Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അനലങ്കൃത - Analankrutha തല്‍ - Thal‍ ഉപശമനം - Upashamanam ചിറ്റപ്പന്‍ - Chittappan‍ രണനിപുണന്‍ - Rananipunan‍ മണിവിളക്ക് - Manivilakku ചട്ട - Chatta അക്ടോബര്‍, ഒക്ടോബര്‍ - Akdobar‍, Okdobar‍ ചാരുരവ - Chaarurava ഇളമാന്‍ - Ilamaan‍ ഹല്വാ, അലുവാ - Halvaa, Aluvaa മധുയഷ്ടി - Madhuyashdi വയ്യോന്‍ - Vayyon‍ അത്യന്തിക - Athyanthika ചിത്രരഞ്ജകം - Chithraranjjakam ചെറു - Cheru പയിനെണ്ണ - Payinenna ഉച്ചപ്പടം - Uchappadam ഉരസ്യം - Urasyam ധ്മാനം - Dhmaanam അപ്രലംബ - Apralamba ബോദ്ധവ്യ - Boddhavya പയ്യവെ - Payyave കോകിലന്‍ - Kokilan‍ അവക്ലേശം - Avaklesham ഗുഹ്യകേശ്വരന്‍ - Guhyakeshvaran‍ നന്ദന - Nandhana ദാരിദ്യ്രവാസി - Dhaaridhyravaasi ഉഷമലരി - Ushamalari ശ്രീയുക്ത - Shreeyuktha ത്രിപര്‍ണിക - Thripar‍nika കഞ്ജബാണന്‍ - Kanjjabaanan‍ മൂര്‍ചംഗ് - Moor‍chamgu വീരന്‍ - Veeran‍ ഗ്രഹചക്രം - Grahachakram മ്നാത - Mnaatha കങ്കുഷം - Kankusham യജ്ഞാരി - Yajnjaari ആധിദൈവികം - Aadhidhaivikam കുത്രചിത് - Kuthrachithu പൂണ് - Poonu ചെന്താരടി - Chenthaaradi അബോധാനുകരണം - Abodhaanukaranam അയല്‍ - Ayal‍ ആമത, -ത്വം - Aamatha, -thvam പവനഭുക്ക് - Pavanabhukku കല്യത - Kalyatha ടങ്കകപതി - Dankakapathi രഥി - Rathi ഭാഷക്കാരന്‍ - Bhaashakkaaran‍

Random Words

ഏകാന്തിക - Ekaanthika ജാരക - Jaaraka അയോനി - Ayoni ചെറുപ്പുള - Cheruppula അങ്കംവളപ്പാന്‍ - Ankamvalappaan‍ വര്യ - Varya കര്‍ണില - Kar‍nila ഛത്രനാഥന്‍ - Chathranaathan‍ ഏകാന്നം - Ekaannam ഗൃഹഗോലക - Gruhagolaka ഖര്‍പ്പടം - Khar‍ppadam തത്രസ്ഥ - Thathrastha പ്രണദനം - Pranadhanam പീതളം - Peethalam ഘര്‍മജം - Ghar‍majam നിമിത്തകം - Nimiththakam നിര്‍മമത - Nir‍mamatha മുന്നോര്‍ - Munnor‍ അന്തഃപുരം - Anthapuram പ്രതിശ്രവം - Prathishravam കഷായിത - Kashaayitha ചരാത്, ചി-, ചെ- - Charaathu, Chi-, Che- ഗോപിത്തം - Gopiththam വിതമസ്സ് - Vithamassu ചിരക്രിയ - Chirakriya അഭിപ്ലവം - Abhiplavam ഗോഷ്ഠ്യാലയം - Goshdyaalayam വെള്ളാവി - Vellaavi ഏലത്തരി - Elaththari അത്യദ്ധ്വാവ് - Athyaddhvaavu തുംഗബീജം - Thumgabeejam വരളി - Varali കാചസൗവര്‍ച്ചലം - Kaachasauvar‍chalam തക്ഷണി - Thakshani ഋജ്വി - Rujvi മത്, മല്‍ - Mathu, Mal‍ അപക്രമം, -ക്രമണം - Apakramam, -kramanam അതിവാഹിതന്‍ - Athivaahithan‍ മര്‍ക്കന്‍ - Mar‍kkan‍ സന്ധ്യാപുഷ്പി - Sandhyaapushpi രത്നാവലി - Rathnaavali പങ്കിലീകൃത - Pankileekrutha കിളിയോല - Kiliyola കടുപത്ര(ക)ം - Kadupathra(ka)m അടര് - Adaru ദിവം - Dhivam അനുദാത്ത - Anudhaaththa കോച - Kocha വ്രതയാത്ര - Vrathayaathra ബലം - Balam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About വക.

