Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അര്‍ത്ഥാവൃത്തി - Ar‍ththaavruththi ശരീരപീഡ - Shareerapeeda അല്പജ്ഞ - Alpajnja പരശുരാമന്‍ - Parashuraaman‍ ചീമുതല - Cheemuthala കൊണിച്ചം, കൊണിശം - Konicham, Konisham പണശം - Panasham അവരജന്‍ - Avarajan‍ ആയുധശിക്ഷകന്‍ - Aayudhashikshakan‍ പരിവാദി - Parivaadhi ദൃത - Dhrutha ആഭിചാരം - Aabhichaaram ജ്യോത്സ്നി - Jyothsni പട്ടികജാതിക്കാര്‍ - Pattikajaathikkaar‍ കോമട്ടി - Komatti ആസ്തികന്‍ - Aasthikan‍ ക്ഷിയ - Kshiya അനുപ്രകൃതി - Anuprakruthi അപ്പതി - Appathi വിളക്കുമാടം - Vilakkumaadam അഗ്നികാര്യം - Agnikaaryam ലോഹം - Loham ഋണാഗ്രം - Runaagram മറിമായന്‍ - Marimaayan‍ സച്ചിദാനന്ദന്‍ - Sachidhaanandhan‍ കോടാങ്കി - Kodaanki ചന്ദ്രഷ്ട - Chandhrashda ആസീനം - Aaseenam അംഗമര്‍ദം - Amgamar‍dham ചുക്കിക്കുക - Chukkikkuka അര്‍ക്കദിയാക്കോന്‍ - Ar‍kkadhiyaakkon‍ ചിത്രപടം - Chithrapadam ധൂ - Dhoo ഖമണി - Khamani കാമണ്‍സ്സഭ - Kaaman‍ssabha ഞോണ്ടുക - Njonduka ധര്‍മകാമ - Dhar‍makaama വീറുക - Veeruka അസ്താചലം - Asthaachalam ഭാസുരം - Bhaasuram പവനജവം - Pavanajavam അപുഷ്പം - Apushpam ഉമ്മിയ്യീന്‍ - Ummiyyeen‍ ചിരയന്‍ - Chirayan‍ മാണിക്കം - Maanikkam വര്‍ഷപ്രിയ - Var‍shapriya ഉഡുരാജന്‍ - Uduraajan‍ വാനോര്‍ - Vaanor‍ എടുപ്പുകുതിര - Eduppukuthira അനപകാരം - Anapakaaram

Random Words

ചടാലുപിടാല് - Chadaalupidaalu ഔപവേശിക - Aupaveshika ഏകല - Ekala കവറുകണ്ണ് - Kavarukannu ത്രിപാദന്‍ - Thripaadhan‍ അള്ളാപ്പ് - Allaappu ഇട്ടിക, -യ - Ittika, -ya ധരിത്രീസുതന്‍ - Dharithreesuthan‍ വര്‍ണു - Var‍nu ആസക്ത - Aasaktha വെട്ടുക - Vettuka കൈവയ്ക്കുക - Kaivaykkuka ജിതാമിത്രന്‍ - Jithaamithran‍ മൊഴി - Mozhi വനരാജി - Vanaraaji താരാമണാളന്‍ - Thaaraamanaalan‍ പ്രജാഗരന്‍ - Prajaagaran‍ അഗ്നിസഖന്‍ - Agnisakhan‍ നാട്ടാന - Naattaana കുടിലാശയന്‍ - Kudilaashayan‍ എത്തീം, യത്തീം - Eththeem, Yaththeem മാര്‍ഗശിരം, -ശിരസ് - Maar‍gashiram, -shirasu ഇന്നും - Innum ഗ്രാമപ്പരിഷ - Graamapparisha ദര്‍ഭദാമം - Dhar‍bhadhaamam മൂക്കന്‍ - Mookkan‍ അശിത്രം - Ashithram വിഴുക്കുക - Vizhukkuka കൂതറ - Koothara അപോദ്ധരിക്കുക - Apoddharikkuka എട്ടി - Etti ഛാന്ദസി - Chaandhasi ഉല്ലേപിക്കുക - Ullepikkuka ഗുല്മഘ്നം - Gulmaghnam ഒണ്മ - Onma വിത്തവാന്‍ - Viththavaan‍ ഏമാറ്റം - Emaattam കുടിക്കാരി - Kudikkaari സന്ധിപ്പ് - Sandhippu പാറയുപ്പ് - Paarayuppu പുറത്തലമണ്ണ് - Puraththalamannu നിത്യവൃത്തി - Nithyavruththi പൃച്ഛകന്‍ - Pruchchakan‍ സമസൃഷ്ടം - Samasrushdam പഴം - Pazham ജൂബിലി - Joobili ഘട്ടന - Ghattana അഭിപുഷ്പം - Abhipushpam അമത - Amatha ബഡവ - Badava
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About സാഹസ.

