Search Word | പദം തിരയുക

  

Looking For Malayalam To English Dictionary?? മലയാളം -- ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു തിരയുകയാണോ??

Please Try Below Words.

രിരി ഇടക്കണ പണിപ്പെടുക നടവാഴി അക്രമിക എള്‍ക്കരപ്പന്‍ സ്ഥാനാധ്യക്ഷന്‍ ചന്ദ്രാതപം കളരിവിദ്യ അവിമൃശ്യകാരി പദ്ഗം അഹിന്ദു ഒട്ടുചെടി സാരഥി ചിഹ്നകാരി മാറ് മാടമ്പി ഹേമകേതകി കാകോളധരന്‍ ചിവുകം സുദാസന്‍ ഔധസ ചിഹ്നധാരിണി ഓലക്കമണ്ഡപം വേശ്യാപ്രിയ വിലാവെല്ല് പ്രതിവേഷ്ടനം ഗ്രീസ്1 പശുപ്രായം കൊയില്‍1 കൃതം1 അനുപഥം അയുക്തി നൃപതി സവര്‍ണ2 യജത്രന്‍ സുപ്രയോഗം അഗ്നിഷ്ടുത് വാതപോതം അവര്‍ജ്യ കൊഴുക്കട്ട വരോടം നിര്‍ദലനം അഹിരാട്ട് പ്രപഥം സുതരാം കൊക്കവാലി ഇരുവര്‍ അര്‍ധരാത്രി തലകം ചഞ്ചലിക്കുക അനിര്‍വചനീയം രാധ ലൊട്ടുലൊടുക്കുകള്‍ അങ്കക്കലി ഔശനസ വിഹാരിക കസാല ഉപവൃത്തം കെട്ടിനില്‍ക്കുക ബദ്ധവൈരം2 ഹാലകന്‍, -കം അരണിസുതന്‍ ചിഹ്നനം അരം2 നംബോ ബാലിശ ധര്‍മവാഹനം പ്രക്രിയാസര്‍വസ്വം ഘണ്ടു പലസം ചെമ്മാനം കട്ടില കാര്യമായ1 അധമര്‍ണന്‍ കഴലവീക്കം നിര്‍വാപ(ണ)ം ചിപ്പി പെരുക്കം കീല് അംബരവാണി ഉശി ഇലയട, -അപ്പം സൈരിക അഭിവിനീത അദായിക ജലവേണി എലിക്കണ്ടി വിസാരം ഉറുക അമ്മണന്‍ ചീര്‍ണ വിനതി പ്രതിജ്ഞാത ഘൃണാചക്ഷുസ്സ് വാസ്തേയ വജ്രാഘാതം സ്മരപ്രിയ ദ്വാരി1 കീഴൂട് കൊരനാഴി കൊറുമ്പ് സാഷ്ടാംഗം നിര്‍വികല്‍പജ്ഞാനം മുഖവികാരം കാലുപിടിക്കല്‍ കുത്സം യന്ത്രപുത്രകം അവ്യപേക്ഷ മുറകേട് നര്‍ദിത ഭജേ യോധന്‍ തലായികെട്ടല്‍ ബലസ്സ് പക്ഷനിര്‍ണയം അംഗുരീയം, -യകം എക്കച്ചുമ ശാഖാശനം അധൃഷ്ട അകാലമൃത്യു സ്ഥണ്ഡിലസിതകം അവബാഹു(കം) കൊഴുവാപ്പ് കുടിവെള്ളം ഇരുതലമണിയന്‍ കട3 കൃഷ്ണദ്വൈപായനന്‍ ഉരീകരിക്കുക ദീര്‍ഘശ്രുത നരകദു:ഖം ആനയഴിവ് കിതവന്‍ പക്വകൃത്ത് കൂടഖഡ്ഗം വസന്തമണ്ഡനം കരപത്ര(ക)ം ആകാശമണ്ണ് പുറം2 കുരുകുരുപ്പ് കഥാപ്രാണന്‍ മേഘയോനി ആംഗിരസന്‍ സ്വാനം വിസ്തൃത ജീവത്പ്രശ്നം ഋ1 കണിതുള്ളല്‍ ആതാളി കചാമോദം എവര്‍ ഘനനാഭി പുരാരാതി നീലവസ്ത്രന്‍ സ്വാദുരസ അരുളുക കല5 ഓപി കൗമോദം ആനക്കുളവി വിനീത ജീവിതചര്യ തിലരസം സാവധാന അരൂഷം പാറ്റല്‍ പരിഹൃതി കൂലം2 നിഗളം1 അകൃതപരിശ്രമ കര്‍ണേജപ ടംഗം നിഷ്പുരുഷ ഗഗനഗ ബ്രഹ്മരഹസ്യം വെറുതെ രഥാശ്വം ഓത2 അര്‍ധപണം കെട്ടകം രഭസ്സ് ആധൂത ചവര്‍ക്കാരം നദി2 യാനമുഖം കിരാടിക ത്രയീമുഖന്‍ ഐവഴിക്കമ്മാളര്‍ നുലച്ചല്‍, -ച്ചില്‍ അപാങ് കേ്തയന്‍ കള്ളനാണയം നൈഷ്കികന്‍ തിരക്കുഴി ഹീഹീ നിപാത്യ അഭ്രി കാക്കവിളക്ക് തിരുവഷ്ടാക്ഷരം വിഷ്ണുരഥന്‍ ലാവ2 വ്യാധി ദശക മര്‍മസ്പൃക്ക് എളത് തരക്ക് വജ്രസൂചി അപിതൃക ഭുക്ത്വാ അസ്ഥിജം ചുഴനീര്‍ പൃക്തി ശിപാര്‍ശ ഏലത്തരി അംശുഭൃത്ത് കറുക്കന്‍ അവരാശി കോച്ചല്‍ മൃദുഭാഷി പ്രത്യക്ഷം അമ്പാട്ട് പീതനി അഭ്രകം കുംഭോലുഖലം കങ്കമാല ധര്‍മവാണിജികന്‍ പ്രസഞ്ജനം ചിഹ്നം നിഷ്പിഷ്ട കരിങ്കണ്ണ് അപഹിതം ബ്രഹ്മവേദം കൗമാരസൃഷ്ടി പൊഴിക്കുക എലുമിച്ചമ്പഴം ശയനപ്രദക്ഷിണം ഏലാ3 കോടിലിംഗേശന്‍ ചക്രബന്ധു നാളി ചുളുക്കം പോകല്‍ ചിത്തശുദ്ധി കൂവ് കന്ദളിത സൗഭികന്‍ അങ്കമണി കരുവി, കരിവി അന്യാര്‍ഥം1 ശമ്യ മണ്ടിക്കുക ഉപസേചനം കശ്മീരജന്മാ(വ്) ഈണം, ഈണക്കം ആപ്രദീന വിരുദിതം