Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

മാമകന്‍ - Maamakan‍ വെണ്മൂറുവല്‍ - Venmooruval‍ ബര്‍ഹിശ്ശുഷ്മാവ് - Bar‍hishushmaavu ക്ഷൗദ്രജ - Kshaudhraja അതുഷ്ട - Athushda ആധ്മാപനം - Aadhmaapanam ഉല്ലാസനം - Ullaasanam മുഖപ്രസാദം - Mukhaprasaadham ബലവത്ത - Balavaththa ഫണീന്ദ്രന്‍ - Phaneendhran‍ കറ്റുവട്ടി - Kattuvatti അന്ധതാമിസ്രം - Andhathaamisram ചന്ദ്രിലന്‍ - Chandhrilan‍ ഇനിപ്പം - Inippam ചിത്രകൃത്യം - Chithrakruthyam അനുഗതി - Anugathi ശിരോമുണ്ഡനം - Shiromundanam എണ്ണക്കാപ്പ് - Ennakkaappu അസുരനഖം - Asuranakham പിച്ഛ(ക)ബാണന്‍ - Pichcha(ka)baanan‍ അസ്പൃശ്യ - Asprushya മുല്‍പ്പാട് - Mul‍ppaadu നാരായണന്‍ - Naaraayanan‍ നാസ്തികത, -ത്വം - Naasthikatha, -thvam വൃത്തിസ്ഥ - Vruththistha വിച്ചുക - Vichuka ഉമ്മിട്ടം - Ummittam മാഹിഷന്‍ - Maahishan‍ മനസ്സംഗം - Manassamgam വ്യാളി - Vyaali രൂപിമം - Roopimam നിരുദക - Nirudhaka ജാതകാമ - Jaathakaama ചിക്ക - Chikka ഊരുക - Ooruka ചുറ്റല്‍ - Chuttal‍ ഈശകാന്തം - Eeshakaantham ഭാര്‍ഗവകം - Bhaar‍gavakam കപ്യം - Kapyam എരുവ - Eruva വൃത്താനുസാര - Vruththaanusaara ബീഗം - Beegam ചള്ളക്കന്‍ - Challakkan‍ ആതിഥ്യന്‍ - Aathithyan‍ അവര - Avara ഉമ്മം - Ummam ഉത്ഥാനവീരന്‍ - Uththaanaveeran‍ ചുക്ക് - Chukku ചരിവ്, ചെരിവ് - Charivu, Cherivu യുക്തിവാദി - Yukthivaadhi

Random Words

നൈഷ്കിക - Naishkika ജാതിനിന്ദ്യന്‍ - Jaathinindhyan‍ മുണ്ഡലോഹം - Mundaloham ഓളിക്കുരങ്ങ് - Olikkurangu തൊപ്പാസ് - Thoppaasu ഞരക്കം - Njarakkam ആരണ്യകന്‍ - Aaranyakan‍ ഇലിയ - Iliya സുഖസാധ്യ - Sukhasaadhya പുറവെട്ട് - Puravettu പാറ - Paara ശക്രധനുസ്സ് - Shakradhanussu നിര്‍ജിത - Nir‍jitha അവര്‍ഗം - Avar‍gam പര്യുഷിത - Paryushitha ഗ്രന്ഥകാരന്‍ - Granthakaaran‍ അടയ്ക്കാ, അടക്കാ - Adaykkaa, Adakkaa ചിങ്കം - Chinkam വിരിഞ്ചാത്മജന്‍ - Virinchaathmajan‍ ചടക്കരപ്പന്‍ - Chadakkarappan‍ ചീനജം - Cheenajam ഈയ്യം - Eeyyam സകുലന്‍ - Sakulan‍ തക്കം - Thakkam ഉണിക്കണ്ണന്‍ - Unikkannan‍ സേക്താവ് - Sekthaavu നിശാചരി - Nishaachari കരുമണല്‍ - Karumanal‍ ജലജാതം - Jalajaatham അയജ്ഞം - Ayajnjam അഭ്രവാഹനന്‍ - Abhravaahanan‍ ചിത്തോത്ഥ - Chiththoththa വാരിജാതം - Vaarijaatham ക്ഷപാഹരന്‍ - Kshapaaharan‍ വേല്‍മിഴി - Vel‍mizhi അമ്പ് - Ampu ജ്ഞാനമുദ്ര - Jnjaanamudhra ശൗക്തികം - Shaukthikam വീശം - Veesham താളദക്ഷിണ - Thaaladhakshina അക്കുറി - Akkuri സൗഭികന്‍ - Saubhikan‍ ആഹതനാദം - Aahathanaadham ശതധാരം - Shathadhaaram പരഞ്ജം - Paranjjam ചിണ്ട് - Chindu തനൂദരം - Thanoodharam പിളിറ്റുക - Pilittuka ഗുണകര്‍മം - Gunakar‍mam ദീര്‍ഘപാദപം - Dheer‍ghapaadhapam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About സംസ്ഥിത.

Get English Word for സംസ്ഥിത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
സംസ്ഥിത - Samsthitha  :  സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന, വിശ്രമിക്കുന്ന, ഇരിക്കുന്ന, കിടക്കുന്ന - Sthithicheyyunna, Vishramikkunna, Irikkunna, Kidakkunna
     
     
സംസ്ഥിത - Samsthitha  :  ഉള്ളിലോ മുകളിലോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന - Ullilo Mukalilo Sthithicheyyunna
     
സംസ്ഥിത - Samsthitha  :  നിലനില്‍ക്കുന്ന, അവശേഷിക്കുന്ന, നിലകൊള്ളുന്ന - Nilanil‍kkunna, Avasheshikkunna, Nilakollunna
     
സംസ്ഥിത - Samsthitha  :  ആസന്നമായ, വരാന്‍പോകുന്ന - Aasannamaaya, Varaan‍pokunna
     
സംസ്ഥിത - Samsthitha  :  രൂപപ്പെടുത്തിയ, ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന, ഒന്നിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന - Roopappeduththiya, Oru Prathyeka Roopaththil‍ Kaanappedunna, Onnine Anusmarippikkunna
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  ഒരുമിച്ചു വസിക്കല്‍ - Orumichu Vasikkal‍
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  അധിവസിക്കല്‍ - Adhivasikkal‍
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  ഒപ്പം ജീവിക്കല്‍ - Oppam Jeevikkal‍
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  ഐക്യം പ്രാപിക്കല്‍ - Aikyam Praapikkal‍
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  ഒരേ അവസ്ഥയിലോ നിലയിലോ തുടര്‍ച്ചയായി സ്ഥിതിചെയ്യല്‍ - Ore Avasthayilo Nilayilo Thudar‍chayaayi Sthithicheyyal‍
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  സ്ഥിരത, സ്ഥിരോത്സാഹം - Sthiratha, Sthirothsaaham
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  നിഷ്ഠ - Nishda
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  രൂപം, ആകൃതി - Roopam, Aakruthi
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  അംഗീകൃത വ്യവസ്ഥ - Amgeekrutha Vyavastha
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  സ്വഭാവം, അവസ്ഥ - Svabhaavam, Avastha
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  പൂര്‍ത്തിയാക്കല്‍, സമാപനം - Poor‍ththiyaakkal‍, Samaapanam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×