Search Word | പദം തിരയുക

  

Looking For Malayalam To English Dictionary??


Please Try Below Words.

കുനട്ട്, കുനുഷ്ട് കചാമോദം മീനകേതു വിശാലാക്ഷി കഴുക് അസംഭ്രമ വ്രാതീനന്‍ നഞ്ച ചളുപിള ചെമ്പകബാണന്‍ യജുര്‍വേദി ജപ്ത കിഴുക്കുക അഘാപഹ ക്ഷുദ്രാണ്ഡം അവതംസകം കോച്ചില്‍ തുംബിനി തുലാമാസം ഋഞ്ജസാനം കോശഫലം കര്‍മകം ആശാസ്യ കൈവളക്കെട്ട് ചിലനുതലാള്‍ പൃഥുല1 വീളുക നീതികുശല കപിവക്ത്രന്‍ മധുരക്കിഴങ്ങ് വശ്യപ്രയോഗം കൂര്‍മി നിവിഡ കസ്തൂരിമല്ലിക ചലചിത്തന്‍ മല്ലമിഴി ഭുജംഗന്‍ അസംഗമം ഉശതി, ഉഷതി അംബുജന്‍ ഛാന്ദോഗ്യബ്രാഹ്മണം മാനിതം ദ്രമിലന്‍ ചേരുകം തിലജം കൂറങ്കൈക്കോട്ട് എക്കളിപ്പ്2 മുഖാംബുജം വെലി അരയാസം തപനതനയ ഞാറ്റുകാലാ അകര്‍മി പ്രാണന്‍ ഊര്‍ക്കണക്കന്‍ കെമ്പ്2 പാരഗ തടവല്‍ പല്ലിട അരശ്2 കാപ്പ2 കുതന്ത്രി ഡി.എന്‍.എ. ഉത്സാഹക പോറല്‍ അല്പാധിപത്യം പരിവേഷ്ടിത ഋഭു1 ജീവിതക്ഷയം വിഭ്രാണ പാകദ്വിട്ട് ദേവരന്‍ ഹിമദീധിതി പരിഷ കര്‍ണശോധനം ചന2, ചിന നീലലോഹം വിളുമ്പ് ചുഴില്‍ ആവുത്തന്‍ മഞ്ജുനാശി കവുല്‍ ദര്‍വം തുഷ്യന്‍ മൗനഭാക്ക് ഗോരക്ഷകന്‍ സ്ഥൂലചാപം കുടീരം2 ജൃംഭിതകം ആലെഖനി ഭാനം ജിഹ്വാമൂലീയം പ്രാഗഭാവം ആതത രുഷ്ട2 ചക്രായുധന്‍ നുകാരം തര്‍പ്പണ ആന്ത്രിക ദ്വൈരൂപ്യം സ്ഥഗിക്കുക നീലലൗഹ അവിടം കൊഴിയല്‍ ദത്തം സാദി ഭക്ഷി ചള്ളക്കന്‍ ഉത്തരസാധകന്‍ ധായ മിടാ(വ്) പ്രതിമ1 ഹലഭൃത്ത് കോട്ടാരു മധ്യധരണ്യാഴി പാരാശരി ഏകക ബിന്ദുതന്ത്രം രീതി ഭദ്രകാരക ഗരുഡാങ്കന്‍ മതാന്തരം ജാലിക1 ഉദ്ദായം ആറ്2 പെരുവണ്ണാന്‍ പാപഡം ഇത1 തുവര്‍ത്തുക ക്രുമുകം സത്ത്വം താലീവനം അടികള്‍ ദ്വാരവൃത്തം വിപ്രകീര്‍ണ അസംവ്യവഹാര്യ വിഗര്‍ഹിക്കുക മുരാമാഞ്ചി ഗൃഹമേധം കാനം2 കേലകന്‍ ങം സുരതി കുണ്ടാമണ്ടി ചന്ദ്രിലന്‍ ദമക അന്നേ കീഴ്ക്കൂട്ടംപിള്ള മാടമ്പി പലാലി, -ളി സ്വാമി1 പണിപ്പാട1 ഹരികഥ ചേതോരംഗം നിര്‍വേദ കൃമിശുക്തി ചതുക്കിക്കുക ഞണയുക മഹി കഴമ2 ആര്‍ജുനി ഛന്നം ധ്വര പരോത്കര്‍ഷം മാനവധര്‍മശാസ്ത്രം തുളുമ്പനെ ചാവേര്‍പ്പട വെറുതെ ശ്വോവസീയ കരുവീട്ടി പേരുവഴി ശശിഭൂഷണന്‍ അംഗഭംഗം വിച്ഛേദം ക്രീഡാരത്നം ആത്മനീന പ്രഹൃഷ്ട മാഹേയം ഭ്രാമക അഹ്രീക അപ്സുചര കങ്കുഷം അകഥിത ആനമുള്ള് ഝര്‍ഝരീകം ഊരടവ് ഉഷ്ണിക്കുക അമൃതഗര്‍ഭം വിവത്സ നെട്ടോട്ടം അരക്കാടുക കാനല്‍പരിപ്പാട് മേലാ കൈരവബാന്ധവന്‍ അസ്ത്രജീവി ഊരാള്‍ ചതുര്‍ഭുജം കുട്ടിയുടുപ്പ് അക്ഷത1 അമിട്ടുക