Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഭേദിത - Bhedhitha മസം - Masam ചീമ്പുക - Cheempuka കിങ്കര - Kinkara നിത്യപ്രളയം - Nithyapralayam വലാടം - Valaadam ആഹേരു - Aaheru വ്യവധായക - Vyavadhaayaka ഹിദായത്ത് - Hidhaayaththu അടിക്കടി - Adikkadi മൃദുകിരണന്‍ - Mrudhukiranan‍ കൂട്ടം - Koottam കുലതിലകം - Kulathilakam അടിയാര്‍പണം - Adiyaar‍panam ആമാശയം - Aamaashayam അനീശന്‍ - Aneeshan‍ തൊഴു - Thozhu കഴിച്ചില്‍ - Kazhichil‍ തിണര്‍പ്പ് - Thinar‍ppu ചാച്ചി - Chaachi കുതുകിത - Kuthukitha ചോര്‍ച്ച - Chor‍cha ചെമ്പോല - Chempola സദാ - Sadhaa വരണീയ - Varaneeya കഥകന്‍ - Kathakan‍ ഉത്തമാഗാരം - Uththamaagaaram നാഗകുണ്ഡലന്‍ - Naagakundalan‍ എതിര്‍മുള്ള് - Ethir‍mullu ഡിമം - Dimam ധുത്തുരം - Dhuththuram ആമോഷി - Aamoshi നീലോപലം - Neelopalam ടോര്‍ച്ച് - Dor‍chu വാഹിത്ഥം - Vaahiththam അമരി - Amari താത്താ - Thaaththaa അപരവര്‍ണന്‍ - Aparavar‍nan‍ അവാന്തരന്മാര്‍ - Avaantharanmaar‍ കുമിയുക - Kumiyuka ഹല്ല് - Hallu തുന്ദിഭന്‍ - Thundhibhan‍ കഞ്ജബാണന്‍ - Kanjjabaanan‍ കര്‍ക്കടകശ്ശീവേലി - Kar‍kkadakasheeveli തിമിരാസ്ത്രം - Thimiraasthram സമീരം - Sameeram ശ്യാമന്‍ - Shyaaman‍ പന്തിക്കാര്‍ - Panthikkaar‍ രോഹിതാശ്വന്‍ - Rohithaashvan‍ ലായക - Laayaka

Random Words

സ്‌ത്രീദൂഷകന്‍ - Sthreedhooshakan‍ ഗോനസം - Gonasam രക്താകാരം - Rakthaakaaram ആമന്ദ്ര - Aamandhra ഏകാദശരുദ്രം - Ekaadhasharudhram ഗോസുത - Gosutha ആതുരസന്യാസം - Aathurasanyaasam ഇഴപ്പ് - Izhappu വ്രീഡിത - Vreeditha ഓട്ടപ്പന്തയം - Ottappanthayam അവചയം - Avachayam പുഷ്കരോദ്ഭവന്‍ - Pushkarodhbhavan‍ തന്തുവിഗ്രഹ - Thanthuvigraha കപടഭക്തി - Kapadabhakthi ഉപസ്വത്വം - Upasvathvam മാര്‍ - Maar‍ ഗദ്യം - Gadhyam ഹേമപുഷ്പ(ക)ം - Hemapushpa(ka)m ഭോജ്യ - Bhojya പീഡാകര - Peedaakara പൂഴിനാഗം - Poozhinaagam വാര്‍ത്താമാത്രം - Vaar‍ththaamaathram ആകര്‍ണനം - Aakar‍nanam പൂക്കുക - Pookkuka പുരാജയം - Puraajayam ഗൂഢമൈഥുനം - Gooddamaithunam ഉമണന്‍ - Umanan‍ കനാന്‍ - Kanaan‍ ചൂട്ടുനിര - Choottunira പാരമാര്‍ഥിക - Paaramaar‍thika അകുട - Akuda മണികണ്ഠന്‍ - Manikandan‍ കാര്‍ഷ്ണി - Kaar‍shni ഏട്ടുകമ്പ് - Ettukampu മനോനുഗത - Manonugatha പാദാഘാതം - Paadhaaghaatham മാനസജന്മാ(വ്) - Maanasajanmaa(vu) സൂരി - Soori സമാസോക്തി - Samaasokthi എവറസ്റ്റ് - Evarasttu അവിച്ഛേദം - Avichchedham ജവാനിലന്‍ - Javaanilan‍ വേണുകം - Venukam വിതച്ചടി - Vithachadi ഗൃഹിത - Gruhitha പരിമളഗന്ധി - Parimalagandhi അസംരംഭം - Asamrambham അവമാനം - Avamaanam മഹോക്ഷം - Mahoksham കാരച്ചട്ടി - Kaarachatti
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ആര്‍ദ്ര.

