Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ദൃഷത്സാരം - Dhrushathsaaram നിഷ്കാസനീയ - Nishkaasaneeya ഉത്പടം - Uthpadam നിര്‍നിമേഷം - Nir‍nimesham നിക്വാണം - Nikvaanam പന്നകം - Pannakam തിരിവ് - Thirivu ഇച്ഛാപഥ്യം - Ichchaapathyam വാസനപ്പൊടി - Vaasanappodi ഛായാഗ്രഹണി - Chaayaagrahani ചരകം - Charakam ഉളുക്ക് - Ulukku ബ്രഹ്മരാക്ഷസന്‍ - Brahmaraakshasan‍ വിശ്വാസഘാതകന്‍ - Vishvaasaghaathakan‍ അഷ്ടദളം - Ashdadhalam കരബദരം - Karabadharam അനുപ്രവിഷ്ട - Anupravishda പത്നീകന്‍ - Pathneekan‍ ഗോജീവി - Gojeevi അപ്രതികര - Aprathikara ജഹ്മം - Jahmam ഉടുചേല - Uduchela പൃച്ഛിക്കുക - Pruchchikkuka യന്ത്രിത - Yanthritha ചമയവിളക്ക് - Chamayavilakku കശക്കുക - Kashakkuka വൈകക്ഷം - Vaikaksham ദുഷ്കൃത്യം - Dhushkruthyam പവിഴമാല - Pavizhamaala മാത്രം - Maathram കൂര്‍ച്ചിക - Koor‍chika ഗലി - Gali കട്ടിക്കാരന്‍ - Kattikkaaran‍ പരാര്‍ഥം - Paraar‍tham അപ്രതിവീര്യ - Aprathiveerya വായനന്‍ - Vaayanan‍ നന്ദനവനം - Nandhanavanam കൊണ്ടപ്പുല്ല് - Kondappullu കപണിക - Kapanika ഡിപ്പോ - Dippo തിരികെ - Thirike നീലക്കൊടുവേലി - Neelakkoduveli ഇരയ്ക്കുക - Iraykkuka ഉളിയുക - Uliyuka നുപ്പം - Nuppam ഒന്നുകില്‍ - Onnukil‍ നരാന്തകന്‍ - Naraanthakan‍ അച്ച - Acha ഖടം - Khadam ധോത്തി - Dhoththi

Random Words

ഗൃഹകൃത്യം - Gruhakruthyam അകഥഹം - Akathaham പശ്ചാത്താപി - Pashchaaththaapi ആനവളയന്‍ - Aanavalayan‍ ഗലിത - Galitha പൂമുഖം - Poomukham അടിപ്പാട് - Adippaadu തില്ല - Thilla ദ്രാഹിക്കുക - Dhraahikkuka അടര്‍പ്പ് - Adar‍ppu അപത്രപ - Apathrapa കുരരി - Kurari ക്രാധവശ - Kraadhavasha പൂരായം - Pooraayam കവ്വുക - Kavvuka കോഞ്ഞാണി - Konjaani പാണ്ടി - Paandi ആത്മവിസ്മൃതി - Aathmavismruthi അകഴി - Akazhi അഭിധാമൂലധ്വനി - Abhidhaamooladhvani കൊറുക്കാപ്പുളി - Korukkaappuli ദക്ഷിണാവര്‍ത്തം - Dhakshinaavar‍ththam ജനായത്തഭരണം - Janaayaththabharanam കുടുത്തുണി - Kuduththuni പ്രസ്നുഷ - Prasnusha ദൂരഗാമി - Dhooragaami കഴുത്തെടുപ്പ് - Kazhuththeduppu മിനുക്കം - Minukkam ചേതി - Chethi മുരളിക - Muralika ഒശീര്‍, വസീര്‍ - Osheer‍, Vaseer‍ അതിപ്രശ്നം - Athiprashnam നൈര്‍ദേശികന്‍ - Nair‍dheshikan‍ ചണ്ടാര്‍ - Chandaar‍ അവധൃത - Avadhrutha ഗൗഡി - Gaudi പൂയാലസം - Pooyaalasam ഋക്ഷനായകം - Rukshanaayakam അരേ - Are ഒറ്റമുലച്ചി - Ottamulachi വഹത്ത് - Vahaththu ആശാരി - Aashaari ഇനിമ, ഇനുമ - Inima, Inuma നിലവയ്ക്കുക - Nilavaykkuka കൂര്‍മകം - Koor‍makam തിരുമകള്‍ - Thirumakal‍ ആഭാഷണം - Aabhaashanam ഉക്കുരുട്ട് - Ukkuruttu അച്ചടക്കം - Achadakkam എടപ്രഭു - Edaprabhu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ലഘു.