Get English Word for വക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
വക - Vaka  :  (ഒരു വ്യക്തിക്കോ വസ്തുവിനോ സ്ഥാപനത്തിനോ) ഉടമപ്പെട്ടത്, സ്വന്തമായുള്ളത് - (oru Vyakthikko Vasthuvino Sthaapanaththino) Udamappettathu, Svanthamaayullathu
     
     
വക - Vaka  :  ബന്ധപ്പെട്ടത്, ബന്ധപ്പെട്ടയാള്‍, വര്‍ഗത്തിലോ വംശത്തിലോപെട്ടയാള്‍ - Bandhappettathu, Bandhappettayaal‍, Var‍gaththilo Vamshaththilopettayaal‍
     
വക - Vaka  :  വസ്തു, സമ്പത്ത് - Vasthu, Sampaththu
     
വക - Vaka  :  ജാതി, വിഭാഗം (പ്ര.) വകകൊള്ളിക്കുക = 1. ഒരു ഇനത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുക, ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുക - Jaathi, Vibhaagam (pra.) Vakakollikkuka = 1. Oru Inaththil‍ Cher‍kkuka, Ul‍kkollikkuka
     
വക - Vaka  :  കണക്കില്‍കൊള്ളിക്കുക, കണക്കില്‍ ചേര്‍ക്കുക - Kanakkil‍kollikkuka, Kanakkil‍ Cher‍kkuka
     
വക - Vaka  :  തുക മാറ്റിവയ്ക്കുക. വകവരുത്തുക = കൊല്ലുക. വകയിരുത്തുക = ധനമോ മറ്റുവിഭവങ്ങളോ വേറേ വേറേ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി വിഭജിക്കുക. വകവയ്ക്കുക = 1. വകകൊള്ളിക്കുക - Thuka Maattivaykkuka. Vakavaruththuka = Kolluka. Vakayiruththuka = Dhanamo Mattuvibhavangalo Vere Vere Aavashyangal‍kkaayi Vibhajikkuka. Vakavaykkuka = 1. Vakakollikkuka
     
വക - Vaka  :  ശ്രദ്ധിക്കുക, പരിഗണിക്കുക - Shraddhikkuka, Pariganikkuka
     
വക - Vaka  :  ആദരിക്കുക. വകയാക്കുക = 1. സമ്പാദിക്കുക - Aadharikkuka. Vakayaakkuka = 1. Sampaadhikkuka
     
വക - Vaka  :  ഈടാക്കുക. വകതിരിക്കുക = പലൈനങ്ങളായോ വിഭാഗങ്ങളായോ വേര്‍തിരിക്കുക - Eedaakkuka. Vakathirikkuka = Palainangalaayo Vibhaagangalaayo Ver‍thirikkuka
     
വക - Vaka  :  "വകയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "vakayuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
വകക്കാരന്‍ - Vakakkaaran‍  :  ബന്ധു, കുഡുംബത്തില്‍പ്പെട്ടവന്‍ - Bandhu, Kudumbaththil‍ppettavan‍
     
വകക്കാരന്‍ - Vakakkaaran‍  :  ജാതിയിലോ വംശത്തിലോ വര്‍ഗത്തിലോപെട്ടവന്‍ - Jaathiyilo Vamshaththilo Var‍gaththilopettavan‍
     
വകക്കാരന്‍ - Vakakkaaran‍  :  സമ്പത്തുള്ളവന്‍ - Sampaththullavan‍
     
വകക്കാരന്‍ - Vakakkaaran‍  :  പങ്കാളി - Pankaali
     
വകച്ചല്‍ - Vakachal‍  :  വകയുക - Vakayuka
     
വകതിരിവ് - Vakathirivu  :  വിവേചിച്ച് അറിയാനുള്ള ശേഷി, വിവേകം - Vivechichu Ariyaanulla Sheshi, Vivekam
     
വകതിരിവ് - Vakathirivu  :  മര്യാദ - Maryaadha
     
വകതിരിവ് - Vakathirivu  :  തരംതിരിക്കല്‍ - Tharamthirikkal‍
     
വകപ്പടി - Vakappadi  :  ഇനവും തരവും അനുസരിച്ച് - Inavum Tharavum Anusarichu
     
വകഭേദം - Vakabhedham  :  ഒരു ജാതിയിലോ വര്‍ഗത്തിലോപെട്ട വസ്തുക്കള്‍ക്കിടയില്‍ സ്വഭാവത്തിലോ ഇനത്തിലോ ഉള്ള വ്യത്യാസം - Oru Jaathiyilo Var‍gaththilopetta Vasthukkal‍kkidayil‍ Svabhaavaththilo Inaththilo Ulla Vyathyaasam
     
വകഭേദം - Vakabhedham  :  ഒരു സമൂഹത്തിലെ അവാന്തര വിഭാഗം - Oru Samoohaththile Avaanthara Vibhaagam
     
വകമാറ്റം - Vakamaattam  :  ഒരിനത്തില്‍നിന്നു മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള മാറ്റം - Orinaththil‍ninnu Mattonnilekkulla Maattam
     
വകമാറ്റം - Vakamaattam  :  ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കള്‍ക്കിടയില്‍ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ - Onniladhikam Vasthukkal‍kkidayil‍ Angottumingottum Maattivaykkal‍
     
