Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

നെടുങ്ങാടി - Nedungaadi പൂര്‍വജ - Poor‍vaja അക്രമഭിന്നം - Akramabhinnam കക്കുഴി - Kakkuzhi മെതുമെതുപ്പ് - Methumethuppu ത്രിവിദ്യ - Thrividhya അശൂന്യ - Ashoonya തിളക്കുക - Thilakkuka അഹര്‍നിശം - Ahar‍nisham നാലാന്നാള്‍ - Naalaannaal‍ ഉപലബ്ധാവ് - Upalabdhaavu ഘനവാരി - Ghanavaari കൊട്ടമുള്ള് - Kottamullu ആലവട്ടം - Aalavattam കുപ്രഥ - Kupratha അഭ്യുത്പതനം - Abhyuthpathanam സാതം - Saatham ഗണേശവീഥി - Ganeshaveethi തവ - Thava കോമരത്താടി - Komaraththaadi നീരുക്ക് - Neerukku ഞൊരയ്ക്കുക - Njoraykkuka ഉഷ്മജ - Ushmaja ആമ്പക്കുറ്റി - Aampakkutti ഭാനുമാലി - Bhaanumaali സ്ഥാവരം - Sthaavaram ഉദകാര്‍ഗളം - Udhakaar‍galam അതിമന്ഥം - Athimantham അയിരി - Ayiri സുരക്തകം - Surakthakam മഗ്ന - Magna കിംഭൂത - Kimbhootha ഉമാവല്ലഭന്‍ - Umaavallabhan‍ ഒരുപൊഴുത്, -പോത് - Orupozhuthu, -pothu അനുസന്ധേയ - Anusandheya ശങ്കരശൈലം - Shankarashailam നിരൂപിക്കുക - Niroopikkuka കമ്മട്ടിവള്ളി - Kammattivalli ഉപമേതം - Upametham വിഭേദകം - Vibhedhakam ഇടക്കുടുക്ക് - Idakkudukku തട്ടി - Thatti തലപ്പണം - Thalappanam മൃതണ്ഡന്‍ - Mruthandan‍ ഉഷ്ണമാപിനി - Ushnamaapini ബാല്‍ക്കണി - Baal‍kkani കൗമുദി - Kaumudhi നനന്ദ, നനാന്ദ - Nanandha, Nanaandha ആഗമി - Aagami വേയ്ക്കുക - Veykkuka

Random Words

അസംപ്രക്ഷ്യകാരി - Asamprakshyakaari സലീലം - Saleelam ബ്രഹ്മാവ് - Brahmaavu കുബേരത, -ത്വം - Kuberatha, -thvam തേജനം - Thejanam തമ്പുരാന്‍ - Thampuraan‍ അസംഭവം - Asambhavam ഉത്തരകോസലം - Uththarakosalam മുഖബന്ധനം - Mukhabandhanam കായില്‍, -ലും - Kaayil‍, -lum ഇന്ദ്രിയജിത്ത് - Indhriyajiththu നളന്ദ - Nalandha മാരീചം - Maareecham ചര്‍മജം - Char‍majam ഭൃംഗകം - Bhrumgakam മാച്ചല്‍ - Maachal‍ പെണ്‍വഴി - Pen‍vazhi യശോധന - Yashodhana അഞ്ചടിയന്തിരം - Anchadiyanthiram ഹ്രീത്യാഗം - Hreethyaagam കാലദമനി - Kaaladhamani ആവൃതി - Aavruthi തപ്പാണ്ട - Thappaanda വ്യാപത്തി - Vyaapaththi സങ്കടം - Sankadam നീര്‍ക്കണ്ടിശര്‍ക്കര - Neer‍kkandishar‍kkara ജഗത്സുതി - Jagathsuthi വെല്ലുക - Velluka പതത്ത് - Pathaththu ഗജകേസരിയോഗം - Gajakesariyogam വിവാഹബന്ധം - Vivaahabandham അയമോദകം - Ayamodhakam കൂര്‍ - Koor‍ കാകന്‍ - Kaakan‍ സര്‍വജ്ഞ - Sar‍vajnja വ്യംശിക്കുക - Vyamshikkuka മഹാകന്ദം - Mahaakandham വീങ്കന്‍ - Veenkan‍ കാഹളി - Kaahali രക്ഷകന്‍ - Rakshakan‍ മുകപ്പ് - Mukappu ലേബല്‍ - Lebal‍ ക്ഷീരകണ്ഠ - Ksheerakanda ഓപ്പറ - Oppara ആചാരി - Aachaari പക്കം - Pakkam നിശാമ്യ - Nishaamya ഫോട്ടോ - Photto കൃഷ്ടം - Krushdam പരിഗ്രഹിതാ(വ്) - Parigrahithaa(vu)
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About വിത്ത.

