Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കറുകറുക്കുക - Karukarukkuka ധനിഷ്ഠ - Dhanishda സമാന്‍ - Samaan‍ ചൈത്യവൃക്ഷം - Chaithyavruksham ചിത്രകൃത്ത് - Chithrakruththu വര്‍ണകം - Var‍nakam ഭേദ്യ - Bhedhya ഗോര്‍ദം, ഗോര്‍ധം, ഗോദം - Gor‍dham, Gor‍dham, Godham പ്രസന്നം - Prasannam ആകാശയോധി - Aakaashayodhi പണ്ട - Panda ഉപജീവ്യം - Upajeevyam കടച്ചാണി - Kadachaani സഹസ്രാക്ഷന്‍ - Sahasraakshan‍ അനന്യഗതി - Ananyagathi തോമരിക - Thomarika അനുമാസം - Anumaasam പാണത്തി, പാട്ടി - Paanaththi, Paatti അനപത്യത - Anapathyatha കൂട്ടുപായസം - Koottupaayasam അസാരം - Asaaram പ്രതോലി, -ളി - Pratholi, -li ബദര - Badhara ചവറ്റില - Chavattila വിഡംബം - Vidambam ണം - Nam ദശാബ്ദം - Dhashaabdham ഹുഡു - Hudu പത്രബന്ധം - Pathrabandham കവിള്‍ - Kavil‍ ക്ഷ്വേളിതം - Kshvelitham കോന്തക്കാലന്‍ - Konthakkaalan‍ കങ്കശത്രു - Kankashathru രോപണം - Ropanam ഭൗതിക - Bhauthika കൊത്തച്ചക്ക - Koththachakka ചോക്കുക - Chokkuka കൊങ്ങിണി, -ങ്ങണി - Kongini, -ngani വീരകങ്കണം - Veerakankanam ആഘര്‍ഷം - Aaghar‍sham വിദാരി(ക) - Vidhaari(ka) താമ്രിക - Thaamrika പുലരെ - Pulare ഹിമഗു - Himagu ദൃഷ്ടിക്ഷേപം - Dhrushdikshepam ചെക്കര്‍ - Chekkar‍ ഭോഗവത്ത് - Bhogavaththu അനിലബന്ധു, -സഖന്‍ - Anilabandhu, -sakhan‍ ഏകരാത്രം - Ekaraathram പെരുമഴ - Perumazha

Random Words

അയ:പ്രതിമ - Aya:prathima ക്ഷീബ(ക)ന്‍ - Ksheeba(ka)n‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ് - Dippaar‍ttumentu തേക്കിട - Thekkida അടര്‍നിലം - Adar‍nilam ദുര്‍വാസാ(വ്) - Dhur‍vaasaa(vu) പണ്ട് - Pandu താക്കം - Thaakkam ധൂനി - Dhooni കവചപാശം - Kavachapaasham ചരലോകം - Charalokam തന്തുമതി - Thanthumathi ജലനിധി - Jalanidhi പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക - Praathsaahippikkuka ചീന്തുക - Cheenthuka മോര - Mora കുത്താളം - Kuththaalam ആപ്തകാമ - Aapthakaama രൂപ - Roopa അഭംഗം - Abhamgam  - E യുഞ്ജാനന്‍ - Yunjjaanan‍ ചപ്ലാച്ചി - Chaplaachi പരാമൃതന്‍ - Paraamruthan‍ ടങ്ക - Danka പാരിവാരിക - Paarivaarika അനേജത്ത് - Anejaththu അഖണ്ഡാര്‍ഥസിദ്ധി - Akhandaar‍thasiddhi കേനതി - Kenathi അപേയ - Apeya പണം - Panam മഘാത്രയോദശി - Maghaathrayodhashi ഉത്തരായന - Uththaraayana പരിചാരിണി - Parichaarini അഭിവൃദ്ധ - Abhivruddha വൈസ്രായ് - Vaisraayu ഉത്തോരണ - Uththorana അവിക്ഷിപ്ത - Avikshiptha ഇഷം - Isham ഇണ - Ina അപ്രകാശ - Aprakaasha അമുക്തി - Amukthi അധമാധമ - Adhamaadhama നിഷ്കളങ്കത, -ത്വം - Nishkalankatha, -thvam ശുടീരന്‍ - Shudeeran‍ കുക്കുരി - Kukkuri കീകസ - Keekasa പതിനെട്ടടവുകള്‍ - Pathinettadavukal‍ പാക്ഷപാതിക - Paakshapaathika കപ്പര - Kappara
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About സ്മൃത.

Get English Word for സ്മൃത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
സ്മൃത - Smrutha  :  സ്മരിക്കപ്പെട്ട - Smarikkappetta
     
     
സ്മൃത - Smrutha  :  ചിന്താവിഷയമായ - Chinthaavishayamaaya
     
സ്മൃത - Smrutha  :  പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട - Prasthaavikkappetta
     
സ്മൃതി - Smruthi  :  ഓര്‍മ, ഓര്‍മിക്കല്‍ - Or‍ma, Or‍mikkal‍
     
സ്മൃതി - Smruthi  :  ധാരണ - Dhaarana
     
സ്മൃതി - Smruthi  :  ചിന്ത - Chintha
     
സ്മൃതി - Smruthi  :  ധ്യാനം - Dhyaanam
     
സ്മൃതി - Smruthi  :  ധര്‍മശാസ്ത്രം - Dhar‍mashaasthram
     
സ്മൃതി - Smruthi  :  ആചാരപദ്ധതി - Aachaarapaddhathi
     
സ്മൃതി - Smruthi  :  ന്യായശാസ്ത്രം - Nyaayashaasthram
     
സ്മൃതി - Smruthi  :  ആഗ്രഹം - Aagraham
     
സ്മൃതി - Smruthi  :  സദാചാരനിയമം - Sadhaachaaraniyamam
     
സ്മൃതികാരന്‍ - Smruthikaaran‍  :  ധര്‍മശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ കര്‍ത്താവ് - Dhar‍mashaasthraththin‍re Kar‍ththaavu
     
സ്മൃതിപഥം - Smruthipatham  :  ഓര്‍മ - Or‍ma
     
സ്മൃതിപഥം - Smruthipatham  :  ചിന്ത - Chintha
     
സ്മൃതിമത്ത് - Smruthimaththu  :  ഓര്‍മയുള്ള - Or‍mayulla
     
സ്മൃതിമാന്‍ - Smruthimaan‍  :  ഒരു അലങ്കാരം - Oru Alankaaram
     
സ്മൃതിമാന്‍ - Smruthimaan‍  :  സ്മൃതി അഭ്യസിച്ചവന്‍ - Smruthi Abhyasichavan‍
     
സ്മൃതിമാന്‍ - Smruthimaan‍  :  ഓര്‍മയുള്ളവന്‍ - Or‍mayullavan‍
     
സ്മൃതിരോധം - Smruthirodham  :  ഓര്‍മകേട് - Or‍makedu
     
സ്മൃതിവിഭ്രമം - Smruthivibhramam  :  ഓര്‍മയിലെ കുഴപ്പം - Or‍mayile Kuzhappam
     
സ്മൃതിവിഭ്രമം - Smruthivibhramam  :  മനസ്സിലെ വിഭ്രമം - Manassile Vibhramam
     
സ്മൃതിശേഷ - Smruthishesha  :  സ്മരണയില്‍മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന, മരിച്ചുപോയ - Smaranayil‍maathram Avasheshikkunna, Marichupoya
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×