Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഇരുത്തി - Iruththi പനിനീര്‍ച്ചെമ്പകം - Panineer‍chempakam അമരപുഷ്പം - Amarapushpam അപ്രസ്തുതപ്രശംസ - Aprasthuthaprashamsa ചുവടി - Chuvadi ബ്രഹ്മദായം - Brahmadhaayam ജയമംഗലം - Jayamamgalam അംബുജനേത്രന്‍ - Ambujanethran‍ ചടിത - Chaditha പൂഞ്ചേല - Poonchela ജീവിതപ്പറ്റ് - Jeevithappattu ഒന്നുചേരുക - Onnucheruka ഒറ്റാല്‍ - Ottaal‍ അപ്പന്‍ - Appan‍ അവശ്യായം - Avashyaayam അഗജ - Agaja അവഘ്രാണം - Avaghraanam കര്‍മോദ്യത - Kar‍modhyatha കല്യാണക്കളി - Kalyaanakkali ദശവ്യസനങ്ങള്‍ - Dhashavyasanangal‍ ഉക്കണ്ടം - Ukkandam അംബുധി - Ambudhi സോമപുത്രന്‍ - Somaputhran‍ പെരുക്കാലട്ട - Perukkaalatta അവ്യധ - Avyadha എളമരുന്ന് - Elamarunnu അര്‍ത്തന - Ar‍ththana ബംഗ്ലാവ് - Bamglaavu യാജ്ഞീയ - Yaajnjeeya കന്നിത്തെളിവ് - Kanniththelivu വന്ദക - Vandhaka ചുഴലവും - Chuzhalavum അഭാജ്യ - Abhaajya സച്ചിത്സ്വരൂപന്‍ - Sachithsvaroopan‍ ആമൂലാഗ്രം - Aamoolaagram മുഖബന്ധനം - Mukhabandhanam അംഗവിക്ഷേപം - Amgavikshepam പിള്ളക്കല്ല് - Pillakkallu കലേവരം - Kalevaram താരം - Thaaram ഉപഹരിക്കുക - Upaharikkuka കരിവിലാന്തി, -ത്തി - Karivilaanthi, -ththi ചിപ്പോട് - Chippodu വൃക്ഷാദനം - Vrukshaadhanam സമാക്രാന്ത - Samaakraantha ഇനിയ - Iniya പരിതപിക്കുക - Parithapikkuka ചെപ്പടി - Cheppadi മറുമെയ്, -മൈ - Marumeyu, -mai പ്രിയഭാവം - Priyabhaavam

Random Words

കര്‍മവൃത്തം - Kar‍mavruththam അഭിനദ്ധ - Abhinaddha ദ്വാദശമാസിക - Dhvaadhashamaasika ക്രീഡിക്കുക - Kreedikkuka വൃന്തിക - Vrunthika ഉടകണ - Udakana ദേശജാതം - Dheshajaatham അനുഭാവം - Anubhaavam ബകവ്രതചരന്‍ - Bakavrathacharan‍ അവ്രണശുക്ലം - Avranashuklam ഗോ(വ്) - Go(vu) പരജീവി - Parajeevi ചൂഡാമണി - Choodaamani കപീഷ്ടം - Kapeeshdam അഭീരുപത്രി, -പര്‍ണി - Abheerupathri, -par‍ni ഗംഗീഭൂത - Gamgeebhootha ഉത്തമം - Uththamam മോര്‍, മോര് - Mor‍, Moru തൂണ് - Thoonu ഉചിതജ്ഞ - Uchithajnja ഗോവി - Govi ഇടുപ്പ് - Iduppu ചതുരംഗനന്ദിനി - Chathuramganandhini ഘനവേണി - Ghanaveni ശാബരി - Shaabari തിസ്രജാതി - Thisrajaathi അനംഗാരി - Anamgaari കരവി - Karavi വരട്ടുകുര - Varattukura വിമലാത്മകം - Vimalaathmakam വിശ്രാണനം - Vishraananam വേരടം - Veradam സിനിമ - Sinima ചെമ്പ - Chempa ഏവള്‍ - Eval‍ അപേയ - Apeya കര്‍മകാരകന്‍ - Kar‍makaarakan‍ ബാണസുത - Baanasutha നെറ്റി - Netti കാര്യസ്ഥന്‍ - Kaaryasthan‍ കൊളങ്ങര - Kolangara അവലുഞ്ചനം - Avalunchanam ഉലുവാന്‍ - Uluvaan‍ ചക്രഭ്രമം - Chakrabhramam തച്ചുവാരം - Thachuvaaram ഭാസ്കരി - Bhaaskari ലക്ഷം - Laksham ഉണ്ടത്തക്കിടി - Undaththakkidi ഊന്നുകാരന്‍ - Oonnukaaran‍ ബാഹുശിഖരം - Baahushikharam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഐരാവതം.

Get English Word for ഐരാവതം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഐരാവതം - Airaavatham  :  ഇന്ദ്രന്‍റെ ആന, നാല്‍ക്കൊമ്പനാന, കിഴക്കിന്‍റെ ദിഗ്ഗജം - Indhran‍re Aana, Naal‍kkompanaana, Kizhakkin‍re Dhiggajam
     
     
ഐരാവതം - Airaavatham  :  ഒരു നാഗരാജാവ്, ഐരാവതന്‍ - Oru Naagaraajaavu, Airaavathan‍
     
ഐരാവതം - Airaavatham  :  പാമ്പ് - Paampu
     
ഐരാവതം - Airaavatham  :  മിന്നലോടുകൂടിയ മെഘം - Minnalodukoodiya Megham
     
ഐരാവതം - Airaavatham  :  നീലഞാവല്‍ - Neelanjaaval‍
     
ഐരാവതം - Airaavatham  :  മധുരനാരകം - Madhuranaarakam
     
ഐരാവതം - Airaavatham  :  ഒരുതരം മഴവില്ല് - Orutharam Mazhavillu
     
ഐരാവതം - Airaavatham  :  മേത്തോന്നി - Meththonni
     
ഐരാവതം - Airaavatham  :  അയിനി - Ayini
     
ഐരാവതം - Airaavatham  :  ഐരാവതത്തിനു ശപമോക്ഷം കിട്ടിയ സ്ഥലം - Airaavathaththinu Shapamoksham Kittiya Sthalam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×