Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പുരോഗാമി - Purogaami കാണച്ചാര്‍ത്ത് - Kaanachaar‍ththu വാങ്മയ - Vaangmaya അപുത്രത, -ത്വം - Aputhratha, -thvam ഇഷ്ടന്‍ - Ishdan‍ രൗദ്രി - Raudhri ധാത്രയിക - Dhaathrayika വ്യസ്ത - Vyastha സമാധിസ്ഥന്‍ - Samaadhisthan‍ അഗ്നിക്കാവടി - Agnikkaavadi അര്‍ഷണം - Ar‍shanam ഭൂതാലി - Bhoothaali പരാഹത - Paraahatha ശര്‍ധ്യ - Shar‍dhya അനാശ്രിത - Anaashritha പ്രണോദിത - Pranodhitha ത്രിപദ - Thripadha അനഹംകൃതി - Anahamkruthi വിലുണ്ഠനം - Vilundanam നഭോവാണി - Nabhovaani മഹാബിന്ദു - Mahaabindhu ചന്ദ്രജന്‍ - Chandhrajan‍ അഭിമര്‍ദം - Abhimar‍dham അഭിലംബം - Abhilambam ഗിരിശയന്‍ - Girishayan‍ അതിലോക - Athiloka വാടല്‍ - Vaadal‍ പൗഷ്കല്യം - Paushkalyam ഏടത്താര്‍ - Edaththaar‍ ചീക്ക - Cheekka ജലകം - Jalakam കേളിപാത്രം, -യാത്രം, കേള്യാത്രം - Kelipaathram, -yaathram, Kelyaathram ചേതോവികാരം - Chethovikaaram പ്രതിപഥം - Prathipatham മുരുത്ത് - Muruththu ഛിദ്രാഫലം - Chidhraaphalam ഉപകാരജ്ഞന്‍ - Upakaarajnjan‍ മന്ത്രകോടി - Manthrakodi അഭിക്രമണം - Abhikramanam ഇടിമിന്നല്‍ - Idiminnal‍ ദയാവീരന്‍ - Dhayaaveeran‍ ഉപാസീന - Upaaseena ഉപപര്‍ശുകം - Upapar‍shukam ഒറള് - Oralu പൊക്കണി - Pokkani ഓലക്കാപ്പ് - Olakkaappu കുണുക്ക് - Kunukku കാന്താരി - Kaanthaari ചാമം - Chaamam ഉഴുന്നാട - Uzhunnaada

Random Words

ആറാംബള്ളി - Aaraamballi ഗുണനിധി - Gunanidhi പിടിപ്പിക്കുക - Pidippikkuka കൗട്ടന്യം - Kauttanyam കലാപിനി - Kalaapini അശ്വദമകന്‍ - Ashvadhamakan‍ ആവണ - Aavana അഗ്രദാനി - Agradhaani സൗശിഷ്ട്യം - Saushishdyam ത്രിംശത്പത്രം - Thrimshathpathram പരശുരാമന്‍പണം - Parashuraaman‍panam പൗതവം - Pauthavam വൈരിത - Vairitha നൈകഷേയന്‍ - Naikasheyan‍ ചുവിക - Chuvika പിച്ചുക - Pichuka പാര്‍ജന്യ - Paar‍janya ഉപതാപക - Upathaapaka സപ്തപദി - Sapthapadhi അഞ്ജലി - Anjjali ആറ്റുദര്‍ഭ - Aattudhar‍bha അറുനെല്ലി - Arunelli ചുറണ്ടുക - Churanduka കിന്നാരം - Kinnaaram ഊഴല്‍ - Oozhal‍ ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ - Helikkopttar‍ ബാലഹത്യ - Baalahathya ആമര്‍ഷം - Aamar‍sham മുലപ്പടം - Mulappadam പടനിലം - Padanilam പ്രിയേതര - Priyethara വാഴപ്പോള - Vaazhappola രാമോപാഖ്യാനം - Raamopaakhyaanam ആജാനുബാഹു - Aajaanubaahu പലപ്രിയന്‍ - Palapriyan‍ നിര്‍ജാത - Nir‍jaatha മൗക്തികദാമം - Maukthikadhaamam കത്തം - Kaththam വൃക്ഷാശ്രയി - Vrukshaashrayi അള്ളര്‍ - Allar‍ അഭ്യവസ്കന്ദം - Abhyavaskandham ശാലിഹോത്രി - Shaalihothri ദുരാചാരി - Dhuraachaari താരിത്രി - Thaarithri ചില - Chila ദൃപ്ത - Dhruptha ഭദ്രരേണു - Bhadhrarenu അമ്മാത്ത് - Ammaaththu പര്യയം - Paryayam അനുപുരുഷന്‍ - Anupurushan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഊണ്‍, ഊണ്.

Get English Word for ഊണ്‍, ഊണ് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഊണ്‍, ഊണ് - Oon‍, Oonu  :  തീറ്റ, ഭക്ഷണം, ചോറ്, സദ്യ. (പ്ര.) ഊണുണൂല് = പൂണുനൂല് (പരിഹാസം) - Theetta, Bhakshanam, Choru, Sadhya. (pra.) Oonunoolu = Poonunoolu (parihaasam)
     
     
ഊണ്‍, ഊണ് - Oon‍, Oonu  :  ഭക്ഷണം കഴിക്കല്‍ (പ്ര.) ഊണ്‍നാളുകള്‍ = അന്നപ്രാശത്തിന് (ശിശുവിന് ആദ്യമായി ചോറുകൊടുക്കാന്‍) കൊള്ളാവുന്ന നാളുകള്‍ - Bhakshanam Kazhikkal‍ (pra.) Oon‍naalukal‍ = Annapraashaththinu (shishuvinu Aadhyamaayi Chorukodukkaan‍) Kollaavunna Naalukal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×