Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അഭ്രകസത്ത്വം - Abhrakasaththvam ആകല്പം - Aakalpam കുണ്ഡീരന്‍ - Kundeeran‍ അങ്കക്കിഴി - Ankakkizhi അവസ്രുതം - Avasrutham കീടോന്‍ - Keedon‍ ഹത്നു - Hathnu കുടിപൂകുക - Kudipookuka ഇടച്ചുവര്‍ - Idachuvar‍ മാതിരം - Maathiram പക്ഷേ, -ക്ഷെ - Pakshe, -kshe വീതശോകം - Veethashokam പഷ്ണി - Pashni വരിക്ക - Varikka ചെമല - Chemala ഹീനാംഗി - Heenaamgi  - O ചെല്ലിക്കുക - Chellikkuka തന്നത്താന്‍ - Thannaththaan‍ വിരാജിത - Viraajitha ദ്വൈപായനന്‍ - Dhvaipaayanan‍ ഇടമുറിയാതെ - Idamuriyaathe മനോജ്ഞ - Manojnja മനുജന്‍ - Manujan‍ വെള്ളാട് - Vellaadu കെമ്പ് - Kempu പില്ല - Pilla അനേകശഫ - Anekashapha അപണ്ഡിത - Apanditha രാഭസികന്‍ - Raabhasikan‍ മാരി - Maari അദീര്‍ഘന്‍ - Adheer‍ghan‍ വേളാത്ത - Velaaththa കെടുനടപടി - Kedunadapadi നേത്രസ്തംഭം - Nethrasthambham പങ്കുകാരന്‍ - Pankukaaran‍ സമസൃഷ്ടി - Samasrushdi സാലഭഞ്ജിക - Saalabhanjjika ളുഹര്‍ - Luhar‍ ഹാഹാരവം - Haahaaravam ചിറയാള്‍ - Chirayaal‍ കാരിയാര്‍ - Kaariyaar‍ ഉശിര്‍പ്പ് - Ushir‍ppu ഇടംവലം - Idamvalam കണക്കറ്റ - Kanakkatta അണ്ണാ - Annaa ബര്‍ഹിഷ്ക - Bar‍hishka ജലേരുഹം - Jaleruham കൂരലാരം - Kooralaaram പതത്രവാന്‍ - Pathathravaan‍

Random Words

തിരളുക - Thiraluka പരിഹാരം - Parihaaram അപസാരണം - Apasaaranam പക്കി - Pakki ഭോഗ്യ - Bhogya നിത്യശ്രീ - Nithyashree അരിവാള്‍ - Arivaal‍ വള്ളിക്കിഴങ്ങ് - Vallikkizhangu അറവുശാല - Aravushaala വില്ലങ്കക്കാരന്‍ - Villankakkaaran‍ ഉരു - Uru ആഭാസക - Aabhaasaka ചിതല്‍പ്പുറ്റ് - Chithal‍pputtu വിബുധാനന്‍ - Vibudhaanan‍ സുരൂപ - Suroopa സൂചക - Soochaka അരുചി - Aruchi ചെക്കുതുണി - Chekkuthuni കൃഷ്ടപച്യ - Krushdapachya ദുഹിതാ - Dhuhithaa ആയ്പ്പാടി - Aayppaadi ശൃംഗം - Shrumgam കുനടന്‍ - Kunadan‍ ഉല്‍പലം - Ul‍palam ആമ്പലം - Aampalam പ്രരൂഢ - Praroodda നാരാചം - Naaraacham ഭേരുണ്ഡ - Bherunda ചീങ്കല്ല് - Cheenkallu കാടാറുമാസം - Kaadaarumaasam പ്രാമിസറി - Praamisari വേഷ്ടിക്കുക - Veshdikkuka പഞ്ചപദി - Panchapadhi അനുരോധക - Anurodhaka കുട്ടനശാല - Kuttanashaala ചാസം - Chaasam അപ്രതിരോധ്യം - Aprathirodhyam മാക്കാച്ചി - Maakkaachi ദുസ്സ്പര്‍ശ - Dhusspar‍sha ദ്വേഷ്യന്‍ - Dhveshyan‍ മനക്കരുത്ത് - Manakkaruththu തുരംഗി - Thuramgi ക്രിസ്താബ്ദം - Kristhaabdham ലേഡി - Ledi കുട്ടിത്തേമാങ്ക് - Kuttiththemaanku നാകൂദരം - Naakoodharam ദേവഗതി - Dhevagathi ആവക്ഷ:പ്രതിമ - Aavaksha:prathima ആമവാതം - Aamavaatham തീക്ഷ്ണപത്രം - Theekshnapathram
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About സാഹസ.

