Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

തൃഡ്വശന്‍ - Thrudvashan‍ ചെമ്മരം - Chemmaram പള്ളിപ്പീഠം - Pallippeedam അച്ചട്ട് - Achattu പാദാംഭസ്സ് - Paadhaambhassu ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ - Jyothishaasthrajnjan‍ ഓടി - Odi മനം - Manam മുതലാളി - Muthalaali നകാരം - Nakaaram പോഗണ്ഡന്‍ - Pogandan‍ കൂര്‍ക്കം, -ക്ക, -ക്ക് - Koor‍kkam, -kka, -kku കലശജന്മാ(വ്) - Kalashajanmaa(vu) ചട്ടുകാല്‍ - Chattukaal‍ വിനിശ്ചിത - Vinishchitha മുരുക് - Muruku മര്‍ദം - Mar‍dham ചക്രിക - Chakrika കണി - Kani ഉദ്ദീപം - Uddheepam അതിചാരം - Athichaaram നെടുങ്കേണി - Nedunkeni അവധൂലനം - Avadhoolanam ദശഭുജ - Dhashabhuja കരിക്കാടി - Karikkaadi മുകളിടുക - Mukaliduka ദാക്ഷിണ്യം - Dhaakshinyam വീരാഖ്യം - Veeraakhyam ശതത്രയി - Shathathrayi പപ്പര - Pappara പൗഷി - Paushi കൂമം - Koomam മലഭുക്ക് - Malabhukku ആമത്താഴ് - Aamaththaazhu ആഗാമിക - Aagaamika ഗ്രഷ്മികം - Grashmikam ഉടമ്പടി - Udampadi സോപസര്‍ഗ - Sopasar‍ga പോകെ - Poke കൃതകന്‍ - Kruthakan‍ കരകേതനം - Karakethanam വനശ്വാവ് - Vanashvaavu പരിക്ഷത - Parikshatha പിതൃയാനം - Pithruyaanam ആദിമ - Aadhima മുഖചന്ദ്രന്‍ - Mukhachandhran‍ ആകുഞ്ചിത - Aakunchitha പാപോദയം - Paapodhayam തരുശം - Tharusham മുഴുകല്‍ - Muzhukal‍

Random Words

ചീനസി - Cheenasi അണ്ഡവര്‍ധനം - Andavar‍dhanam സേകം - Sekam ഒന്നോടെ - Onnode തോന്നിക്കുക - Thonnikkuka കരുണിക - Karunika മഞ്ജിഷ്ഠ - Manjjishda ഏകാന്‍ - Ekaan‍ ആദീപനം - Aadheepanam അമുത്, അമുതം - Amuthu, Amutham പെരുതേരി - Perutheri മലര്‍മാത് - Malar‍maathu അനഭിമ്ലാന - Anabhimlaana ചീപ്പ്, ചീര്‍പ്പ് - Cheeppu, Cheer‍ppu പാണ്ഡര - Paandara കോതമ്പം - Kothampam ഗുദാങ്കുരം - Gudhaankuram അജിതന്‍ - Ajithan‍ അര്‍ഗള - Ar‍gala ആഹതി - Aahathi മുല്‍ച്ചൊല്ല് - Mul‍chollu അനുഗര്‍ജിതം - Anugar‍jitham അമ്പന്‍ - Ampan‍ ആവിമരം - Aavimaram ഈത്തുവാ, ഈത്താ - Eeththuvaa, Eeththaa അനുഗത - Anugatha ഐകാഗ്യ്രം - Aikaagyram പരിസ്കന്ദം - Pariskandham കേദാരം - Kedhaaram ഹ്രസിമാ(വ്) - Hrasimaa(vu) കുത്തുവിളക്ക് - Kuththuvilakku നയപ്പ് - Nayappu വാഹസം - Vaahasam യജ്ഞഭുക്ക് - Yajnjabhukku ഈയക്കോല് - Eeyakkolu ജാലികന്‍ - Jaalikan‍ അല്പാചമനം - Alpaachamanam മനുഷി - Manushi കണ്ണകി - Kannaki അരുചി - Aruchi പ്രപ്സു - Prapsu ഭിത്തിക - Bhiththika തെക്കേ - Thekke മാരണകര്‍മം - Maaranakar‍mam അണ്ഡവൃദ്ധി - Andavruddhi ഞറുക്ക് - Njarukku തീമ്പൂവ് - Theempoovu ഇരുപാട് - Irupaadu കുണപം - Kunapam വലജം - Valajam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About വാന.

