Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പ്രതിബിംബം - Prathibimbam മേഖലാലന്‍ - Mekhalaalan‍ സൂചിപ്പിക്കുക - Soochippikkuka ആമന്ത്രിക്കുക - Aamanthrikkuka ഛായാഭൃത്ത് - Chaayaabhruththu കൃഷ്ടപച്യ - Krushdapachya കില്‍വിഷം - Kil‍visham ധേയ - Dheya ആധ്മാനം - Aadhmaanam യക്ഷകര്‍ദമം - Yakshakar‍dhamam ചിവക്കുക - Chivakkuka തുലാമാസം - Thulaamaasam ദംഷ്ട്രാലന്‍ - Dhamshdraalan‍ അനവദ്യ - Anavadhya ഉപഗുണോത്തരം - Upagunoththaram രയം - Rayam അരുളിക്കാ - Arulikkaa പക്ഷികീടം - Pakshikeedam ജഡീകരിക്കുക - Jadeekarikkuka ചുണ്ട - Chunda അശ്മകുന്ദം - Ashmakundham ഛുരിത - Churitha അരമണ - Aramana അത്യഗ്നി - Athyagni ആഴാന്തല്‍ - Aazhaanthal‍ മറുപുറം - Marupuram അണ്ടര്‍കോന്‍ - Andar‍kon‍ ആനൃത - Aanrutha പശ്യ - Pashya ഇറുക്ക് - Irukku കര്‍മന്ദി - Kar‍mandhi കപാടിനി - Kapaadini ത്രിപുച്ഛം - Thripuchcham അന്നവാഹി - Annavaahi ചോരക്കൊഴുപ്പ് - Chorakkozhuppu വജ്രഗോപം - Vajragopam ഘരം - Gharam ദധ്യന്നം - Dhadhyannam മെയ്മ - Meyma കോണിക്കയര്‍ - Konikkayar‍ അടിയമ്മ - Adiyamma അസ്പൃശി - Asprushi കോരം - Koram തയിര്‍ - Thayir‍ യുധാനന്‍ - Yudhaanan‍ കുമ്മാട്ടി - Kummaatti നിഷദനം - Nishadhanam സത്ത - Saththa ചാണ്‍ - Chaan‍ തമ്പുരാന്‍ - Thampuraan‍

Random Words

ആജ്ഞാപത്രം - Aajnjaapathram നിത്യച്ചെലവ് - Nithyachelavu മടന്ത - Madantha നിത്യദാനം - Nithyadhaanam ചരമം - Charamam ഉഷ്ട്രയാനം - Ushdrayaanam ഈയാല്‍ - Eeyaal‍ ചുളുചുള - Chuluchula വിജ്ഞാപ്യം - Vijnjaapyam അനധികാര - Anadhikaara ഈഞ്ഞല്‍ - Eenjal‍ ദീര്‍ഘചതുരശ്രം - Dheer‍ghachathurashram ഘര്‍ഘരി - Ghar‍ghari പരാവര്‍ത്തം - Paraavar‍ththam കാമാര്‍ത്ത - Kaamaar‍ththa വിലയോന്മുഖ - Vilayonmukha മെരുകുക - Merukuka ചമ്പ - Champa വാരവാണി - Vaaravaani തീക്കണ്ണന്‍ - Theekkannan‍ അധമര്‍ണന്‍ - Adhamar‍nan‍ കൊതിത്തരം - Kothiththaram ശ്രുതിജീവിക - Shruthijeevika ധര്‍ഷണി - Dhar‍shani വിവാഹബന്ധം - Vivaahabandham വാല്കലം - Vaalkalam മല്ലിടുക - Malliduka അധിരഥന്‍ - Adhirathan‍ ദീപേക്ഷിക - Dheepekshika ദോളിക - Dholika അര്‍ഭകം - Ar‍bhakam അംബികാതനയന്‍ - Ambikaathanayan‍ തേങ്ങയേറ് - Thengayeru എമ്പത് - Empathu അഭ്യന്തര - Abhyanthara നിശ്ചലതത്ത്വം - Nishchalathaththvam പരിസ്രവം - Parisravam താലം - Thaalam നഭോരേണു - Nabhorenu മാതൃഹത്യ - Maathruhathya ഗഗനമണ്ടലം - Gaganamandalam പരിമി - Parimi അന്തര്‍ദൃഷ്ടി - Anthar‍dhrushdi കൈമുത്ത് - Kaimuththu കഴല - Kazhala ചപ്പട്ട - Chappatta മുന്നൂറ്റവന്‍ - Munnoottavan‍ ഉള്‍പ്പറങ്കി - Ul‍pparanki കാരണദ്വയം - Kaaranadhvayam കൊക്ക - Kokka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About സഹ.

