Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ജന്മാഷ്ടമീവ്രതം - Janmaashdameevratham ഭംഭരാളി - Bhambharaali താലകി - Thaalaki പരധര്‍മം - Paradhar‍mam വിഷദംഷ്ട്രം - Vishadhamshdram ആലാഹാ - Aalaahaa അധ്യക്ഷം - Adhyaksham താരാധിനാഥന്‍ - Thaaraadhinaathan‍ ചെയ്യന്‍ - Cheyyan‍ ജാരിണീപതി - Jaarineepathi ആന്തരികപ്രവസനം - Aantharikapravasanam വാഗ്യമം - Vaagyamam സ്വപിക്കുക - Svapikkuka അനിഷ്കൃത - Anishkrutha ഡിംഭ - Dimbha കുട്ടകകര്‍മം - Kuttakakar‍mam പഞ്ചാലം - Panchaalam കരപാലിക, -പാളിക - Karapaalika, -paalika പൂരണിതദ്ധിതം - Pooranithaddhitham സംവസിക്കുക - Samvasikkuka കാലകൃത - Kaalakrutha വര്‍മ - Var‍ma കളിക്കണ്‍ - Kalikkan‍ മൂലപഞ്ചാക്ഷരം - Moolapanchaaksharam പദവാദ്യം - Padhavaadhyam നിശാചര - Nishaachara താലുപുപ്പടം - Thaalupuppadam ധുരീണം - Dhureenam ആനകം - Aanakam കാലാത്യയം - Kaalaathyayam ശതദല - Shathadhala കങ്കായം - Kankaayam അദ്രിജ, -ജാത - Adhrija, -jaatha ചിമിത്തേരി - Chimiththeri മുക്കൂട്ട് - Mukkoottu ആറ്റുമട്ടല്‍ - Aattumattal‍ തത്തികക്കുട - Thaththikakkuda ജാതരൂപ - Jaatharoopa തീറ്റി - Theetti മൃദുക്കള്‍ - Mrudhukkal‍ രക്തമണ്ഡലം - Rakthamandalam ചെറുപ്പുള്ളടി - Cheruppulladi നീരുപം - Neerupam യാള്‍പ്പാണം - Yaal‍ppaanam ഘൃതപാകം - Ghruthapaakam വാഹികന്‍ - Vaahikan‍ ജലസൂചി - Jalasoochi ചന്ദ്രാബ്ജം - Chandhraabjam ആര്‍ക്ക - Aar‍kka സ്വര്‍ണപക്ഷന്‍ - Svar‍napakshan‍

Random Words

പേത്തണ്ണീര്‍ - Peththanneer‍ കന്നിക്കൊയ്ത്ത് - Kannikkoyththu തമോമയന്‍ - Thamomayan‍ കരിങ്കിളി - Karinkili ചേര്‍പ്പുപലക - Cher‍ppupalaka സ്തംബേരമം - Sthamberamam കൃതാന്ത - Kruthaantha ആനക്കറുക - Aanakkaruka പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക - Praathsaahippikkuka മസ്ജിദ് - Masjidhu ഉന്നിദ്ര - Unnidhra ഉന്മഥ്യ - Unmathya പൊന്തകിട് - Ponthakidu ദൂരാഗത - Dhooraagatha ചതുര്‍ഭൂമിക - Chathur‍bhoomika നന്ദന്‍ - Nandhan‍ ശൈഥില്യം - Shaithilyam പടക് - Padaku ചുടുവാക്ക് - Chuduvaakku അസംസൃഷ്ടി - Asamsrushdi നിര്‍വിഷ - Nir‍visha കൈവട്ടക - Kaivattaka തൈത്തിര്യം - Thaiththiryam ഗൂഢപാദം - Gooddapaadham ഗദ്യനാടകം - Gadhyanaadakam അവനിധാനം - Avanidhaanam സന്ധുക്ഷണം - Sandhukshanam പാരം - Paaram അവനിധരം - Avanidharam മയിലാഞ്ചി - Mayilaanchi പരിവാദം - Parivaadham അസാധന - Asaadhana പ്രസാധക - Prasaadhaka പോരിമ - Porima ഞുറുങ്ങുക - Njurunguka പരിപ്ലവം - Pariplavam മാംഗല്യകം - Maamgalyakam സപ്തപദി - Sapthapadhi കാര്‍പ്പ് - Kaar‍ppu അഭഗ - Abhaga മിന്നാരം - Minnaaram പ്രാജനം - Praajanam പടിപ്പുരപ്രശ്നം - Padippuraprashnam ശൈലപ്രസവം - Shailaprasavam അനുസ്യൂതം - Anusyootham ഭോഗേച്ഛ - Bhogechcha അശൂന്യ - Ashoonya ഝരിഘ - Jharigha ആവിര്‍ഭൂത - Aavir‍bhootha അഭിനിഷ്ക്രമണം - Abhinishkramanam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About വേള്‍.

Get English Word for വേള്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
വേള്‍ - Vel‍  :  "വേള്‍ക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "vel‍kkuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
വേള്‍ - Vel‍  :  തറ - Thara
     
വേള്‍ - Vel‍  :  ഭൂമി - Bhoomi
     
വേള്‍ - Vel‍  :  കാമം - Kaamam
     
വേള്‍ - Vel‍  :  യാഗം - Yaagam
     
വേള്‍ - Vel‍  :  വീരന്‍ - Veeran‍
     
വേള്‍ - Vel‍  :  പുത്രന്‍ - Puthran‍
     
വേള്‍ - Vel‍  :  കാമദേവന്‍ - Kaamadhevan‍
     
വേള്‍ക്കുക - Vel‍kkuka  :  (അഗ്നിസാക്ഷിയായി) വിവാഹം കഴിക്കുക - (agnisaakshiyaayi) Vivaaham Kazhikkuka
     
വേള്‍ക്കുക - Vel‍kkuka  :  ആഗ്രഹിക്കുക - Aagrahikkuka
     
വേള്‍ക്കുക - Vel‍kkuka  :  യാഗംചെയ്യുക - Yaagamcheyyuka
     
വേള്‍ച്ച - Vel‍cha  :  (വിവാഹ) ബന്ധം, വേഴ്ച - (vivaaha) Bandham, Vezhcha
     
വേള്‍വി, വേഴ്വി - Vel‍vi, Vezhvi  :  പൂജ, കൃഷി, (ത) യാഗം, വേളി - Pooja, Krushi, (tha) Yaagam, Veli
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×