Verse

Menu:

സത്യവേദപുസ്തകം : Malayalam Bible (ßeta)  


Can't Read Malayalam Words? Download Unicode Fonts. kartika.ttf AnjaliOldLipi.ttf

Press CTRL + D To Bookmark This Page..:)

Malayalam - മലയാളം Hindi - हिंदी Tamil - தமிழ் Kannada - ಕನ್ನಡ Telugu - తెలుగు 

ഉല്പത്തി: അദ്ധ്യായം 19 വാക്യം 8 [ Genesis: Chapter 19 Verse 8 ]

 
Custom Search

പുരുഷൻ തൊടാത്ത രണ്ടു പുത്രിമാർ എനിക്കുണ്ടു; അവരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം; നിങ്ങൾക്കു ബോധിച്ചതുപോലെ അവരോടു ചെയ്തുകൊൾവിൻ ; ഈ പുരുഷന്മാരോടു മാത്രം ഒന്നും ചെയ്യരുതേ; ഇതിന്നായിട്ടല്ലോ അവർ എന്റെ വീട്ടിന്റെ നിഴലിൽ വന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു.

Look, I have two daughters who have never slept with a man. Let me bring them out to you, and you can do what you like with them. But don't do anything to these men, for they have come under the protection of my roof."

Why do ads appear in this Website?

×