Get English Word for സഹ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
സഹ - Saha  :  (സമാസാന്തത്തില്‍) സഹിക്കുന്ന, ക്ഷമയുള്ള. ഉദാഃ സര്‍വംസഹ = എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നവള്‍, ഭൂമി - (samaasaanthaththil‍) Sahikkunna, Kshamayulla. Udhaaa Sar‍vamsaha = Ellaam Kshamikkunnaval‍, Bhoomi
     
     
സഹ - Saha  :  മഞ്ഞക്കുറുന്തോട്ടി - Manjakkurunthotti
     
സഹ - Saha  :  ചിറ്റരത്ത - Chittaraththa
     
സഹ - Saha  :  കുറിഞ്ഞി - Kurinji
     
സഹ - Saha  :  ദേവതാരം - Dhevathaaram
     
സഹ - Saha  :  കൂടെ - Koode
     
സഹം - Saham  :  പൗഷമാസം - Paushamaasam
     
സഹം - Saham  :  തന്‍മാസം - Than‍maasam
     
സഹം - Saham  :  ബലം - Balam
     
സഹകാരം - Sahakaaram  :  തേന്മാവ് - Thenmaavu
     
സഹകാരി - Sahakaari  :  സഹകരിക്കുന്നവന്‍ - Sahakarikkunnavan‍
     
സഹകാരി - Sahakaari  :  സഹകരണരംഗത്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍ - Sahakaranaramgaththu Pravar‍ththikkunnavan‍
     
സഹഗമനം - Sahagamanam  :  കൂടെ പോകല്‍ - Koode Pokal‍
     
സഹചര - Sahachara  :  കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന, എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചുള്ള - Koode Sancharikkunna, Eppozhum Orumichulla
     
സഹചരന്‍ - Sahacharan‍  :  ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവന്‍, കൂട്ടുകാരന്‍ - Oppam Sancharikkunnavan‍, Koottukaaran‍
     
സഹചരി - Sahachari  :  ഭാര്യ - Bhaarya
     
സഹചരി - Sahachari  :  തോഴി - Thozhi
     
സഹചരി - Sahachari  :  ചെറുകുറിഞ്ഞി - Cherukurinji
     
സഹചാരി - Sahachaari  :  ഒപ്പം ചരിക്കുന്ന, കൂടെ നടക്കുന്ന - Oppam Charikkunna, Koode Nadakkunna
     
സഹജ - Sahaja  :  കൂടെ ജനിച്ച - Koode Janicha
     
സഹജ - Sahaja  :  ജന്മനായുള്ള - Janmanaayulla
     
സഹജ - Sahaja  :  കൂടെ ജനിച്ചവള്‍ - Koode Janichaval‍
     
സഹജ - Sahaja  :  സഹോദരി - Sahodhari
     
സഹജന്‍ - Sahajan‍  :  കൂടെജനിച്ചവന്‍ - Koodejanichavan‍
     
സഹജന്‍ - Sahajan‍  :  സഹോദരന്‍ - Sahodharan‍
     
സഹജാരി - Sahajaari  :  സ്വതേ ശത്രുവായിട്ടുള്ളവന്‍, ജന്മനാ ഉള്ള ശത്രു - Svathe Shathruvaayittullavan‍, Janmanaa Ulla Shathru
     
സഹതാ - Sahathaa  :  ഒരുമിപ്പ് - Orumippu
     
സഹദേവന്‍ - Sahadhevan‍  :  പാണ്ഡവന്മാരില്‍ അഞ്ചാമന്‍ - Paandavanmaaril‍ Anchaaman‍
     