Get English Word for വാന [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
വാന - Vaana  :  വനത്തെ സംബന്ധിച്ച - Vanaththe Sambandhicha
     
     
വാന - Vaana  :  ഉണങ്ങിയ - Unangiya
     
വാന - Vaana  :  പോകുന്ന - Pokunna
     
വാന - Vaana  :  ജീവിക്കുന്ന - Jeevikkunna
     
വാനം - Vaanam  :  ഉണങ്ങിയ കായ്, ഉണക്കപ്പൂവ് - Unangiya Kaayu, Unakkappoovu
     
വാനം - Vaanam  :  വെള്ളത്തിന്‍റെ ഇരമ്പല്‍ - Vellaththin‍re Irampal‍
     
വാനം - Vaanam  :  ഓളം തള്ളല്‍ - Olam Thallal‍
     
വാനം - Vaanam  :  കുറ്റിക്കാടുകളുടെ കൂട്ടം - Kuttikkaadukalude Koottam
     
വാനം - Vaanam  :  ജീവിതം - Jeevitham
     
വാനം - Vaanam  :  സുഗന്ധം - Sugandham
     
വാനം - Vaanam  :  ചുവരിലെ വിടവ് - Chuvarile Vidavu
     
വാനം - Vaanam  :  പുല്‍പ്പായ് - Pul‍ppaayu
     
വാനം - Vaanam  :  ആകാശം - Aakaasham
     
വാനം - Vaanam  :  മഴ - Mazha
     
വാനം - Vaanam  :  കെട്ടിടത്തിന്‍റെയും മറ്റും അടിസ്ഥാനം (പ്ര.) വാനം തോണ്ടുക = അസ്ഥിവാരം കുഴിക്കുക - Kettidaththin‍reyum Mattum Adisthaanam (pra.) Vaanam Thonduka = Asthivaaram Kuzhikkuka
     
വാനകം - Vaanakam  :  സ്വര്‍ഗം - Svar‍gam
     
വാനകം - Vaanakam  :  ആകാശം - Aakaasham
     
വാനപ്രസ്ഥം - Vaanaprastham  :  വാനപ്രസ്ഥന്‍റെ ആശ്രമം - Vaanaprasthan‍re Aashramam
     
വാനപ്രസ്ഥം - Vaanaprastham  :  പ്ലാശ് - Plaashu
     
വാനപ്രസ്ഥം - Vaanaprastham  :  ഇരിപ്പൂവൃക്ഷം - Irippoovruksham
     
വാനപ്രസ്ഥം - Vaanaprastham  :  മല്ലിക - Mallika
     
വാനപ്രസ്ഥന്‍ - Vaanaprasthan‍  :  മൂന്നാമത്തെ ആശ്രമത്തില്‍ കഴിയുന്നവന്‍ - Moonnaamaththe Aashramaththil‍ Kazhiyunnavan‍
     
വാനപ്രസ്ഥന്‍ - Vaanaprasthan‍  :  ലോകാസക്തിവെടിഞ്ഞ് ഭാര്യയോടുകൂടി കാട്ടില്‍ചെന്നു തപസ്സുചെയ്യുന്നവന്‍ - Lokaasakthivedinju Bhaaryayodukoodi Kaattil‍chennu Thapassucheyyunnavan‍
     
വാനമീന്‍ - Vaanameen‍  :  വാനത്തെ മീന്‍, നക്ഷത്രം - Vaanaththe Meen‍, Nakshathram
     
വാനമ്പാടി - Vaanampaadi  :  മധുരമായി പാടുന്ന ഒരു പക്ഷി കൃകരാടം - Madhuramaayi Paadunna Oru Pakshi Krukaraadam
     
