Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

മരക്കാവ് - Marakkaavu ചിക്ക് - Chikku നിര്‍ഭുഗ്ന - Nir‍bhugna നിമ്മള്‍ - Nimmal‍ ദമിത - Dhamitha വദാന്യ - Vadhaanya വിശ്വാത്മാവ് - Vishvaathmaavu വല്മി - Valmi സൗശീല്യം - Sausheelyam ദീപ്ത - Dheeptha ബലേ - Bale ശക്രാണി - Shakraani ചാണുരമര്‍ദനന്‍ - Chaanuramar‍dhanan‍ ദീപ്യ - Dheepya ത്രിവൃതം - Thrivrutham ജലസൂത്രം - Jalasoothram മൃതകകര്‍മം - Mruthakakar‍mam അതീന്ദ്രിയ - Atheendhriya ആയിരവല്ലി - Aayiravalli ചരിത്രഗവേഷണം - Charithragaveshanam ഉത്പഥികന്‍, ഉല്‍- - Uthpathikan‍, Ul‍- അറപ്പ - Arappa എഴുത്തുകുറ്റി - Ezhuththukutti നിത്യസ്വരൂപ - Nithyasvaroopa കാലീന - Kaaleena ലക്ഷ്മീപുത്രന്‍ - Lakshmeeputhran‍ അംബുജേക്ഷണന്‍ - Ambujekshanan‍ നടുത്തരം - Naduththaram കോടിശ്രീ - Kodishree ഒപ്പീസ് - Oppeesu ധൈര്യം - Dhairyam ഏറ്റരി - Ettari തന്‍കാര്യകുക്ഷി - Than‍kaaryakukshi ഇന്ദുകാന്ത - Indhukaantha അസ്ത്രക്ഷേപകന്‍ - Asthrakshepakan‍ അമൃതക്കൊടി - Amruthakkodi ശാസ്ത്രജ്ഞ - Shaasthrajnja തക്കോല(ക)ം - Thakkola(ka)m പച്ചെറുമ്പ് - Pacherumpu അന്ത്യാക്ഷരി - Anthyaakshari അവധ്യ - Avadhya ഉദരഭരണം - Udharabharanam ഭിക്ഷാംദേഹി - Bhikshaamdhehi ജന്മാഷ്ടമീവ്രതം - Janmaashdameevratham പരിഭൂത - Paribhootha കലന - Kalana നൂരുക - Nooruka ഗോധരം - Godharam നിരുപദ്രവന്‍ - Nirupadhravan‍ തുഷാരകരം - Thushaarakaram

Random Words

ആഗ്രഭോജനികള്‍ - Aagrabhojanikal‍ ഘൃതവര്‍ത്തി - Ghruthavar‍ththi ഉഭയോദയരാശി - Ubhayodhayaraashi ചില്‍ - Chil‍ പാദു - Paadhu രുഹ - Ruha ബാധനീയ - Baadhaneeya സൈന്യപൃഷ്ഠം - Sainyaprushdam ദശകണ്ഠന്‍ - Dhashakandan‍ എട്ടിമധുരം - Ettimadhuram നിരസിക്കുക - Nirasikkuka പൗര്‍വ - Paur‍va വിശിഷ്ടന്‍ - Vishishdan‍ നേത്രദോഷം - Nethradhosham ഖഭ്രാന്തി - Khabhraanthi തിട്ട് - Thittu തൊടുക്കം - Thodukkam കര്‍മചാരി - Kar‍machaari അക്കുറി - Akkuri ചേദ്യന്‍ - Chedhyan‍ ഇരുമ്പുപെട്ടി - Irumpupetti ഉദ്ദീയാനം - Uddheeyaanam അതന്ദ്രില - Athandhrila അപ്പ് - Appu ജാലവിളക്ക് - Jaalavilakku സുപക്വം - Supakvam നൊടിച്ചില്‍ - Nodichil‍ വസന്തര്‍ത്തു - Vasanthar‍ththu സമജ്ഞ - Samajnja ആന്ത്രികജ്വരം - Aanthrikajvaram തരം - Tharam അശിരസ്സ് - Ashirassu ദദര്‍ശ - Dhadhar‍sha ചാലുക - Chaaluka സാഹത്ത് - Saahaththu ത്യ്രംബകഫലം - Thyrambakaphalam മാച്ചാങ്കളി - Maachaankali ലംബകം - Lambakam വഴിത്തുണ - Vazhiththuna ഭ്രാമിത - Bhraamitha ത്രാടകം - Thraadakam മാരകന്‍ - Maarakan‍ മുകട് - Mukadu സ്ഫടികപാത്രം - Sphadikapaathram ആകല്പകാരന്‍ - Aakalpakaaran‍ കുനിയല്‍, -നീല്‍ - Kuniyal‍, -neel‍ മൂലം - Moolam കമലോത്തരം - Kamaloththaram ജനപുഷ്ടി - Janapushdi ദ്വാരപാലിക - Dhvaarapaalika
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About താരി.

