Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഖുര്‍ബാന്‍ - Khur‍baan‍ എപ്പൊഴും - Eppozhum ഉദ്ഘുഷ്ട - Udhghushda മുടങ്ങല്‍ - Mudangal‍ വഴിത്തുണ - Vazhiththuna ശൂര - Shoora ഉദ്ഘട്ടനം - Udhghattanam കടങ്കഥ - Kadankatha ധര്‍മാധ്വാവ് - Dhar‍maadhvaavu ഫാണ്ഡം - Phaandam അഴുക്കുക - Azhukkuka ഹര - Hara ചാര്‍വംഗി - Chaar‍vamgi രസിത - Rasitha കുത്തിക്കെടുത്തുക - Kuththikkeduththuka മൗലിമാല - Maulimaala വിവര്‍ത്തനകീലം - Vivar‍ththanakeelam ഏത്തം - Eththam പീതരത്നം - Peetharathnam പാചയിതാ(വ്) - Paachayithaa(vu) നിഷ്പ്രഭ - Nishprabha കുണട്ടുക - Kunattuka അദ്ദേഹം - Addheham ഉരഗം - Uragam നിഷ്ണാതന്‍ - Nishnaathan‍ പ്രകൃത്യവസ്ഥ - Prakruthyavastha സുഖാസക്തന്‍ - Sukhaasakthan‍ രസസാമ്രാട്ട് - Rasasaamraattu തീയ - Theeya രൂപീകരിക്കുക - Roopeekarikkuka ചെയി - Cheyi വൈശ്വാനര - Vaishvaanara അടല - Adala ഉത്തരധ്രുവം - Uththaradhruvam ചൂന്ന്യച്ചം - Choonnyacham അപരേദ്യു: - Aparedhyu: ഉപജാത - Upajaatha പ്രൗഢ - Praudda ഒല്‍ക്കനം - Ol‍kkanam ദാവിത - Dhaavitha തൊപ്പണം - Thoppanam നാസാപരിസ്രാവം - Naasaaparisraavam അണ്ടിക്കാതില - Andikkaathila സംസ്കൃത - Samskrutha സര്‍പ്പഫണിജം - Sar‍ppaphanijam കൂളന്‍ - Koolan‍ മഹാക്രാധന്‍ - Mahaakraadhan‍ നിക്കല്‍ - Nikkal‍ ഊരുപദവി - Oorupadhavi പൂജയിതാവ് - Poojayithaavu

Random Words

പാപഗ്രഹം - Paapagraham ഛുരിക - Churika ശശിനി - Shashini അസംസൃതി - Asamsruthi അനുപവീതി - Anupaveethi കപോതകം - Kapothakam ക്ഷുബ്ധ - Kshubdha അര്‍ധാവഭേദകം - Ar‍dhaavabhedhakam നിരഞ്ജന - Niranjjana തുവരന്‍ - Thuvaran‍ പ്രളയം - Pralayam ചൗരികന്‍ - Chaurikan‍ രസകഷായം - Rasakashaayam ആട്ടുക്കാരന്‍ - Aattukkaaran‍ ഉപമാതാവ് - Upamaathaavu വൈകക്ഷം - Vaikaksham കൊട - Koda അന്തര്‍യാമം - Anthar‍yaamam ബലഹാനി - Balahaani എഴുത്ത് - Ezhuththu അനാകാലം - Anaakaalam രീണ - Reena അപ്പോളോ - Appolo മച്ചി - Machi അഭ്യഗ്രം - Abhyagram ഇന്ദ്രിയം - Indhriyam അരുണ - Aruna ഊര്‍ണ - Oor‍na അന്യച്ഛേദം - Anyachchedham കുഞ്ജരാരോഹന്‍ - Kunjjaraarohan‍ നിഷ്പാദനം - Nishpaadhanam കലിഹാരി(ക) - Kalihaari(ka) ഊരുവലത്ത് - Ooruvalaththu പാട - Paada ത്രിപുട - Thripuda സഹനത - Sahanatha ഠാലിനി - Daalini കുംഭഫല - Kumbhaphala ത്രിഷവണം - Thrishavanam മിളിയം - Miliyam ഉദധികുമാരന്മാര്‍ - Udhadhikumaaranmaar‍ പ്രവര്‍ത്തക - Pravar‍ththaka ഗര്‍ഭമേളം - Gar‍bhamelam നേത്രസംജ്ഞ - Nethrasamjnja ഘൃതയോനി - Ghruthayoni ഖേഗമനം - Khegamanam അരവം - Aravam അഭീസാരം - Abheesaaram യമവാന്‍ - Yamavaan‍ സ്ഫടികമണി - Sphadikamani
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About സാഹസ.