വാനരം - Vaanaram  :  കുരങ്ങ് - Kurangu
     
വാനരം - Vaanaram  :  കല്ലാല്‍ - Kallaal‍
     
വാനരത്വം - Vaanarathvam  :  വാനരന്‍റെ അവസ്ഥ - Vaanaran‍re Avastha
     
വാനരത്വം - Vaanarathvam  :  ചപലത - Chapalatha
     
വാനരന്‍ - Vaanaran‍  :  കുരങ്ങ് - Kurangu
     
വാനരാക്ഷം - Vaanaraaksham  :  കാട്ടാട് - Kaattaadu
     
വാനരി - Vaanari  :  പെണ്‍കുരങ്ങ് - Pen‍kurangu
     
വാനരീതപം - Vaanareethapam  :  വൃക്ഷത്തില്‍ കുരങ്ങിനെപ്പോലെ തപസ്സുചെയ്യല്‍ - Vrukshaththil‍ Kurangineppole Thapassucheyyal‍
     
വാനരേന്ദ്രന്‍ - Vaanarendhran‍  :  വാനരശ്രഷ്ഠന്‍ - Vaanarashrashdan‍
     
വാനരേന്ദ്രന്‍ - Vaanarendhran‍  :  ബാലി - Baali
     
വാനരേന്ദ്രന്‍ - Vaanarendhran‍  :  സുഗ്രീവന്‍ - Sugreevan‍
     
വാനരേന്ദ്രന്‍ - Vaanarendhran‍  :  ഹനുമാന്‍ - Hanumaan‍
     
വാനലം - Vaanalam  :  കറുത്ത തുളസി - Karuththa Thulasi
     
വാനവന്‍ - Vaanavan‍  :  വാനത്തുള്ളവന്‍, ദേവന്‍ - Vaanaththullavan‍, Dhevan‍
     
വാനവില്ല് - Vaanavillu  :  വാനത്തെ വില്ല് - Vaanaththe Villu
     
വാനവില്ല് - Vaanavillu  :  മഴവില്ല് - Mazhavillu
     
വാനശാസ്ത്രം - Vaanashaasthram  :  ഖഗോളശാസ്ത്രം - Khagolashaasthram
     
വാനസ്പത്യം - Vaanaspathyam  :  പൂവില്‍നിന്ന് കായുണ്ടാകുന്ന വൃക്ഷം, ആദ്യം പൂവുണ്ടായി പിന്നീട് അതില്‍നിന്നു വിത്തുണ്ടാകുന്ന മാവ് തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങള്‍ - Poovil‍ninnu Kaayundaakunna Vruksham, Aadhyam Poovundaayi Pinneedu Athil‍ninnu Viththundaakunna Maavu Thudangiya Vrukshangal‍
     
വാനിടം - Vaanidam  :  വാനുലകം, സ്വര്‍ഗലോകം - Vaanulakam, Svar‍galokam
     
വാനീരം - Vaaneeram  :  ആറ്റുവഞ്ചിമരം - Aattuvanchimaram
     
വാനീരം - Vaaneeram  :  ചൂരല്‍ - Chooral‍
     
വാനീരം - Vaaneeram  :  കൊട്ടം - Kottam
     
വാനീര്‍ - Vaaneer‍  :  തുപ്പല്‍ - Thuppal‍
     
വാനോര്‍ - Vaanor‍  :  വാനവര്‍, ദേവകള്‍ - Vaanavar‍, Dhevakal‍
     
വാന്ത - Vaantha  :  ഛര്‍ദിക്കപ്പെട്ട - Char‍dhikkappetta
     
വാന്ത - Vaantha  :  പുറത്തുതള്ളിയ - Puraththuthalliya
     
വാന്താദം - Vaanthaadham  :  "ഛര്‍ദി തിന്നുന്നത്", പട്ടി - "char‍dhi Thinnunnathu", Patti
     
വാന്തി - Vaanthi  :  ഛര്‍ദി - Char‍dhi
     
വാന്‍ - Vaan‍  :  ആകാശം - Aakaasham
     
വാന്‍ - Vaan‍  :  ചോദ്യം അര്‍ത്ഥമായുള്ള വാക്യാലങ്കാരം - Chodhyam Ar‍ththamaayulla Vaakyaalankaaram
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×