പെഡിക്യൂലോസിസ്സ്, പേടിക്കലോസിസ്സ്, പേടിച്ചുലോസിസ്സ്, പീടികലോസിസ്സ്, പീഡിക്കലോസിസ്സ്