Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

സന്നതാംഗി - Sannathaamgi പ്രഥമ - Prathama പില്‍ - Pil‍ അപഹാരകന്‍ - Apahaarakan‍ മണിമഞ്ചം - Manimancham വൃകാസുരന്‍ - Vrukaasuran‍ ചുറുക്ക് - Churukku ഈടാര്‍ന്ന - Eedaar‍nna സിതോപല - Sithopala പ്രതിഷ്ഠിക്കുക - Prathishdikkuka കാട്ടുപോത്ത് - Kaattupoththu ധീവരി - Dheevari ചന്ദ്രാതപം - Chandhraathapam ഇരാപര - Iraapara കായ്കറി - Kaaykari വിഭാജ്യ - Vibhaajya പ്രതിവേലം - Prathivelam ഉദ്ദണ്ഡ - Uddhanda യാതാപയാതം - Yaathaapayaatham മൗലവി - Maulavi ദത്താപ്രദാനം - Dhaththaapradhaanam എള്ളുനീര്‍ - Elluneer‍ പത്തിക - Paththika ഘനാന്തം - Ghanaantham നിഹവം - Nihavam ചുരുട്ടുക - Churuttuka കരിമ്പന്‍ - Karimpan‍ ഉഷ്ണോദകം - Ushnodhakam ലിംഗി - Limgi മുന്നിരിപ്പ് - Munnirippu ഓരി, -ലി - Ori, -li വാരിപൂരം - Vaaripooram ഗൃഹമേധന്‍ - Gruhamedhan‍ ജാതവേദസി - Jaathavedhasi അണ്ടകോടരപുഷ്പി - Andakodarapushpi മുട്ടാ(ള്‍)പ്പോക്ക് - Muttaa(l‍)ppokku അഷ്ടാക്ഷരം, -രി - Ashdaaksharam, -ri കഴുത്തില - Kazhuththila ദലപം - Dhalapam എക്കാളം - Ekkaalam പുളികുടി - Pulikudi ദശാധിപതി - Dhashaadhipathi ജാക്കി - Jaakki ബദ്ധ - Baddha പരിജ്ഞാത - Parijnjaatha കാകന്‍ - Kaakan‍ തൂറല്‍ - Thooral‍ തോയരാട്ട് - Thoyaraattu ജാതിക്കൂട്ടം - Jaathikkoottam പുരളുക - Puraluka

Random Words

ശൃത - Shrutha ചതുര്‍വിംശ - Chathur‍vimsha ശിഖിവാഹനന്‍ - Shikhivaahanan‍ പ്രഭവനം - Prabhavanam ദിവ്യവര്‍ഷം - Dhivyavar‍sham വാര്‍ത്താവഹന്‍ - Vaar‍ththaavahan‍ ഇണ - Ina ഏകോദ്ദിഷ്ടം - Ekoddhishdam തന്തുസാരം - Thanthusaaram നാലാം - Naalaam താലോലിക്കുക - Thaalolikkuka ചെവിക്കാട്ടം - Chevikkaattam പ്രത്യനീകം - Prathyaneekam ഓകുക - Okuka ധര്‍മനന്ദനന്‍ - Dhar‍manandhanan‍ അവദരണം - Avadharanam തദപി - Thadhapi ചൂഷിത - Chooshitha വൈധേയ - Vaidheya ഗഭീരിക - Gabheerika തെന്നല്‍ - Thennal‍ കുട്ടത്താപ്പ് - Kuttaththaappu ചുരുമ്പ് - Churumpu ചക്രാഹ്വം - Chakraahvam വ്യധികരണ - Vyadhikarana കുറുന്തെരുവ് - Kuruntheruvu ഭാഗിക്കുക - Bhaagikkuka ഞാട്ട - Njaatta ഖിങ്ഖിരന്‍ - Khingkhiran‍ ആറാംബള്ളി - Aaraamballi സൊള്ളുക - Solluka ശ്വഭ്രം - Shvabhram ഉപപര്‍ണം - Upapar‍nam കൂകല്‍ - Kookal‍ മധുലക്ഷ്മി - Madhulakshmi തണ്ഡകം - Thandakam കൊല്ലുക - Kolluka പൊല്ലുക - Polluka ചോറ്റുപിച്ച - Chottupicha പ്രാവ് - Praavu ലട്ട് - Lattu അവക്രീതകം - Avakreethakam മൃഗ്യ - Mrugya ധാങ്ക്ഷാരാതി - Dhaangkshaaraathi മുളിയില - Muliyila അന്തശ്ശരീരം - Anthashareeram വ്യോമരത്നം - Vyomarathnam നേര്‍ന്നിടുക - Ner‍nniduka കൈമറിച്ചില്‍ - Kaimarichil‍ മുച്ചിറി - Muchiri
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About വേലി.

Get English Word for വേലി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
വേലി - Veli  :  പറമ്പിലും മറ്റും കാലികള്‍ കടക്കാതിരിക്കാനായി മുളയോ മുള്ളോ മറ്റോകൊണ്ട് ചുറ്റും വളച്ചുകെട്ടിയത്. (പ്ര.) വേലിതന്നെ വിളവുതിന്നുക = സൂക്ഷിപ്പുകാര്‍തന്നെ നശിപ്പിക്കുക - Parampilum Mattum Kaalikal‍ Kadakkaathirikkaanaayi Mulayo Mullo Mattokondu Chuttum Valachukettiyathu. (pra.) Velithanne Vilavuthinnuka = Sookshippukaar‍thanne Nashippikkuka
     
     
വേലി - Veli  :  പുരയിടത്തിന്‍റെ അതിര് - Purayidaththin‍re Athiru
     
വേലി - Veli  :  കാവല്‍ - Kaaval‍
     
വേലി - Veli  :  സമുദ്രജലത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ഇറക്കവും - Samudhrajalaththin‍re Ettavum Irakkavum
     
വേലി - Veli  :  ഭൂമിസംബന്ധിച്ച ഒരു അളവ് - Bhoomisambandhicha Oru Alavu
     
വേലി - Veli  :  74 ഏക്കര്‍ - 74 Ekkar‍
     
വേലിപ്പുഴ - Velippuzha  :  വേലിപൊളിഞ്ഞ സ്ഥലം - Velipolinja Sthalam
     
വേലിയാട് - Veliyaadu  :  ഒരുതരം ആട് - Orutharam Aadu
     
വേലിയിറക്കം - Veliyirakkam  :  കടലിറക്കം, വലിച്ചില്‍ x വേലിയേറ്റം - Kadalirakkam, Valichil‍ X Veliyettam
     
വേലിയേറ്റം - Veliyettam  :  സമുദ്രജലവര്‍ധന, സമുദ്രജലം പൊങ്ങല്‍ - Samudhrajalavar‍dhana, Samudhrajalam Pongal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×