Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ചതുര്‍ഹോതാക്കള്‍ - Chathur‍hothaakkal‍ കെട്ടിപ്പുലരുക - Kettippularuka നിറമതി - Niramathi ചണ്ഡോഗ്ര - Chandogra ഘര്‍മജം - Ghar‍majam പിളിറ്റുക - Pilittuka മണിതം - Manitham പാദചതുരന്‍ - Paadhachathuran‍ വിസാംഗി - Visaamgi പക്ഷപാതി - Pakshapaathi ഗര്‍ദഭി - Gar‍dhabhi പച്ച - Pacha ആണ്ടുകാഴ്ച - Aandukaazhcha അണി - Ani ആറാമ്പഴിഞ്ഞി - Aaraampazhinji ക്രതൃത്വം - Krathruthvam അസംയോഗം - Asamyogam ഇങ്ക് - Inku പേന - Pena കിഴി - Kizhi ബന്ധപാരുഷ്യം - Bandhapaarushyam പ്രവൃത്തി - Pravruththi പ്രയുക്തി - Prayukthi ആയുധവിദ്യ - Aayudhavidhya മന്ദോച്ചം - Mandhocham മന്ദകാന്തി - Mandhakaanthi കര്‍ണോപകര്‍ണിക - Kar‍nopakar‍nika ത്രയീമുഖന്‍ - Thrayeemukhan‍ മുതുതരിശ് - Muthutharishu പിതാമഹന്‍ - Pithaamahan‍ വേഷ്ടം - Veshdam കിളിക്കൂട് - Kilikkoodu ജോര്‍, ജോറ് - Jor‍, Joru കീഡേരം - Keederam ഉപശല്യം - Upashalyam അവ്യുത്പന്ന - Avyuthpanna ജലദാഗമം - Jaladhaagamam ചതുഷ്പാത്ത്വം - Chathushpaaththvam പീതത, -ത്വം - Peethatha, -thvam പരിചരണം - Paricharanam കിഴക്കട - Kizhakkada ഉപലബ്ധാര്‍ഥ - Upalabdhaar‍tha പറ - Para ഗുദോദ്ഭവം - Gudhodhbhavam ശ്രാതസ്സ് - Shraathassu അമ്മയാര്‍കൂന്തല്‍ - Ammayaar‍koonthal‍ ചില്ലറക്കച്ചവടം - Chillarakkachavadam സ്പൃഷ്ടി - Sprushdi വിറക് - Viraku ചെലവാളി - Chelavaali

Random Words

പങ്കാരം - Pankaaram അന്നപ്രാവ് - Annapraavu സാഷ്ടാംഗനമസ്കാരം - Saashdaamganamaskaaram പാത്തുത്തം - Paaththuththam അഷ്ടാവധാനി - Ashdaavadhaani ആന്ദോളം - Aandholam തുലാക്കൂറ് - Thulaakkooru ചാണ - Chaana പരിഞ്ഞ് - Parinju കയര്‍വിരുത്തി - Kayar‍viruththi അംബ - Amba പേറ് - Peru ശ്രീഗേഹം - Shreegeham ഹാഹന്ത - Haahantha പടല്‍ - Padal‍ ഇട്ടുഴി - Ittuzhi കൊക്കരച്ചുമ - Kokkarachuma ചന്ദ്രരഥന്‍ - Chandhrarathan‍ ബേക്കറി - Bekkari ധരണിധരന്‍ - Dharanidharan‍ മകരകേതനന്‍ - Makarakethanan‍ ഉപാഗമിക്കുക - Upaagamikkuka കായല്‍ - Kaayal‍ മുഖം - Mukham ഉപശ്ലോകിത - Upashlokitha ഛര്‍ദി - Char‍dhi അതേ, -തെ - Athe, -the കൂന്തുക - Koonthuka അവിഷന്‍ - Avishan‍ ചില - Chila കോ - Ko എഴുതിവച്ചപാട്ടം - Ezhuthivachapaattam വളച്ചല്‍ - Valachal‍ ചുറ്റാഴ്മ - Chuttaazhma മറിക്കുക - Marikkuka മായവന്‍ - Maayavan‍ വണ്ടന്‍ - Vandan‍ രക്താധാരം - Rakthaadhaaram കൈശിക - Kaishika മയ്യാര്‍ - Mayyaar‍ പരാന്നന്‍ - Paraannan‍ ഘടോത്കചന്‍ - Ghadothkachan‍ കടവിയ(വ)ന്‍ - Kadaviya(va)n‍ അഗ്നിധാരണം - Agnidhaaranam ചാതുര്‍ജാതകം - Chaathur‍jaathakam താലി - Thaali വിശയം - Vishayam നിര്‍വചിക്കുക - Nir‍vachikkuka മിന്നി - Minni അപവാരകം - Apavaarakam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അണ്ണാ.

