Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

വീര്യജന്‍ - Veeryajan‍ അര്‍ധാംഗി - Ar‍dhaamgi സ്ഥാപത്യന്‍ - Sthaapathyan‍ ശാക്രി - Shaakri ധര്‍മകീലം - Dhar‍makeelam പൃഥക് - Pruthaku അമണ്ഡിത - Amanditha ക്ഷത്രന്‍ - Kshathran‍ നഞ്ചുണ്ടവന്‍ - Nanchundavan‍ ഉള്‍പ്പുഴുക്ക്, -പുഴുക്കല്‍ - Ul‍ppuzhukku, -puzhukkal‍ അപ്രമാണീകരിക്കുക - Apramaaneekarikkuka അന്തണം - Anthanam ഉത്പലഭേദം - Uthpalabhedham പിഞ്ജരം - Pinjjaram അഗ്നിപരീക്ഷ - Agnipareeksha കഴല - Kazhala സാപ്ത്പദീനം - Saapthpadheenam കാലപൂര്‍വ - Kaalapoor‍va പങ്കമണ്ഡൂകം - Pankamandookam ഒണ്ണാത - Onnaatha പഞ്ചസാരം - Panchasaaram ഹതവൃത്തം - Hathavruththam ഇക്കുറി - Ikkuri ശിശുവാഹകം - Shishuvaahakam അഡ്ഡനം - Addanam സുഗന്ധകം - Sugandhakam ഇംഗണം - Imganam ഉപപ്ലൂതം - Upaplootham കലക്കം - Kalakkam ഉത്തുണ്ഡിതം - Uththunditham ആര്‍ - Aar‍ ആക്രുഷ്ട - Aakrushda മകാരങ്ങള്‍ - Makaarangal‍ കഞ്ചാരന്‍ - Kanchaaran‍ നിരങ്ങുക - Niranguka ഇക്കരി - Ikkari നഞ്ഞനാടി - Nanjanaadi ഗര്‍ഭിണിക - Gar‍bhinika അപശമം - Apashamam ഹതബുദ്ധി - Hathabuddhi ചോരവൃത്തി - Choravruththi അലഞ്ജീവിക - Alanjjeevika ചന്ദ്രക - Chandhraka ശാകുന്തളേയന്‍ - Shaakunthaleyan‍ പ്രവണം - Pravanam അപവദനം - Apavadhanam ജായാജീവി - Jaayaajeevi ആഘട്ടക - Aaghattaka കാലാഹി - Kaalaahi ചീളാന്‍ - Cheelaan‍

Random Words

വീഴ്ത്തല്‍ - Veezhththal‍ സ്മരണീയ - Smaraneeya ഭാര്‍ഗവക്ഷേത്രം - Bhaar‍gavakshethram ചേര്‍പ്പുപലക - Cher‍ppupalaka നിര്‍ബന്ധിത - Nir‍bandhitha അഭിരുചി - Abhiruchi അഹി - Ahi കോവ - Kova ഡംബര - Dambara കരാളം - Karaalam നടന്‍ - Nadan‍ നീരജലോചന - Neerajalochana ഓണത്തരചന്‍ - Onaththarachan‍ ചിന്തകന്‍ - Chinthakan‍ അറപ്പ് - Arappu പൂര്‍വാംഗം - Poor‍vaamgam കലലജം - Kalalajam കൊങ്ങനാട് - Konganaadu ചെണ്ടപ്പട - Chendappada കല്ലാട് - Kallaadu ആശുഗം - Aashugam ആഗമനം - Aagamanam ചേവടി - Chevadi മറുപൊരുള്‍ - Maruporul‍ അരണമാണിക്യം - Aranamaanikyam കറുത്തരക്ക് - Karuththarakku ചാറു, ചാറ് - Chaaru, Chaaru വിശ്വാസഘാതകന്‍ - Vishvaasaghaathakan‍ ഭഗ്നപ്രക്രമം - Bhagnaprakramam ചീമ്പാല്‍ - Cheempaal‍ തെന്‍പാണ്ടി - Then‍paandi അവിശങ്കം - Avishankam രാട്ട് - Raattu പ്രാപ - Praapa അസഹ്യത - Asahyatha പാമ്പുവരി - Paampuvari ശഠകോപന്‍ - Shadakopan‍ ആശന - Aashana വരാഹമൂര്‍ത്തി - Varaahamoor‍ththi അസംബാധ - Asambaadha രേഖാമാത്രം - Rekhaamaathram വലിമത്ത് - Valimaththu കണ്ണേറ്റി, കന്നേറ്റി - Kannetti, Kannetti ആയിരവന്‍ - Aayiravan‍ അധിരാജന്‍ - Adhiraajan‍ ചൗരികന്‍ - Chaurikan‍ വേദോപാംഗങ്ങള്‍ - Vedhopaamgangal‍ ആലാപം - Aalaapam ധ്വജയഷ്ടി - Dhvajayashdi സര്‍പ്പലത - Sar‍ppalatha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About വക.

