Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അംഗവൈകൃതം - Amgavaikrutham ആപാണ്ഡര - Aapaandara ദിനമൃത്യു - Dhinamruthyu പയറ്റ് - Payattu പന്തല്‍ക്കാല്‍ - Panthal‍kkaal‍ ഊരമ്മ - Ooramma ഊഞ്ച(ല്‍)മണ്ഡപം - Ooncha(l‍)mandapam ലോഠരം - Lodaram അക്ഷരസംയുക്ത - Aksharasamyuktha ഇഴുവ - Izhuva ബന്തര്‍ - Banthar‍ ചൂഡാപീഡം - Choodaapeedam ചരമവാക്ക് - Charamavaakku ഗന്ദ്രലം - Gandhralam പ്രസൃപ്ത - Prasruptha തകട്, തകിട് - Thakadu, Thakidu കര്‍ഷഫലം - Kar‍shaphalam ചാവിയാണി - Chaaviyaani പണി - Pani അയുഗ്മ - Ayugma ചൂര്‍ത്തി - Choor‍ththi ശല്കം - Shalkam നെല്‍ക്കൃഷി - Nel‍kkrushi മിടച്ചല്‍ - Midachal‍ ചെമ്മാന്ത്രം - Chemmaanthram ഐന്താര്‍ശരന്‍ - Ainthaar‍sharan‍ വിപാശം - Vipaasham നിശ്ശ്വസിക്കുക - Nishvasikkuka തുരുമ്പന്‍ - Thurumpan‍ ഝഷബന്ധം - Jhashabandham ഉക്കണി - Ukkani മൂഷം - Moosham കണ്ണറാദു:ഖം - Kannaraadhu:kham മദാഢ്യ - Madhaaddya ഈകാരം - Eekaaram സേ്താമ്യ - Se്thaamya ലംബോഷ്ഠം - Lamboshdam പളുങ്ങുക - Palunguka ചിത്താനുവര്‍ത്തനം - Chiththaanuvar‍ththanam ഒടിക്കല്‍ - Odikkal‍ കാഞ്ചനിക, -നീക - Kaanchanika, -neeka അന്നേ - Anne ഹേരുകന്‍ - Herukan‍ ഗിരികണ്ടകം - Girikandakam കോളിളകുക - Kolilakuka ഗദ്ഗദവാന്‍ - Gadhgadhavaan‍ ആജാനുബാഹു - Aajaanubaahu മുണ്ടപ്പള്ളി - Mundappalli അഗ്നിദീപ്തി - Agnidheepthi സുഹൃത്ത് - Suhruththu

Random Words

മേധാവി - Medhaavi ലുണ്ഠാകം - Lundaakam തിരച്ചില്‍ - Thirachil‍ ഗായക - Gaayaka ചന്ദ്രനാഥന്‍ - Chandhranaathan‍ തൊടി - Thodi യജ്വി - Yajvi തപനീയ(ക)ം - Thapaneeya(ka)m വെന്നി - Venni കാറ്റുവാരി - Kaattuvaari രജോമൂര്‍ത്തി - Rajomoor‍ththi ആവിരാനന്ദം - Aaviraanandham ജിനേന്ദ്രന്‍ - Jinendhran‍ സൂച്യ - Soochya തിരുപ്പുക - Thiruppuka തുരഗന്ധ - Thuragandha ആപണിക - Aapanika കുചക്രം - Kuchakram ഇഭ്യന്‍ - Ibhyan‍ ലക്ഷ്യഭേദം - Lakshyabhedham കൃഷ്ണചന്ദ്രന്‍ - Krushnachandhran‍ വിടുഭോഷന്‍ - Vidubhoshan‍ കുതിര്‍ക്കുക - Kuthir‍kkuka അഷ്ടദിക്പാലന്മാര്‍ - Ashdadhikpaalanmaar‍ അനുഗാമീനന്‍ - Anugaameenan‍ ചാരുമാനം - Chaarumaanam വാവാ - Vaavaa കാത്ത് - Kaaththu ചൂലുവിരുത്തി - Chooluviruththi ഘുണവല്ലഭ - Ghunavallabha തക്ക്ഷീര - Thakksheera തണ്ഡകന്‍ - Thandakan‍ നിധനത - Nidhanatha ബ്രഹ്മദായം - Brahmadhaayam ഗോനിവേദനം - Gonivedhanam ചൂതുകാരന്‍ - Choothukaaran‍ ആന്ത്രാദം - Aanthraadham മൂഷകവാഹനന്‍ - Mooshakavaahanan‍ മറവന്‍ - Maravan‍ സ്ഥായിരസം - Sthaayirasam ഉദ്വസ - Udhvasa തിഗ്മതേജസ്സ് - Thigmathejassu കല്യാണപ്പൊരുത്തം - Kalyaanapporuththam ഗുഹാചരം - Guhaacharam ധമനില - Dhamanila ലൗഹ - Lauha ചതുര്‍വിധജീവികള്‍ - Chathur‍vidhajeevikal‍ പരാശരന്‍ - Paraasharan‍ ദ്വിതീയ - Dhvitheeya തോയഡിംബം - Thoyadimbam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഷോഡശ.

