Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Fox

English Meaning

A carnivorous animal of the genus Vulpes, family Canidæ, of many species. The European fox (V. vulgaris or V. vulpes), the American red fox (V. fulvus), the American gray fox (V. Virginianus), and the arctic, white, or blue, fox (V. lagopus) are well-known species.

 1. Any of various carnivorous mammals of the genus Vulpes and related genera, related to the dogs and wolves and characteristically having upright ears, a pointed snout, and a long bushy tail.
 2. The fur of one of these mammals.
 3. A crafty, sly, or clever person.
 4. Slang A sexually attractive person.
 5. Nautical Small cordage made by twisting together two or more strands of tarred yarn.
 6. Archaic A sword.
 7. To trick or fool by ingenuity or cunning; outwit.
 8. To baffle or confuse.
 9. To make (beer) sour by fermenting.
 10. To repair (a shoe) by attaching a new upper.
 11. Obsolete To intoxicate.
 12. To act slyly or craftily.
 13. To turn sour in fermenting. Used of beer.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

നിറംമാറ്റുക - Nirammaattuka | Nirammattuka

ഉപായി - Upaayi | Upayi

ചതിക്കുക - Chathikkuka

കൗശലക്കാരന്‍ - Kaushalakkaaran‍ | Koushalakkaran‍

ചതിയന്‍ - Chathiyan‍

സൂത്രശാലി - Soothrashaali | Soothrashali

വഞ്ചകന്‍ - Vanchakan‍

കൗശലപ്രയോഗം നടത്തുക - Kaushalaprayogam Nadaththuka | Koushalaprayogam Nadathuka

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Luke 13:32
And He said to them, "Go, tell that Fox, "Behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow, and the third day I shall be perfected.'
യെരൂശലേമേ, യെരൂശലേമേ, പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ കല്ലെറികയും ചെയ്യുന്നവളേ, കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ചേർക്കുംപോലെ നിന്റെ മക്കളെ എത്രവട്ടം ചേർത്തുകൊൾവാൻ എനിക്കു മനസ്സായിരുന്നു; നിങ്ങൾക്കോ മനസ്സായില്ല.
Nehemiah 4:3
Now Tobiah the Ammonite was beside him, and he said, "Whatever they build, if even a Fox goes up on it, he will break down their stone wall."
അപ്പോൾ അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്നിരുന്ന അമ്മോന്യനായ തോബീയാവു: അവർ എങ്ങനെ പണിതാലും ഒരു കുറുക്കൻ കയറിയാൽ അവരുടെ കന്മതിൽ ഉരുണ്ടുവീഴും എന്നു പറഞ്ഞു.
Judges 15:4
Then Samson went and caught three hundred Foxes; and he took torches, turned the Foxes tail to tail, and put a torch between each pair of tails.
ശിംശോൻ പോയി മുന്നൂറു കുറുക്കന്മാരെ പിടിച്ചു വാലോടുവാൽ ചേർത്തു പന്തം എടുത്തു ഈരണ്ടു വാലിന്നിടയിൽ ഔരോ പന്തംവെച്ചു കെട്ടി.
Ezekiel 13:4
O Israel, your prophets are like Foxes in the deserts.
യിസ്രായേലേ, നിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ ശൂന്യപ്രദേശങ്ങളിലെ കുറക്കന്മാരെപ്പോലെ ആയിരിക്കുന്നു.
Matthew 8:20
And Jesus said to him, "Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head."
യേശു അവനോടു: “കുറുനരികൾക്കു കുഴികളും ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്കു കൂടുകളും ഉണ്ടു; മനുഷ്യപുത്രന്നോ തലചായിപ്പാൻ ഇടം ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.”
Song of Solomon 2:15
Catch us the Foxes, The little Foxes that spoil the vines, For our vines have tender grapes.
ഞങ്ങളുടെ മുന്തിരത്തോട്ടങ്ങൾ പൂത്തിരിക്കയാൽ മുന്തിരിവള്ളി നശിപ്പിക്കുന്ന കുറുക്കന്മാരെ, ചെറുകുറുക്കന്മാരെ തന്നേ പിടിച്ചുതരുവിൻ .
Lamentations 5:18
Because of Mount Zion which is desolate, With Foxes walking about on it.
സീയോൻ പർവ്വതം ശൂന്യമായി കുറുക്കന്മാർ അവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു തന്നേ.
Judges 15:5
When he had set the torches on fire, he let the Foxes go into the standing grain of the Philistines, and burned up both the shocks and the standing grain, as well as the vineyards and olive groves.
പന്തത്തിന്നു തീ കൊളുത്തി ഫെലിസ്ത്യരുടെ വിളവിലേക്കു വിട്ടു, കറ്റയും വിളവും ഒലിവുതോട്ടങ്ങളും എല്ലാം ചുട്ടുകളഞ്ഞു.
Luke 9:58
And Jesus said to him, "Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head."
യേശു അവനോടു: കുറുനരികൾക്കു കുഴിയും ആകാശത്തിലെ പറവജാതിക്കു കൂടും ഉണ്ടു; മനുഷ്യപുത്രന്നോ തല ചായിപ്പാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
×

Found Wrong Meaning for Fox?

Name :

Email :

Details :×