Get English Word for വക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
വക - Vaka  :  (ഒരു വ്യക്തിക്കോ വസ്തുവിനോ സ്ഥാപനത്തിനോ) ഉടമപ്പെട്ടത്, സ്വന്തമായുള്ളത് - (oru Vyakthikko Vasthuvino Sthaapanaththino) Udamappettathu, Svanthamaayullathu
     
     
വക - Vaka  :  ബന്ധപ്പെട്ടത്, ബന്ധപ്പെട്ടയാള്‍, വര്‍ഗത്തിലോ വംശത്തിലോപെട്ടയാള്‍ - Bandhappettathu, Bandhappettayaal‍, Var‍gaththilo Vamshaththilopettayaal‍
     
വക - Vaka  :  വസ്തു, സമ്പത്ത് - Vasthu, Sampaththu
     
വക - Vaka  :  ജാതി, വിഭാഗം (പ്ര.) വകകൊള്ളിക്കുക = 1. ഒരു ഇനത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുക, ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുക - Jaathi, Vibhaagam (pra.) Vakakollikkuka = 1. Oru Inaththil‍ Cher‍kkuka, Ul‍kkollikkuka
     
വക - Vaka  :  കണക്കില്‍കൊള്ളിക്കുക, കണക്കില്‍ ചേര്‍ക്കുക - Kanakkil‍kollikkuka, Kanakkil‍ Cher‍kkuka
     
വക - Vaka  :  തുക മാറ്റിവയ്ക്കുക. വകവരുത്തുക = കൊല്ലുക. വകയിരുത്തുക = ധനമോ മറ്റുവിഭവങ്ങളോ വേറേ വേറേ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി വിഭജിക്കുക. വകവയ്ക്കുക = 1. വകകൊള്ളിക്കുക - Thuka Maattivaykkuka. Vakavaruththuka = Kolluka. Vakayiruththuka = Dhanamo Mattuvibhavangalo Vere Vere Aavashyangal‍kkaayi Vibhajikkuka. Vakavaykkuka = 1. Vakakollikkuka
     
വക - Vaka  :  ശ്രദ്ധിക്കുക, പരിഗണിക്കുക - Shraddhikkuka, Pariganikkuka
     
വക - Vaka  :  ആദരിക്കുക. വകയാക്കുക = 1. സമ്പാദിക്കുക - Aadharikkuka. Vakayaakkuka = 1. Sampaadhikkuka
     
വക - Vaka  :  ഈടാക്കുക. വകതിരിക്കുക = പലൈനങ്ങളായോ വിഭാഗങ്ങളായോ വേര്‍തിരിക്കുക - Eedaakkuka. Vakathirikkuka = Palainangalaayo Vibhaagangalaayo Ver‍thirikkuka
     
വക - Vaka  :  "വകയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "vakayuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
വകക്കാരന്‍ - Vakakkaaran‍  :  ബന്ധു, കുഡുംബത്തില്‍പ്പെട്ടവന്‍ - Bandhu, Kudumbaththil‍ppettavan‍
     
വകക്കാരന്‍ - Vakakkaaran‍  :  ജാതിയിലോ വംശത്തിലോ വര്‍ഗത്തിലോപെട്ടവന്‍ - Jaathiyilo Vamshaththilo Var‍gaththilopettavan‍
     
വകക്കാരന്‍ - Vakakkaaran‍  :  സമ്പത്തുള്ളവന്‍ - Sampaththullavan‍
     
വകക്കാരന്‍ - Vakakkaaran‍  :  പങ്കാളി - Pankaali
     
വകച്ചല്‍ - Vakachal‍  :  വകയുക - Vakayuka
     
വകതിരിവ് - Vakathirivu  :  വിവേചിച്ച് അറിയാനുള്ള ശേഷി, വിവേകം - Vivechichu Ariyaanulla Sheshi, Vivekam
     
വകതിരിവ് - Vakathirivu  :  മര്യാദ - Maryaadha
     
വകതിരിവ് - Vakathirivu  :  തരംതിരിക്കല്‍ - Tharamthirikkal‍
     
വകപ്പടി - Vakappadi  :  ഇനവും തരവും അനുസരിച്ച് - Inavum Tharavum Anusarichu
     
വകഭേദം - Vakabhedham  :  ഒരു ജാതിയിലോ വര്‍ഗത്തിലോപെട്ട വസ്തുക്കള്‍ക്കിടയില്‍ സ്വഭാവത്തിലോ ഇനത്തിലോ ഉള്ള വ്യത്യാസം - Oru Jaathiyilo Var‍gaththilopetta Vasthukkal‍kkidayil‍ Svabhaavaththilo Inaththilo Ulla Vyathyaasam
     
വകഭേദം - Vakabhedham  :  ഒരു സമൂഹത്തിലെ അവാന്തര വിഭാഗം - Oru Samoohaththile Avaanthara Vibhaagam
     
വകമാറ്റം - Vakamaattam  :  ഒരിനത്തില്‍നിന്നു മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള മാറ്റം - Orinaththil‍ninnu Mattonnilekkulla Maattam
     
വകമാറ്റം - Vakamaattam  :  ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കള്‍ക്കിടയില്‍ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ - Onniladhikam Vasthukkal‍kkidayil‍ Angottumingottum Maattivaykkal‍
     
