ഉൻസുഫ്‌സ്, ഉൺസുഫ്‌സ്, ഉണക്കഫ്സ്, ഇൻസുഫ്‌സ്, ഉൻസുഫ്‌സ്‌