Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ആയമ്മ - Aayamma ജുഹോമി - Juhomi ധര്‍മജീവിനം - Dhar‍majeevinam കപിലാഞ്ജനന്‍ - Kapilaanjjanan‍ ഫഡിംഗ - Phadimga പുണ്യദര്‍ശനം - Punyadhar‍shanam പുരുഷമൈഥുനം - Purushamaithunam പ്രപീത - Prapeetha പൂലം - Poolam പ്രത്യുത്പന്ന - Prathyuthpanna വര്‍ത്തനി - Var‍ththani മണ്‍കൂറ് - Man‍kooru ശര്‍വര - Shar‍vara മുഴമരം - Muzhamaram പരാധി - Paraadhi ഗവാശനന്‍ - Gavaashanan‍ ഏകാന്തര - Ekaanthara കളപ്പടി - Kalappadi ബുധജനം - Budhajanam പണിമൊഴി - Panimozhi ആവസതി - Aavasathi കശ്മലം - Kashmalam കാക്കല്‍ - Kaakkal‍ ചണ്ണുക - Channuka അമ്ലമേഹം - Amlameham നാകേശന്‍ - Naakeshan‍ റെമിറ്റുചെയ്യുക - Remittucheyyuka പ്രാചിക - Praachika അവിജ്ഞ - Avijnja പയസ്വല - Payasvala വിമോഹന - Vimohana ധര്‍മകൃത്ത് - Dhar‍makruththu ന്യായവര്‍ത്തി - Nyaayavar‍ththi പാപനിവൃത്തി - Paapanivruththi വളഭി - Valabhi സാരംഗാക്ഷി - Saaramgaakshi വിയര്‍പ്പുകുരു - Viyar‍ppukuru പക്തി - Pakthi ഉള്‍ച്ചേരുക - Ul‍cheruka ഖാണ്ഡം - Khaandam സിദ്ധഹസ്തന്‍ - Siddhahasthan‍ തട്ടുപടി - Thattupadi വിവസിക്കുക - Vivasikkuka ആഗ്നീധ്രം, -കം - Aagneedhram, -kam ഉദ്ഘാടക, ഉത്-, ഉല്‍- - Udhghaadaka, Uth-, Ul‍- നികായ്യം - Nikaayyam ഏണി - Eni ചതുരശ്രി - Chathurashri ചാലവെ, -വേ - Chaalave, -ve നിദ്രിത - Nidhritha

Random Words

സ്ഥല - Sthala സ്രാപ്പ് - Sraappu എലക്ഷന്‍ - Elakshan‍ പഞ്ചാതപ - Panchaathapa വെള്ളില - Vellila ടു - Du കമ്പളം - Kampalam വ്യോമചാരി - Vyomachaari ഉട്ടുരുട്ട് - Utturuttu ജലാംബിക - Jalaambika എഴല്‍ - Ezhal‍ അനപസാര - Anapasaara തടിത്വാന്‍ - Thadithvaan‍ വേട്ടി - Vetti സേവനി - Sevani ഐരണ്ഡം - Airandam കര്‍ണാകര്‍ണി - Kar‍naakar‍ni ഗോപിനാഥന്‍ - Gopinaathan‍ ചാട - Chaada സാഹിത്യവിമര്‍ശനം - Saahithyavimar‍shanam ഒതുങ്ങുക - Othunguka വീരേശന്‍ - Veereshan‍ ശിശിരകിരണന്‍ - Shishirakiranan‍ കാടം - Kaadam സംശോധനം - Samshodhanam മിറുക്കല്‍ - Mirukkal‍ അനന്താഭാര്‍ഗവീകാന്തന്‍ - Ananthaabhaar‍gaveekaanthan‍ പ്രച്ഛദം - Prachchadham താത്പര്യ - Thaathparya സരസത - Sarasatha ശുക്തകം - Shukthakam അന്താരാഷ്ട്ര - Anthaaraashdra പിടിമണ്ണ് - Pidimannu തൈക്കാറ്റ് - Thaikkaattu ളോഹ - Loha ഉപോഷണം - Uposhanam എക്ക് - Ekku നെയ്യാട്ടം - Neyyaattam കാന്തസിന്ധൂരം - Kaanthasindhooram കുചോദ്യം - Kuchodhyam ഛാന്ദോഗ്യം - Chaandhogyam നിര്യത - Niryatha ചവിട്ട് - Chavittu അരുവയര്‍ - Aruvayar‍ മനോവ്യഥ - Manovyatha സ്വരലാസിക - Svaralaasika കാഷ്ഠിക - Kaashdika കൂമ്പാരം - Koompaaram കടുകട്ടി - Kadukatti കള്ളിത്തുണി - Kalliththuni
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About സംസ്ഥിത.

Get English Word for സംസ്ഥിത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
സംസ്ഥിത - Samsthitha  :  സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന, വിശ്രമിക്കുന്ന, ഇരിക്കുന്ന, കിടക്കുന്ന - Sthithicheyyunna, Vishramikkunna, Irikkunna, Kidakkunna
     
     
സംസ്ഥിത - Samsthitha  :  ഉള്ളിലോ മുകളിലോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന - Ullilo Mukalilo Sthithicheyyunna
     
സംസ്ഥിത - Samsthitha  :  നിലനില്‍ക്കുന്ന, അവശേഷിക്കുന്ന, നിലകൊള്ളുന്ന - Nilanil‍kkunna, Avasheshikkunna, Nilakollunna
     
സംസ്ഥിത - Samsthitha  :  ആസന്നമായ, വരാന്‍പോകുന്ന - Aasannamaaya, Varaan‍pokunna
     
സംസ്ഥിത - Samsthitha  :  രൂപപ്പെടുത്തിയ, ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന, ഒന്നിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന - Roopappeduththiya, Oru Prathyeka Roopaththil‍ Kaanappedunna, Onnine Anusmarippikkunna
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  ഒരുമിച്ചു വസിക്കല്‍ - Orumichu Vasikkal‍
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  അധിവസിക്കല്‍ - Adhivasikkal‍
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  ഒപ്പം ജീവിക്കല്‍ - Oppam Jeevikkal‍
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  ഐക്യം പ്രാപിക്കല്‍ - Aikyam Praapikkal‍
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  ഒരേ അവസ്ഥയിലോ നിലയിലോ തുടര്‍ച്ചയായി സ്ഥിതിചെയ്യല്‍ - Ore Avasthayilo Nilayilo Thudar‍chayaayi Sthithicheyyal‍
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  സ്ഥിരത, സ്ഥിരോത്സാഹം - Sthiratha, Sthirothsaaham
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  നിഷ്ഠ - Nishda
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  രൂപം, ആകൃതി - Roopam, Aakruthi
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  അംഗീകൃത വ്യവസ്ഥ - Amgeekrutha Vyavastha
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  സ്വഭാവം, അവസ്ഥ - Svabhaavam, Avastha
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  പൂര്‍ത്തിയാക്കല്‍, സമാപനം - Poor‍ththiyaakkal‍, Samaapanam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×