Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഝര, ഝരം - Jhara, Jharam ഉത്ക്രാന്തി - Uthkraanthi പ്രാസാദം - Praasaadham വായങ്കം - Vaayankam കാര്‍ത്താര്‍ഥം - Kaar‍ththaar‍tham ആത്മസംയമനം - Aathmasamyamanam കളക്കോട് - Kalakkodu ചിന്നി - Chinni ചെലവുസാധനക്കാരന്‍ - Chelavusaadhanakkaaran‍ ആരംഭഗ - Aarambhaga പ്രദര്‍ശക - Pradhar‍shaka പുരയിടം - Purayidam കീഴ്പുറം - Keezhpuram അപ്രതരാക്ഷസി - Apratharaakshasi സന്ന്യസനം - Sannyasanam പിശിതാശി - Pishithaashi ജന്മരഹസ്യം - Janmarahasyam ഉര്‍വീതലം - Ur‍veethalam മതിലകം - Mathilakam ജീവിതഘാതി - Jeevithaghaathi കുംഭീകുമാരന്‍ - Kumbheekumaaran‍ അനുക്ഷണം - Anukshanam ധാരു - Dhaaru മയില്‍ - Mayil‍ വ്യാലീന - Vyaaleena മുരണ - Murana ജലമയ - Jalamaya സുരുംഗം - Surumgam പരിണാമവാദം - Parinaamavaadham പരിഗ്രാഹം - Parigraaham ഭേദപ്പെടുക - Bhedhappeduka മുപ്പാരുമയക്കി - Muppaarumayakki വരയന്‍ - Varayan‍ ഉദ്ബില - Udhbila ഭൂകാകം - Bhookaakam ഉറട്ടുക - Urattuka നിഷ്കര്‍മം - Nishkar‍mam വാനമീന്‍ - Vaanameen‍ പ്രസീദ - Praseedha ദു:ഖഘണ്ടാരം - Dhu:khaghandaaram പണ്ഡ - Panda കോഷ്ഠി - Koshdi പുലര്‍ച്ചക്കോഴി - Pular‍chakkozhi എട - Eda പരിശുദ്ധാത്മാവ് - Parishuddhaathmaavu ലോലകണ്ഠം - Lolakandam എതിര്‍പ്പ്, എതൃപ്പ് - Ethir‍ppu, Ethruppu ദ്വിരാപന്‍ - Dhviraapan‍ വജ്രാകരം - Vajraakaram വാരുക - Vaaruka

Random Words

വീപ്പച്ചുറ്റ് - Veeppachuttu ഔദ്ദാലകം - Auddhaalakam മദ്ദളം - Maddhalam ചാപ്പ - Chaappa ചെപ്പിക്കാട്ടം, -ഷ്ഠം - Cheppikkaattam, -shdam അവാന്തരദിക്ക് - Avaantharadhikku സ്വച്ഛ - Svachcha പതവിക്കുക - Pathavikkuka ആരാമശീതള - Aaraamasheethala യാദോനാഥന്‍ - Yaadhonaathan‍ ലോകനം - Lokanam ചുരളുക - Churaluka അക്കപ്പട്ടിക - Akkappattika നിന്ദിത - Nindhitha ആയിരന്നാവന്‍ - Aayirannaavan‍ ചോര്‍ത്തുക - Chor‍ththuka പാടേ - Paade വികീര്യമാണ - Vikeeryamaana ആനക്കൂടം - Aanakkoodam കീലിക - Keelika അശനംപറച്ചില്‍ - Ashanamparachil‍ കര്‍മവേതനം - Kar‍mavethanam കൃമിഘ്നം - Krumighnam വെള്ളെഴുത്ത് - Vellezhuththu പീയു - Peeyu അക്ലിപ്ത - Akliptha താലി - Thaali അവൃത്തി - Avruththi സൂത്രപ്പാവ - Soothrappaava ആള്‍പ്പാട്ടം - Aal‍ppaattam ബിലൗകസ്സ് - Bilaukassu കൃത്തി - Kruththi സര്‍പ്പക്കാവ് - Sar‍ppakkaavu പണനം - Pananam ഉപപ്ലവന്‍ - Upaplavan‍ ഉള്ളാളന്‍ - Ullaalan‍ അഭിഭാഷിക്കുക - Abhibhaashikkuka കോഴിക്കാമം - Kozhikkaamam വാസിഷ്ഠി - Vaasishdi പഞ്ചതീര്‍ഥം - Panchatheer‍tham ഔശനസം - Aushanasam പപ്പടം - Pappadam കര്‍ദമി - Kar‍dhami കിരീടി - Kireedi പശ്ചാത്കരിക്കുക - Pashchaathkarikkuka തുരുവക - Thuruvaka ക്ഷീരസര്‍പ്പിസ് - Ksheerasar‍ppisu വ്യവഹിത - Vyavahitha അഭിതര്‍പ്പണം - Abhithar‍ppanam കുമ്പാരന്‍ - Kumpaaran‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About സാഹസ.

