Abhors

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of abhor.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 5:6

You shall destroy those who speak falsehood; The LORD abhors the bloodthirsty and deceitful man.


ഭോഷ്ക്കുപറയുന്നവരെ നീ നശിപ്പിക്കും; രക്തപാതകവും ചതിവുമുള്ളവൻ യഹോവെക്കു അറെപ്പാകുന്നു;


Leviticus 26:15

and if you despise My statutes, or if your soul abhors My judgments, so that you do not perform all My commandments, but break My covenant,


കണ്ണിനെ മങ്ങിക്കുന്നതും ജീവനെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഭീതി, ക്ഷയരോഗം, ജ്വരം എന്നിവ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തും; നിങ്ങളുടെ വിത്തു നിങ്ങൾ വെറുതെ വിതെക്കും; ശത്രുക്കൾ അതു ഭക്ഷിക്കും.


Job 33:20

So that his life abhors bread, And his soul succulent food.


അതുകൊണ്ടു അവന്റെ ജീവൻ അപ്പവും അവന്റെ പ്രാണൻ സ്വാദുഭോജനവും വെറുക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Abhors?

Name :

Email :

Details :×