Get English Word for ആര്‍ദ്ര [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ആര്‍ദ്ര - Aar‍dhra  :  നനഞ്ഞ, ഈര്‍പ്പമുള്ള - Nananja, Eer‍ppamulla
     
     
ആര്‍ദ്ര - Aar‍dhra  :  അലിഞ്ഞ, അലിവുള്ള, ദയവുള്ള - Alinja, Alivulla, Dhayavulla
     
ആര്‍ദ്ര - Aar‍dhra  :  പാകംവന്ന, പഴുത്തുകനിഞ്ഞ - Paakamvanna, Pazhuththukaninja
     
ആര്‍ദ്ര - Aar‍dhra  :  തിരുവാതിര നക്ഷത്രം. ആര്‍ദ്രാജാഗരണം = ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര ദിവസം നോമ്പുനോറ്റു രാത്രി ഉറക്കമിളച്ചിരിക്കല്‍ - Thiruvaathira Nakshathram. Aar‍dhraajaagaranam = Dhanumaasaththile Thiruvaathira Dhivasam Nompunottu Raathri Urakkamilachirikkal‍
     
ആര്‍ദ്രം - Aar‍dhram  :  ഇഞ്ചി - Inchi
     
ആര്‍ദ്രകം - Aar‍dhrakam  :  ആര്‍ദ്രം, ഇഞ്ചി - Aar‍dhram, Inchi
     
ആര്‍ദ്രകം - Aar‍dhrakam  :  നനവാര്‍പ്പന്‍ എന്ന രോഗം - Nanavaar‍ppan‍ Enna Rogam
     
ആര്‍ദ്രകാഷ്ഠം - Aar‍dhrakaashdam  :  നനവുള്ള വിറക് - Nanavulla Viraku
     
ആര്‍ദ്രത, -ത്വം - Aar‍dhratha, -thvam  :  നനവ്, അലിവ് - Nanavu, Alivu
     
ആര്‍ദ്രത, -ത്വം - Aar‍dhratha, -thvam  :  ദയ - Dhaya
     
ആര്‍ദ്രഭാവം - Aar‍dhrabhaavam  :  നനവ്, ഈര്‍പ്പം - Nanavu, Eer‍ppam
     
ആര്‍ദ്രഭാവം - Aar‍dhrabhaavam  :  അലിവ്, ദയ - Alivu, Dhaya
     
ആര്‍ദ്രശാകം - Aar‍dhrashaakam  :  ഇഞ്ചി - Inchi
     
ആര്‍ദ്രാമുഹൂര്‍ത്തം - Aar‍dhraamuhoor‍ththam  :  പകല്‍ ഒന്നാമത്തെ നിത്യനക്ഷത്രമുഹൂര്‍ത്തം - Pakal‍ Onnaamaththe Nithyanakshathramuhoor‍ththam
     
ആര്‍ദ്രാലുബ്ധകം - Aar‍dhraalubdhakam  :  തിരുവാതിരയ്ക്കു കാണുന്ന നക്ഷത്രം, കേതു - Thiruvaathiraykku Kaanunna Nakshathram, Kethu
     
ആര്‍ദ്രാശനി - Aar‍dhraashani  :  ശത്രുസംഹാരത്തിനു വിശ്വാമിത്രന്‍ ശ്രീരാമന് ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്ത രണ്ട് അശനികളില്‍ ഒന്ന് (മറ്റത് ശുഷ്കാശനി) - Shathrusamhaaraththinu Vishvaamithran‍ Shreeraamanu Upadheshichukoduththa Randu Ashanikalil‍ Onnu (mattathu Shushkaashani)
     
ആര്‍ദ്രിക - Aar‍dhrika  :  ഇഞ്ചി - Inchi
     
ആര്‍ദ്രിക - Aar‍dhrika  :  പച്ചക്കൊത്തമല്ലി - Pachakkoththamalli
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×