Young Woman

Show Usage
   

English Meaning

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

Please Try : Young, Woman

യുവതി - Yuvathi
ചെറുപ്പക്കാരി - Cheruppakkaari | Cheruppakkari

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 24:16

Now the young woman was very beautiful to behold, a virgin; no man had known her. And she went down to the well, filled her pitcher, and came up.


ബാല അതിസുന്ദരിയും പുരുഷൻ തൊടാത്ത കന്യകയും ആയിരുന്നു; അവൾ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി പാത്രം നിറച്ചു കയറിവന്നു.


Deuteronomy 22:23

"If a young woman who is a virgin is betrothed to a husband, and a man finds her in the city and lies with her,


വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കന്യകയായ ഒരു യുവതിയെ ഒരുത്തൻ പട്ടണത്തിൽവെച്ചു കണ്ടു അവളോടുകൂടെ ശയിച്ചാൽ


Deuteronomy 22:15

then the father and mother of the young woman shall take and bring out the evidence of the young woman's virginity to the elders of the city at the gate.


യുവതിയുടെ അമ്മയപ്പന്മാർ അവളുടെ കന്യകാലക്ഷണങ്ങളെടുത്തു പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരുടെ അടുക്കൽ പട്ടണവാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുവരേണം.


×

Found Wrong Meaning for Young Woman?

Name :

Email :

Details :×