Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ആണ്ടിയമ്മ - Aandiyamma കോണ്‍കത്തി - Kon‍kaththi മുഖച്ഛായ - Mukhachchaaya കലിമലം - Kalimalam ഉപദേശ്യന്‍ - Upadheshyan‍ അപ്രതിബന്ധ - Aprathibandha അകാരണന്‍ - Akaaranan‍ ബ്രഹ്മകന്യക - Brahmakanyaka നിര്‍വേദന - Nir‍vedhana ആദ്യോപാന്തം - Aadhyopaantham ഉരുക്കാച്ചില്‍ - Urukkaachil‍ തൃണപതി - Thrunapathi മുറിമാടമ്പി - Murimaadampi അക്കര - Akkara ആകുലീകരിക്കുക - Aakuleekarikkuka ഷഷ്ടി - Shashdi ധാന്യസാരം - Dhaanyasaaram വട്ടാണി - Vattaani പ്രണായ്യ - Pranaayya ശരകൂടം - Sharakoodam മൃഷ്ടാന്നം - Mrushdaannam ലാസകന്‍ - Laasakan‍ ഇറ്റിറ്റ് - Ittittu ജീവാധാരം - Jeevaadhaaram ലൂഷിത - Looshitha കൈയടിക്കുക - Kaiyadikkuka ഗോജിത്ത് - Gojiththu അഷ്ടതാരിണി - Ashdathaarini ഊളന്‍തകര - Oolan‍thakara അസമ്മിത - Asammitha ഉപക്ഷേത്രം - Upakshethram ഉരുക്രമന്‍ - Urukraman‍ ആഗ്നേയപുഷ്പം - Aagneyapushpam ഹിംസീരം - Himseeram ഏകലിംഗം - Ekalimgam ചിത്രദുഷ്കരം - Chithradhushkaram അകേശ - Akesha അപ്രാണ - Apraana ആര്‍ - Aar‍ ദ്രൗണി - Dhrauni ദ്വിരദം - Dhviradham കീഴ്മാടമ്പ് - Keezhmaadampu ഭൂതദയ - Bhoothadhaya കൂജിതം - Koojitham രക്തഫലം - Rakthaphalam തുരിശ് - Thurishu പൃഷാകര - Prushaakara കിളാര്‍പ്പ് - Kilaar‍ppu പരപുഷ്ട - Parapushda അപഹൃതി - Apahruthi

Random Words

കരച്ചുങ്കം - Karachunkam പള്ളികൊള്ളുക - Pallikolluka വകക്കാരന്‍ - Vakakkaaran‍ സുസ്ഥിതി - Susthithi ചമ്പാവതി - Champaavathi രക്തബന്ധം - Rakthabandham ഉഴുത്രന്‍, ഉഴുത്തിരന്‍ - Uzhuthran‍, Uzhuththiran‍ രക്തഫല - Rakthaphala രംഗചരന്‍ - Ramgacharan‍ ആനൃശംസ, -ശംസ്യ - Aanrushamsa, -shamsya ശാല്മലം - Shaalmalam ഛാതന്‍ - Chaathan‍ ചിത്തരോഗം - Chiththarogam അവിധേയ - Avidheya അക്ഷാവപനം - Akshaavapanam ഹഠകാരം - Hadakaaram കോടരപുഷ്പി - Kodarapushpi ആദിരസം - Aadhirasam രോഡം - Rodam പാരിഹാരികി - Paarihaariki കൊഞ്ച് - Konchu പതുമ - Pathuma കമ്പായ്, കമ്പ, കമ്പാവ്, കമ്പാ - Kampaayu, Kampa, Kampaavu, Kampaa ഭേത്താവ് - Bheththaavu യോഗവാസിഷ്ഠം - Yogavaasishdam സീദ്യം - Seedhyam കുണ്ടണി - Kundani വിണ്ടലപ്പുഴ - Vindalappuzha മദാംബു - Madhaambu ജീന്‍ - Jeen‍ തപോവിധി - Thapovidhi കൊലപ്പാല് - Kolappaalu തന്തുകി - Thanthuki വണ്ടകം - Vandakam പക്കല്‍ - Pakkal‍ കയക്കുക - Kayakkuka ജഡതത്ത്വങ്ങള്‍ - Jadathaththvangal‍ ദുര - Dhura കറക്കന്‍വെള്ളി - Karakkan‍velli കവച്ചം - Kavacham ബ്രാഹ്മം - Braahmam ത്രിഗണം - Thriganam കാഞ്ചനപങ്കജം - Kaanchanapankajam മരുകം - Marukam കരമാല - Karamaala വെളിവായി - Velivaayi വിരിക്കുക - Virikkuka പ്രവാച്യം - Pravaachyam ത്രിവിഷ്ടപം - Thrivishdapam ലംബം - Lambam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About സാഹസ.

