Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പാണ്ഡ്യന്‍ - Paandyan‍ പത്രാഞ്ജനം - Pathraanjjanam ചെല്ലുക - Chelluka അവഹേളനം - Avahelanam പ്രതിഷ്ഠിക്കുക - Prathishdikkuka ജ്യൈഷ്ഠി - Jyaishdi വ്യാധി - Vyaadhi കാര്യശേഷി - Kaaryasheshi ഹിമേലു - Himelu പദാര്‍ഥം - Padhaar‍tham ത്രിപതാക്കം - Thripathaakkam ദാളിമം - Dhaalimam ശതയഷ്ടിക - Shathayashdika മൂഢബുദ്ധി - Mooddabuddhi ശുഭ്ര - Shubhra ഈട്ടല്‍ - Eettal‍ താഴ്മ - Thaazhma ജലാഷം - Jalaasham സൗത്യം - Sauthyam അവധാരണ - Avadhaarana അഭ്യുത്ഥിത - Abhyuththitha ജനക്ഷേമം - Janakshemam ഖലിനം, ഖലീ- - Khalinam, Khalee- കിളാര്‍പ്പ് - Kilaar‍ppu സുരവിദ്വിട്ട് - Suravidhvittu നിസ്രവം - Nisravam അക്ഷത്ര - Akshathra കാലഹരണം - Kaalaharanam വഴുത് - Vazhuthu ആളാമം - Aalaamam ഭോഗപാലന്‍ - Bhogapaalan‍ കാലസ്വരൂപന്‍ - Kaalasvaroopan‍ ചേതിരിവ് - Chethirivu ഭൂചലനം - Bhoochalanam പെരുന്തുക്കോവിലപ്പന്‍ - Perunthukkovilappan‍ ആവര്‍ത്തനന്‍ - Aavar‍ththanan‍ ഈടറവ് - Eedaravu ദേവായതനം - Dhevaayathanam കുറുകുറുക്കുക - Kurukurukkuka വാരി - Vaari ഉച്ചബലി - Uchabali പിഞ്ഛകം - Pinjchakam കൈപ്പടം - Kaippadam കാലഹാനി - Kaalahaani കാഷ്ഠികന്‍ - Kaashdikan‍ സവനം - Savanam കൃച്ഛ്രഗന്‍ - Kruchchragan‍ ആഗ്നേയി - Aagneyi ക്ഷുദ്രാണ്ഡം - Kshudhraandam അറിവോന്‍ - Arivon‍

Random Words

ഈറന്‍ - Eeran‍ തരാന്ധു - Tharaandhu  - O എള്ളിട - Ellida കളത്രകാര(ക)ന്‍ - Kalathrakaara(ka)n‍ പരിക്ലേശിക്കുക - Parikleshikkuka ദിഗ്വസന - Dhigvasana വിദിത്വാ - Vidhithvaa അശോക് - Ashoku അശ്വതരം - Ashvatharam എച്ചഴി - Echazhi ഘനനാഭി - Ghananaabhi ഇണങ്ങ് - Inangu പ്രബന്ധനം - Prabandhanam പുഴുങ്ങുക - Puzhunguka ചക്ഷുരോഗം - Chakshurogam പുഷ്പലോചനം - Pushpalochanam കലാവികലം, കളാ- - Kalaavikalam, Kalaa- ചൂന്ന്യച്ചം - Choonnyacham മാദകത, -ത്വം - Maadhakatha, -thvam തോഷകം - Thoshakam പാനപ്പാട്ട് - Paanappaattu അറ്റ്ലസ് - Attlasu വിവന്ദിഷു - Vivandhishu ടിക്കിക - Dikkika മെത്തപ്പായ് - Meththappaayu ധിക്കാരി - Dhikkaari ഉപപാദുക - Upapaadhuka വൈബോധികന്‍ - Vaibodhikan‍ ഉപഹസിത - Upahasitha അട്ടാലികാകാരന്‍ - Attaalikaakaaran‍ അഭ്യുപാകൃത - Abhyupaakrutha തദ്ദേശം - Thaddhesham ശ്രദ്ധിക്കുക - Shraddhikkuka മണ്ഡലീകരിക്കുക - Mandaleekarikkuka വയസ്യ - Vayasya കര്‍മശേഷി - Kar‍masheshi ഭൂരിസ്നേഹം - Bhoorisneham ഋണഭാക്ക് - Runabhaakku നക്ഷത്രവിദ്യ - Nakshathravidhya ഉല്ലാഘം - Ullaagham രാജദ്രാഹം - Raajadhraaham സ്മരധ്വജം - Smaradhvajam ഹൈ - Hai നിശിത - Nishitha ഉദരാവേഷ്ടം - Udharaaveshdam ഔദ്ദാലകം - Auddhaalakam വിവശത - Vivashatha ഇളമ്പൂവ് - Ilampoovu ബഡവാമുഖം - Badavaamukham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഷോഡശ.