Get English Word for താരി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
താരി - Thaari  :  പാത, വഴി - Paatha, Vazhi
     
     
താരി - Thaari  :  രീതി, വിധം - Reethi, Vidham
     
താരി - Thaari  :  താളം - Thaalam
     
താരി - Thaari  :  ഝങ്കാരം - Jhankaaram
     
താരി - Thaari  :  ആയുധങ്ങളുടെ വായ്ത്തല - Aayudhangalude Vaayththala
     
താരി - Thaari  :  മൂര്‍ച്ച - Moor‍cha
     
താരി - Thaari  :  ഒരായുധം. (പ്ര.) താരിതാഴ്ത്തുക = പയറ്റില്‍ താരി എന്ന ആയുധം താഴ്ത്തുക - Oraayudham. (pra.) Thaarithaazhththuka = Payattil‍ Thaari Enna Aayudham Thaazhththuka
     
താരി - Thaari  :  ചങ്ങാടം, വഞ്ചി (തരണംചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിനാല്‍) - Changaadam, Vanchi (tharanamcheyyaan‍ Sahaayikkunnathinaal‍)
     
താരിക - Thaarika  :  കാറ്റത്തുന്ന - Kaattaththunna
     
താരിക - Thaarika  :  തോണി, ചങ്ങാടം - Thoni, Changaadam
     
താരികം - Thaarikam  :  കടത്തുകൂലി - Kadaththukooli
     
താരികം - Thaarikam  :  തീരുവ - Theeruva
     
താരികം - Thaarikam  :  വഞ്ചി - Vanchi
     
താരികന്‍ - Thaarikan‍  :  കടത്തുകാരന്‍ - Kadaththukaaran‍
     
താരികി - Thaariki  :  കടത്തുകാരന്‍ - Kadaththukaaran‍
     
താരിഖ് - Thaarikhu  :  തീയതി - Theeyathi
     
താരിണി - Thaarini  :  ദുര്‍ഗ (ഭവസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യിക്കുന്നതിനാല്‍) - Dhur‍ga (bhavasaagaraththe Tharanam Cheyyikkunnathinaal‍)
     
താരിണി - Thaarini  :  തോണി, ചങ്ങാടം - Thoni, Changaadam
     
താരിണി - Thaarini  :  ഭൂമി - Bhoomi
     
താരിണി - Thaarini  :  ഇലവു മരം - Ilavu Maram
     
താരിത - Thaaritha  :  അക്കരെ കടത്തപ്പെട്ട - Akkare Kadaththappetta
     
താരിത - Thaaritha  :  രക്ഷിക്കപ്പെട്ട - Rakshikkappetta
     
താരിത്രം - Thaarithram  :  തോണി, ചങ്ങാടം - Thoni, Changaadam
     
താരിത്രി - Thaarithri  :  താരിത്രം - Thaarithram
     
താരിപ്പ് - Thaarippu  :  തീരുവനിരക്ക് - Theeruvanirakku
     
താരിപ്പ് - Thaarippu  :  നിരക്ക് - Nirakku
     
താരിപ്പ് - Thaarippu  :  സ്വഭാവം, ശീലം - Svabhaavam, Sheelam
     
താരില്‍കമനി - Thaaril‍kamani  :  ലക്ഷ്മീദേവി - Lakshmeedhevi
     
താരില്‍തന്വി - Thaaril‍thanvi  :  മഹാലക്ഷ്മി (താമരപ്പൂവില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനാല്‍) - Mahaalakshmi (thaamarappoovil‍ Sthithicheyyunnathinaal‍)
     
താരില്‍മാത് - Thaaril‍maathu  :  മഹാലക്ഷ്മി - Mahaalakshmi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×