സമ്പാദിക്കുക - Aadharikkuka. Vakayaakkuka = 1. Sampaadhikkuka
     
വക - Vaka  :  ഈടാക്കുക. വകതിരിക്കുക = പലൈനങ്ങളായോ വിഭാഗങ്ങളായോ വേര്‍തിരിക്കുക - Eedaakkuka. Vakathirikkuka = Palainangalaayo Vibhaagangalaayo Ver‍thirikkuka
     
വക - Vaka  :  "വകയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "vakayuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
വകക്കാരന്‍ - Vakakkaaran‍  :  ബന്ധു, കുഡുംബത്തില്‍പ്പെട്ടവന്‍ - Bandhu, Kudumbaththil‍ppettavan‍
     
വകക്കാരന്‍ - Vakakkaaran‍  :  ജാതിയിലോ വംശത്തിലോ വര്‍ഗത്തിലോപെട്ടവന്‍ - Jaathiyilo Vamshaththilo Var‍gaththilopettavan‍
     
വകക്കാരന്‍ - Vakakkaaran‍  :  സമ്പത്തുള്ളവന്‍ - Sampaththullavan‍
     
വകക്കാരന്‍ - Vakakkaaran‍  :  പങ്കാളി - Pankaali
     
വകച്ചല്‍ - Vakachal‍  :  വകയുക - Vakayuka
     
വകതിരിവ് - Vakathirivu  :  വിവേചിച്ച് അറിയാനുള്ള ശേഷി, വിവേകം - Vivechichu Ariyaanulla Sheshi, Vivekam
     
വകതിരിവ് - Vakathirivu  :  മര്യാദ - Maryaadha
     
വകതിരിവ് - Vakathirivu  :  തരംതിരിക്കല്‍ - Tharamthirikkal‍
     
വകപ്പടി - Vakappadi  :  ഇനവും തരവും അനുസരിച്ച് - Inavum Tharavum Anusarichu
     
വകഭേദം - Vakabhedham  :  ഒരു ജാതിയിലോ വര്‍ഗത്തിലോപെട്ട വസ്തുക്കള്‍ക്കിടയില്‍ സ്വഭാവത്തിലോ ഇനത്തിലോ ഉള്ള വ്യത്യാസം - Oru Jaathiyilo Var‍gaththilopetta Vasthukkal‍kkidayil‍ Svabhaavaththilo Inaththilo Ulla Vyathyaasam
     
വകഭേദം - Vakabhedham  :  ഒരു സമൂഹത്തിലെ അവാന്തര വിഭാഗം - Oru Samoohaththile Avaanthara Vibhaagam
     
വകമാറ്റം - Vakamaattam  :  ഒരിനത്തില്‍നിന്നു മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള മാറ്റം - Orinaththil‍ninnu Mattonnilekkulla Maattam
     
വകമാറ്റം - Vakamaattam  :  ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കള്‍ക്കിടയില്‍ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ - Onniladhikam Vasthukkal‍kkidayil‍ Angottumingottum Maattivaykkal‍
     
വകയിക്കുക - Vakayikkuka  :  വകയുക എന്ന ജോലിചെയ്യിക്കുക - Vakayuka Enna Jolicheyyikkuka
     
വകയുക - Vakayuka  :  നിരയായി വേര്‍തിരിക്കുക - Nirayaayi Ver‍thirikkuka
     
വകയുക - Vakayuka  :  തലമുടി ഇരുവശത്തേക്കും ഒറ്റുക്കിച്ചീകുക - Thalamudi Iruvashaththekkum Ottukkicheekuka
     
വകയുക - Vakayuka  :  മണ്ണിളക്കി വൃക്ഷങ്ങള്‍ക്കു തടമുണ്ടാക്കുക - Mannilakki Vrukshangal‍kku Thadamundaakkuka
     
വകയുക - Vakayuka  :  പങ്കിടുക - Pankiduka
     
വകയോല - Vakayola  :  ഭൂമിയുടെ കൈവശക്കാര്‍ക്കുകൊടുക്കുന്ന പ്രമാണം - Bhoomiyude Kaivashakkaar‍kkukodukkunna Pramaanam
     
