Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ലംബോദരന്‍ - Lambodharan‍ പിടിയാത - Pidiyaatha അശ്രുത - Ashrutha മഹാലിംഗന്‍ - Mahaalimgan‍ വികമ്പ - Vikampa സമ്യദ്വരന്‍ - Samyadhvaran‍ ജംഗലം - Jamgalam അതിവര്‍ഷം - Athivar‍sham വെളുക്കെ - Velukke അധ്യാത്മരാമായണം - Adhyaathmaraamaayanam വര്‍ച്ചഥം - Var‍chatham തളവാടം - Thalavaadam സഞ്ജവനം - Sanjjavanam ഇഞ്ച് - Inchu ചപലാക്ഷി - Chapalaakshi അഗ്നിവേതാളന്‍ - Agnivethaalan‍ തടവ് - Thadavu ഗ്രഹമൗഢ്യം - Grahamauddyam നാന്തല - Naanthala നാണയം - Naanayam ആഭോഗാനന്ദം - Aabhogaanandham ശരമല്ലന്‍ - Sharamallan‍ അസ്തം - Astham സംസ്കരിക്കുക - Samskarikkuka സ്മാര്‍ത്തം - Smaar‍ththam അവിരള - Avirala തരുമണ്ഡലം - Tharumandalam ഹ്വാനം - Hvaanam ചാപയോഗം - Chaapayogam തോയധി - Thoyadhi പൂമുഖം - Poomukham നീറല്‍ - Neeral‍ ഉദരാധ്മാന - Udharaadhmaana ഭാഗിനി - Bhaagini ചുഴലം - Chuzhalam ചലാചലന്‍ - Chalaachalan‍ അതിവാസം - Athivaasam ചൂണ്ടിപ്പലക - Choondippalaka ജസിയ, ജിസ്യാ - Jasiya, Jisyaa പ്രത്യുദാഹരണം - Prathyudhaaharanam പുരോഗതി - Purogathi ജനകീയ - Janakeeya മഹിഷവാഹനന്‍ - Mahishavaahanan‍ അത്താവ് - Aththaavu ഉപലക്ഷിക്കുക - Upalakshikkuka ലങ്ഘിത - Langghitha ഇടിച്ചക്ക - Idichakka മാന്തര്‍ - Maanthar‍ പനമ്പഴം - Panampazham കിണ്വകം - Kinvakam

Random Words

അപകാമം - Apakaamam ചീമ്പുക - Cheempuka സദൃശീകരിക്കുക - Sadhrusheekarikkuka കൈതപ്പുറ്റ് - Kaithapputtu പിലാശ് - Pilaashu ചണ്ഡവൃത്തി - Chandavruththi ജവ - Java വര്‍ണാശ്രമം - Var‍naashramam ആധാനം - Aadhaanam ഉന്മാദകം - Unmaadhakam അംഹു - Amhu ചാതുര്‍ഭദ്രകം - Chaathur‍bhadhrakam കൈത്തോളം - Kaiththolam കൂറ്റായ്മ - Koottaayma താത്പര്യവത്ത് - Thaathparyavaththu ഘടികം - Ghadikam ഭയാപഹന്‍ - Bhayaapahan‍ ചലവീണ - Chalaveena അണ്ടാര്‍ - Andaar‍ കോയിലതികാരി - Koyilathikaari ധായി - Dhaayi കമ്പിളിവെട്ടി - Kampilivetti അപ്രതീഘാത - Apratheeghaatha മുകക്കുക - Mukakkuka അമൃതകിരണം - Amruthakiranam എഴാല്‍ - Ezhaal‍ ഭീഷ്മന്‍ - Bheeshman‍ പത്തിരുപത് - Paththirupathu വെള്ളിടി - Vellidi അഹത - Ahatha കൗണ്ഡല - Kaundala പവിഴപ്പുറ്റ് - Pavizhapputtu മാക്കം - Maakkam മാച്ചാന്‍ - Maachaan‍ താരകാനിമ്നം - Thaarakaanimnam ആഴിവേന്തന്‍ - Aazhiventhan‍ സൂര്യഗ്രഹം - Sooryagraham വേദാന്തവേദ്യന്‍ - Vedhaanthavedhyan‍ കൂച്ചുചങ്ങല, -വിലങ്ങ് - Koochuchangala, -vilangu മുരാമാഞ്ചി - Muraamaanchi കാളി - Kaali ഉതപ്പി - Uthappi ഏകഖുരം - Ekakhuram ദദ്രുഘ്നം - Dhadhrughnam ഔരഗ - Auraga നീക - Neeka അസിസ്റ്റന്റ് - Asisttantu അനഭിഹിത - Anabhihitha അഭ്യര്‍ച്ചിത - Abhyar‍chitha മലിനീകൃത - Malineekrutha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About സംസ്ഥിത.

Get English Word for സംസ്ഥിത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
സംസ്ഥിത - Samsthitha  :  സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന, വിശ്രമിക്കുന്ന, ഇരിക്കുന്ന, കിടക്കുന്ന - Sthithicheyyunna, Vishramikkunna, Irikkunna, Kidakkunna
     
     
സംസ്ഥിത - Samsthitha  :  ഉള്ളിലോ മുകളിലോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന - Ullilo Mukalilo Sthithicheyyunna
     
സംസ്ഥിത - Samsthitha  :  നിലനില്‍ക്കുന്ന, അവശേഷിക്കുന്ന, നിലകൊള്ളുന്ന - Nilanil‍kkunna, Avasheshikkunna, Nilakollunna
     
സംസ്ഥിത - Samsthitha  :  ആസന്നമായ, വരാന്‍പോകുന്ന - Aasannamaaya, Varaan‍pokunna
     
സംസ്ഥിത - Samsthitha  :  രൂപപ്പെടുത്തിയ, ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന, ഒന്നിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന - Roopappeduththiya, Oru Prathyeka Roopaththil‍ Kaanappedunna, Onnine Anusmarippikkunna
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  ഒരുമിച്ചു വസിക്കല്‍ - Orumichu Vasikkal‍
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  അധിവസിക്കല്‍ - Adhivasikkal‍
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  ഒപ്പം ജീവിക്കല്‍ - Oppam Jeevikkal‍
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  ഐക്യം പ്രാപിക്കല്‍ - Aikyam Praapikkal‍
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  ഒരേ അവസ്ഥയിലോ നിലയിലോ തുടര്‍ച്ചയായി സ്ഥിതിചെയ്യല്‍ - Ore Avasthayilo Nilayilo Thudar‍chayaayi Sthithicheyyal‍
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  സ്ഥിരത, സ്ഥിരോത്സാഹം - Sthiratha, Sthirothsaaham
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  നിഷ്ഠ - Nishda
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  രൂപം, ആകൃതി - Roopam, Aakruthi
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  അംഗീകൃത വ്യവസ്ഥ - Amgeekrutha Vyavastha
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  സ്വഭാവം, അവസ്ഥ - Svabhaavam, Avastha
     
സംസ്ഥിതി - Samsthithi  :  പൂര്‍ത്തിയാക്കല്‍, സമാപനം - Poor‍ththiyaakkal‍, Samaapanam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×