വകയിക്കുക - Vakayikkuka  :  വകയുക എന്ന ജോലിചെയ്യിക്കുക - Vakayuka Enna Jolicheyyikkuka
     
വകയുക - Vakayuka  :  നിരയായി വേര്‍തിരിക്കുക - Nirayaayi Ver‍thirikkuka
     
വകയുക - Vakayuka  :  തലമുടി ഇരുവശത്തേക്കും ഒറ്റുക്കിച്ചീകുക - Thalamudi Iruvashaththekkum Ottukkicheekuka
     
വകയുക - Vakayuka  :  മണ്ണിളക്കി വൃക്ഷങ്ങള്‍ക്കു തടമുണ്ടാക്കുക - Mannilakki Vrukshangal‍kku Thadamundaakkuka
     
വകയുക - Vakayuka  :  പങ്കിടുക - Pankiduka
     
വകയോല - Vakayola  :  ഭൂമിയുടെ കൈവശക്കാര്‍ക്കുകൊടുക്കുന്ന പ്രമാണം - Bhoomiyude Kaivashakkaar‍kkukodukkunna Pramaanam
     
വകിരുക - Vakiruka  :  തലമുടി വകഞ്ഞൊതുക്കുക - Thalamudi Vakanjothukkuka
     
വകിരുക - Vakiruka  :  തലമുടിയുടെ ചിക്കല്‍ മാറ്റുക - Thalamudiyude Chikkal‍ Maattuka
     
വകിരുക - Vakiruka  :  പങ്കിടുക - Pankiduka
     
വകിര്‍ക്കുക - Vakir‍kkuka  :  വകിരുക - Vakiruka
     
വകു - Vaku  :  "വകുക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "vakukkuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
വകുക്കുക - Vakukkuka  :  പകുക്കുക - Pakukkuka
     
വകുക്കുക - Vakukkuka  :  തരം തിരിക്കുക - Tharam Thirikkuka
     
വകുക്കുക - Vakukkuka  :  പങ്കിടുക - Pankiduka
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  പകുക്കല്‍ - Pakukkal‍
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  വിഭാഗം - Vibhaagam
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനമേഖലയില്‍ ഒന്ന്, ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ് - Oru Sthaapanaththin‍re Pravar‍ththanamekhalayil‍ Onnu, Dippaar‍ttumentu
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  ഒരു നിയമത്തിലെ ഓരോ പ്രത്യേകവ്യവസ്ഥയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന വിഭാഗം - Oru Niyamaththile Oro Prathyekavyavasthayum Ul‍kkollunna Vibhaagam
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  പിരിവ് - Pirivu
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  ഖണ്ഡിക്കുക, ഖണ്ഡം - Khandikkuka, Khandam
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  പങ്ക് - Panku
     
വകേരുക - Vakeruka  :  വെള്ളില്‍പ്പക്ഷി - Vellil‍ppakshi
     
വക്ക - Vakka  :  ആനയ്ര്ക്കൊണ്ട് തടിപിടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കയര്‍, വടം. വക്കത്തുള = വക്കകെട്ടാനായി തടിയില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന് അ തുള. വക്കയിടുക = തടിയില്‍ വക്കകോര്‍ത്തുകെട്ടുക - Aanayrkkondu Thadipidippikkunnathinu Upayogikkunna Kayar‍, Vadam. Vakkaththula = Vakkakettaanaayi Thadiyil‍ Undaakkunnu A Thula. Vakkayiduka = Thadiyil‍ Vakkakor‍ththukettuka
     
വക്കകെട്ടുക - Vakkakettuka  :  ചൂതുകളിയിലും മറ്റും പന്തയത്തുക മധ്യസ്ഥനെ മുന്‍കൂര്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുക - Choothukaliyilum Mattum Panthayaththuka Madhyasthane Mun‍koor‍ El‍ppikkuka
     
വക്കണം - Vakkanam  :  പരിഷ്കാരം - Parishkaaram
     
വക്കണം - Vakkanam  :  അനാദരം - Anaadharam
     
വക്കണം - Vakkanam  :  വങ്കണം - Vankanam
     
വക്കല്‍ - Vakkal‍  :  തീയില്‍ വാട്ടല്‍, ഉണക്കല്‍ - Theeyil‍ Vaattal‍, Unakkal‍
     
വക്കാണം - Vakkaanam  :  വഴക്ക്, ശണ്ഠ, വാഗ്വാദം - Vazhakku, Shanda, Vaagvaadham
     
വക്കാണം - Vakkaanam  :  വ്യവഹാരം - Vyavahaaram
     
വക്കാണി - Vakkaani  :  കന്നുകാലികളെകെട്ടുന്ന കയറിന്‍റെ അറ്റത്തിടുന്ന മരയാണി - Kannukaalikalekettunna Kayarin‍re Attaththidunna Marayaani
     
വക്കാണിക്കുക - Vakkaanikkuka  :  വ്യാഖ്യാനിക്കുക - Vyaakhyaanikkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×