Get English Word for ഷോഡശ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഷോഡശ - Shodasha  :  പതിനാറ് - Pathinaaru
     
     
ഷോഡശകലകള്‍ - Shodashakalakal‍  :  ചന്ദ്രന്‍റെ പതിനാറു കലകള്‍ (അമൃത, മനേഷ, പൂഷ, തുഷ്ടി, പുഷ്ടി, രതി, ധൃതി, ശശനി, ചന്ദ്രിക, കാന്തി, ജ്യോത്സ്ന, ശ്രീ, പ്രീതി, അംഗദ, പൂര്‍ണ, മൃത) - Chandhran‍re Pathinaaru Kalakal‍ (amrutha, Manesha, Poosha, Thushdi, Pushdi, Rathi, Dhruthi, Shashani, Chandhrika, Kaanthi, Jyothsna, Shree, Preethi, Amgadha, Poor‍na, Mrutha)
     
ഷോഡശഭുജ - Shodashabhuja  :  ദുര്‍ഗ - Dhur‍ga
     
ഷോഡശമാതൃകകള്‍ - Shodashamaathrukakal‍  :  ഷോഡശമാതൃക്കള്‍, (ബ.വ.) പതിനാറു മാതാക്കള്‍ (ഗൗരി, പദ്മ, ശചി, മേധ, സ്വാഹ, സാവിത്രി, വിജയ, ജയ, ദേവസേന, സ്വധ, മാതാ, ലോകമാതാ, ശന്തി, പുഷ്ടി, ധൃതി, തുഷ്ടി) - Shodashamaathrukkal‍, (ba. Va.) Pathinaaru Maathaakkal‍ (gauri, Padhma, Shachi, Medha, Svaaha, Saavithri, Vijaya, Jaya, Dhevasena, Svadha, Maathaa, Lokamaathaa, Shanthi, Pushdi, Dhruthi, Thushdi)
     
ഷോഡശസംസ്കാരങ്ങള്‍ - Shodashasamskaarangal‍  :  ദ്വിജന്മാര്‍ ആചരിക്കേണ്ട 16 ചടങ്ങുകള്‍ (ഗര്‍ഭാധാനം, പുംസവനം, സീമന്തം, ജാതകര്‍മം, നാമക്രിയ, (ഉപ)നിഷ്ക്രമണം, അന്നപ്രാശനം, ചൂഡാകരണം, കര്‍ണവേധം, ഉപനയനം, വേദാധ്യയനം, കേശാന്തം, സ്നാനം, വിവാഹം, വൈവാഹികാഗ്നിചയനം, ആനാഗ്നിചയനം) - Dhvijanmaar‍ Aacharikkenda 16 Chadangukal‍ (gar‍bhaadhaanam, Pumsavanam, Seemantham, Jaathakar‍mam, Naamakriya, (upa)nishkramanam, Annapraashanam, Choodaakaranam, Kar‍navedham, Upanayanam, Vedhaadhyayanam, Keshaantham, Snaanam, Vivaaham, Vaivaahikaagnichayanam, Aanaagnichayanam)
     
ഷോഡശാങ്ഘ്രി - Shodashaangghri  :  "പതിനാറുകാലുകളുള്ളത്", ഞണ്ട് - "pathinaarukaalukalullathu", Njandu
     
ഷോഡശോപചാരങ്ങള്‍ - Shodashopachaarangal‍  :  പതിനാറ് ഉപചാരങ്ങള്‍ (ആസനം, സ്വാഗതം, പാദ്യം, അര്‍ഘ്യം, ആചമനീയം, മധുപര്‍ക്കം, പുനരാചമനീയം, സ്നാനം, വസ്ത്രം, ആഭരണം, ഗന്ധം, ധൂപം, ദീപം, നിവേദ്യം, നമസ്കാരം) - Pathinaaru Upachaarangal‍ (aasanam, Svaagatham, Paadhyam, Ar‍ghyam, Aachamaneeyam, Madhupar‍kkam, Punaraachamaneeyam, Snaanam, Vasthram, Aabharanam, Gandham, Dhoopam, Dheepam, Nivedhyam, Namaskaaram)
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×