Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഗരുഡന്‍ തൂക്കം - Garudan‍ Thookkam പ്രാകൃത - Praakrutha അകൃത്രിമ - Akruthrima ചൂടുപുടവ - Choodupudava പ്രതിദത്ത - Prathidhaththa പട്ടരംഗം - Pattaramgam ഭയാനകം - Bhayaanakam ചാതുര - Chaathura ക്രാധാലു - Kraadhaalu അവവരകം - Avavarakam വധാര്‍ഹ - Vadhaar‍ha കേവുകൂലി - Kevukooli ശ്ലേഷ്മാതം - Shleshmaatham അഭിധായക - Abhidhaayaka രേചിത - Rechitha അശ്മരോഹണം - Ashmarohanam ഗുരുബീജം - Gurubeejam ഊന - Oona വിദേശം - Vidhesham ഉത്പുളക, ഉല്‍- - Uthpulaka, Ul‍- പറന്തല - Paranthala അങ്കണം - Ankanam കാമയിതാ(വ്) - Kaamayithaa(vu) ഉത്തരവാദി - Uththaravaadhi അങ്ഘ്രിന്നാമകം - Angghrinnaamakam ഒട്ടേടം, -ട്ടെടം - Ottedam, -ttedam ആര്‍ച്ചികം - Aar‍chikam കിരീടി - Kireedi ദുഷ്പ്രണീത - Dhushpraneetha കുണ്ഠത്വം - Kundathvam പുഷ്കലകന്‍ - Pushkalakan‍ സായംദേവതാ - Saayamdhevathaa പരിചരിക്കുക - Paricharikkuka മണ്ണെര - Mannera ഉദൂഢം - Udhooddam ആര്‍ച്ചുഡീക്കണ്‍ - Aar‍chudeekkan‍ ഉത്പുച്ഛ, ഉല്‍- - Uthpuchcha, Ul‍- കുനിവ് - Kunivu പുഷ്ടന്‍ - Pushdan‍ മൈനാലന്‍, -ളന്‍ - Mainaalan‍, -lan‍ സ്വീകാരം - Sveekaaram നീലലോഹിത - Neelalohitha വിക്രമം - Vikramam താണ്ഡവിത - Thaandavitha സംസ്ഫലം - Samsphalam ചാര്‍ച്ച - Chaar‍cha വൈകുണ്ഠലോകം - Vaikundalokam പൂര്‍വഭാദ്രപദ - Poor‍vabhaadhrapadha ലങ്കോട്ടി - Lankotti നൈമിത്തിക - Naimiththika

Random Words

കല്ലിടക്കൊറ്റന്‍ - Kallidakkottan‍ ത്രിഗുണിത - Thrigunitha ശലലം - Shalalam നിശ്ശ്രയസം - Nishrayasam തിലപര്‍ണി - Thilapar‍ni പരിസമാപനം - Parisamaapanam രക്തകണകം - Rakthakanakam ഗ്രഹമര്‍ദം - Grahamar‍dham അമലിക്കുക - Amalikkuka ഉപനിഷദ്യോഗം - Upanishadhyogam ചുചി - Chuchi തോണിക്കാരന്‍ - Thonikkaaran‍ ആംഗൂഷം - Aamgoosham ദേവതാതന്‍ - Dhevathaathan‍ അര്‍ധരാത്രി - Ar‍dharaathri ഭൂത - Bhootha ക്ഷപാചരന്‍ - Kshapaacharan‍ അലങ്കാരക്കൈ - Alankaarakkai കുമാരഗുരു - Kumaaraguru ആലീഢാസനം - Aaleeddaasanam വിഷ്ണുഗുപ്തന്‍ - Vishnugupthan‍ ബദ്ധപ്പാട് - Baddhappaadu വിഹാരം - Vihaaram ഇന്ധം - Indham അല്ലറചില്ലറ - Allarachillara കന - Kana തുംബുരു - Thumburu വിഹേഠം - Vihedam ചേവുകക്കാരന്‍ - Chevukakkaaran‍ ജീവിതസാഫല്യം - Jeevithasaaphalyam തിത്തി - Thiththi ഈര്‍ക്കിലിക്കാലന്‍ - Eer‍kkilikkaalan‍ ഇടയ്ക്ക് - Idaykku ഉടപ്പിറന്നവന്‍, ഒട- - Udappirannavan‍, Oda- മുഷ്ടിക - Mushdika അപരവക്ത്ര - Aparavakthra വാതാശനന്‍ - Vaathaashanan‍ തടിപ്പ് - Thadippu അസപത്നി - Asapathni തുരിശം - Thurisham ഔപപാതികന്‍ - Aupapaathikan‍ പഞ്ചദശാക്ഷരി - Panchadhashaakshari അനുഗീതം - Anugeetham തക്കം - Thakkam കരമാലം - Karamaalam ഒണ്ണുതല്‍ - Onnuthal‍ താക്ഷണ്യന്‍ - Thaakshanyan‍ ഉപസര്യ - Upasarya ഗുണദോഷജ്ഞ - Gunadhoshajnja മാറാന്‍ - Maaraan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About വിത്ത.

