Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കമ്മന്‍ - Kamman‍ കമന - Kamana അഭിഹിതാന്വയവാദം - Abhihithaanvayavaadham കുന്ദബാണന്‍ - Kundhabaanan‍ ദംശകം - Dhamshakam ജാതിധര്‍മം - Jaathidhar‍mam ശത്രുസംഹാരം - Shathrusamhaaram സംസ്കാരം - Samskaaram പെണ്‍കൂട്ടുകാര്‍ - Pen‍koottukaar‍ കാറ്റിന്മകന്‍ - Kaattinmakan‍ വീരകന്‍ - Veerakan‍ ഡോക്ക് - Dokku വിഹേഠനം - Vihedanam അഗ്രതാംബൂലം - Agrathaamboolam പയോധി - Payodhi പുംസ്കോകിലം - Pumskokilam കാകരു - Kaakaru ജല്പന - Jalpana ബഹിര്‍മുഖ - Bahir‍mukha ഉത്സന്ന - Uthsanna അപ്രധാന - Apradhaana ലോലാലോല - Lolaalola കണ്ടകത്രയം - Kandakathrayam കൃഷ്ണവക്ത്രം - Krushnavakthram കേവര്‍ത്തം - Kevar‍ththam കരേണുക - Karenuka ഗര്‍ഭപിണ്ഡം - Gar‍bhapindam ലോമഹര്‍ഷം - Lomahar‍sham കുബ്രഹ്മന്‍ - Kubrahman‍ വിത്തോപാര്‍ജനം - Viththopaar‍janam വര്യോല - Varyola ചൊങ്ക് - Chonku അധരോഷ്ഠ - Adharoshda കുന്നിയിട - Kunniyida അരങ്ങ് - Arangu അമ്പാഴം - Ampaazham എഴുന്നൂറ് - Ezhunnooru കൈത്രാസ്സ് - Kaithraassu ഉത്പാദകന്‍, ഉല്‍- - Uthpaadhakan‍, Ul‍- പ്രതിവേഷ്ടിത - Prathiveshditha ജലനിര്‍ഗമനം - Jalanir‍gamanam അചരരാശി - Achararaashi ഇപ്പോ, ഇപ്പൊ - Ippo, Ippo കീഴര - Keezhara ചരമഗിരി - Charamagiri യജുര്‍വേദീയ - Yajur‍vedheeya മുന്‍കുടുമ - Mun‍kuduma ആരൂഹം - Aarooham ഉത്തരോത്തരം - Uththaroththaram അസ്താഘ - Asthaagha

Random Words

ലാസ്യം - Laasyam പ്രയാഗ - Prayaaga കര്‍ക്കടകാസ്ഥി - Kar‍kkadakaasthi പ്രതിവീര്യന്‍ - Prathiveeryan‍ ദോസ്ത് - Dhosthu തടിദ്ഗര്‍ഭം - Thadidhgar‍bham വര്‍ണഹീനന്‍ - Var‍naheenan‍ ലോഷന്‍ - Loshan‍ തുളവാരം - Thulavaaram അഖണ്ഡാര്‍ഥസിദ്ധി - Akhandaar‍thasiddhi ചിന - China കത്തന്‍ - Kaththan‍ അഖര്‍വ - Akhar‍va ജനനി - Janani ലക്തകം - Lakthakam വിഭക്തന്‍ - Vibhakthan‍ അജഭക്ഷം - Ajabhaksham ഇല്‍ - Il‍ പാപ്പാ - Paappaa ശകടാന്നം - Shakadaannam മഹര്‍ - Mahar‍ ആട്ടുപെട്ടി - Aattupetti ബധിരിത - Badhiritha ചതുഷ്പാദി - Chathushpaadhi പൂജിത - Poojitha പാണത്തി, പാട്ടി - Paanaththi, Paatti അധ്യാഹരിക്കുക - Adhyaaharikkuka ബ്രഹ്മവേദി - Brahmavedhi കൊത്തല്‍ - Koththal‍ ചൂടുപൊന്തല്‍ - Chooduponthal‍ കുന്തത്തല - Kunthaththala ചിന്തകന്‍ - Chinthakan‍ പരസ്മൈപദി - Parasmaipadhi രക്തരാജി - Raktharaaji കുടിഞ്ഞില്‍, -ഞ്ഞല്‍ - Kudinjil‍, -njal‍ രാജസ - Raajasa കോണിത്തട - Koniththada മതിമത്ത് - Mathimaththu വൈനായികം - Vainaayikam ഫലോദ്യാനം - Phalodhyaanam അറുകുല - Arukula പെരുങ്കോണ്‍ - Perunkon‍ ഗളസൂനി - Galasooni അവ്യക്തരാശി - Avyaktharaashi കുടുക്കം - Kudukkam തുറം - Thuram പത്രബീജം - Pathrabeejam അര്‍ക്കപ്രിയ - Ar‍kkapriya ഇരമ്പ(ക്കം) - Irampa(kkam) കൂപാങ്കം - Koopaankam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഏഷാ.

Get English Word for ഏഷാ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഏഷാ - Eshaa  :  "ഏതദ്" ശബ്ദത്തിന്‍റെ സ്‌ത്രീലിംഗ രൂപം, ഏ.വ. ഇവള്‍, ഈ. (പു.) ഏഷ, (നപും) ഏതദ് (മണിപ്രവാളകവിതയില്‍) - "ethadhu" Shabdhaththin‍re Sthreelimga Roopam, E. Va. Ival‍, Ee. (pu.) Esha, (napum) Ethadhu (manipravaalakavithayil‍)
     
     
ഏഷാകൃതി - Eshaakruthi  :  ഏഷണി പറഞ്ഞ് അപകടം സൃഷ്ടിക്കല്‍, കുഴപ്പം, ഏടാകൂടം (പ.മ.) - Eshani Paranju Apakadam Srushdikkal‍, Kuzhappam, Edaakoodam (pa. Ma.)
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×