Get English Word for സാഹസ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
സാഹസ - Saahasa  :  എടുത്തുചാട്ടത്തോടുകൂടിയുള്ള - Eduththuchaattaththodukoodiyulla
     
     
സാഹസ - Saahasa  :  തിടുക്കമുള്ള - Thidukkamulla
     
സാഹസ - Saahasa  :  തിടുക്കത്തിലുള്ള - Thidukkaththilulla
     
സാഹസ - Saahasa  :  അതിധീരമായ - Athidheeramaaya
     
സാഹസ - Saahasa  :  ക്രൂരതയുള്ള - Kroorathayulla
     
സാഹസം - Saahasam  :  അസാധാരണമായ ധീരത - Asaadhaaranamaaya Dheeratha
     
സാഹസം - Saahasam  :  ആലോചനകൂടാതെ തിടുക്കത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി, എടുത്തുചാട്ടം - Aalochanakoodaathe Thidukkaththilulla Pravruththi, Eduththuchaattam
     
സാഹസം - Saahasam  :  അമിതമായി ക്ലേശിക്കല്‍ - Amithamaayi Kleshikkal‍
     
സാഹസം - Saahasam  :  ബലാത്കാരം - Balaathkaaram
     
സാഹസം - Saahasam  :  ക്രൂരത - Krooratha
     
സാഹസി - Saahasi  :  എന്തുംചെയ്യാന്‍ ധൈര്യമുള്ള - Enthumcheyyaan‍ Dhairyamulla
     
സാഹസി - Saahasi  :  വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത - Veenduvichaaramillaaththa
     
സാഹസിക - Saahasika  :  അതിധീരമായ - Athidheeramaaya
     
സാഹസിക - Saahasika  :  ഒന്നിനും കൂസാത്ത - Onninum Koosaaththa
     
സാഹസിക - Saahasika  :  വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത, എടുത്തുചാട്ടമുള്ള - Veenduvichaaramillaaththa, Eduththuchaattamulla
     
സാഹസിക - Saahasika  :  ആപത്കരമായ - Aapathkaramaaya
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ഏതു ധീരകൃത്യവും ചെയ്യുന്നവന്‍ - Ethu Dheerakruthyavum Cheyyunnavan‍
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ആലോചനകൂടാതെ തിടുക്കത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍ - Aalochanakoodaathe Thidukkaththil‍ Pravar‍ththikkunnavan‍
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ഭവിഷ്യത്തു നോക്കാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍ - Bhavishyaththu Nokkaathe Pravar‍ththikkunnavan‍
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നവന്‍ - Balaathkaaram Cheyyunnavan‍
     
സാഹസിക്യം - Saahasikyam  :  സാഹസികഭാവം - Saahasikabhaavam
     
സാഹസ്ര - Saahasra  :  ആയിരത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട - Aayiraththodu Bandhappetta
     
സാഹസ്ര - Saahasra  :  ആയിരത്തെ സംബന്ധിച്ച - Aayiraththe Sambandhicha
     
സാഹസ്രന്‍ - Saahasran‍  :  ആയിരം ആളുകളെ നയിക്കുന്നവന്‍ - Aayiram Aalukale Nayikkunnavan‍
     
സാഹസ്രന്‍ - Saahasran‍  :  ആയിരംപേരുടെ പിന്‍ബലത്തോടുകൂടിയവന്‍ - Aayiramperude Pin‍balaththodukoodiyavan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×