Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കെട്ടിപ്പുലരുക - Kettippularuka പൂജിക്കുക - Poojikkuka ചാരക്കുട്ടന്‍ - Chaarakkuttan‍ ആത്മസമര്‍പ്പണം - Aathmasamar‍ppanam സര്‍വാണി - Sar‍vaani അക്ഷദണ്ഡം - Akshadhandam ഘനാകരം - Ghanaakaram അകുടുംബി - Akudumbi അവസ്ഥാപനം - Avasthaapanam അഷ്ടാംഗശീലം - Ashdaamgasheelam ശമലാപഹന്‍ - Shamalaapahan‍ അദണ്ഡ - Adhanda ചക്രധാര - Chakradhaara ഈക്കുക - Eekkuka അതിവികട - Athivikada ഫലശ്രൂതി - Phalashroothi ദുരവസ്ഥ - Dhuravastha ഖനിത്രകം - Khanithrakam ഉര്‍വീചലനം - Ur‍veechalanam അമരസിംഹം - Amarasimham അഭിസന്ധി - Abhisandhi വിക്ലബ - Viklaba അനുവിധാനം - Anuvidhaanam പര്‍ണധാമം - Par‍nadhaamam ബോറടിക്കുക - Boradikkuka അനേകഹം - Anekaham വേദിജ - Vedhija സൂദം - Soodham ചൈത്യപ്രസാദം - Chaithyaprasaadham വല്ലഭം - Vallabham ക്ഷൗദ്രമേഹം - Kshaudhrameham ചോദ്യചിഹ്നം - Chodhyachihnam അധൃത - Adhrutha യുഗളം - Yugalam ഹസ്തസംവാഹനം - Hasthasamvaahanam എരിക്കിലക്കാമോദരി - Erikkilakkaamodhari നിര്‍വാണന്‍ - Nir‍vaanan‍ ണത്വം - Nathvam ദക്ഷിണാചാരന്‍ - Dhakshinaachaaran‍ ആശസനം - Aashasanam മധുനിഷ്യന്ദി - Madhunishyandhi തുമ്പ് - Thumpu കാണേയന്‍ - Kaaneyan‍ അസത്കൃത - Asathkrutha അനുഭൂയ - Anubhooya വിറ്റുമുതല്‍ - Vittumuthal‍ ദ്വേഷണന്‍ - Dhveshanan‍ ചൊത്തിയന്‍ - Choththiyan‍ പാശി - Paashi നൊട്ടുക - Nottuka

Random Words

കസ്തൂരിമാമ്പഴം - Kasthoorimaampazham നിത്യസ്വരൂപ - Nithyasvaroopa ഗ്രാമകണ്ടകന്‍ - Graamakandakan‍ അക്ഷപാതം - Akshapaatham വിതണ്ഡാവാദം - Vithandaavaadham അരേണു - Arenu ഈറ്റപ്പുലി - Eettappuli ഒറ്റി - Otti എല്ലുപൊടി - Ellupodi രേവണം - Revanam ആവശ്യകം - Aavashyakam ഗ്രഹശന്തി - Grahashanthi അനന്തര - Ananthara ചട്ടനാഥന്‍ - Chattanaathan‍ ഉപലക്ഷക - Upalakshaka ചൊവ്വാഴ്ച - Chovvaazhcha കസ്തീരം, -രകം - Kastheeram, -rakam ഊരുപെട്ടി - Oorupetti അനീശ്വരം - Aneeshvaram അഭ്യര്‍ഥിക്കുക - Abhyar‍thikkuka ചെപ്പുക്കുടം - Cheppukkudam ശഠകോപന്‍ - Shadakopan‍ അഭ്യാവര്‍ത്തി - Abhyaavar‍ththi അസമസ്ത - Asamastha നിപതിക്കുക - Nipathikkuka അക്ലേശം - Aklesham ഗ്രാമണി - Graamani അന്തരിക്ഷചാരി - Antharikshachaari ടങ്കടികന്‍ - Dankadikan‍ സാരലോഹം - Saaraloham താണ്ടുക - Thaanduka നിഷ്കളങ്ക - Nishkalanka വയക്കുക - Vayakkuka വേശാംഗന - Veshaamgana ഊമന്‍പ്രാവ് - Ooman‍praavu രശ്മീരുചന്‍ - Rashmeeruchan‍ ചിക്ക - Chikka കര്‍പ്പൂരമരം - Kar‍ppooramaram താരുണി - Thaaruni മുഖരന്‍ - Mukharan‍ അപോദ്ധരണസ്ഥാലി - Apoddharanasthaali വൈരാഗി - Vairaagi അംഗം - Amgam കൊലപ്പല്ല് - Kolappallu ലഞ്ച - Lancha കരുമ - Karuma ചവരിക്കൊത്ത് - Chavarikkoththu വാപി - Vaapi ചാകര - Chaakara മറക്കല്‍ - Marakkal‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഷോഡശ.

