Verse

Menu:

పవిత్ర బైబిల్ : Telugu Bible (ßeta)  

Malayalam - മലയാളം Hindi - हिंदी Tamil - தமிழ் Kannada - ಕನ್ನಡ Telugu - తెలుగు 

Press CTRL + D To Bookmark This Page..:)

Try English - Malayalam Dictionary.

Found Bugs/Issues?? Contact jenson555@gmail.com

ఆదికాండము: అధ్యాయం 1

 
Custom Search

1. à°†à°¦à°¿à°¯à°‚దు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను.

1. In the beginning God created the heavens and the earth.

2. à°­à±‚మి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలము పైన కమ్మియుండెను; దేవుని ఆత్మ జలములపైన అల్లాడుచుండెను.

2. Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters.

3. à°¦à±‡à°µà±à°¡à± వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను.

3. And God said, "Let there be light," and there was light.

4. à°µà±†à°²à±à°—ు మంచిదైనట్టు దేవుడుచూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను.

4. God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness.

5. à°¦à±‡à°µà±à°¡à± వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాత్రి అనియు పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా à°’à°• దినమాయెను.

5. God called the light "day," and the darkness he called "night." And there was evening, and there was morning-the first day.

6. à°®à°°à°¿à°¯à± దేవుడుజలముల మధ్య నొక విశాలము కలిగి à°† జలములను à°ˆ జలములను వేరుపరచును గాకని పలికెను.

6. And God said, "Let there be an expanse between the waters to separate water from water."

7. à°¦à±‡à°µà±à°¡à± à°† విశాలము చేసి విశాలము క్రింది జలములను విశాలము మీది జలములను వేరుపరపగా à°† ప్రకారమాయెను.

7. So God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above it. And it was so.

8. à°¦à±‡à°µà±à°¡à± à°† విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను.

8. God called the expanse "sky." And there was evening, and there was morning-the second day.

9. à°¦à±‡à°µà±à°¡à±à°†à°•à°¾à°¶à°®à± క్రిందనున్న జలము లొకచోటనే కూర్చబడి ఆరిన నేల కనబడును గాకని పలుకగా à°† ప్రకారమాయెను.

9. And God said, "Let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear." And it was so.

10. à°¦à±‡à°µà±à°¡à± ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెట్టెను, జలరాశికి ఆయన సముద్రములని పేరు పెట్టెను, అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.

10. God called the dry ground "land," and the gathered waters he called "seas." And God saw that it was good.

11. à°¦à±‡à°µà±à°¡à±à°—డ్డిని విత్తనములిచ్చు చెట్లను భూమిమీద తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములుగల ఫలమిచ్చు ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా à°† ప్రకార మాయెను.

11. Then God said, "Let the land produce vegetation: seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds." And it was so.

12. à°­à±‚మి గడ్డిని తమ తమ జాతి ప్రకారము విత్తనములిచ్చు చెట్లను, తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు చూచెను

12. The land produced vegetation: plants bearing seed according to their kinds and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good.

13. à°…స్తమయమును ఉదయమును కలుగగా మూడవ దినమాయెను.

13. And there was evening, and there was morning-the third day.

14. à°¦à±‡à°µà±à°¡à±à°ªà°—టిని రాత్రిని వేరుపరచునట్లు ఆకాశవిశాల మందు జ్యోతులు కలుగును గాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవత్సరములను సూచించుటకై యుండు గాకనియు,

14. And God said, "Let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark seasons and days and years,

15. à°­à±‚మిమీద వెలుగిచ్చుటకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జ్యోతులై యుండు గాకనియు పలికెను; à°† ప్రకారమాయెను.

15. and let them be lights in the expanse of the sky to give light on the earth." And it was so.

16. à°¦à±‡à°µà±à°¡à± à°† రెండు గొప్ప జ్యోతులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెద్ద జ్యోతిని రాత్రిని ఏలుటకు చిన్న జ్యోతిని నక్షత్రములను చేసెను.

16. God made two great lights-the greater light to govern the day and the lesser light to govern the night. He also made the stars.