വകിരുക - Vakiruka  :  തലമുടി വകഞ്ഞൊതുക്കുക - Thalamudi Vakanjothukkuka
     
വകിരുക - Vakiruka  :  തലമുടിയുടെ ചിക്കല്‍ മാറ്റുക - Thalamudiyude Chikkal‍ Maattuka
     
വകിരുക - Vakiruka  :  പങ്കിടുക - Pankiduka
     
വകിര്‍ക്കുക - Vakir‍kkuka  :  വകിരുക - Vakiruka
     
വകു - Vaku  :  "വകുക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "vakukkuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
വകുക്കുക - Vakukkuka  :  പകുക്കുക - Pakukkuka
     
വകുക്കുക - Vakukkuka  :  തരം തിരിക്കുക - Tharam Thirikkuka
     
വകുക്കുക - Vakukkuka  :  പങ്കിടുക - Pankiduka
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  പകുക്കല്‍ - Pakukkal‍
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  വിഭാഗം - Vibhaagam
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനമേഖലയില്‍ ഒന്ന്, ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ് - Oru Sthaapanaththin‍re Pravar‍ththanamekhalayil‍ Onnu, Dippaar‍ttumentu
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  ഒരു നിയമത്തിലെ ഓരോ പ്രത്യേകവ്യവസ്ഥയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന വിഭാഗം - Oru Niyamaththile Oro Prathyekavyavasthayum Ul‍kkollunna Vibhaagam
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  പിരിവ് - Pirivu
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  ഖണ്ഡിക്കുക, ഖണ്ഡം - Khandikkuka, Khandam
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  പങ്ക് - Panku
     
വകേരുക - Vakeruka  :  വെള്ളില്‍പ്പക്ഷി - Vellil‍ppakshi
     
വക്ക - Vakka  :  ആനയ്ര്ക്കൊണ്ട് തടിപിടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കയര്‍, വടം. വക്കത്തുള = വക്കകെട്ടാനായി തടിയില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന് അ തുള. വക്കയിടുക = തടിയില്‍ വക്കകോര്‍ത്തുകെട്ടുക - Aanayrkkondu Thadipidippikkunnathinu Upayogikkunna Kayar‍, Vadam. Vakkaththula = Vakkakettaanaayi Thadiyil‍ Undaakkunnu A Thula. Vakkayiduka = Thadiyil‍ Vakkakor‍ththukettuka
     
വക്കകെട്ടുക - Vakkakettuka  :  ചൂതുകളിയിലും മറ്റും പന്തയത്തുക മധ്യസ്ഥനെ മുന്‍കൂര്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുക - Choothukaliyilum Mattum Panthayaththuka Madhyasthane Mun‍koor‍ El‍ppikkuka
     
വക്കണം - Vakkanam  :  പരിഷ്കാരം - Parishkaaram
     
വക്കണം - Vakkanam  :  അനാദരം - Anaadharam
     
വക്കണം - Vakkanam  :  വങ്കണം - Vankanam
     
വക്കല്‍ - Vakkal‍  :  തീയില്‍ വാട്ടല്‍, ഉണക്കല്‍ - Theeyil‍ Vaattal‍, Unakkal‍
     
വക്കാണം - Vakkaanam  :  വഴക്ക്, ശണ്ഠ, വാഗ്വാദം - Vazhakku, Shanda, Vaagvaadham
     
വക്കാണം - Vakkaanam  :  വ്യവഹാരം - Vyavahaaram
     
വക്കാണി - Vakkaani  :  കന്നുകാലികളെകെട്ടുന്ന കയറിന്‍റെ അറ്റത്തിടുന്ന മരയാണി - Kannukaalikalekettunna Kayarin‍re Attaththidunna Marayaani
     
വക്കാണിക്കുക - Vakkaanikkuka  :  വ്യാഖ്യാനിക്കുക - Vyaakhyaanikkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×