Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

വിക്രുഷ്ടം - Vikrushdam വിക്രമം - Vikramam ശയനഗൃഹം - Shayanagruham ശൈവന്‍ - Shaivan‍ ഖമൂലി(ക) - Khamooli(ka) താരവാരി - Thaaravaari ചക്രാരം - Chakraaram അധമയോഗം - Adhamayogam എരിതേങ്ങ - Erithenga നിസ്തര്‍ക്കം - Nisthar‍kkam മംഗല്യ - Mamgalya അപക്ഷീണ - Apaksheena പരാവര്‍ത്തനം - Paraavar‍ththanam മയം - Mayam നോവിടുക - Noviduka ദാരകി - Dhaaraki ചള്ളക്കന്‍ - Challakkan‍ മന്തുകാല്‍ - Manthukaal‍ ക്ഷീണമധ്യ - Ksheenamadhya പാനം - Paanam വേല്ലിത - Vellitha ഭോജയിതാവ് - Bhojayithaavu ഹതദൈവ - Hathadhaiva മൃഗധരന്‍ - Mrugadharan‍ ചിത്രകണ്ഠം - Chithrakandam അനുഗ്രഹം - Anugraham നിരാദര - Niraadhara സൂന - Soona അക്ഷധൂര്‍ത്തിലം - Akshadhoor‍ththilam കേരവം - Keravam കച്ചു - Kachu കച്ചുരം - Kachuram ആണ്ട് - Aandu അപ്രകാശ്യം - Aprakaashyam വിഷ്ണുരാതന്‍ - Vishnuraathan‍ ഇരിപ്പ് - Irippu പുപ്ഫുടം - Pupphudam ഗീ - Gee വിപ്രലംഭം - Vipralambham വിന്ധ്യന്‍ - Vindhyan‍ ആഭ്യന്തരം - Aabhyantharam അവശീര്‍ണക്രിയ - Avasheer‍nakriya ചുട്ടി - Chutti കൊള്ളിവയ്ക്കുക - Kollivaykkuka വേണ്ടാതനം - Vendaathanam മലിനീകൃത - Malineekrutha ഐലേയം - Aileyam ശൃംഗപ്രിയന്‍ - Shrumgapriyan‍ നഹി - Nahi വെന്ന - Venna

Random Words

അക്ഷരപഞ്ചകം - Aksharapanchakam ഉപോഢ - Upodda വ്യാസംഗം - Vyaasamgam ബാദരായണന്‍ - Baadharaayanan‍ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം - Indhraprastham വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുക - Vyanjjippikkuka  - E ഉദ്ഗാതാവ് - Udhgaathaavu അധിവാഹനം - Adhivaahanam ചൊരം - Choram കുഞ്ചന്‍ - Kunchan‍ മൃഗനാഭി - Mruganaabhi ഖണ്ഡകം - Khandakam അയിത്തോച്ചാടനം - Ayiththochaadanam സുരൂപി - Suroopi ഉടനുടന്‍ - Udanudan‍ സ്ഥലം - Sthalam അലോകനം - Alokanam കന്ധി - Kandhi അഭി- - Abhi- നീണ്മൊഴി - Neenmozhi നാരസിംഹി - Naarasimhi ഭല്ലം - Bhallam കച്ചുരി - Kachuri കടലിടുക്ക് - Kadalidukku പ്രാഗ്രൂപം - Praagroopam ആവാഹി - Aavaahi ബൗദ്ധായനന്മാര്‍ - Bauddhaayananmaar‍ ഇരുട്ടുക - Iruttuka ക്ഷീരദന്തം - Ksheeradhantham കൈമാറ്റം - Kaimaattam ഒഴുങ്ക് - Ozhunku നന്നങ്ങാടി - Nannangaadi പ്രാണവല്ലഭന്‍ - Praanavallabhan‍ സീധു - Seedhu പമ്പ് - Pampu തനാസ് - Thanaasu ക്ഷുദ്രരോഗം - Kshudhrarogam ഏകനാഡി - Ekanaadi ചുഴവ് - Chuzhavu ക്ഷതവ്രതന്‍ - Kshathavrathan‍ പാപരോഗം - Paaparogam സന്നമിക്കുക - Sannamikkuka കായശോധനം - Kaayashodhanam പാലയിതാവ് - Paalayithaavu പുളിന്ദന്‍ - Pulindhan‍ ശൂനം - Shoonam വാസ്തകം - Vaasthakam വശീകൃത - Vasheekrutha ദ്വാരയന്ത്രം - Dhvaarayanthram
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About വാന.

