Search Word | പദം തിരയുക

  

Looking For Malayalam To English Dictionary?? മലയാളം -- ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു തിരയുകയാണോ??

Please Try Below Words.

കത്തിക്കാ സ്പര്‍ശനകം ചിത്രയോഗം പറണ്ട നിരാലംബ1 അപരാഗ്നികള്‍ അമൂഢസംജ്ഞ കുടീകൃത കിട്ടാലം നാം അരക്കം കച്ചമുറി ജീന്‍ തീയ എണ്ണൂറ് മടിയന്‍ ഖശീരം ഉത്ഫുല്ല നിപാത്യ ഹവ്യപാകം തിരിപ്പന്‍1 ദാഹക കപിലാഞ്ജനന്‍ തീപിടിത്തം പുരാന്‍ അംബുധരം മിഥ്യാദൃഷ്ടി ഉന്മദിഷ്ണു മഹീപന്‍ അനിഗൂഹിത അധീതവിദ്യന്‍ ബ്രഹ്മചര്യന്‍ മേഡോര്‍ അനവാപ്യ1 കനകരസം അകം4 വെമ്മ അബ്രഹ്മണ്യം പര്‍ണഭോജനം പിഴിയര്‍ ആയമ്യ കാലയോഗി തുളസി പാള് അംഗേശന്‍, -ശ്വരന്‍ വടക്കിനി ഗോനര്‍ദം ഭക്ഷകാരന്‍ ഇടനാഴി(ക) താഡിക്കുക ആത്മാവിഷ്കരണം, -ആവിഷ്കാരം ഇഡ്ഡലി ജംഭകന്‍ ചെറുജന്മം ചുവകേട് സുപ്രയുക്ത പങ്കശൂരണം ഞേറല്‍ ഉപര്യുപരി അഭ്രപുഷ്പം എലക്ഷന്‍ ഇതിവൃത്തം അസ്തകരുണ സ്വരുസ്സ് കോഷ്ഠാംഗം ഉദ്യാനവിരുന്ന് ജഗദീശന്‍ ഉദ്യോഗശാല അബദ്ധന്‍ മക്കാര്‍ മരുത്തന്‍ ഉപസ്കൃതി മേധാവിനി യമിത പന്നഗാഭരണന്‍ സകുല്യന്‍ യദുഷ്പതി കാണാച്ചെലവ് സത്യവാക് പ്രപാതനം ക്രിയ പടഭണ്ഡാരം വൈദേഹികന്‍ പ്രതിഹരിക്കുക കംബുകണ്ഠി കരിമീന്‍ നികളുക2 ആജീവ്യ കൃത്യക ഭൂരിദ പേക്കുറുക്കന്‍ അവ്യക്തഗണിതം കാരട്ട്1, -റ്റ് ഓര്‍മിക്കുക അങ്കംവളപ്പാന്‍ മലീമസം കുര്‍ക്കൂരം നഗം അണുമാത്രം വിറല്‍ ഭൂതനായിക പിച്ഛില2 ചതുര്‍ഥീചന്ദ്രന്‍ കാരുകന്‍1 പൂച്ചെണ്ട് ഗൃഹധര്‍മം ഖുരാളകം വര്‍ധന പുരോഗമനസാഹിത്യം ദിക്കരിണി പികയുക മിറുക്കം ദക്ഷിണാചാരന്‍1 വികസിക്കുക പുരു2 പനങ്കരിക്ക് കെണിയ്ക്കുക അമിത് ഗൃധ്യ നിവീതം സ്രവണം ചോദ്യക്കടലാസ് ഗിരിജ എല കീശം ആശി2 ചെലമ്പ്2 സങ്കുചിത നടി അധഃപതനം ആചാരി2 ഭൂതോദയം ഉപശിഷ്ട കുപഥന്‍ ജ്യേഷ്ഠാംബു മൊണ്ടി പുല്‍ക്കൊടി കപ്പച്ചീനി ദീക്ഷാഗ്നി ആയതേക്ഷണ പ്രതിപാത്രം ഘടികാവിംശതി അകര്‍ണ്യ കാപാലി2 ഇന്ദുവാരം, ഇന്ദുവാസരം അനീശ തിങ്ങുക കണ്ടാല ഛന്ദോബദ്ധ സുഭദ്ര2 ഹതക ഛിദ്രാദാരം സുവിദല്ലം ചോങ്കന്‍ തേവല്‍2 അവദാരണം മുടിയന്‍1 അഹന്ത അധികര്‍മകൃത്ത് ഗൂഢചതുര്‍ഥപാദം തഖ്വ ചിമിലി1 കവികല്ല് ദുര്‍ല്ലഭ അരിവാള്‍ ചക്രകഗതി പൃഷ്ഠേജാത വിധനത, -ത്വം പരിവാഹി അക്ഷിപ്ത ചങ്ങണപ്പുല്ല് ഞെരിഞ്ഞല്‍ ഉല്ലേഖം നായകം ത്വക്സുഗന്ധം പരിപാണ്ഡു(ര) വാഗുരാവൃത്തി സമാഹൃത താളിക്കുക എമ്പവന്‍ കുലപര്‍വതം ചക്രമുഖം കള്ളപ്പൂട്ട് ദാണം കറു ചെണ്ടമുറി താവ്3 ഔരസന്‍ കണ്ഠീരവന്‍ അജന്മാര്‍ കാശ്മീരക, -രിക സമീചിന ചീകണ്ടന്‍ ചുഴിക്കാറ്റ് വാര്‍ഷുക അയശ്ചൂര്‍ണം തേളിയാന്‍ തന്തുവാനം ബൈല്വം ചിറക്1 എരവാളി സൂര്യപ്രഭ സാധൂകരിക്കുക ഗിരം ഊഷരദ്രാവണം മുതല്‍പറ്റ് കാകോലുകിക കരയാളന്‍ കരാടിബ്രാഹ്മണര്‍ ചട്ടറ്റ ഗളാഗളി ദ്വിത്ര അന്ധീകൃത അധികൃതന്‍ ഒടിക്കുക ഒരുക്കുപടി, -പിടി കവച്ചി അമ്പറാ നിര്‍വഹിക്കുക ഇറ്റിറ്റ് അഭിക്രമിക്കുക നിഴലുണക്ക് ഋജുഗതി മെയില്‍ ഗൗഹൃക പുഷ്പലോചനം ഊരയന്‍ പവനാശ(ന)ം മൃഗഹാ(വ്) ഉത്പിത്സു അഭ്യുദ്ഗമം പുല്ലട്ടം കല്പിക മു പൗര്‍വിക ഓടനാട്, ഓണാട് എത്1 ലക്ഷ്മണ ഓരാണ്ടന്‍ പേശലം ധാതുഭൃത്ത് അര്‍ധനിശ ഉപകാലിക മനയോല ഉഖ കോട്ടം1 തൂണം2 അതിപക്ഷതി പഞ്ച1 തുരീയാതീതന്‍ കടുക് ചിരി3, ചിരീ അഭിചാരകന്‍ ചേറായിസ്വരൂപം സദനം