Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കാല്‍ച്ചിലമ്പ് - Kaal‍chilampu സകോപം - Sakopam ഒന്നാകെ - Onnaake പഞ്ചാങ്കുരങ്ങള്‍ - Panchaankurangal‍ ഹാര്‍ദി - Haar‍dhi മുക്കുറ - Mukkura പഞ്ഞപ്പാട്ട് - Panjappaattu കര്‍ക്കാലു - Kar‍kkaalu റാണ - Raana ചുളിക്കുക - Chulikkuka പരായണം - Paraayanam പൂര്‍വരംഗം - Poor‍varamgam വീണ്‍വായന്‍ - Veen‍vaayan‍ അര്‍ത്ഥഗര്‍ഭ - Ar‍ththagar‍bha പുത്തേണാട് - Puththenaadu രൗദ്രത - Raudhratha ആതപ - Aathapa അഗ്നിജന്മാവ് - Agnijanmaavu പുരുഷത്വം - Purushathvam പയോരാശി - Payoraashi കാണംദാര്‍ - Kaanamdhaar‍ പങ്കജസായകന്‍ - Pankajasaayakan‍ പുനര്‍ത്പാദനം - Punar‍thpaadhanam ശകലി - Shakali കോളാള്‍ - Kolaal‍ അമൃത - Amrutha അസ്വാമി - Asvaami ചില്ല് - Chillu തിക്തകന്ദിക - Thikthakandhika സമീരണം - Sameeranam അനാപ്യ - Anaapya നീരജാസ്ത്രന്‍ - Neerajaasthran‍ ശാര്‍ധം - Shaar‍dham ഭിക്ഷായനം - Bhikshaayanam ഉദ്വഹിക്കുക - Udhvahikkuka അവാക് - Avaaku വിവത്സ - Vivathsa അഹംപൂര്‍വിക - Ahampoor‍vika പിരുപിരെ - Pirupire മംഗലവചനം - Mamgalavachanam വ്യുത്ക്രമം - Vyuthkramam നീക്കുക - Neekkuka സക്കാത്ത് - Sakkaaththu ഉദുംബരം, ഉഡും- - Udhumbaram, Udum- ഉദ്വേഗ - Udhvega ചൂഴുറുക - Choozhuruka വസിഷ്ഠന്‍ - Vasishdan‍ വിസര്‍ജനീയ - Visar‍janeeya വൈനയികം - Vainayikam പോതവണിക്ക് - Pothavanikku

Random Words

ഉങ്കന്‍ - Unkan‍ നഭശ്ചമസം - Nabhashchamasam കോര്‍മ്പല്‍ - Kor‍mpal‍ ഹരിദ്രാഭം - Haridhraabham ചൊട്ടുപിണയുക - Chottupinayuka ഗിരിഗുഡം - Girigudam ഭുജശിഖരം - Bhujashikharam അഭിയോഗം - Abhiyogam വിമാര്‍ഗം - Vimaar‍gam രസാള - Rasaala മന്ഥനദണ്ഡകം - Manthanadhandakam ചായ്വ് - Chaayvu അഘ്രയം - Aghrayam മെച്ചല്‍ - Mechal‍ ചക്രച്ചാല് - Chakrachaalu കര്‍ബുദാരകം - Kar‍budhaarakam ഡിംഭ - Dimbha മൂവിരല്‍ - Mooviral‍ ചിളിയുക - Chiliyuka നിര്‍വഹണം - Nir‍vahanam ഹംസകം - Hamsakam സൂപ്പര്‍നോവ - Sooppar‍nova രഗണം - Raganam കൃശശാഖം - Krushashaakham കണ്ടകത്വം - Kandakathvam ഇത - Itha ഊക്ക് - Ookku ധാരാസമ്പാതം - Dhaaraasampaatham ലോകഗതി - Lokagathi അവിത - Avitha ഇപ്പേര്‍പ്പെട്ട - Ipper‍ppetta അധ്യുഷ്ട്രം - Adhyushdram ഗര്‍ദഭം - Gar‍dhabham ക്ഷീരാര്‍ണവം - Ksheeraar‍navam ഖഡ്ഗപാണി - Khadgapaani ഉദ്ബുദ്ധ - Udhbuddha തരാന്ധു - Tharaandhu മുസലായുധന്‍ - Musalaayudhan‍ മൗക്തിക - Maukthika ഊടുക്ക - Oodukka ഘൃതഹോമം - Ghruthahomam മാഖ - Maakha മര്‍ഷിത - Mar‍shitha നിഷ്കുല - Nishkula വിദ്യാദലം - Vidhyaadhalam ആമ്ലം - Aamlam മത്ത് - Maththu ഉപദിശ - Upadhisha ആകൃതിവിജ്ഞാനം - Aakruthivijnjaanam നയിക്കുക - Nayikkuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഒഴിയ.

Get English Word for ഒഴിയ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഒഴിയ - Ozhiya  :  ഒഴികെ - Ozhike
     
     
ഒഴിയാ - Ozhiyaa  :  ആ നിഷേധപ്രത്യയം. ഒഴിയാത്ത, ഒഴിഞ്ഞുപോകാത്ത, വിട്ടുമാറാത്ത - Aa Nishedhaprathyayam. Ozhiyaaththa, Ozhinjupokaaththa, Vittumaaraaththa
     
ഒഴിയുക - Ozhiyuka  :  വിട്ടുപോവുക, വിട്ടുമാറുക, മാറിപ്പോവുക - Vittupovuka, Vittumaaruka, Maarippovuka
     
ഒഴിയുക - Ozhiyuka  :  വിടുക, വിട്ടുകൊടുക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കുക - Viduka, Vittukodukkuka, Upekshikkuka
     
ഒഴിയുക - Ozhiyuka  :  ഇല്ലാതെയാവുക, അവസാനിക്കുക - Illaatheyaavuka, Avasaanikkuka
     
ഒഴിയുക - Ozhiyuka  :  ശൂന്യമാവുക - Shoonyamaavuka
     
ഒഴിയുക - Ozhiyuka  :  വാര്‍ന്നുപോവുക, ഒഴുകുക, വഴിയുക - Vaar‍nnupovuka, Ozhukuka, Vazhiyuka
     
ഒഴിയുക - Ozhiyuka  :  വയറിളകുക - Vayarilakuka
     
ഒഴിയുക - Ozhiyuka  :  നിറയൊഴിയുക, വെടിപൊട്ടുക - Nirayozhiyuka, Vedipottuka
     
ഒഴിയുക - Ozhiyuka  :  ഉപേക്ഷിക്കുക, മാറിപ്പോവുക - Upekshikkuka, Maarippovuka
     
ഒഴിയുക - Ozhiyuka  :  (ഭാര്യാഭര്‍തൃ)ബന്ധം വേര്‍പെടുത്തുക - (bhaaryaabhar‍thru)bandham Ver‍peduththuka
     
ഒഴിയെ - Ozhiye  :  ഒഴികെ, ഒഴിച്ച്, കൂടാതെ, അല്ലാതെ - Ozhike, Ozhichu, Koodaathe, Allaathe
     
ഒഴിയെ - Ozhiye  :  ആകെ, മുഴുവന്‍ - Aake, Muzhuvan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×