Get English Word for വാന [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
വാന - Vaana  :  വനത്തെ സംബന്ധിച്ച - Vanaththe Sambandhicha
     
     
വാന - Vaana  :  ഉണങ്ങിയ - Unangiya
     
വാന - Vaana  :  പോകുന്ന - Pokunna
     
വാന - Vaana  :  ജീവിക്കുന്ന - Jeevikkunna
     
വാനം - Vaanam  :  ഉണങ്ങിയ കായ്, ഉണക്കപ്പൂവ് - Unangiya Kaayu, Unakkappoovu
     
വാനം - Vaanam  :  വെള്ളത്തിന്‍റെ ഇരമ്പല്‍ - Vellaththin‍re Irampal‍
     
വാനം - Vaanam  :  ഓളം തള്ളല്‍ - Olam Thallal‍
     
വാനം - Vaanam  :  കുറ്റിക്കാടുകളുടെ കൂട്ടം - Kuttikkaadukalude Koottam
     
വാനം - Vaanam  :  ജീവിതം - Jeevitham
     
വാനം - Vaanam  :  സുഗന്ധം - Sugandham
     
വാനം - Vaanam  :  ചുവരിലെ വിടവ് - Chuvarile Vidavu
     
വാനം - Vaanam  :  പുല്‍പ്പായ് - Pul‍ppaayu
     
വാനം - Vaanam  :  ആകാശം - Aakaasham
     
വാനം - Vaanam  :  മഴ - Mazha
     
വാനം - Vaanam  :  കെട്ടിടത്തിന്‍റെയും മറ്റും അടിസ്ഥാനം (പ്ര.) വാനം തോണ്ടുക = അസ്ഥിവാരം കുഴിക്കുക - Kettidaththin‍reyum Mattum Adisthaanam (pra.) Vaanam Thonduka = Asthivaaram Kuzhikkuka
     
വാനകം - Vaanakam  :  സ്വര്‍ഗം - Svar‍gam
     
വാനകം - Vaanakam  :  ആകാശം - Aakaasham
     
വാനപ്രസ്ഥം - Vaanaprastham  :  വാനപ്രസ്ഥന്‍റെ ആശ്രമം - Vaanaprasthan‍re Aashramam
     
വാനപ്രസ്ഥം - Vaanaprastham  :  പ്ലാശ് - Plaashu
     
വാനപ്രസ്ഥം - Vaanaprastham  :  ഇരിപ്പൂവൃക്ഷം - Irippoovruksham
     
വാനപ്രസ്ഥം - Vaanaprastham  :  മല്ലിക - Mallika
     
വാനപ്രസ്ഥന്‍ - Vaanaprasthan‍  :  മൂന്നാമത്തെ ആശ്രമത്തില്‍ കഴിയുന്നവന്‍ - Moonnaamaththe Aashramaththil‍ Kazhiyunnavan‍
     
വാനപ്രസ്ഥന്‍ - Vaanaprasthan‍  :  ലോകാസക്തിവെടിഞ്ഞ് ഭാര്യയോടുകൂടി കാട്ടില്‍ചെന്നു തപസ്സുചെയ്യുന്നവന്‍ - Lokaasakthivedinju Bhaaryayodukoodi Kaattil‍chennu Thapassucheyyunnavan‍
     
വാനമീന്‍ - Vaanameen‍  :  വാനത്തെ മീന്‍, നക്ഷത്രം - Vaanaththe Meen‍, Nakshathram
     
വാനമ്പാടി - Vaanampaadi  :  മധുരമായി പാടുന്ന ഒരു പക്ഷി കൃകരാടം - Madhuramaayi Paadunna Oru Pakshi Krukaraadam
     