Get English Word for സാഹസ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
സാഹസ - Saahasa  :  എടുത്തുചാട്ടത്തോടുകൂടിയുള്ള - Eduththuchaattaththodukoodiyulla
     
     
സാഹസ - Saahasa  :  തിടുക്കമുള്ള - Thidukkamulla
     
സാഹസ - Saahasa  :  തിടുക്കത്തിലുള്ള - Thidukkaththilulla
     
സാഹസ - Saahasa  :  അതിധീരമായ - Athidheeramaaya
     
സാഹസ - Saahasa  :  ക്രൂരതയുള്ള - Kroorathayulla
     
സാഹസം - Saahasam  :  അസാധാരണമായ ധീരത - Asaadhaaranamaaya Dheeratha
     
സാഹസം - Saahasam  :  ആലോചനകൂടാതെ തിടുക്കത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി, എടുത്തുചാട്ടം - Aalochanakoodaathe Thidukkaththilulla Pravruththi, Eduththuchaattam
     
സാഹസം - Saahasam  :  അമിതമായി ക്ലേശിക്കല്‍ - Amithamaayi Kleshikkal‍
     
സാഹസം - Saahasam  :  ബലാത്കാരം - Balaathkaaram
     
സാഹസം - Saahasam  :  ക്രൂരത - Krooratha
     
സാഹസി - Saahasi  :  എന്തുംചെയ്യാന്‍ ധൈര്യമുള്ള - Enthumcheyyaan‍ Dhairyamulla
     
സാഹസി - Saahasi  :  വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത - Veenduvichaaramillaaththa
     
സാഹസിക - Saahasika  :  അതിധീരമായ - Athidheeramaaya
     
സാഹസിക - Saahasika  :  ഒന്നിനും കൂസാത്ത - Onninum Koosaaththa
     
സാഹസിക - Saahasika  :  വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത, എടുത്തുചാട്ടമുള്ള - Veenduvichaaramillaaththa, Eduththuchaattamulla
     
സാഹസിക - Saahasika  :  ആപത്കരമായ - Aapathkaramaaya
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ഏതു ധീരകൃത്യവും ചെയ്യുന്നവന്‍ - Ethu Dheerakruthyavum Cheyyunnavan‍
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ആലോചനകൂടാതെ തിടുക്കത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍ - Aalochanakoodaathe Thidukkaththil‍ Pravar‍ththikkunnavan‍
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ഭവിഷ്യത്തു നോക്കാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍ - Bhavishyaththu Nokkaathe Pravar‍ththikkunnavan‍
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നവന്‍ - Balaathkaaram Cheyyunnavan‍
     
സാഹസിക്യം - Saahasikyam  :  സാഹസികഭാവം - Saahasikabhaavam
     
സാഹസ്ര - Saahasra  :  ആയിരത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട - Aayiraththodu Bandhappetta
     
സാഹസ്ര - Saahasra  :  ആയിരത്തെ സംബന്ധിച്ച - Aayiraththe Sambandhicha
     
സാഹസ്രന്‍ - Saahasran‍  :  ആയിരം ആളുകളെ നയിക്കുന്നവന്‍ - Aayiram Aalukale Nayikkunnavan‍
     
സാഹസ്രന്‍ - Saahasran‍  :  ആയിരംപേരുടെ പിന്‍ബലത്തോടുകൂടിയവന്‍ - Aayiramperude Pin‍balaththodukoodiyavan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×