Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അഭ്യവകരണം - Abhyavakaranam സിമ - Sima അടിയാര്‍പണം - Adiyaar‍panam താപന - Thaapana പകര്‍പ്പവകാശം - Pakar‍ppavakaasham പരിഘാത(ന)ം - Parighaatha(na)m ഋക്ഷനായകം - Rukshanaayakam ചോറ്റുകിണ്ണം - Chottukinnam പ്രക്ഷകന്‍ - Prakshakan‍ ആവര്‍ജനം - Aavar‍janam അര്‍ധപ്രഹരം - Ar‍dhapraharam ചൗര്യശാസ്ത്രം - Chauryashaasthram പാര്‍പ്പരം - Paar‍pparam വലത്ത് - Valaththu ത്യ്രക്ഷി - Thyrakshi ജീവാധാരം - Jeevaadhaaram അക്രൂര - Akroora വാല്‍നക്ഷത്രം - Vaal‍nakshathram വള്ളിക്കടുക്കന്‍ - Vallikkadukkan‍ ഉള്‍ച്ചാര്‍ത്ത്, ഉച്ചാര്‍ത്ത് - Ul‍chaar‍ththu, Uchaar‍ththu ഇമ്പ്രിമാത്ത് - Imprimaaththu ഉപാംഗം - Upaamgam ദന്തവ്രണം - Dhanthavranam പരിമിതി - Parimithi ഗാഢാലിംഗനം - Gaaddaalimganam ഭവിതവ്യത - Bhavithavyatha ആക്ഷീബം - Aaksheebam കൊയിന(ആ), കൊയന, കൊയനാവ് - Koyina(aa), Koyana, Koyanaavu ഗളകംബളം - Galakambalam തമ്മനാര് - Thammanaaru ആമ - Aama മീത്തല്‍ - Meeththal‍ അഞ്ചലം - Anchalam പിണ്ടാട്ടി - Pindaatti കെട്ടിമറിയുക - Kettimariyuka രൂപസാദൃശ്യം - Roopasaadhrushyam അസംലക്ഷ്യക്രമം - Asamlakshyakramam അടയല്‍ - Adayal‍ സീദ്യം - Seedhyam നീചികരിക്കുക - Neechikarikkuka ഉത്തരിക്കുക - Uththarikkuka കായം - Kaayam ശ്രുവം - Shruvam ഊരുഗ്രഹം, -ഗ്രാഹ - Oorugraham, -graaha അന്തര്‍ഘണം, -ഘനം, -ഘാതം - Anthar‍ghanam, -ghanam, -ghaatham ഗോഗ്രന്ഥി - Gogranthi ധേനുക - Dhenuka ഏഷിക്കുക - Eshikkuka രുക്മരഥന്‍ - Rukmarathan‍ തനുകരിക്കുക - Thanukarikkuka

Random Words

അജാന്ത്രി - Ajaanthri വിഷാദന്‍ - Vishaadhan‍ നാസി - Naasi ഖഡ്ഗധാരി - Khadgadhaari കൊള്ളാക്കടം - Kollaakkadam തര്‍ഷ - Thar‍sha നരമാല - Naramaala പാങ്കുഴി - Paankuzhi വര്‍ജ്യകാലം - Var‍jyakaalam യന്ത്രപേഷണി - Yanthrapeshani ഉച്ചലനം - Uchalanam നചുക്കുക - Nachukkuka തയക്കം - Thayakkam അഭ്യമിതം - Abhyamitham കരംഭകം - Karambhakam കുണ്ഠക - Kundaka ദീനാഭിഹാസി - Dheenaabhihaasi നിമീലിത - Nimeelitha അസാര - Asaara ഹ്രസ്വാംഗന്‍ - Hrasvaamgan‍ നീര്‍ച്ചാല്‍ - Neer‍chaal‍ പുരട്ടുക - Purattuka നീരുപ - Neerupa വായ്പ്പുട - Vaayppuda സ്‌ത്രീലിംഗം - Sthreelimgam ഓമിക്കുക - Omikkuka അഹീന - Aheena പുമനുജ - Pumanuja ദണ്ഡ് - Dhandu മുണ്ട് - Mundu ശാര്‍ംഗപാണി - Shaar‍mgapaani ശോണ - Shona ദജ്ജാല്‍ - Dhajjaal‍ അനന്യാശ്രിത - Ananyaashritha പുല്ലാഞ്ഞി - Pullaanji സ്ഥൂലമാനം - Sthoolamaanam പഞ്ചഹായന - Panchahaayana കാരിയാര്‍ - Kaariyaar‍ പയോധിനി - Payodhini കൂടപാശം - Koodapaasham ദയാവാന്‍ - Dhayaavaan‍ വങ്കി - Vanki പരസഹസ്രം - Parasahasram പ്രഭു - Prabhu കുബേരാക്ഷം - Kuberaaksham ഗൗതമീയം - Gauthameeyam അന്നം - Annam ചുറ്റുവരാന്ത - Chuttuvaraantha ചൊല്ലാള്‍ - Chollaal‍ ചെരുതുക - Cheruthuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About വാന.