Get English Word for ഷോഡശ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഷോഡശ - Shodasha  :  പതിനാറ് - Pathinaaru
     
     
ഷോഡശകലകള്‍ - Shodashakalakal‍  :  ചന്ദ്രന്‍റെ പതിനാറു കലകള്‍ (അമൃത, മനേഷ, പൂഷ, തുഷ്ടി, പുഷ്ടി, രതി, ധൃതി, ശശനി, ചന്ദ്രിക, കാന്തി, ജ്യോത്സ്ന, ശ്രീ, പ്രീതി, അംഗദ, പൂര്‍ണ, മൃത) - Chandhran‍re Pathinaaru Kalakal‍ (amrutha, Manesha, Poosha, Thushdi, Pushdi, Rathi, Dhruthi, Shashani, Chandhrika, Kaanthi, Jyothsna, Shree, Preethi, Amgadha, Poor‍na, Mrutha)
     
ഷോഡശഭുജ - Shodashabhuja  :  ദുര്‍ഗ - Dhur‍ga
     
ഷോഡശമാതൃകകള്‍ - Shodashamaathrukakal‍  :  ഷോഡശമാതൃക്കള്‍, (ബ.വ.) പതിനാറു മാതാക്കള്‍ (ഗൗരി, പദ്മ, ശചി, മേധ, സ്വാഹ, സാവിത്രി, വിജയ, ജയ, ദേവസേന, സ്വധ, മാതാ, ലോകമാതാ, ശന്തി, പുഷ്ടി, ധൃതി, തുഷ്ടി) - Shodashamaathrukkal‍, (ba. Va.) Pathinaaru Maathaakkal‍ (gauri, Padhma, Shachi, Medha, Svaaha, Saavithri, Vijaya, Jaya, Dhevasena, Svadha, Maathaa, Lokamaathaa, Shanthi, Pushdi, Dhruthi, Thushdi)
     
ഷോഡശസംസ്കാരങ്ങള്‍ - Shodashasamskaarangal‍  :  ദ്വിജന്മാര്‍ ആചരിക്കേണ്ട 16 ചടങ്ങുകള്‍ (ഗര്‍ഭാധാനം, പുംസവനം, സീമന്തം, ജാതകര്‍മം, നാമക്രിയ, (ഉപ)നിഷ്ക്രമണം, അന്നപ്രാശനം, ചൂഡാകരണം, കര്‍ണവേധം, ഉപനയനം, വേദാധ്യയനം, കേശാന്തം, സ്നാനം, വിവാഹം, വൈവാഹികാഗ്നിചയനം, ആനാഗ്നിചയനം) - Dhvijanmaar‍ Aacharikkenda 16 Chadangukal‍ (gar‍bhaadhaanam, Pumsavanam, Seemantham, Jaathakar‍mam, Naamakriya, (upa)nishkramanam, Annapraashanam, Choodaakaranam, Kar‍navedham, Upanayanam, Vedhaadhyayanam, Keshaantham, Snaanam, Vivaaham, Vaivaahikaagnichayanam, Aanaagnichayanam)
     
ഷോഡശാങ്ഘ്രി - Shodashaangghri  :  "പതിനാറുകാലുകളുള്ളത്", ഞണ്ട് - "pathinaarukaalukalullathu", Njandu
     
ഷോഡശോപചാരങ്ങള്‍ - Shodashopachaarangal‍  :  പതിനാറ് ഉപചാരങ്ങള്‍ (ആസനം, സ്വാഗതം, പാദ്യം, അര്‍ഘ്യം, ആചമനീയം, മധുപര്‍ക്കം, പുനരാചമനീയം, സ്നാനം, വസ്ത്രം, ആഭരണം, ഗന്ധം, ധൂപം, ദീപം, നിവേദ്യം, നമസ്കാരം) - Pathinaaru Upachaarangal‍ (aasanam, Svaagatham, Paadhyam, Ar‍ghyam, Aachamaneeyam, Madhupar‍kkam, Punaraachamaneeyam, Snaanam, Vasthram, Aabharanam, Gandham, Dhoopam, Dheepam, Nivedhyam, Namaskaaram)
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×