17. à°­à±‚మిమీద వెలు గిచ్చుటకును

17. God set them in the expanse of the sky to give light on the earth,

18. à°ªà°—టిని రాత్రిని ఏలుటకును వెలుగును చీక టిని వేరుపరచుటకును దేవుడు ఆకాశ విశాలమందు వాటి నుంచెను; అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.

18. to govern the day and the night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good.

19. à°…స్తమయ మును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దినమాయెను.

19. And there was evening, and there was morning-the fourth day.

20. à°¦à±‡à°µà±à°¡à±à°œà±€à°µà°®à±à°•à°²à°¿à°—à°¿ చలించువాటిని జలములు సమృ ద్ధిగా పుట్టించును గాకనియు, పక్షులు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను.

20. And God said, "Let the water teem with living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the sky."

21. à°¦à±‡à°µà±à°¡à± జల ములలో వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించిన మహా మత్స్యములను, జీవముకలిగి చలించు వాటినన్నిటిని, దాని దాని జాతి ప్రకారము రెక్కలుగల ప్రతి పక్షిని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.

21. So God created the great creatures of the sea and every living and moving thing with which the water teems, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good.

22. à°¦à±‡à°µà±à°¡à± మీరు ఫలించి అభివృద్ధిపొంది సముద్ర జలములలో నిండి యుండుడనియు, పక్షులు భూమిమీద విస్తరించును గాకనియు, వాటిని ఆశీర్వ దించెను.

22. God blessed them and said, "Be fruitful and increase in number and fill the water in the seas, and let the birds increase on the earth."

23. à°…స్తమయమును ఉదయమును కలుగగా అయి దవ దినమాయెను.

23. And there was evening, and there was morning-the fifth day.

24. à°¦à±‡à°µà±à°¡à± వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి జాతి ప్రకారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుట్టించుగాకని పలి కెను; ఆప్రకారమాయెను.

24. And God said, "Let the land produce living creatures according to their kinds: livestock, creatures that move along the ground, and wild animals, each according to its kind." And it was so.

25. à°¦à±‡à°µà±à°¡à± à°† యా జాతుల ప్రకారము అడవి జంతువులను, à°† యా జాతుల ప్రకారము పశువులను, à°† యా జాతుల ప్రకారము నేలను ప్రాకు ప్రతి పురుగును చేసెను. అదిమంచిదని దేవుడు చూచెను.

25. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good.

26. à°¦à±‡à°µà±à°¡à± మన స్వరూపమందు మన పోలికె చొప్పున నరులను చేయుదము; వారుసముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను పశువులను సమస్త భూమిని భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను.

26. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground."

27. à°¦à±‡à°µà±à°¡à± తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని స్వరూపమందు వాని సృజించెను; స్త్రీనిగాను పురు షునిగాను వారిని సృజించెను.

27. So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them.

28. à°¦à±‡à°µà±à°¡à± వారిని ఆశీర్వ దించెను; ఎట్లనగామీరు ఫలించి అభివృద్ధిపొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెప్పెను.

28. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number; fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground."

29. à°¦à±‡à°µà±à°¡à± ఇదిగో భూమిమీదనున్న విత్తనములిచ్చు ప్రతి చెట్టును విత్తనములిచ్చు వృక్షఫలముగల ప్రతి వృక్ష మును మీ కిచ్చి యున్నాను; అవి మీ కాహారమగును.

29. Then God said, "I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food.

30. à°­à±‚మిమీదనుండు జంతువులన్నిటికిని ఆకాశ పక్షులన్నిటికిని భూమిమీద ప్రాకు సమస్త జీవులకును పచ్చని చెట్లన్నియు ఆహారమగునని పలికెను. à°† ప్రకారమాయెను.

30. And to all the beasts of the earth and all the birds of the air and all the creatures that move on the ground-everything that has the breath of life in it-I give every green plant for food." And it was so.

31. à°¦à±‡à°µà±à°¡à± తాను చేసినది యావత్తును చూచినప్పుడు అది చాలమంచిదిగ నుండెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను.

31. God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning-the sixth day.

Why do ads appear in this Website?

×