Get English Word for വാന [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
വാന - Vaana  :  വനത്തെ സംബന്ധിച്ച - Vanaththe Sambandhicha
     
     
വാന - Vaana  :  ഉണങ്ങിയ - Unangiya
     
വാന - Vaana  :  പോകുന്ന - Pokunna
     
വാന - Vaana  :  ജീവിക്കുന്ന - Jeevikkunna
     
വാനം - Vaanam  :  ഉണങ്ങിയ കായ്, ഉണക്കപ്പൂവ് - Unangiya Kaayu, Unakkappoovu
     
വാനം - Vaanam  :  വെള്ളത്തിന്‍റെ ഇരമ്പല്‍ - Vellaththin‍re Irampal‍
     
വാനം - Vaanam  :  ഓളം തള്ളല്‍ - Olam Thallal‍
     
വാനം - Vaanam  :  കുറ്റിക്കാടുകളുടെ കൂട്ടം - Kuttikkaadukalude Koottam
     
വാനം - Vaanam  :  ജീവിതം - Jeevitham
     
വാനം - Vaanam  :  സുഗന്ധം - Sugandham
     
വാനം - Vaanam  :  ചുവരിലെ വിടവ് - Chuvarile Vidavu
     
വാനം - Vaanam  :  പുല്‍പ്പായ് - Pul‍ppaayu
     
വാനം - Vaanam  :  ആകാശം - Aakaasham
     
വാനം - Vaanam  :  മഴ - Mazha
     
വാനം - Vaanam  :  കെട്ടിടത്തിന്‍റെയും മറ്റും അടിസ്ഥാനം (പ്ര.) വാനം തോണ്ടുക = അസ്ഥിവാരം കുഴിക്കുക - Kettidaththin‍reyum Mattum Adisthaanam (pra.) Vaanam Thonduka = Asthivaaram Kuzhikkuka
     
വാനകം - Vaanakam  :  സ്വര്‍ഗം - Svar‍gam
     
വാനകം - Vaanakam  :  ആകാശം - Aakaasham
     
വാനപ്രസ്ഥം - Vaanaprastham  :  വാനപ്രസ്ഥന്‍റെ ആശ്രമം - Vaanaprasthan‍re Aashramam
     
വാനപ്രസ്ഥം - Vaanaprastham  :  പ്ലാശ് - Plaashu
     
വാനപ്രസ്ഥം - Vaanaprastham  :  ഇരിപ്പൂവൃക്ഷം - Irippoovruksham
     
വാനപ്രസ്ഥം - Vaanaprastham  :  മല്ലിക - Mallika
     
വാനപ്രസ്ഥന്‍ - Vaanaprasthan‍  :  മൂന്നാമത്തെ ആശ്രമത്തില്‍ കഴിയുന്നവന്‍ - Moonnaamaththe Aashramaththil‍ Kazhiyunnavan‍
     
വാനപ്രസ്ഥന്‍ - Vaanaprasthan‍  :  ലോകാസക്തിവെടിഞ്ഞ് ഭാര്യയോടുകൂടി കാട്ടില്‍ചെന്നു തപസ്സുചെയ്യുന്നവന്‍ - Lokaasakthivedinju Bhaaryayodukoodi Kaattil‍chennu Thapassucheyyunnavan‍
     
വാനമീന്‍ - Vaanameen‍  :  വാനത്തെ മീന്‍, നക്ഷത്രം - Vaanaththe Meen‍, Nakshathram
     
വാനമ്പാടി - Vaanampaadi  :  മധുരമായി പാടുന്ന ഒരു പക്ഷി കൃകരാടം - Madhuramaayi Paadunna Oru Pakshi Krukaraadam
     