Get English Word for സാഹസ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
സാഹസ - Saahasa  :  എടുത്തുചാട്ടത്തോടുകൂടിയുള്ള - Eduththuchaattaththodukoodiyulla
     
     
സാഹസ - Saahasa  :  തിടുക്കമുള്ള - Thidukkamulla
     
സാഹസ - Saahasa  :  തിടുക്കത്തിലുള്ള - Thidukkaththilulla
     
സാഹസ - Saahasa  :  അതിധീരമായ - Athidheeramaaya
     
സാഹസ - Saahasa  :  ക്രൂരതയുള്ള - Kroorathayulla
     
സാഹസം - Saahasam  :  അസാധാരണമായ ധീരത - Asaadhaaranamaaya Dheeratha
     
സാഹസം - Saahasam  :  ആലോചനകൂടാതെ തിടുക്കത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി, എടുത്തുചാട്ടം - Aalochanakoodaathe Thidukkaththilulla Pravruththi, Eduththuchaattam
     
സാഹസം - Saahasam  :  അമിതമായി ക്ലേശിക്കല്‍ - Amithamaayi Kleshikkal‍
     
സാഹസം - Saahasam  :  ബലാത്കാരം - Balaathkaaram
     
സാഹസം - Saahasam  :  ക്രൂരത - Krooratha
     
സാഹസി - Saahasi  :  എന്തുംചെയ്യാന്‍ ധൈര്യമുള്ള - Enthumcheyyaan‍ Dhairyamulla
     
സാഹസി - Saahasi  :  വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത - Veenduvichaaramillaaththa
     
സാഹസിക - Saahasika  :  അതിധീരമായ - Athidheeramaaya
     
സാഹസിക - Saahasika  :  ഒന്നിനും കൂസാത്ത - Onninum Koosaaththa
     
സാഹസിക - Saahasika  :  വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത, എടുത്തുചാട്ടമുള്ള - Veenduvichaaramillaaththa, Eduththuchaattamulla
     
സാഹസിക - Saahasika  :  ആപത്കരമായ - Aapathkaramaaya
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ഏതു ധീരകൃത്യവും ചെയ്യുന്നവന്‍ - Ethu Dheerakruthyavum Cheyyunnavan‍
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ആലോചനകൂടാതെ തിടുക്കത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍ - Aalochanakoodaathe Thidukkaththil‍ Pravar‍ththikkunnavan‍
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ഭവിഷ്യത്തു നോക്കാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍ - Bhavishyaththu Nokkaathe Pravar‍ththikkunnavan‍
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നവന്‍ - Balaathkaaram Cheyyunnavan‍
     
സാഹസിക്യം - Saahasikyam  :  സാഹസികഭാവം - Saahasikabhaavam
     
സാഹസ്ര - Saahasra  :  ആയിരത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട - Aayiraththodu Bandhappetta
     
സാഹസ്ര - Saahasra  :  ആയിരത്തെ സംബന്ധിച്ച - Aayiraththe Sambandhicha
     
സാഹസ്രന്‍ - Saahasran‍  :  ആയിരം ആളുകളെ നയിക്കുന്നവന്‍ - Aayiram Aalukale Nayikkunnavan‍
     
സാഹസ്രന്‍ - Saahasran‍  :  ആയിരംപേരുടെ പിന്‍ബലത്തോടുകൂടിയവന്‍ - Aayiramperude Pin‍balaththodukoodiyavan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×