Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഞണുഞണുപ്പ് - Njanunjanuppu ശോണിതം - Shonitham ഗീയമാന - Geeyamaana ലേപനി - Lepani ജാ­വി - Jaa­vi കറി - Kari ചെറുമുണ്ടി - Cherumundi ശര്‍വാണി - Shar‍vaani രജക - Rajaka അപവ്യയനം - Apavyayanam ഉക്ഥ്യ - Ukthya ഘാണ്ടികന്‍ - Ghaandikan‍ അമരാപഗ - Amaraapaga ഋതുസിദ്ധി - Ruthusiddhi നീരജാത - Neerajaatha സമനിലം - Samanilam വ്യോമ - Vyoma ഭ്രാജനം - Bhraajanam വഴിവാണിഭം - Vazhivaanibham പുണ്യപുരുഷന്‍ - Punyapurushan‍ ടേരകന്‍ - Derakan‍ താംബൂലവീടി(ക) - Thaamboolaveedi(ka) ചരണന്യാസം - Charananyaasam നിചൂളം - Nichoolam ത്രാസ്സ് - Thraassu മറുതല(ക്കാ)ര്‍ - Maruthala(kkaa)r‍ ദോഹലം - Dhohalam ചണ്ഡകൗശികന്‍ - Chandakaushikan‍ മാര്‍ഗണം - Maar‍ganam കൊറവന്‍ - Koravan‍ ഖല്ലിട, ഖല്ലീട - Khallida, Khalleeda മേപ്പടി - Meppadi ഉരുണ്ട - Urunda പാട്ടച്ചീട്ട് - Paattacheettu എങ്ങിനെ - Engine വ്യക്തിപര - Vyakthipara പ്രത്യഭിഭൂത - Prathyabhibhootha വേണുധ്മന്‍ - Venudhman‍ ദേവലന്‍ - Dhevalan‍ ശിക്കാറി - Shikkaari മാര്‍ജന - Maar‍jana ചിട്ട - Chitta അഴുവം - Azhuvam ധ്രുവം - Dhruvam കണ്ഠേകാളന്‍ - Kandekaalan‍ ശുദ്ധത - Shuddhatha യാദവന്‍ - Yaadhavan‍ ഇറയ്ക്കുക, എ- - Iraykkuka, E- പ്രമിതി - Pramithi അഷ്ട - Ashda

Random Words

നോദനം - Nodhanam കൂതികിലിക്കി - Koothikilikki പാന്‍ - Paan‍ മല്ലി - Malli കാപിനാരായണി - Kaapinaaraayani വല്കലം - Valkalam ക്രീതാനുശയം - Kreethaanushayam അഘ്യണ - Aghyana ഏര്‍കാണം - Er‍kaanam ജനാബ് - Janaabu പര്‍ണാസനം - Par‍naasanam കാപ്പിരി - Kaappiri രൂപ്യ - Roopya പരിസാരം - Parisaaram പത്മാപതി - Pathmaapathi നിര്‍ജരേന്ദ്രന്‍ - Nir‍jarendhran‍ മാതര്‍ - Maathar‍ രസരാജം - Rasaraajam മഹീധരം - Maheedharam ശീവോതി - Sheevothi നീരാറ്റല്‍ - Neeraattal‍ അഞ്ചലനാഗം - Anchalanaagam അധിദാര്‍വ - Adhidhaar‍va അസാവേരി - Asaaveri വേടന്‍ - Vedan‍ നളചരിതം - Nalacharitham കുപുത്രന്‍ - Kuputhran‍ കഞ്ജലം - Kanjjalam കിരാതചന്ദനം - Kiraathachandhanam ചുത്തിയല്‍ - Chuththiyal‍ മായാകൃതം - Maayaakrutham തനയിത്നു - Thanayithnu അതലം - Athalam ഇങ്ങ് - Ingu നിപതിക്കുക - Nipathikkuka സ്മാര - Smaara ഏഹി - Ehi ആട്ടപ്രകാരം - Aattaprakaaram എള്ളുമഹാണി - Ellumahaani കാലകാലന്‍ - Kaalakaalan‍ മുഷ്കകം - Mushkakam ഉപ്പരണി - Upparani വക്കാണി - Vakkaani പ്രസൃമര - Prasrumara വിശദ - Vishadha തുടപ്പ് - Thudappu ഭാരദ്വാജി - Bhaaradhvaaji വാസ്തുനിവേശനം - Vaasthuniveshanam ചര്‍മബന്ധനം - Char‍mabandhanam അഗ്നിസംസ്കാരം - Agnisamskaaram
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഷോഡശ.