സഹദേവി - Sahadhevi  :  ഒരു പച്ചമരുന്ന്, പൂവാംകുറുന്തല്‍ - Oru Pachamarunnu, Poovaamkurunthal‍
     
സഹധര്‍മം - Sahadhar‍mam  :  ഒരേ ധര്‍മം - Ore Dhar‍mam
     
സഹധര്‍മം - Sahadhar‍mam  :  വിവാഹം - Vivaaham
     
സഹധര്‍മി - Sahadhar‍mi  :  ഒരേ ധര്‍മത്തോടുകൂടിയ, സാധര്‍മ്യമുള്ള - Ore Dhar‍maththodukoodiya, Saadhar‍myamulla
     
സഹധര്‍മിണി - Sahadhar‍mini  :  തനിക്കുള്ള അതേ ധര്‍മം ആചരിക്കുന്നവള്‍, ഭാര്യ - Thanikkulla Athe Dhar‍mam Aacharikkunnaval‍, Bhaarya
     
സഹന - Sahana  :  ക്ഷമയുള, സഹനശക്തിയുള്ള - Kshamayula, Sahanashakthiyulla
     
സഹനം - Sahanam  :  സഹനശേഷി, ക്ഷമ - Sahanasheshi, Kshama
     
സഹനത - Sahanatha  :  സഹനശക്തി, ക്ഷമ - Sahanashakthi, Kshama
     
സഹപാഠി - Sahapaadi  :  കൂടെ പഠിക്കുന്ന ആള്‍ - Koode Padikkunna Aal‍
     
സഹപാനം - Sahapaanam  :  ഒരുമിച്ചുള്ള പാനം - Orumichulla Paanam
     
സഹഭോജനം - Sahabhojanam  :  ഒരുമിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം, കൂടെ ഭക്ഷിക്കല്‍ - Orumichulla Bhakshanam, Koode Bhakshikkal‍
     
സഹയാനം - Sahayaanam  :  കൂടെ യാത്ര ചെയ്യല്‍, ഒരുമിച്ചു യാത്ര ചെയ്യല്‍ - Koode Yaathra Cheyyal‍, Orumichu Yaathra Cheyyal‍
     
സഹവാസം - Sahavaasam  :  കൂടെ പാര്‍ക്കല്‍ - Koode Paar‍kkal‍
     
സഹവാസം - Sahavaasam  :  സംസര്‍ഗം - Samsar‍gam
     
സഹസാ - Sahasaa  :  പെട്ടെന്ന്, വേഗത്തില്‍ - Pettennu, Vegaththil‍
     
സഹസാ - Sahasaa  :  അപ്രതീക്ഷിതമായി - Apratheekshithamaayi
     
സഹസാ - Sahasaa  :  പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി - Punchiriyodukoodi
     
സഹസാനം - Sahasaanam  :  മയില്‍ - Mayil‍
     
സഹസാനം - Sahasaanam  :  ഒരു യാഗം - Oru Yaagam
     
സഹസ്യം - Sahasyam  :  ധനുമാസം, പൗഷമാസം - Dhanumaasam, Paushamaasam
     
സഹസ്രം - Sahasram  :  ആയിരം - Aayiram
     
സഹസ്രം - Sahasram  :  ഒരു വലിയ തുക - Oru Valiya Thuka
     
സഹസ്രകവചന്‍ - Sahasrakavachan‍  :  ആയിരം കവചങ്ങളുള്ളവന്‍ - Aayiram Kavachangalullavan‍
     
സഹസ്രകവചന്‍ - Sahasrakavachan‍  :  ഒരു രാക്ഷസന്‍ - Oru Raakshasan‍
     
സഹസ്രകിരണന്‍ - Sahasrakiranan‍  :  ആദിത്യന്‍, സൂര്യന്‍ - Aadhithyan‍, Sooryan‍
     
സഹസ്രക്ഷണന്‍ - Sahasrakshanan‍  :  ഇന്ദ്രന്‍ - Indhran‍
     
സഹസ്രക്ഷണന്‍ - Sahasrakshanan‍  :  ഊമന്‍ - Ooman‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×