Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അനവദ്യ - Anavadhya അശിത - Ashitha പുത്തിലഞ്ഞി - Puththilanji ഭംഗുരത - Bhamguratha ഖാര്‍ജുരം - Khaar‍juram ദ്വാരപിധാനം - Dhvaarapidhaanam ചാന്റാന്‍ - Chaantaan‍ ഡെപ്യൂട്ടി - Depyootti നികര്‍ - Nikar‍ അലിയുക - Aliyuka രസശോധനം - Rasashodhanam പിലാപ്പള്ളി - Pilaappalli സഹധര്‍മി - Sahadhar‍mi ചതുര്‍ - Chathur‍ ലണ്ഡം - Landam മലയാളക്കറികള്‍ - Malayaalakkarikal‍ കാഴ്ചപ്പാട് - Kaazhchappaadu അളര്‍ത്തുക - Alar‍ththuka ഘര്‍മബന്ധു - Ghar‍mabandhu തദ്ദിനം - Thaddhinam ശിശ്നോദരന്‍ - Shishnodharan‍ മറുകുരു(വ്) - Marukuru(vu) കേശവാലയം - Keshavaalayam പ്രബോധകന്‍ - Prabodhakan‍ ക്രതുപതി - Krathupathi ഹിംഗുനിര്യാസം - Himguniryaasam മിഞ്ചല്‍ - Minchal‍ യമകം - Yamakam ചിരപ്പന്‍ - Chirappan‍ ഛിന്നമുഷ്ക - Chinnamushka ചോളാവട്ടി - Cholaavatti അങ്ങത്ത - Angaththa അനേകലോചനന്‍ - Anekalochanan‍ ഗൃഹശായി - Gruhashaayi ത്രിമുഖന്‍ - Thrimukhan‍ രഥവാഹം - Rathavaaham വൃഹത്ത് - Vruhaththu ഗീതപ്രബന്ധ - Geethaprabandha ഉച്ചരിക്കുക - Ucharikkuka ആമ്രാതകം, ആമ്രാതം, ആമ്രവാടകം - Aamraathakam, Aamraatham, Aamravaadakam അമ്പുക - Ampuka കള്ളരൂപ - Kallaroopa ഗമ - Gama ഛായവര്‍ധിനി - Chaayavar‍dhini നിഷാദന്‍ - Nishaadhan‍ കളക - Kalaka അധ്യാകാശം - Adhyaakaasham ക്രശിത - Krashitha മുക്തഹസ്ത - Mukthahastha അരുണാര്‍ച്ചിസ്സ് - Arunaar‍chissu

Random Words

അതിവൃഷ്ടി - Athivrushdi നിര്‍ദേശിക്കുക - Nir‍dheshikkuka കരികാലന്‍ - Karikaalan‍ വിരജസ്തമസ്സ് - Virajasthamassu തിമിര - Thimira പകഴി - Pakazhi ചെറുപ്പുള്ള് - Cheruppullu കുഡ്യച്ഛേദ്യന്‍ - Kudyachchedhyan‍ സാന്ദീപനി - Saandheepani ഭാണ്ഡക്കെട്ട് - Bhaandakkettu ഉദ്വാഹിക - Udhvaahika നിരീഹത, -ത്വം - Nireehatha, -thvam പിള്ളവാതം - Pillavaatham അംഗ, അം- - Amga, Am- മുന്നേത് - Munnethu ചവിട്ടുകല്ല് - Chavittukallu മകരി - Makari തിന്നുക - Thinnuka കിരീടന്‍ - Kireedan‍ കുണ്ഡാലം - Kundaalam അതിപതനം - Athipathanam അന്നകോഷ്ഠകം - Annakoshdakam കണ്ണാള്‍ - Kannaal‍ മാധുരി - Maadhuri പൃഷ്ടി - Prushdi ഹരിതുരംഗമന്‍ - Harithuramgaman‍ നടി - Nadi തുരംഗസാദി - Thuramgasaadhi ചെമ്പുകൊട്ട - Chempukotta കുടിലഗാമി - Kudilagaami അങ്ങാടിപ്പാട്ടം - Angaadippaattam താരണ - Thaarana വ്രജിത - Vrajitha കര്‍ത്തൃക - Kar‍ththruka പ്രധനം - Pradhanam ഈടാമുക്കി - Eedaamukki ധര്‍മക്രിയ - Dhar‍makriya ആകാശം - Aakaasham കുലശേഖരന്‍ - Kulashekharan‍ റാവുത്തര്‍ - Raavuththar‍ ശാകടീനം - Shaakadeenam ജിതാക്ഷര - Jithaakshara ഷഡൃതുക്കള്‍ - Shadruthukkal‍ പാഞ്ച - Paancha പ്രഘട്ടകം - Praghattakam ധര്‍മകാമ - Dhar‍makaama രുചകം - Ruchakam ജിങ്ഖാന - Jingkhaana ഭാണ്ഡാഗാരം - Bhaandaagaaram പൂണ് - Poonu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ശകുനി.

Get English Word for ശകുനി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ശകുനി - Shakuni  :  പക്ഷി - Pakshi
     
     
ശകുനി - Shakuni  :  സുബലന്‍ എന്ന ഗാന്ധാരരാജാവിന്‍റെ പുത്രന്‍, ദുര്യോധനന്‍റെ മാതുലന്‍ (സൗബലന്‍) - Subalan‍ Enna Gaandhaararaajaavin‍re Puthran‍, Dhuryodhanan‍re Maathulan‍ (saubalan‍)
     
ശകുനി - Shakuni  :  കഴുകന്‍ - Kazhukan‍
     
ശകുനി - Shakuni  :  ശ്രീകൃഷ്ണനാല്‍ വധിക്കപ്പെട്ട ഒരു അസുരന്‍ - Shreekrushnanaal‍ Vadhikkappetta Oru Asuran‍
     
ശകുനി - Shakuni  :  ഹിരണ്യാക്ഷന്‍റെ പുത്രനായ ഒരു അസുരന്‍ - Hiranyaakshan‍re Puthranaaya Oru Asuran‍
     
ശകുനി - Shakuni  :  വഞ്ചകന്‍ (ശകുനി കള്ളച്ചൂതു കളിച്ചവന്‍ ആകയാല്‍) - Vanchakan‍ (shakuni Kallachoothu Kalichavan‍ Aakayaal‍)
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×