Get English Word for ഷോഡശ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഷോഡശ - Shodasha  :  പതിനാറ് - Pathinaaru
     
     
ഷോഡശകലകള്‍ - Shodashakalakal‍  :  ചന്ദ്രന്‍റെ പതിനാറു കലകള്‍ (അമൃത, മനേഷ, പൂഷ, തുഷ്ടി, പുഷ്ടി, രതി, ധൃതി, ശശനി, ചന്ദ്രിക, കാന്തി, ജ്യോത്സ്ന, ശ്രീ, പ്രീതി, അംഗദ, പൂര്‍ണ, മൃത) - Chandhran‍re Pathinaaru Kalakal‍ (amrutha, Manesha, Poosha, Thushdi, Pushdi, Rathi, Dhruthi, Shashani, Chandhrika, Kaanthi, Jyothsna, Shree, Preethi, Amgadha, Poor‍na, Mrutha)
     
ഷോഡശഭുജ - Shodashabhuja  :  ദുര്‍ഗ - Dhur‍ga
     
ഷോഡശമാതൃകകള്‍ - Shodashamaathrukakal‍  :  ഷോഡശമാതൃക്കള്‍, (ബ.വ.) പതിനാറു മാതാക്കള്‍ (ഗൗരി, പദ്മ, ശചി, മേധ, സ്വാഹ, സാവിത്രി, വിജയ, ജയ, ദേവസേന, സ്വധ, മാതാ, ലോകമാതാ, ശന്തി, പുഷ്ടി, ധൃതി, തുഷ്ടി) - Shodashamaathrukkal‍, (ba. Va.) Pathinaaru Maathaakkal‍ (gauri, Padhma, Shachi, Medha, Svaaha, Saavithri, Vijaya, Jaya, Dhevasena, Svadha, Maathaa, Lokamaathaa, Shanthi, Pushdi, Dhruthi, Thushdi)
     
ഷോഡശസംസ്കാരങ്ങള്‍ - Shodashasamskaarangal‍  :  ദ്വിജന്മാര്‍ ആചരിക്കേണ്ട 16 ചടങ്ങുകള്‍ (ഗര്‍ഭാധാനം, പുംസവനം, സീമന്തം, ജാതകര്‍മം, നാമക്രിയ, (ഉപ)നിഷ്ക്രമണം, അന്നപ്രാശനം, ചൂഡാകരണം, കര്‍ണവേധം, ഉപനയനം, വേദാധ്യയനം, കേശാന്തം, സ്നാനം, വിവാഹം, വൈവാഹികാഗ്നിചയനം, ആനാഗ്നിചയനം) - Dhvijanmaar‍ Aacharikkenda 16 Chadangukal‍ (gar‍bhaadhaanam, Pumsavanam, Seemantham, Jaathakar‍mam, Naamakriya, (upa)nishkramanam, Annapraashanam, Choodaakaranam, Kar‍navedham, Upanayanam, Vedhaadhyayanam, Keshaantham, Snaanam, Vivaaham, Vaivaahikaagnichayanam, Aanaagnichayanam)
     
ഷോഡശാങ്ഘ്രി - Shodashaangghri  :  "പതിനാറുകാലുകളുള്ളത്", ഞണ്ട് - "pathinaarukaalukalullathu", Njandu
     
ഷോഡശോപചാരങ്ങള്‍ - Shodashopachaarangal‍  :  പതിനാറ് ഉപചാരങ്ങള്‍ (ആസനം, സ്വാഗതം, പാദ്യം, അര്‍ഘ്യം, ആചമനീയം, മധുപര്‍ക്കം, പുനരാചമനീയം, സ്നാനം, വസ്ത്രം, ആഭരണം, ഗന്ധം, ധൂപം, ദീപം, നിവേദ്യം, നമസ്കാരം) - Pathinaaru Upachaarangal‍ (aasanam, Svaagatham, Paadhyam, Ar‍ghyam, Aachamaneeyam, Madhupar‍kkam, Punaraachamaneeyam, Snaanam, Vasthram, Aabharanam, Gandham, Dhoopam, Dheepam, Nivedhyam, Namaskaaram)
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×