വാനരം - Vaanaram  :  കുരങ്ങ് - Kurangu
     
വാനരം - Vaanaram  :  കല്ലാല്‍ - Kallaal‍
     
വാനരത്വം - Vaanarathvam  :  വാനരന്‍റെ അവസ്ഥ - Vaanaran‍re Avastha
     
വാനരത്വം - Vaanarathvam  :  ചപലത - Chapalatha
     
വാനരന്‍ - Vaanaran‍  :  കുരങ്ങ് - Kurangu
     
വാനരാക്ഷം - Vaanaraaksham  :  കാട്ടാട് - Kaattaadu
     
വാനരി - Vaanari  :  പെണ്‍കുരങ്ങ് - Pen‍kurangu
     
വാനരീതപം - Vaanareethapam  :  വൃക്ഷത്തില്‍ കുരങ്ങിനെപ്പോലെ തപസ്സുചെയ്യല്‍ - Vrukshaththil‍ Kurangineppole Thapassucheyyal‍
     
വാനരേന്ദ്രന്‍ - Vaanarendhran‍  :  വാനരശ്രഷ്ഠന്‍ - Vaanarashrashdan‍
     
വാനരേന്ദ്രന്‍ - Vaanarendhran‍  :  ബാലി - Baali
     
വാനരേന്ദ്രന്‍ - Vaanarendhran‍  :  സുഗ്രീവന്‍ - Sugreevan‍
     
വാനരേന്ദ്രന്‍ - Vaanarendhran‍  :  ഹനുമാന്‍ - Hanumaan‍
     
വാനലം - Vaanalam  :  കറുത്ത തുളസി - Karuththa Thulasi
     
വാനവന്‍ - Vaanavan‍  :  വാനത്തുള്ളവന്‍, ദേവന്‍ - Vaanaththullavan‍, Dhevan‍
     
വാനവില്ല് - Vaanavillu  :  വാനത്തെ വില്ല് - Vaanaththe Villu
     
വാനവില്ല് - Vaanavillu  :  മഴവില്ല് - Mazhavillu
     
വാനശാസ്ത്രം - Vaanashaasthram  :  ഖഗോളശാസ്ത്രം - Khagolashaasthram
     
വാനസ്പത്യം - Vaanaspathyam  :  പൂവില്‍നിന്ന് കായുണ്ടാകുന്ന വൃക്ഷം, ആദ്യം പൂവുണ്ടായി പിന്നീട് അതില്‍നിന്നു വിത്തുണ്ടാകുന്ന മാവ് തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങള്‍ - Poovil‍ninnu Kaayundaakunna Vruksham, Aadhyam Poovundaayi Pinneedu Athil‍ninnu Viththundaakunna Maavu Thudangiya Vrukshangal‍
     
വാനിടം - Vaanidam  :  വാനുലകം, സ്വര്‍ഗലോകം - Vaanulakam, Svar‍galokam
     
വാനീരം - Vaaneeram  :  ആറ്റുവഞ്ചിമരം - Aattuvanchimaram
     
വാനീരം - Vaaneeram  :  ചൂരല്‍ - Chooral‍
     
വാനീരം - Vaaneeram  :  കൊട്ടം - Kottam
     
വാനീര്‍ - Vaaneer‍  :  തുപ്പല്‍ - Thuppal‍
     
വാനോര്‍ - Vaanor‍  :  വാനവര്‍, ദേവകള്‍ - Vaanavar‍, Dhevakal‍
     
വാന്ത - Vaantha  :  ഛര്‍ദിക്കപ്പെട്ട - Char‍dhikkappetta
     
വാന്ത - Vaantha  :  പുറത്തുതള്ളിയ - Puraththuthalliya
     
വാന്താദം - Vaanthaadham  :  "ഛര്‍ദി തിന്നുന്നത്", പട്ടി - "char‍dhi Thinnunnathu", Patti
     
വാന്തി - Vaanthi  :  ഛര്‍ദി - Char‍dhi
     
വാന്‍ - Vaan‍  :  ആകാശം - Aakaasham
     
വാന്‍ - Vaan‍  :  ചോദ്യം അര്‍ത്ഥമായുള്ള വാക്യാലങ്കാരം - Chodhyam Ar‍ththamaayulla Vaakyaalankaaram
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×