Search Word | പദം തിരയുക

  

Looking For Malayalam To English Dictionary??

Please Try Below Words.

അജാജി കാരിയം1 സൂക്ഷിക്കുക കുര്‍വത്ത് അപ്രതിരൂപ ആകരികന്‍ പൊണ്ണന്‍ ധരണികന്ദം അവതാനം എതിര്‍ക്കോല്‍ ഞൊട്ട് ശുക്ലാംഗം മണ്‍ ഭേദഗതി അണ്ണല്‍1 ശിഞ്ജ കോപം ജതുകൃത്ത് താലോലം കോകമുഖ കൊന്ത്രന്‍ രോഹം നിരഞ്ജന2 ധ്വനിവിജ്ഞാനം മാത്സര്യം ഉദാഹരണീയ അംബുപ്രസാദം അക്രമിക അപ്പവാണിയം, അപ്പാണിയം നാകൂദരം നാനാഴി രസപാകജം ഉരുട്ടുക ധൂസര അനുതപിക്കുക നേര്‍വില മാരക ഉദസ്ത ഇയ്യാമ്പുല്ല്, ഇയ്യാന്‍പുല്ല് തിമര്‍ക്കുക അമരപുഷ്പം തിഷ്യ2 ആനമടിയന്‍ ഉജ്ജ്വലനം ആഴി1 വൃത്ത ഉരോജം, -രുഹം പാര് സുഭദ്രന്‍ ചതുരശ്രദീര്‍ഘം പിഷാരടി പൊയ് തൗലികന്‍2 പെണ്ണരശ് ആമര്‍ദം അധഃ ഉപകാരി പള്ള1 ആചി തമല ഉച്ചത നീലമല കരച്ചില്‍ നേദിക്കുക പ്രതികാരം അനസ്ഥി ഉപാസ തൃണഗ്രാഹി അര്‍പ്പിക്കുക ചാതുര്‍വിദ്യ അസംസക്ത ശിഖരിണി ആലപ്തി മാസിക1 കര്‍ക്കടകരജ്ജു അന്തര്‍യാമം1 ചിരി2 പീഠചക്രം ലംബകര്‍ണം മാനവേന്ദ്രന്‍ ഗഡുകം പാപധി രാജപാത ഗൗണ്ട കിമ്പുരുഷന്‍ മേഡോര്‍ മന്ദസ്മിതം അംഗയോനി ഗുഹ്യരോഗം ഛ2 പൂവില്ല(വ)ന്‍ സുരഭിമാം അവസ്ഥാദ്വയം ഘനധ്വനി തൊട്ടാരട്ടി ദീര്‍ഘചതുരം അപഹീനം ചരാവം കുരണ്ട ലലാമ നുരയുക അഗ്നികുമാരന്‍ അചലത്വിട്ട് ആകരകര്‍മാന്തം കറവപ്പശു ചേടകന്‍ മയില്‍തുഥം ശ്ലിക ചിദാനന്ദന്‍ ഘട്ടിത ആതള കാതലന്‍, -ലാന്‍ മീണ്ട് വീഴ് മേല്‍പ്പട ദീര്‍ഘരസനം പകരി ബാഹുദന്‍ ഖഡ്ഗപാണി ആന്‍5 ആഭിചാരം കചാമോദം പുറക്1 ചൂതുപടം മംഗലപാത്രം കപികേതനന്‍, കേതു ചരീരം ചുളു1 സൂത്രധാരന്‍ കൂലകം അപ്രതരാക്ഷസി അകൃതധീ സുരതി വലു1 ഇഷ്ടി(ക) കന്യാപുത്രന്‍ പഞ്ജി(കാ)കാരകന്‍ കല്ലോലം അസ്തിത, -ത്വം ഘനയടി സമാനയനം ആഗ്രഹായണം ആറ്റുപുന്ന പച്ചക്കാമദേവന്‍ ഘര്‍മിത ഉണ്മ കുണിശം ഹാര്‍ദ നിഷ്പക്ഷ ആവേഷ്ടനം കച്ചക്കയറ് അപസര്‍പ്പിക്കുക ഛന്ദോവേദി ഡോബി ഗ്രവേയകന്ദം രക്തപീതം ചൊടിക്കുക മുറ്റി അവാങ്മുഖ സത്കരിക്കുക തേജിത ശൃങ്ഖല, ശൃങ്ഖലം മദ്യം ഉദീച്യം ഖിങ്ഖിരന്‍ അഗസ്തി ശൂന്യ2 ശിശ്നം, -നി അരക്കറ ജടാധരന്‍ വരു2 ദേശസാത്കരിക്കുക ഈശ്വരാധീനം നവനവ ആമന്ത്രയിതാ(വ്) പ്രതിഷ്ഠ ഉറയുക1 ഹസ്തപ്രയോഗം സിലബസ്സ് പ്രചാരം അനുചാരകന്‍ തലയ്ക്കുക ശാകദീക്ഷ ഏറ്റൊറ്റി കളിമ്പക്കാരന്‍ പ്രസാര്യ സോമലത ശ്വധൂര്‍ത്തന്‍ ബാലിനി ശരാസം അംബുതസ്കരന്‍ അയശ്ശൂലം അദൃഷ്ട2 തിലപുഷ്പകം വിരാമന്‍ അവിഗന്ധ സ്ഥാവരം ദുരാലാപം ചിത്രല ചര്‍മഭവം