Get English Word for അണ്ണാ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അണ്ണാ - Annaa  :  അണ്ണാക്ക് - Annaakku
     
     
അണ്ണാ - Annaa  :  മേല്‍പോട്ടു നോക്കി വായ്പിളര്‍ന്ന് സം ഭ്രമം ദ്യോതിപ്പിക്കും പോലെയുള്ള വിളി - Mel‍pottu Nokki Vaaypilar‍nnu Sam Bhramam Dhyothippikkum Poleyulla Vili
     
അണ്ണാക്ക് - Annaakku  :  നാക്കിനുമുകള്‍, ഉണ്ണാക്ക്, മേലണ്ണാക്ക് - Naakkinumukal‍, Unnaakku, Melannaakku
     
അണ്ണാക്ക് - Annaakku  :  നാക്കുദ്ഭവിക്കുന്ന ഇടം - Naakkudhbhavikkunna Idam
     
അണ്ണാച്ചി - Annaachi  :  അണ്ണന്‍ - Annan‍
     
അണ്ണാച്ചി - Annaachi  :  തമിഴരെ ബഹുമാനപുരസ്സരം പരാമര്‍ശിക്കുവാനുപയോഗിക്കുന്ന പദം - Thamizhare Bahumaanapurassaram Paraamar‍shikkuvaanupayogikkunna Padham
     
അണ്ണാച്ചിപ്പഴം - Annaachippazham  :  കൈതച്ചക്ക, പൃത്തിച്ചക്ക - Kaithachakka, Pruththichakka
     
അണ്ണാടി - Annaadi  :  അണ്ണാക്കിന്‍റെ അടിഭാഗം, ചെകിടെല്ല്, താടിയെല്ല്, അണപ്പല്ല് - Annaakkin‍re Adibhaagam, Chekidellu, Thaadiyellu, Anappallu
     
അണ്ണാന്ന് - Annaannu  :  അണ്ണാ2 - Annaa2
     
അണ്ണാന്‍ - Annaan‍  :  റോഡന്റവര്‍ഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരു ജീവി - Rodantavar‍gaththil‍ppetta Oru Jeevi
     
അണ്ണാമ്പലി, -പുലി - Annaampali, -puli  :  ഒരിനം ഇലപ്പലഹാരം - Orinam Ilappalahaaram
     
അണ്ണാമ്പോരന്‍ - Annaamporan‍  :  ഒരിനം കുരുമുളക്, അണ്ണാന്‍റെ പുറത്തെ വരകള്‍പോലെ വരകളുള്ളത് - Orinam Kurumulaku, Annaan‍re Puraththe Varakal‍pole Varakalullathu
     
അണ്ണാര - Annaara  :  കൈതച്ചക്ക - Kaithachakka
     
അണ്ണാരക്കൊട്ടന്‍, അണ്ണാ-, അണ്ണാറ- - Annaarakkottan‍, Annaa-, Annaara-  :  അണ്ണാന്‍ - Annaan‍
     
അണ്ണാര്‍ - Annaar‍  :  ശത്രുക്കള്‍, അണ്ടാര്‍ - Shathrukkal‍, Andaar‍
     
അണ്ണാവി - Annaavi  :  ഗുരു, അധ്യാപകന്‍ - Guru, Adhyaapakan‍
     
അണ്ണാവി - Annaavi  :  നാട്യാചാര്യന്‍, നട്ടുവന്‍ - Naadyaachaaryan‍, Nattuvan‍
     
അണ്ണാവി - Annaavi  :  മൂത്തസഹോദരന്‍ - Mooththasahodharan‍
     
അണ്ണാവി - Annaavi  :  പരദേശി ബ്രാഹ്മണരെ ബഹുമാനമായി വിളിക്കുന്ന പേര്‍ - Paradheshi Braahmanare Bahumaanamaayi Vilikkunna Per‍
     
അണ്ണാവ് - Annaavu  :  അണ്ണാക്ക് - Annaakku
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×