Get English Word for വിത്ത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
വിത്ത - Viththa  :  വിത്തത്തെ സംബന്ധിച്ച - Viththaththe Sambandhicha
     
     
വിത്ത - Viththa  :  സമ്പാദിക്കപ്പെട്ട - Sampaadhikkappetta
     
വിത്ത - Viththa  :  കീര്‍ത്തിയുള്ള - Keer‍ththiyulla
     
വിത്ത - Viththa  :  അറിയപ്പെട്ട - Ariyappetta
     
വിത്ത - Viththa  :  കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട - Kandupidikkappetta
     
വിത്ത - Viththa  :  പഠിത്തം, ജ്ഞാനം - Padiththam, Jnjaanam
     
വിത്തം - Viththam  :  സമ്പത്ത്, ധനം - Sampaththu, Dhanam
     
വിത്തം - Viththam  :  ഐശ്വര്യം - Aishvaryam
     
വിത്തം - Viththam  :  ജ്ഞാനം - Jnjaanam
     
വിത്തം - Viththam  :  അറിയപ്പെട്ടത് - Ariyappettathu
     
വിത്തകം - Viththakam  :  ജ്ഞാനം - Jnjaanam
     
വിത്തകന്‍ - Viththakan‍  :  ഭൈരവന്‍ - Bhairavan‍
     
വിത്തകന്‍ - Viththakan‍  :  ജ്ഞാനി - Jnjaani
     
വിത്തനാഥന്‍ - Viththanaathan‍  :  കുബേരന്‍ - Kuberan‍
     
വിത്തനാഥന്‍ - Viththanaathan‍  :  ധനികന്‍ - Dhanikan‍
     
വിത്തന്‍ - Viththan‍  :  വിത്തമുള്ളവന്‍, ധനവാന്‍ - Viththamullavan‍, Dhanavaan‍
     
വിത്തന്‍ - Viththan‍  :  പ്രസിദ്ധന്‍ - Prasiddhan‍
     
വിത്തപതി - Viththapathi  :  വിത്തനാഥന്‍ - Viththanaathan‍
     
വിത്തപതി - Viththapathi  :  കുബേരന്‍ - Kuberan‍
     
വിത്തറ - Viththara  :  പൂവിന്‍റെ അണ്ഡകോശം - Poovin‍re Andakosham
     
വിത്തറ - Viththara  :  വിത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറി - Viththu Sookshikkunna Muri
     
വിത്തവാന്‍ - Viththavaan‍  :  ധനവാന്‍ - Dhanavaan‍
     
വിത്താധീശന്‍ - Viththaadheeshan‍  :  കുബേരന്‍ - Kuberan‍
     
വിത്താര്‍ഥി - Viththaar‍thi  :  ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍ - Dhanam Aagrahikkunnavan‍
     
വിത്താവമാനി - Viththaavamaani  :  ധനം നിസ്സാരമായി കരുതുന്നവന്‍ - Dhanam Nissaaramaayi Karuthunnavan‍
     
വിത്തി - Viththi  :  വിവേകം, അറിവ് - Vivekam, Arivu
     
വിത്തി - Viththi  :  സമ്പാദ്യം - Sampaadhyam
     
വിത്തി - Viththi  :  ലാഭം - Laabham
     
വിത്തി - Viththi  :  കാലക്ഷേപം - Kaalakshepam
     
വിത്തി - Viththi  :  വിധിന്യായം - Vidhinyaayam
     
വിത്തി - Viththi  :  സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം - Sankalpichirikkunna Kaaryam
     
വിത്തി - Viththi  :  ഓര്‍മ, സ്മരണ - Or‍ma, Smarana
     
വിത്തുപാട് - Viththupaadu  :  വിതയ്ക്കാന്‍ വേണ്ടിവരുന്ന നിലം - Vithaykkaan‍ Vendivarunna Nilam
     
വിത്തുപാട്ടം - Viththupaattam  :  വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തോളമുള്ള പാട്ടം - Vithaykkunna Viththolamulla Paattam
     
വിത്തുപാതി - Viththupaathi  :  പാതിവാരകൃഷി - Paathivaarakrushi
     
വിത്തുവല്ലി - Viththuvalli  :  കൃഷിച്ചെലവ് - Krushichelavu
     
വിത്തേറ്റി - Viththetti  :  മരംകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണം - Maramkondulla Oru Upakaranam
     
വിത്തോപാര്‍ജനം - Viththopaar‍janam  :  വിത്തം സമ്പാദിക്കല്‍ - Viththam Sampaadhikkal‍
     
വിത്ത് - Viththu  :  ബീജം - Beejam
     
വിത്ത് - Viththu  :  വിതയ്ക്കാനുള്ള ധാന്യം - Vithaykkaanulla Dhaanyam
     
വിത്ത് - Viththu  :  മുളപ്പിക്കാനുള്ള കുരു - Mulappikkaanulla Kuru
     
വിത്ത് - Viththu  :  നട്ടുവളര്‍ത്താനുള്ള തൈ - Nattuvalar‍ththaanulla Thai
     
വിത്ത് - Viththu  :  കിഴങ്ങില്‍ പൊട്ടിയുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ കിഴങ്ങ് - Kizhangil‍ Pottiyundaakunna Cheriya Kizhangu
     
വിത്ത് - Viththu  :  മൂലകാരണം - Moolakaaranam
     
വിത്ത് - Viththu  :  വിദ്വാന്‍, അറിയുന്നവന്‍, ജ്ഞാനി - Vidhvaan‍, Ariyunnavan‍, Jnjaani
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×