Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഫര്‍ഫരീക - Phar‍phareeka അംഭോജ - Ambhoja ലീലാവിലാസം - Leelaavilaasam അനതീത - Anatheetha എന്ത്രം - Enthram തുരുവ - Thuruva മരകം - Marakam കൊടുവാക്ക് - Koduvaakku ഇറയിലി - Irayili ചുപ്പായി - Chuppaayi ആണ്ടുവരി - Aanduvari ക്ഷണതു - Kshanathu യോഗിനി - Yogini അതഥോചിത - Athathochitha ഭാവിത്രം - Bhaavithram കഞ്ചൂസ് - Kanchoosu രുഷാ - Rushaa ജനബാഹുല്യം - Janabaahulyam പാപന്‍ - Paapan‍ പുരാണം - Puraanam മറയ്ക്കുക - Maraykkuka കപോതവര്‍ണി - Kapothavar‍ni ദക്ഷ - Dhaksha ചാതുര്‍ദശികന്‍ - Chaathur‍dhashikan‍ വേഴം, -ഴല്‍ - Vezham, -zhal‍ ഘൂര്‍ണനം - Ghoor‍nanam പങ്കില - Pankila കോശകാരന്‍ - Koshakaaran‍ അടുക്കളക്കുറ്റം, -ദോഷം - Adukkalakkuttam, -dhosham പയോഷ്ണി - Payoshni കീഴ്വായു - Keezhvaayu ചെറുതണ്ടി - Cheruthandi അപതിക - Apathika ചന്നത്തട്ട് - Channaththattu ഏഴില്ലക്കാര്‍ - Ezhillakkaar‍ കചാമോദം - Kachaamodham വ്യാകുലചിത്ത - Vyaakulachiththa തവര്‍ഗോപമര്‍ദം - Thavar‍gopamar‍dham കിടു(ക്) - Kidu(ku) അലിക്കുത്ത് - Alikkuththu സന്ദിഷ്ടം - Sandhishdam ജലവാണിഭം - Jalavaanibham കഴുക്കളം - Kazhukkalam അക്കദമി - Akkadhami വാണിജികന്‍ - Vaanijikan‍ കരുന്തുടലി - Karunthudali പാണനാര്‍ - Paananaar‍ അത്യം - Athyam പ്രസംഗവശാല്‍ - Prasamgavashaal‍ പ്രഹരകം - Praharakam

Random Words

മേദസ്വി - Medhasvi കറമൂസ് - Karamoosu ചോളം - Cholam വിനിശ്ചയം - Vinishchayam സവരം - Savaram ഇശാ, ഇഷാ - Ishaa, Ishaa ചുടുവായ് - Chuduvaayu ഒടുങ്ങ് - Odungu കീറിവെയ്ക്കല്‍ - Keeriveykkal‍ പത്രാഹാരം - Pathraahaaram അന്തര്‍ദൃഷ്ടി - Anthar‍dhrushdi കവര്‍ - Kavar‍ നാട്യധര്‍മം - Naadyadhar‍mam ഇച്ഛാദാനം - Ichchaadhaanam അശ്വഘാസം - Ashvaghaasam കുരുള്‍ - Kurul‍ ആടിക്കാഴ്ച - Aadikkaazhcha അമേയാത്മാ(വ്) - Ameyaathmaa(vu) അനുഗ്രാഹ്യ - Anugraahya പൊളയ്ക്കുക - Polaykkuka ദോഷജ്ഞന്‍ - Dhoshajnjan‍ ഋശ്യഗന്ധം - Rushyagandham കാല്‍പ്പലക - Kaal‍ppalaka ശോധയിതവ്യ - Shodhayithavya കര്‍മകാരം - Kar‍makaaram ഗുണീഭാവം - Guneebhaavam അച്ചീടുപലിശ - Acheedupalisha യഹോവ - Yahova ഗോമതി - Gomathi നിമിത്തജ്ഞ - Nimiththajnja അക്ഷര - Akshara ഗുഡ - Guda കൊട്ടിയം - Kottiyam ഉപക്ഷയം - Upakshayam ആഡംബരം - Aadambaram ചക്രപാദകം - Chakrapaadhakam പച്ചരി - Pachari കുടിലത - Kudilatha അക്ലിന്നവര്‍ത്മം - Aklinnavar‍thmam നിയമസഭാംഗം - Niyamasabhaamgam ചാലെ, -ലേ - Chaale, -le പ്ലീഹ - Pleeha ഓടായി - Odaayi പക്ഷം - Paksham കരാളിക - Karaalika രൗച്യം - Rauchyam വിധ്വംസം - Vidhvamsam ത്രിഷഷ്ഠി - Thrishashdi നാഗരലിപി - Naagaralipi ഗോളയോഗം - Golayogam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About വിത്ത.