Get English Word for ലഘു [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ലഘു - Laghu  :  ലഘവമുള്ള, ഗുരുവല്ലാത്ത - Laghavamulla, Guruvallaaththa
     
     
ലഘു - Laghu  :  ഗൗരവം കുറഞ്ഞ - Gauravam Kuranja
     
ലഘു - Laghu  :  പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ, നിസ്സാരമായ - Praadhaanyam Kuranja, Nissaaramaaya
     
ലഘു - Laghu  :  എളുപ്പമായ - Eluppamaaya
     
ലഘു - Laghu  :  ഭാരം കുറഞ്ഞ - Bhaaram Kuranja
     
ലഘു - Laghu  :  വലിപ്പം കുറഞ്ഞ, ചെറുതായ - Valippam Kuranja, Cheruthaaya
     
ലഘു - Laghu  :  ഒരു മാത്രയുള്ള (അക്ഷരത്തെ സംബന്ധിച്ച്) - Oru Maathrayulla (aksharaththe Sambandhichu)
     
ലഘു - Laghu  :  സങ്ക്ഷിപ്തമായ - Sangkshipthamaaya
     
ലഘു - Laghu  :  അനായാസമായ - Anaayaasamaaya
     
ലഘു - Laghu  :  വെടിപ്പുള്ള - Vedippulla
     
ലഘു - Laghu  :  പരിക്ഷീണമായ - Pariksheenamaaya
     
ലഘു - Laghu  :  കട്ടികുറഞ്ഞ, നേര്‍ത്ത - Kattikuranja, Ner‍ththa
     
ലഘു - Laghu  :  ഹ്രസ്വമായ - Hrasvamaaya
     
ലഘു - Laghu  :  രാമച്ചം - Raamacham
     
ലഘു - Laghu  :  കാരകില്‍ (ഒരു സുഗന്ധവൃക്ഷം) - Kaarakil‍ (oru Sugandhavruksham)
     
ലഘു - Laghu  :  ചെറുപയറ് - Cherupayaru
     
ലഘു - Laghu  :  തകരം - Thakaram
     
ലഘു - Laghu  :  ഒരു മാത്രകൊണ്ടുച്ചരിക്കുന്ന അക്ഷരം - Oru Maathrakonducharikkunna Aksharam
     
ലഘു - Laghu  :  താളത്തിന്‍റെ അംഗങ്ങളില്‍ ഒന്ന് - Thaalaththin‍re Amgangalil‍ Onnu
     
ലഘുകായം - Laghukaayam  :  കോലാട് - Kolaadu
     
ലഘുകായം - Laghukaayam  :  ലാഘവമുള്ള ദേഹം - Laaghavamulla Dheham
     
ലഘുകിന്നരി - Laghukinnari  :  ഒരുതരം വാദ്യം - Orutharam Vaadhyam
     
ലഘുകൃത - Laghukrutha  :  ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ട - Laghookarikkappetta
     
ലഘുത - Laghutha  :  ലഘുവായസ്ഥിതി - Laghuvaayasthithi
     
ലഘുത - Laghutha  :  കനക്കുറവ് - Kanakkuravu
     
ലഘുത - Laghutha  :  നിസ്സാരത - Nissaaratha
     
ലഘുത - Laghutha  :  എളിമ - Elima
     
ലഘുത - Laghutha  :  ചാപല്യം - Chaapalyam
     
ലഘുത - Laghutha  :  ഗൗരവമില്ലായ്മ - Gauravamillaayma
     
ലഘുതമ - Laghuthama  :  ഏറ്റവും ലഘുവായ - Ettavum Laghuvaaya
     
ലഘുനക്ഷത്രം - Laghunakshathram  :  അശ്വതി പൂയം അത്തം എന്നിവയില്‍ ഒന്ന് - Ashvathi Pooyam Aththam Ennivayil‍ Onnu
     
ലഘുഭക്ഷണം - Laghubhakshanam  :  അല്പവിഭവങ്ങള്‍ മാത്രമുള്ള ഭക്ഷണം, എളുപ്പം ദഹിക്കുന്നത് - Alpavibhavangal‍ Maathramulla Bhakshanam, Eluppam Dhahikkunnathu
     
ലഘുഹസ്തന്‍ - Laghuhasthan‍  :  കരവിരുതുള്ളവന്‍, വേഗം കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നവന്‍ - Karaviruthullavan‍, Vegam Kaaryangal‍ Cheyyunnavan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×