Get English Word for സാഹസ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
സാഹസ - Saahasa  :  എടുത്തുചാട്ടത്തോടുകൂടിയുള്ള - Eduththuchaattaththodukoodiyulla
     
     
സാഹസ - Saahasa  :  തിടുക്കമുള്ള - Thidukkamulla
     
സാഹസ - Saahasa  :  തിടുക്കത്തിലുള്ള - Thidukkaththilulla
     
സാഹസ - Saahasa  :  അതിധീരമായ - Athidheeramaaya
     
സാഹസ - Saahasa  :  ക്രൂരതയുള്ള - Kroorathayulla
     
സാഹസം - Saahasam  :  അസാധാരണമായ ധീരത - Asaadhaaranamaaya Dheeratha
     
സാഹസം - Saahasam  :  ആലോചനകൂടാതെ തിടുക്കത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി, എടുത്തുചാട്ടം - Aalochanakoodaathe Thidukkaththilulla Pravruththi, Eduththuchaattam
     
സാഹസം - Saahasam  :  അമിതമായി ക്ലേശിക്കല്‍ - Amithamaayi Kleshikkal‍
     
സാഹസം - Saahasam  :  ബലാത്കാരം - Balaathkaaram
     
സാഹസം - Saahasam  :  ക്രൂരത - Krooratha
     
സാഹസി - Saahasi  :  എന്തുംചെയ്യാന്‍ ധൈര്യമുള്ള - Enthumcheyyaan‍ Dhairyamulla
     
സാഹസി - Saahasi  :  വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത - Veenduvichaaramillaaththa
     
സാഹസിക - Saahasika  :  അതിധീരമായ - Athidheeramaaya
     
സാഹസിക - Saahasika  :  ഒന്നിനും കൂസാത്ത - Onninum Koosaaththa
     
സാഹസിക - Saahasika  :  വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത, എടുത്തുചാട്ടമുള്ള - Veenduvichaaramillaaththa, Eduththuchaattamulla
     
സാഹസിക - Saahasika  :  ആപത്കരമായ - Aapathkaramaaya
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ഏതു ധീരകൃത്യവും ചെയ്യുന്നവന്‍ - Ethu Dheerakruthyavum Cheyyunnavan‍
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ആലോചനകൂടാതെ തിടുക്കത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍ - Aalochanakoodaathe Thidukkaththil‍ Pravar‍ththikkunnavan‍
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ഭവിഷ്യത്തു നോക്കാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍ - Bhavishyaththu Nokkaathe Pravar‍ththikkunnavan‍
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നവന്‍ - Balaathkaaram Cheyyunnavan‍
     
സാഹസിക്യം - Saahasikyam  :  സാഹസികഭാവം - Saahasikabhaavam
     
സാഹസ്ര - Saahasra  :  ആയിരത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട - Aayiraththodu Bandhappetta
     
സാഹസ്ര - Saahasra  :  ആയിരത്തെ സംബന്ധിച്ച - Aayiraththe Sambandhicha
     
സാഹസ്രന്‍ - Saahasran‍  :  ആയിരം ആളുകളെ നയിക്കുന്നവന്‍ - Aayiram Aalukale Nayikkunnavan‍
     
സാഹസ്രന്‍ - Saahasran‍  :  ആയിരംപേരുടെ പിന്‍ബലത്തോടുകൂടിയവന്‍ - Aayiramperude Pin‍balaththodukoodiyavan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×