വാനരം - Vaanaram  :  കുരങ്ങ് - Kurangu
     
വാനരം - Vaanaram  :  കല്ലാല്‍ - Kallaal‍
     
വാനരത്വം - Vaanarathvam  :  വാനരന്‍റെ അവസ്ഥ - Vaanaran‍re Avastha
     
വാനരത്വം - Vaanarathvam  :  ചപലത - Chapalatha
     
വാനരന്‍ - Vaanaran‍  :  കുരങ്ങ് - Kurangu
     
വാനരാക്ഷം - Vaanaraaksham  :  കാട്ടാട് - Kaattaadu
     
വാനരി - Vaanari  :  പെണ്‍കുരങ്ങ് - Pen‍kurangu
     
വാനരീതപം - Vaanareethapam  :  വൃക്ഷത്തില്‍ കുരങ്ങിനെപ്പോലെ തപസ്സുചെയ്യല്‍ - Vrukshaththil‍ Kurangineppole Thapassucheyyal‍
     
വാനരേന്ദ്രന്‍ - Vaanarendhran‍  :  വാനരശ്രഷ്ഠന്‍ - Vaanarashrashdan‍
     
വാനരേന്ദ്രന്‍ - Vaanarendhran‍  :  ബാലി - Baali
     
വാനരേന്ദ്രന്‍ - Vaanarendhran‍  :  സുഗ്രീവന്‍ - Sugreevan‍
     
വാനരേന്ദ്രന്‍ - Vaanarendhran‍  :  ഹനുമാന്‍ - Hanumaan‍
     
വാനലം - Vaanalam  :  കറുത്ത തുളസി - Karuththa Thulasi
     
വാനവന്‍ - Vaanavan‍  :  വാനത്തുള്ളവന്‍, ദേവന്‍ - Vaanaththullavan‍, Dhevan‍
     
വാനവില്ല് - Vaanavillu  :  വാനത്തെ വില്ല് - Vaanaththe Villu
     
വാനവില്ല് - Vaanavillu  :  മഴവില്ല് - Mazhavillu
     
വാനശാസ്ത്രം - Vaanashaasthram  :  ഖഗോളശാസ്ത്രം - Khagolashaasthram
     
വാനസ്പത്യം - Vaanaspathyam  :  പൂവില്‍നിന്ന് കായുണ്ടാകുന്ന വൃക്ഷം, ആദ്യം പൂവുണ്ടായി പിന്നീട് അതില്‍നിന്നു വിത്തുണ്ടാകുന്ന മാവ് തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങള്‍ - Poovil‍ninnu Kaayundaakunna Vruksham, Aadhyam Poovundaayi Pinneedu Athil‍ninnu Viththundaakunna Maavu Thudangiya Vrukshangal‍
     
വാനിടം - Vaanidam  :  വാനുലകം, സ്വര്‍ഗലോകം - Vaanulakam, Svar‍galokam
     
വാനീരം - Vaaneeram  :  ആറ്റുവഞ്ചിമരം - Aattuvanchimaram
     
വാനീരം - Vaaneeram  :  ചൂരല്‍ - Chooral‍
     
വാനീരം - Vaaneeram  :  കൊട്ടം - Kottam
     
വാനീര്‍ - Vaaneer‍  :  തുപ്പല്‍ - Thuppal‍
     
വാനോര്‍ - Vaanor‍  :  വാനവര്‍, ദേവകള്‍ - Vaanavar‍, Dhevakal‍
     
വാന്ത - Vaantha  :  ഛര്‍ദിക്കപ്പെട്ട - Char‍dhikkappetta
     
വാന്ത - Vaantha  :  പുറത്തുതള്ളിയ - Puraththuthalliya
     
വാന്താദം - Vaanthaadham  :  "ഛര്‍ദി തിന്നുന്നത്", പട്ടി - "char‍dhi Thinnunnathu", Patti
     
വാന്തി - Vaanthi  :  ഛര്‍ദി - Char‍dhi
     
വാന്‍ - Vaan‍  :  ആകാശം - Aakaasham
     
വാന്‍ - Vaan‍  :  ചോദ്യം അര്‍ത്ഥമായുള്ള വാക്യാലങ്കാരം - Chodhyam Ar‍ththamaayulla Vaakyaalankaaram
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×