Get English Word for ഷോഡശ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഷോഡശ - Shodasha  :  പതിനാറ് - Pathinaaru
     
     
ഷോഡശകലകള്‍ - Shodashakalakal‍  :  ചന്ദ്രന്‍റെ പതിനാറു കലകള്‍ (അമൃത, മനേഷ, പൂഷ, തുഷ്ടി, പുഷ്ടി, രതി, ധൃതി, ശശനി, ചന്ദ്രിക, കാന്തി, ജ്യോത്സ്ന, ശ്രീ, പ്രീതി, അംഗദ, പൂര്‍ണ, മൃത) - Chandhran‍re Pathinaaru Kalakal‍ (amrutha, Manesha, Poosha, Thushdi, Pushdi, Rathi, Dhruthi, Shashani, Chandhrika, Kaanthi, Jyothsna, Shree, Preethi, Amgadha, Poor‍na, Mrutha)
     
ഷോഡശഭുജ - Shodashabhuja  :  ദുര്‍ഗ - Dhur‍ga
     
ഷോഡശമാതൃകകള്‍ - Shodashamaathrukakal‍  :  ഷോഡശമാതൃക്കള്‍, (ബ.വ.) പതിനാറു മാതാക്കള്‍ (ഗൗരി, പദ്മ, ശചി, മേധ, സ്വാഹ, സാവിത്രി, വിജയ, ജയ, ദേവസേന, സ്വധ, മാതാ, ലോകമാതാ, ശന്തി, പുഷ്ടി, ധൃതി, തുഷ്ടി) - Shodashamaathrukkal‍, (ba. Va.) Pathinaaru Maathaakkal‍ (gauri, Padhma, Shachi, Medha, Svaaha, Saavithri, Vijaya, Jaya, Dhevasena, Svadha, Maathaa, Lokamaathaa, Shanthi, Pushdi, Dhruthi, Thushdi)
     
ഷോഡശസംസ്കാരങ്ങള്‍ - Shodashasamskaarangal‍  :  ദ്വിജന്മാര്‍ ആചരിക്കേണ്ട 16 ചടങ്ങുകള്‍ (ഗര്‍ഭാധാനം, പുംസവനം, സീമന്തം, ജാതകര്‍മം, നാമക്രിയ, (ഉപ)നിഷ്ക്രമണം, അന്നപ്രാശനം, ചൂഡാകരണം, കര്‍ണവേധം, ഉപനയനം, വേദാധ്യയനം, കേശാന്തം, സ്നാനം, വിവാഹം, വൈവാഹികാഗ്നിചയനം, ആനാഗ്നിചയനം) - Dhvijanmaar‍ Aacharikkenda 16 Chadangukal‍ (gar‍bhaadhaanam, Pumsavanam, Seemantham, Jaathakar‍mam, Naamakriya, (upa)nishkramanam, Annapraashanam, Choodaakaranam, Kar‍navedham, Upanayanam, Vedhaadhyayanam, Keshaantham, Snaanam, Vivaaham, Vaivaahikaagnichayanam, Aanaagnichayanam)
     
ഷോഡശാങ്ഘ്രി - Shodashaangghri  :  "പതിനാറുകാലുകളുള്ളത്", ഞണ്ട് - "pathinaarukaalukalullathu", Njandu
     
ഷോഡശോപചാരങ്ങള്‍ - Shodashopachaarangal‍  :  പതിനാറ് ഉപചാരങ്ങള്‍ (ആസനം, സ്വാഗതം, പാദ്യം, അര്‍ഘ്യം, ആചമനീയം, മധുപര്‍ക്കം, പുനരാചമനീയം, സ്നാനം, വസ്ത്രം, ആഭരണം, ഗന്ധം, ധൂപം, ദീപം, നിവേദ്യം, നമസ്കാരം) - Pathinaaru Upachaarangal‍ (aasanam, Svaagatham, Paadhyam, Ar‍ghyam, Aachamaneeyam, Madhupar‍kkam, Punaraachamaneeyam, Snaanam, Vasthram, Aabharanam, Gandham, Dhoopam, Dheepam, Nivedhyam, Namaskaaram)
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×