Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Para

Pronunciation of Para  

English Meaning

A piece of Turkish money, usually copper, the fortieth part of a piaster, or about one ninth of a cent.

  1. See Table at currency.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

സദൃശമായ - Sadhrushamaaya | Sadhrushamaya
ക്രമമല്ലാത്ത - Kramamallaaththa | Kramamallatha

   

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Mark 4:34
But without a Parable He did not speak to them. And when they were alone, He explained all things to His disciples.
ഉപമ കൂടാതെ അവരോു ഒന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല; തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടു സകലവും വ്യാഖ്യാനിക്കും.
Luke 18:1
Then He spoke a Parable to them, that men always ought to pray and not lose heart,
മടുത്തുപോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണം എന്നുള്ളതിന്നു അവൻ അവരോടു ഒരുപമ പറഞ്ഞതു:
Genesis 2:20
So Adam gave names to all cattle, to the birds of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found a helper comParable to him.
മനുഷ്യൻ എല്ലാ കന്നുകാലികൾക്കും ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്കും എല്ലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കും പേരിട്ടു; എങ്കിലും മനുഷ്യന്നു തക്കതായൊരു തുണ കണ്ടുകിട്ടിയില്ല.
Numbers 6:6
All the days that he seParates himself to the LORD he shall not go near a dead body.
അവൻ യഹോവേക്കു തന്നെത്താൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെയും ശവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലരുതു;
Numbers 6:7
He shall not make himself unclean even for his father or his mother, for his brother or his sister, when they die, because his seParation to God is on his head.
അപ്പൻ , അമ്മ, സഹോദരൻ , സഹോദരി എന്നിവരിൽ ആരെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോൾ അവരാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ അശുദ്ധനാകരുതു; അവന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാസീർവ്രതം അവന്റെ തലയിൽ ഇരിക്കുന്നു;
Matthew 13:34
All these things Jesus spoke to the multitude in Parables; and without a Parable He did not speak to them,
ഇതു ഒക്കെയും യേശു പുരുഷാരത്തോടു ഉപമകളായി പറഞ്ഞു; ഉപമ കൂടാതെ അവരോടു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല
Mark 12:1
Then He began to speak to them in Parables: "A man planted a vineyard and set a hedge around it, dug a place for the wine vat and built a tower. And he leased it to vinedressers and went into a far country.
പിന്നെ അവൻ ഉപമകളാൽ അവരോടു പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതു: ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി ചുറ്റും വേലികെട്ടി ചക്കും കുഴിച്ചുനാട്ടി ഗോപുരവും പണിതു കുടിയാന്മാരെ ഏല്പിച്ചിട്ടു പരദേശത്തു പോയി.
Leviticus 15:31
"Thus you shall seParate the children of Israel from their uncleanness, lest they die in their uncleanness when they defile My tabernacle that is among them.
യിസ്രായേൽമക്കളുടെ നടുവിലുള്ള എന്റെ നിവാസം അവർ അശുദ്ധമാക്കീട്ടു തങ്ങളുടെ അശുദ്ധികളിൽ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ അവരുടെ അശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചു അവരെ ഇങ്ങനെ പ്രബോധിപ്പിക്കേണം.
Matthew 15:15
Then Peter answered and said to Him, "Explain this Parable to us."
പത്രൊസ് അവനോടു: ആ ഉപമ ഞങ്ങൾക്കു തെളിയിച്ചുതരേണം എന്നു പറഞ്ഞു.
Genesis 14:6
and the Horites in their mountain of Seir, as far as El Paran, which is by the wilderness.
സേയീർമലയിലെ ഹോർയ്യരെയും മരുഭൂമിക്കു സമീപമുള്ള ഏൽപാരാൻവരെ തോല്പിച്ചു.
Matthew 22:1
And Jesus answered and spoke to them again by Parables and said:
യേശു പിന്നെയും അവരോടു ഉപമകളായി പ്രസ്താവിച്ചതെന്തെന്നാൽ:
Genesis 21:21
He dwelt in the Wilderness of Paran; and his mother took a wife for him from the land of Egypt.
അവൻ പാരാൻ മരുഭൂമിയിൽ പാർത്തു; അവന്റെ അമ്മ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു അവന്നു ഒരു ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്നു.
Numbers 6:8
All the days of his seParation he shall be holy to the LORD.
നാസീർവ്രതകാലത്തു ഒക്കെയും അവൻ യഹോവേക്കു വിശുദ്ധൻ ആകുന്നു.
Romans 8:39