Get English Word for സാഹസ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
സാഹസ - Saahasa  :  എടുത്തുചാട്ടത്തോടുകൂടിയുള്ള - Eduththuchaattaththodukoodiyulla
     
     
സാഹസ - Saahasa  :  തിടുക്കമുള്ള - Thidukkamulla
     
സാഹസ - Saahasa  :  തിടുക്കത്തിലുള്ള - Thidukkaththilulla
     
സാഹസ - Saahasa  :  അതിധീരമായ - Athidheeramaaya
     
സാഹസ - Saahasa  :  ക്രൂരതയുള്ള - Kroorathayulla
     
സാഹസം - Saahasam  :  അസാധാരണമായ ധീരത - Asaadhaaranamaaya Dheeratha
     
സാഹസം - Saahasam  :  ആലോചനകൂടാതെ തിടുക്കത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി, എടുത്തുചാട്ടം - Aalochanakoodaathe Thidukkaththilulla Pravruththi, Eduththuchaattam
     
സാഹസം - Saahasam  :  അമിതമായി ക്ലേശിക്കല്‍ - Amithamaayi Kleshikkal‍
     
സാഹസം - Saahasam  :  ബലാത്കാരം - Balaathkaaram
     
സാഹസം - Saahasam  :  ക്രൂരത - Krooratha
     
സാഹസി - Saahasi  :  എന്തുംചെയ്യാന്‍ ധൈര്യമുള്ള - Enthumcheyyaan‍ Dhairyamulla
     
സാഹസി - Saahasi  :  വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത - Veenduvichaaramillaaththa
     
സാഹസിക - Saahasika  :  അതിധീരമായ - Athidheeramaaya
     
സാഹസിക - Saahasika  :  ഒന്നിനും കൂസാത്ത - Onninum Koosaaththa
     
സാഹസിക - Saahasika  :  വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത, എടുത്തുചാട്ടമുള്ള - Veenduvichaaramillaaththa, Eduththuchaattamulla
     
സാഹസിക - Saahasika  :  ആപത്കരമായ - Aapathkaramaaya
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ഏതു ധീരകൃത്യവും ചെയ്യുന്നവന്‍ - Ethu Dheerakruthyavum Cheyyunnavan‍
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ആലോചനകൂടാതെ തിടുക്കത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍ - Aalochanakoodaathe Thidukkaththil‍ Pravar‍ththikkunnavan‍
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ഭവിഷ്യത്തു നോക്കാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍ - Bhavishyaththu Nokkaathe Pravar‍ththikkunnavan‍
     
സാഹസികന്‍ - Saahasikan‍  :  ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നവന്‍ - Balaathkaaram Cheyyunnavan‍
     
സാഹസിക്യം - Saahasikyam  :  സാഹസികഭാവം - Saahasikabhaavam
     
സാഹസ്ര - Saahasra  :  ആയിരത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട - Aayiraththodu Bandhappetta
     
സാഹസ്ര - Saahasra  :  ആയിരത്തെ സംബന്ധിച്ച - Aayiraththe Sambandhicha
     
സാഹസ്രന്‍ - Saahasran‍  :  ആയിരം ആളുകളെ നയിക്കുന്നവന്‍ - Aayiram Aalukale Nayikkunnavan‍
     
സാഹസ്രന്‍ - Saahasran‍  :  ആയിരംപേരുടെ പിന്‍ബലത്തോടുകൂടിയവന്‍ - Aayiramperude Pin‍balaththodukoodiyavan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×