Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ആസുരം - Aasuram ആവരണചതുഷ്ടയം - Aavaranachathushdayam അശരീരി - Ashareeri പേശലാംഗി - Peshalaamgi ഋണാദാനം - Runaadhaanam വിഷ്ഫുലിംഗം - Vishphulimgam അപക്രമം, -ക്രമണം - Apakramam, -kramanam ആഭിധാനീയക - Aabhidhaaneeyaka കേറുക - Keruka പിണ്ഡാതം - Pindaatham ഉടമ്പിക്കുക - Udampikkuka പൊന്തിപ്പയറ്റ് - Ponthippayattu ചതു:സ്ഥായിവാദ്യം - Chathu:sthaayivaadhyam കരടു, കരേടു - Karadu, Karedu ഭക്ഷണീയ - Bhakshaneeya നേരങ്കം - Nerankam ഭഗവതീയന്‍ - Bhagavatheeyan‍ കോവേന്ത - Koventha ഉദിത - Udhitha പ്രതിസമ - Prathisama ലേപന - Lepana ന്യസ്തവ്യം - Nyasthavyam പനിനീര് - Panineeru നിസേ്താദം - Nise്thaadham അഗ്രവക്രതം - Agravakratham മണക്കുക - Manakkuka തലയിണ - Thalayina അസങ്കുല - Asankula അദര്‍ശനം - Adhar‍shanam തൊറട്ട് - Thorattu ദ്വിജേന്ദ്രന്‍ - Dhvijendhran‍ ദീനത, -ത്വം - Dheenatha, -thvam നിഗ്രഹിക്കുക - Nigrahikkuka കരുന്തുടലി - Karunthudali വല്ലന്തി - Vallanthi അധ്യാവാഹനികം - Adhyaavaahanikam വിഷയനിരത - Vishayaniratha പാത്രവാന്‍ - Paathravaan‍ കടുകനവെ - Kadukanave ആചരണീയ - Aacharaneeya അക്വണിത - Akvanitha ജംഗലം - Jamgalam പെണ്ണന്‍ - Pennan‍ രജനീകരന്‍ - Rajaneekaran‍ ദ്രവരസം - Dhravarasam അനിമകം - Animakam ഈഴച്ചെമ്പകം, ഈഴവ- - Eezhachempakam, Eezhava- കാര്യവിചാരം - Kaaryavichaaram അക്ഷരാജന്‍ - Aksharaajan‍ കന്നിത്തെളിവ് - Kanniththelivu

Random Words

നിങ്ങള്‍ - Ningal‍ അന്ത്യം - Anthyam ഔപധിക - Aupadhika കനകചൂര്‍ണം - Kanakachoor‍nam തുളസിമണി - Thulasimani കാത് - Kaathu ശാലീനം - Shaaleenam ഉത്പാതകം - Uthpaathakam നിതാന്തം - Nithaantham ആകാശയോധി - Aakaashayodhi പിയക്കുക - Piyakkuka കാലാകരം - Kaalaakaram അശ്വപതി - Ashvapathi വൈഡൂര്യം - Vaidooryam സേവ - Seva വെച്ചമുക്ക് - Vechamukku പ്രസ്ഥം - Prastham വിവര്‍ജിക്കുക - Vivar‍jikkuka മൂഢശിരോമണി - Mooddashiromani പാരീണ - Paareena കുമളയ്ക്കുക - Kumalaykkuka എരിചെണ്ണ - Erichenna പരിപൂര്‍ണത - Paripoor‍natha പൂച്ചക്കണ്ണന്‍ - Poochakkannan‍ ആര്‍ഷം - Aar‍sham പാരലോക്യം - Paaralokyam മുടങ്ങുക - Mudanguka ഔക്ഷ - Auksha കവിരാജന്‍ - Kaviraajan‍ ത്വക്സാര - Thvaksaara ഗന്ധനിലയ - Gandhanilaya കുരാലിക്കുക - Kuraalikkuka ബാണകൂടം - Baanakoodam കറ്റ് - Kattu ആകര്‍ഷണം - Aakar‍shanam ഇഴയുക - Izhayuka വിവാരം - Vivaaram ദ്രുപദന്‍ - Dhrupadhan‍ ചന്നം - Channam ശ്രീല - Shreela കര്‍ണസൂ - Kar‍nasoo കടി - Kadi പുഴുത്ത - Puzhuththa വിധര്‍മം - Vidhar‍mam മുരുടന്‍ - Murudan‍ കുപൂയ - Kupooya ഉയിര്‍പ്പ് - Uyir‍ppu ഖോലന്‍ - Kholan‍ ബോംബ് - Bombu നിവിത്ത് - Niviththu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അനുകൂല.

Get English Word for അനുകൂല [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അനുകൂല - Anukoola  :  വിശ്വാസ്യനായ ഭര്‍ത്താവ്, നായകന്മാര്‍ നാലു വിധമുള്ളതില്‍ ഒന്ന്. (ഒരുനായികയില്‍ മാത്രം അനുരക്തന്‍.) - Vishvaasyanaaya Bhar‍ththaavu, Naayakanmaar‍ Naalu Vidhamullathil‍ Onnu. (orunaayikayil‍ Maathram Anurakthan‍.)
     
     
അനുകൂല - Anukoola  :  ഹിതമായ, ഇഷ്ടമായ - Hithamaaya, Ishdamaaya
     
അനുകൂല - Anukoola  :  തീരത്തിനൊത്ത - Theeraththinoththa
     
അനുകൂല - Anukoola  :  ചേര്‍ച്ചയുള്ള - Cher‍chayulla
     
അനുകൂല - Anukoola  :  സ്നേഹമുള്ള - Snehamulla
     
അനുകൂല - Anukoola  :  ഭര്‍ത്താവിനെ വഞ്ചിക്കാത്തവള്‍ - Bhar‍ththaavine Vanchikkaaththaval‍
     
അനുകൂല - Anukoola  :  ചെറിയദന്തി - Cheriyadhanthi
     
അനുകൂലം - Anukoolam  :  ഒരു കാവ്യാലങ്കാരം - Oru Kaavyaalankaaram
     
അനുകൂലം - Anukoolam  :  യോജിച്ചവണ്ണം - Yojichavannam
     
അനുകൂലത - Anukoolatha  :  അനുസരണം - Anusaranam
     
അനുകൂലത - Anukoolatha  :  വിരോധമില്ലായ്മ - Virodhamillaayma
     
അനുകൂലശത്രു - Anukoolashathru  :  ഇഷ്ടഭാവത്തില്‍ അടുക്കുന്ന വിരോധി - Ishdabhaavaththil‍ Adukkunna Virodhi
     
അനുകൂലി - Anukooli  :  അനുകൂലിക്കുന്ന ആള്‍ - Anukoolikkunna Aal‍
     
അനുകൂലിക്കുക - Anukoolikkuka  :  അനുസരിക്കുക, യോജിക്കുക, ഹിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക, സഹായിക്കുക - Anusarikkuka, Yojikkuka, Hithamaayi Pravar‍ththikkuka, Sahaayikkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×