Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ദിനപതി - Dhinapathi കലിസംഖ്യ - Kalisamkhya അഭിവയസ്സ് - Abhivayassu ലാംഗലഗ്രഹന്‍ - Laamgalagrahan‍ ഭൂതക്കണ്ണാടി - Bhoothakkannaadi ചന്ദനശിഖരി - Chandhanashikhari കാക്കക്കണ്ണ് - Kaakkakkannu ദണ്ഡവത് - Dhandavathu വികസിത - Vikasitha ധൃതി - Dhruthi ക്ഷീരകൃച്ഛ്ര - Ksheerakruchchra രുദ്രപതി - Rudhrapathi ചേരായിസ്വരൂപം - Cheraayisvaroopam നിമിത്തകാലം - Nimiththakaalam ഓരാ - Oraa രസഫലം - Rasaphalam പ്രസൂത - Prasootha കിയത്ത് - Kiyaththu ഈറ്റാല്‍ - Eettaal‍ തെളിതാര - Thelithaara ഉണ്ടറുതിപ്പണയം - Undaruthippanayam അധ്വര - Adhvara ശാലീനന്‍ - Shaaleenan‍ ഡം - Dam വളവന്‍ - Valavan‍ ചുല്ലകം - Chullakam ചിത്തശല്യം - Chiththashalyam ഉദ്ഭൂത - Udhbhootha പലക്ഷാരം - Palakshaaram ശശാങ്കം - Shashaankam വാരാണസി - Vaaraanasi ലലാമാവ് - Lalaamaavu അകപ്പാര്‍ - Akappaar‍ ചിത്രശന്‍ - Chithrashan‍ ഘുരി - Ghuri ജ്യോതിഷ്ടോമം - Jyothishdomam ഒത്താന്‍, ഒസ്സാന്‍ - Oththaan‍, Ossaan‍ കഴം - Kazham കെട്ടിപ്പുലരുക - Kettippularuka ജീവസൂത്രം - Jeevasoothram ഖഡ്ഗപത്രം - Khadgapathram കേവലകൃതി - Kevalakruthi ഇരിട്ട് - Irittu തൗലികന്‍ - Thaulikan‍ എന്നുടെ - Ennude പാദകൂടം - Paadhakoodam അനാരബ്ധ - Anaarabdha കലാലയം - Kalaalayam അജഹലിംഗം - Ajahalimgam പുളിയാരല്‍ - Puliyaaral‍

Random Words

അപഹാസ്യ - Apahaasya പടയ്പ്പ് - Padayppu ഉപദേശ്യന്‍ - Upadheshyan‍ ഛായാകൗശികം - Chaayaakaushikam ക്രിയാവാദി - Kriyaavaadhi പാത് - Paathu യാവശുകം - Yaavashukam ധാരകം - Dhaarakam മഥ്യ - Mathya നാരംഗന്‍ - Naaramgan‍ ചിരസംഭൃത - Chirasambhrutha ആത്മസാത്കരിക്കുക - Aathmasaathkarikkuka കുക്ഷിശൂലം - Kukshishoolam ഉദകപൂര്‍വ(ക)ം - Udhakapoor‍va(ka)m മൂര്‍ധവേഷ്ടനം - Moor‍dhaveshdanam ജീവനീയം - Jeevaneeyam ദശമ - Dhashama വേഗവാന്‍ - Vegavaan‍ ഭിന്നദര്‍ശി - Bhinnadhar‍shi നാസിക്യ - Naasikya അകനാനൂര്‍ - Akanaanoor‍ വേധനം - Vedhanam ഋശ്വകേതനന്‍ - Rushvakethanan‍ രാജഭക്തി - Raajabhakthi യാതായാതം - Yaathaayaatham ഞെടുപ്പ് - Njeduppu കൊക്കരനാഴി - Kokkaranaazhi രന്തും - Ranthum ഏറുചക്രപ്പൂവ് - Eruchakrappoovu സപ്തധാതുക്കള്‍ - Sapthadhaathukkal‍ ഉന്നമനം - Unnamanam ഓമ - Oma ഉദീക്ഷിത - Udheekshitha സംഹനനം - Samhananam മതമൗലികവാദം - Mathamaulikavaadham ഗാമാരശ്മികള്‍ - Gaamaarashmikal‍ ശ്യേനി - Shyeni ഭഗിനീപതി - Bhagineepathi ഉങ്ക് - Unku അന്വായത്ത - Anvaayaththa വരാണന്‍ - Varaanan‍ ചുക്കിലി - Chukkili കമിഴുക - Kamizhuka ചുറ്റുവേലി - Chuttuveli ശതക്രതു - Shathakrathu പക്വാതിസാരം - Pakvaathisaaram ശിഖാവാന്‍ - Shikhaavaan‍ ചൂര്‍ണിക - Choor‍nika ആട്ട് - Aattu ഭക്തദാസന്‍ - Bhakthadhaasan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ശകുനി.

Get English Word for ശകുനി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ശകുനി - Shakuni  :  പക്ഷി - Pakshi
     
     
ശകുനി - Shakuni  :  സുബലന്‍ എന്ന ഗാന്ധാരരാജാവിന്‍റെ പുത്രന്‍, ദുര്യോധനന്‍റെ മാതുലന്‍ (സൗബലന്‍) - Subalan‍ Enna Gaandhaararaajaavin‍re Puthran‍, Dhuryodhanan‍re Maathulan‍ (saubalan‍)
     
ശകുനി - Shakuni  :  കഴുകന്‍ - Kazhukan‍
     
ശകുനി - Shakuni  :  ശ്രീകൃഷ്ണനാല്‍ വധിക്കപ്പെട്ട ഒരു അസുരന്‍ - Shreekrushnanaal‍ Vadhikkappetta Oru Asuran‍
     
ശകുനി - Shakuni  :  ഹിരണ്യാക്ഷന്‍റെ പുത്രനായ ഒരു അസുരന്‍ - Hiranyaakshan‍re Puthranaaya Oru Asuran‍
     
ശകുനി - Shakuni  :  വഞ്ചകന്‍ (ശകുനി കള്ളച്ചൂതു കളിച്ചവന്‍ ആകയാല്‍) - Vanchakan‍ (shakuni Kallachoothu Kalichavan‍ Aakayaal‍)
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×