Get English Word for വിത്ത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
വിത്ത - Viththa  :  വിത്തത്തെ സംബന്ധിച്ച - Viththaththe Sambandhicha
     
     
വിത്ത - Viththa  :  സമ്പാദിക്കപ്പെട്ട - Sampaadhikkappetta
     
വിത്ത - Viththa  :  കീര്‍ത്തിയുള്ള - Keer‍ththiyulla
     
വിത്ത - Viththa  :  അറിയപ്പെട്ട - Ariyappetta
     
വിത്ത - Viththa  :  കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട - Kandupidikkappetta
     
വിത്ത - Viththa  :  പഠിത്തം, ജ്ഞാനം - Padiththam, Jnjaanam
     
വിത്തം - Viththam  :  സമ്പത്ത്, ധനം - Sampaththu, Dhanam
     
വിത്തം - Viththam  :  ഐശ്വര്യം - Aishvaryam
     
വിത്തം - Viththam  :  ജ്ഞാനം - Jnjaanam
     
വിത്തം - Viththam  :  അറിയപ്പെട്ടത് - Ariyappettathu
     
വിത്തകം - Viththakam  :  ജ്ഞാനം - Jnjaanam
     
വിത്തകന്‍ - Viththakan‍  :  ഭൈരവന്‍ - Bhairavan‍
     
വിത്തകന്‍ - Viththakan‍  :  ജ്ഞാനി - Jnjaani
     
വിത്തനാഥന്‍ - Viththanaathan‍  :  കുബേരന്‍ - Kuberan‍
     
വിത്തനാഥന്‍ - Viththanaathan‍  :  ധനികന്‍ - Dhanikan‍
     
വിത്തന്‍ - Viththan‍  :  വിത്തമുള്ളവന്‍, ധനവാന്‍ - Viththamullavan‍, Dhanavaan‍
     
വിത്തന്‍ - Viththan‍  :  പ്രസിദ്ധന്‍ - Prasiddhan‍
     
വിത്തപതി - Viththapathi  :  വിത്തനാഥന്‍ - Viththanaathan‍
     
വിത്തപതി - Viththapathi  :  കുബേരന്‍ - Kuberan‍
     
വിത്തറ - Viththara  :  പൂവിന്‍റെ അണ്ഡകോശം - Poovin‍re Andakosham
     
വിത്തറ - Viththara  :  വിത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറി - Viththu Sookshikkunna Muri
     
വിത്തവാന്‍ - Viththavaan‍  :  ധനവാന്‍ - Dhanavaan‍
     
വിത്താധീശന്‍ - Viththaadheeshan‍  :  കുബേരന്‍ - Kuberan‍
     
വിത്താര്‍ഥി - Viththaar‍thi  :  ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍ - Dhanam Aagrahikkunnavan‍
     
വിത്താവമാനി - Viththaavamaani  :  ധനം നിസ്സാരമായി കരുതുന്നവന്‍ - Dhanam Nissaaramaayi Karuthunnavan‍
     
വിത്തി - Viththi  :  വിവേകം, അറിവ് - Vivekam, Arivu
     
വിത്തി - Viththi  :  സമ്പാദ്യം - Sampaadhyam
     
വിത്തി - Viththi  :  ലാഭം - Laabham
     
വിത്തി - Viththi  :  കാലക്ഷേപം - Kaalakshepam
     
വിത്തി - Viththi  :  വിധിന്യായം - Vidhinyaayam
     
വിത്തി - Viththi  :  സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം - Sankalpichirikkunna Kaaryam
     
വിത്തി - Viththi  :  ഓര്‍മ, സ്മരണ - Or‍ma, Smarana
     
വിത്തുപാട് - Viththupaadu  :  വിതയ്ക്കാന്‍ വേണ്ടിവരുന്ന നിലം - Vithaykkaan‍ Vendivarunna Nilam
     
വിത്തുപാട്ടം - Viththupaattam  :  വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തോളമുള്ള പാട്ടം - Vithaykkunna Viththolamulla Paattam
     
വിത്തുപാതി - Viththupaathi  :  പാതിവാരകൃഷി - Paathivaarakrushi
     
വിത്തുവല്ലി - Viththuvalli  :  കൃഷിച്ചെലവ് - Krushichelavu
     
വിത്തേറ്റി - Viththetti  :  മരംകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണം - Maramkondulla Oru Upakaranam
     
വിത്തോപാര്‍ജനം - Viththopaar‍janam  :  വിത്തം സമ്പാദിക്കല്‍ - Viththam Sampaadhikkal‍
     
വിത്ത് - Viththu  :  ബീജം - Beejam
     
വിത്ത് - Viththu  :  വിതയ്ക്കാനുള്ള ധാന്യം - Vithaykkaanulla Dhaanyam
     
വിത്ത് - Viththu  :  മുളപ്പിക്കാനുള്ള കുരു - Mulappikkaanulla Kuru
     
വിത്ത് - Viththu  :  നട്ടുവളര്‍ത്താനുള്ള തൈ - Nattuvalar‍ththaanulla Thai
     
വിത്ത് - Viththu  :  കിഴങ്ങില്‍ പൊട്ടിയുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ കിഴങ്ങ് - Kizhangil‍ Pottiyundaakunna Cheriya Kizhangu
     
വിത്ത് - Viththu  :  മൂലകാരണം - Moolakaaranam
     
വിത്ത് - Viththu  :  വിദ്വാന്‍, അറിയുന്നവന്‍, ജ്ഞാനി - Vidhvaan‍, Ariyunnavan‍, Jnjaani
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×