Get English Word for വിത്ത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
വിത്ത - Viththa  :  വിത്തത്തെ സംബന്ധിച്ച - Viththaththe Sambandhicha
     
     
വിത്ത - Viththa  :  സമ്പാദിക്കപ്പെട്ട - Sampaadhikkappetta
     
വിത്ത - Viththa  :  കീര്‍ത്തിയുള്ള - Keer‍ththiyulla
     
വിത്ത - Viththa  :  അറിയപ്പെട്ട - Ariyappetta
     
വിത്ത - Viththa  :  കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട - Kandupidikkappetta
     
വിത്ത - Viththa  :  പഠിത്തം, ജ്ഞാനം - Padiththam, Jnjaanam
     
വിത്തം - Viththam  :  സമ്പത്ത്, ധനം - Sampaththu, Dhanam
     
വിത്തം - Viththam  :  ഐശ്വര്യം - Aishvaryam
     
വിത്തം - Viththam  :  ജ്ഞാനം - Jnjaanam
     
വിത്തം - Viththam  :  അറിയപ്പെട്ടത് - Ariyappettathu
     
വിത്തകം - Viththakam  :  ജ്ഞാനം - Jnjaanam
     
വിത്തകന്‍ - Viththakan‍  :  ഭൈരവന്‍ - Bhairavan‍
     
വിത്തകന്‍ - Viththakan‍  :  ജ്ഞാനി - Jnjaani
     
വിത്തനാഥന്‍ - Viththanaathan‍  :  കുബേരന്‍ - Kuberan‍
     
വിത്തനാഥന്‍ - Viththanaathan‍  :  ധനികന്‍ - Dhanikan‍
     
വിത്തന്‍ - Viththan‍  :  വിത്തമുള്ളവന്‍, ധനവാന്‍ - Viththamullavan‍, Dhanavaan‍
     
വിത്തന്‍ - Viththan‍  :  പ്രസിദ്ധന്‍ - Prasiddhan‍
     
വിത്തപതി - Viththapathi  :  വിത്തനാഥന്‍ - Viththanaathan‍
     
വിത്തപതി - Viththapathi  :  കുബേരന്‍ - Kuberan‍
     
വിത്തറ - Viththara  :  പൂവിന്‍റെ അണ്ഡകോശം - Poovin‍re Andakosham
     
വിത്തറ - Viththara  :  വിത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറി - Viththu Sookshikkunna Muri
     
വിത്തവാന്‍ - Viththavaan‍  :  ധനവാന്‍ - Dhanavaan‍
     
വിത്താധീശന്‍ - Viththaadheeshan‍  :  കുബേരന്‍ - Kuberan‍
     
വിത്താര്‍ഥി - Viththaar‍thi  :  ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍ - Dhanam Aagrahikkunnavan‍
     
വിത്താവമാനി - Viththaavamaani  :  ധനം നിസ്സാരമായി കരുതുന്നവന്‍ - Dhanam Nissaaramaayi Karuthunnavan‍
     
വിത്തി - Viththi  :  വിവേകം, അറിവ് - Vivekam, Arivu
     
വിത്തി - Viththi  :  സമ്പാദ്യം - Sampaadhyam
     
വിത്തി - Viththi  :  ലാഭം - Laabham
     
വിത്തി - Viththi  :  കാലക്ഷേപം - Kaalakshepam
     
വിത്തി - Viththi  :  വിധിന്യായം - Vidhinyaayam
     
വിത്തി - Viththi  :  സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം - Sankalpichirikkunna Kaaryam
     
വിത്തി - Viththi  :  ഓര്‍മ, സ്മരണ - Or‍ma, Smarana
     
വിത്തുപാട് - Viththupaadu  :  വിതയ്ക്കാന്‍ വേണ്ടിവരുന്ന നിലം - Vithaykkaan‍ Vendivarunna Nilam
     
വിത്തുപാട്ടം - Viththupaattam  :  വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തോളമുള്ള പാട്ടം - Vithaykkunna Viththolamulla Paattam
     
വിത്തുപാതി - Viththupaathi  :  പാതിവാരകൃഷി - Paathivaarakrushi
     
വിത്തുവല്ലി - Viththuvalli  :  കൃഷിച്ചെലവ് - Krushichelavu
     
വിത്തേറ്റി - Viththetti  :  മരംകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണം - Maramkondulla Oru Upakaranam
     
വിത്തോപാര്‍ജനം - Viththopaar‍janam  :  വിത്തം സമ്പാദിക്കല്‍ - Viththam Sampaadhikkal‍
     
വിത്ത് - Viththu  :  ബീജം - Beejam
     
വിത്ത് - Viththu  :  വിതയ്ക്കാനുള്ള ധാന്യം - Vithaykkaanulla Dhaanyam
     
വിത്ത് - Viththu  :  മുളപ്പിക്കാനുള്ള കുരു - Mulappikkaanulla Kuru
     
വിത്ത് - Viththu  :  നട്ടുവളര്‍ത്താനുള്ള തൈ - Nattuvalar‍ththaanulla Thai
     
വിത്ത് - Viththu  :  കിഴങ്ങില്‍ പൊട്ടിയുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ കിഴങ്ങ് - Kizhangil‍ Pottiyundaakunna Cheriya Kizhangu
     
വിത്ത് - Viththu  :  മൂലകാരണം - Moolakaaranam
     
വിത്ത് - Viththu  :  വിദ്വാന്‍, അറിയുന്നവന്‍, ജ്ഞാനി - Vidhvaan‍, Ariyunnavan‍, Jnjaani
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×