nor height nor depth, nor any other created thing, shall be able to seParate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്നു നമ്മെ വേറുപിരിപ്പാൻ കഴികയില്ല എന്നു ഞാൻ ഉറെച്ചിരിക്കുന്നു.
Mark 2:10
But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins"--He said to the Paralytic,
എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ മനുഷ്യപുത്രന്നു അധികാരം ഉണ്ടു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന്നു — അവൻ പക്ഷവാതക്കാരനോടു:
Genesis 2:18
And the LORD God said, "It is not good that man should be alone; I will make him a helper comParable to him."
അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം: മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നതു നന്നല്ല; ഞാൻ അവന്നു തക്കതായൊരു തുണ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.
Ezekiel 42:1
Then he brought me out into the outer court, by the way toward the north; and he brought me into the chamber which was opposite the seParating courtyard, and which was opposite the building toward the north.
അനന്തരം അവൻ എന്നെ വടക്കോട്ടുള്ള വഴിയായി പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി; മുറ്റത്തിന്നു നേരെയും വടക്കോട്ടുള്ള കെട്ടിടത്തിന്നെതിരെയും ഉണ്ടായിരുന്ന മണഡ"ത്തിലേക്കു എന്നെ കൊണ്ടുചെന്നു.
Genesis 13:9
Is not the whole land before you? Please seParate from me. If you take the left, then I will go to the right; or, if you go to the right, then I will go to the left."
ദേശമെല്ലാം നിൻറെ മുമ്പാകെ ഇല്ലയോ? എന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞാലും. നീ ഇടത്തോട്ടെങ്കിൽ ഞാൻവലത്തോട്ടു പൊയ്ക്കൊള്ളാം; നീ വലത്തോട്ടെങ്കിൽ ഞാൻഇടത്തോട്ടു പൊയ്ക്കൊള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞു.
Luke 23:43
And Jesus said to him, "Assuredly, I say to you, today you will be with Me in Paradise."
യേശു അവനോടു: ഇന്നു നീ എന്നോടുകൂടെ പറുദീസയിൽ ഇരിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിന്നോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
Matthew 8:6
saying, "Lord, my servant is lying at home Paralyzed, dreadfully tormented."
കർത്താവേ, എന്റെ ബാല്യക്കാരൻ പക്ഷവാതം പിടിച്ചു ക ിനമായി വേദനപ്പെട്ടു വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നു എന്നു അപേക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞു.
Mark 4:13
And He said to them, "Do you not understand this Parable? How then will you understand all the Parables?
പിന്നെ അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞതു: ഈ ഉപമ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ? പിന്നെ മറ്റെ ഉപമകൾ ഒക്കെയും എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കും?
2 Kings 2:11
Then it happened, as they continued on and talked, that suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire, and seParated the two of them; and Elijah went up by a whirlwind into heaven.
അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ അഗ്നിരഥവും അഗ്ന്യശ്വങ്ങളും വന്നു അവരെ തമ്മിൽ വേർപിരിച്ചു; അങ്ങനെ ഏലീയാവു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു കയറി.
Hebrews 7:26
For such a High Priest was fitting for us, who is holy, harmless, undefiled, seParate from sinners, and has become higher than the heavens;
ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരോഹിതനല്ലോ നമുക്കു വേണ്ടിയതു: പവിത്രൻ , നിർദ്ദോഷൻ , നിർമ്മലൻ , പാപികളോടു വേറുവിട്ടവൻ , സ്വർഗ്ഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായിത്തീർന്നവൻ ;
Numbers 13:3
So Moses sent them from the Wilderness of Paran according to the command of the LORD, all of them men who were heads of the children of Israel.
അങ്ങനെ മോശെ യഹോവയുടെ കല്പനപ്രകാരം പാരാൻ മരുഭൂമിയിൽനിന്നു അവരെ അയച്ചു; ആ പുരുഷന്മാർ ഒക്കെയും യിസ്രായേൽമക്കളിൽ തലവന്മാർ ആയിരുന്നു.
Matthew 13:33
Another Parable He spoke to them: "The kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid in three measures of meal till it was all leavened."
അവൻ മറ്റൊരു ഉപമ അവരോടു പറഞ്ഞു: “സ്വർഗ്ഗരാജ്യം പുളിച്ച മാവിനോടു സദൃശം; അതു ഒരു സ്ത്രീ എടുത്തു മൂന്നുപറ മാവിൽ എല്ലാം പുളിച്ചുവരുവോളം അടക്കിവെച്ചു.”
×

Found Wrong Meaning for Para?

Name :

Email :

Details :×