വകയിക്കുക - Vakayikkuka  :  വകയുക എന്ന ജോലിചെയ്യിക്കുക - Vakayuka Enna Jolicheyyikkuka
     
വകയുക - Vakayuka  :  നിരയായി വേര്‍തിരിക്കുക - Nirayaayi Ver‍thirikkuka
     
വകയുക - Vakayuka  :  തലമുടി ഇരുവശത്തേക്കും ഒറ്റുക്കിച്ചീകുക - Thalamudi Iruvashaththekkum Ottukkicheekuka
     
വകയുക - Vakayuka  :  മണ്ണിളക്കി വൃക്ഷങ്ങള്‍ക്കു തടമുണ്ടാക്കുക - Mannilakki Vrukshangal‍kku Thadamundaakkuka
     
വകയുക - Vakayuka  :  പങ്കിടുക - Pankiduka
     
വകയോല - Vakayola  :  ഭൂമിയുടെ കൈവശക്കാര്‍ക്കുകൊടുക്കുന്ന പ്രമാണം - Bhoomiyude Kaivashakkaar‍kkukodukkunna Pramaanam
     
വകിരുക - Vakiruka  :  തലമുടി വകഞ്ഞൊതുക്കുക - Thalamudi Vakanjothukkuka
     
വകിരുക - Vakiruka  :  തലമുടിയുടെ ചിക്കല്‍ മാറ്റുക - Thalamudiyude Chikkal‍ Maattuka
     
വകിരുക - Vakiruka  :  പങ്കിടുക - Pankiduka
     
വകിര്‍ക്കുക - Vakir‍kkuka  :  വകിരുക - Vakiruka
     
വകു - Vaku  :  "വകുക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "vakukkuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
വകുക്കുക - Vakukkuka  :  പകുക്കുക - Pakukkuka
     
വകുക്കുക - Vakukkuka  :  തരം തിരിക്കുക - Tharam Thirikkuka
     
വകുക്കുക - Vakukkuka  :  പങ്കിടുക - Pankiduka
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  പകുക്കല്‍ - Pakukkal‍
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  വിഭാഗം - Vibhaagam
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനമേഖലയില്‍ ഒന്ന്, ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ് - Oru Sthaapanaththin‍re Pravar‍ththanamekhalayil‍ Onnu, Dippaar‍ttumentu
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  ഒരു നിയമത്തിലെ ഓരോ പ്രത്യേകവ്യവസ്ഥയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന വിഭാഗം - Oru Niyamaththile Oro Prathyekavyavasthayum Ul‍kkollunna Vibhaagam
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  പിരിവ് - Pirivu
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  ഖണ്ഡിക്കുക, ഖണ്ഡം - Khandikkuka, Khandam
     
വകുപ്പ് - Vakuppu  :  പങ്ക് - Panku
     
വകേരുക - Vakeruka  :  വെള്ളില്‍പ്പക്ഷി - Vellil‍ppakshi
     
വക്ക - Vakka  :  ആനയ്ര്ക്കൊണ്ട് തടിപിടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കയര്‍, വടം. വക്കത്തുള = വക്കകെട്ടാനായി തടിയില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന് അ തുള. വക്കയിടുക = തടിയില്‍ വക്കകോര്‍ത്തുകെട്ടുക - Aanayrkkondu Thadipidippikkunnathinu Upayogikkunna Kayar‍, Vadam. Vakkaththula = Vakkakettaanaayi Thadiyil‍ Undaakkunnu A Thula. Vakkayiduka = Thadiyil‍ Vakkakor‍ththukettuka
     
വക്കകെട്ടുക - Vakkakettuka  :  ചൂതുകളിയിലും മറ്റും പന്തയത്തുക മധ്യസ്ഥനെ മുന്‍കൂര്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുക - Choothukaliyilum Mattum Panthayaththuka Madhyasthane Mun‍koor‍ El‍ppikkuka
     
വക്കണം - Vakkanam  :  പരിഷ്കാരം - Parishkaaram
     
വക്കണം - Vakkanam  :  അനാദരം - Anaadharam
     
വക്കണം - Vakkanam  :  വങ്കണം - Vankanam
     
വക്കല്‍ - Vakkal‍  :  തീയില്‍ വാട്ടല്‍, ഉണക്കല്‍ - Theeyil‍ Vaattal‍, Unakkal‍
     
വക്കാണം - Vakkaanam  :  വഴക്ക്, ശണ്ഠ, വാഗ്വാദം - Vazhakku, Shanda, Vaagvaadham
     
വക്കാണം - Vakkaanam  :  വ്യവഹാരം - Vyavahaaram
     
വക്കാണി - Vakkaani  :  കന്നുകാലികളെകെട്ടുന്ന കയറിന്‍റെ അറ്റത്തിടുന്ന മരയാണി - Kannukaalikalekettunna Kayarin‍re Attaththidunna Marayaani
     
വക്കാണിക്കുക - Vakkaanikkuka  :  വ്യാഖ്യാനിക്കുക - Vyaakhyaanikkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×