Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Gar

English Meaning

Any slender marine fish of the genera Belone and Tylosurus. See Garfish.

  1. Any of several ganoid fishes of the family Lepisosteidae of fresh and brackish waters of North and Central America, having long narrow jaws, an elongated body, and a long snout.
  2. A similar or related fish, such as the needlefish. Also called garfish, garpike.
  3. Scots To cause or compel.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

Sorry, No Malayalam Meaning for your input! 
See Ga   Want To Try Gar In Malayalam??

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Genesis 2:8
The LORD God planted a Garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed.
അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം കിഴക്കു ഏദെനിൽ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി, താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അവിടെ ആക്കി.
Genesis 38:19
So she arose and went away, and laid aside her veil and put on the Garments of her widowhood.
പിന്നെ അവൾ എഴുന്നേറ്റു പോയി, തന്റെ മൂടുപടം നീക്കി വൈധവ്യവസ്ത്രം ധരിച്ചു.
Lamentations 4:2
The precious sons of Zion, Valuable as fine gold, How they are reGarded as clay pots, The work of the hands of the potter!
തങ്കത്തോടു തുല്യരായിരുന്ന സീയോന്റെ വിശിഷ്ടപുത്രന്മാരെ കുശവന്റെ പണിയായ മൺപാത്രങ്ങളെപ്പോലെ എണ്ണിയിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ?
Numbers 8:26
They may minister with their brethren in the tabernacle of meeting, to attend to needs, but they themselves shall do no work. Thus you shall do to the Levites reGarding their duties."
എങ്കിലും സമാഗമനക്കുടാരത്തിലെ കാര്യംനോക്കുന്നതിൽ അവർ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ സഹായിക്കേണം; വേല ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടാ. ലേവ്യരുടെ കാര്യം സംബന്ധിച്ചു നീ ഇങ്ങനെ അവർക്കും ചെയ്യേണം.
Isaiah 5:1
Now let me sing to my Well-beloved A song of my Beloved reGarding His vineyard: My Well-beloved has a vineyard On a very fruitful hill.
ഞാൻ എന്റെ പ്രിയതമന്നു അവന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെക്കുറിച്ചു എന്റെ പ്രിയന്റെ പാട്ടുപാടും; എന്റെ പ്രിയതമന്നു ഏറ്റവും ഫലവത്തായോരു കുന്നിന്മേൽ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു.
Luke 14:6
And they could not answer Him reGarding these things.
വലിച്ചെടുക്കയില്ലയോ എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു പ്രത്യുത്തരം പറവാൻ അവർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല.
Job 38:14
It takes on form like clay under a seal, And stands out like a Garment.
അതു മുദ്രെക്കു കീഴിലെ അരകൂപോലെ മാറുന്നു; വസ്ത്രംപോലെ ആസകലം വിളങ്ങിനിലക്കുന്നു.
Matthew 22:16
And they sent to Him their disciples with the Herodians, saying, "Teacher, we know that You are true, and teach the way of God in truth; nor do You care about anyone, for You do not reGard the person of men.
തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരെ ഹെരോദ്യരോടു കൂടെ അവന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു: ഗുരോ, നീ സത്യവാനും ദൈവത്തിന്റെ വഴി നേരായി പഠിപ്പിക്കുന്നവനും മനുഷ്യരുടെ മുഖം നോക്കാത്തവൻ ആകയാൽ ആരെയും ശങ്കയില്ലാത്തവനും ആകുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു.
1 Chronicles 17:17
And yet this was a small thing in Your sight, O God; and You have also spoken of Your servant's house for a great while to come, and have reGarded me according to the rank of a man of high degree, O LORD God.
അടിയന്നു ചെയ്ത ബഹുമാനത്തെക്കുറിച്ചു ദാവീദ് ഇനി എന്തു പറയേണ്ടു? നീ അടിയനെ അറിയുന്നുവല്ലോ.
Psalms 69:11
I also made sackcloth my Garment; I became a byword to them.
ഞാൻ രട്ടുശീല എന്റെ ഉടുപ്പാക്കി; ഞാൻ അവർക്കും പഴഞ്ചൊല്ലായ്തീർന്നു.
Genesis 16:3
Then Sarai, Abram's wife, took HaGar her maid, the Egyptian, and gave her to her husband Abram to be his wife, after Abram had dwelt ten years in the land of Canaan.
അബ്രാം കനാൻ ദേശത്തു പാർത്തു പത്തു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രാമിന്റെ ഭാര്യയായ സാറായി മിസ്രയീമ്യദാസിയായ ഹാഗാറിനെ തന്റെ ഭർത്താവായ അബ്രാമിന്നു ഭാര്യയായി കൊടുത്തു.
Proverbs 13:18
Poverty and shame will come to him who disdains correction, But he who reGards a rebuke will be honored.
പ്രബോധനം ത്യജിക്കുന്നവന്നു ദാരിദ്ര്യവും ലജ്ജയും വരും. ശാസനക്കുട്ടാക്കുന്നവനോ ബഹുമാനം ലഭിക്കും.
Isaiah 51:8
For the moth will eat them up like a Garment, And the worm will eat them like wool; But My righteousness will be forever, And My salvation from generation to generation."
പുഴു അവരെ വസ്ത്രത്തെപ്പോലെ അരിച്ചുകളയും; കൃമി അവരെ കൻ പിളിയെപ്പോലെ തിന്നുകളയും; എന്നാൽ എന്റെ നീതി ശാശ്വതമായും എന്റെ രക്ഷ തലമുറതലമുറയായും ഇരിക്കും
Isaiah 5:12
The harp and the strings, The tambourine and flute, And wine are in their feasts; But they do not reGard the work of the LORD, Nor consider the operation of His hands.
അവരുടെ വിരുന്നുകളിൽ കിന്നരവും വീണയും തപ്പും കുഴലും വീഞ്ഞും ഉണ്ടു; എന്നാൽ യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തിയെ അവർ നോക്കുന്നില്ല, അവന്റെ കൈവേലയെ വിചാരിക്കുന്നതുമില്ല.
Acts 14:13
Then the priest of Zeus, whose temple was in front of their city, brought oxen and Garlands to the gates, intending to sacrifice with the multitudes.
പട്ടണത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഇന്ദ്രക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതൻ കാളകളെയും പൂമാലകളെയും ഗോപുരത്തിങ്കൽ കൊണ്ടുവന്നു പുരുഷാരത്തോടുകൂടെ യാഗം കഴിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു.
Ecclesiastes 9:8
Let your Garments always be white, And let your head lack no oil.
നിന്റെ വസ്ത്രം എല്ലായ്പോഴും വെള്ളയായിരിക്കട്ടെ; നിന്റെ തലയിൽ എണ്ണ കുറയാതിരിക്കട്ടെ.
Luke 13:19
It is like a mustard seed, which a man took and put in his Garden; and it grew and became a large tree, and the birds of the air nested in its branches."
അതു ഒരു സ്ത്രീ എടുത്തു മൂന്നുപറ മാവിൽ ചേർത്തു എല്ലാം പുളിച്ചുവരുവോളം അടക്കിവെച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു.
Joshua 7:21
When I saw among the spoils a beautiful Babylonian Garment, two hundred shekels of silver, and a wedge of gold weighing fifty shekels, I coveted them and took them. And there they are, hidden in the earth in the midst of my tent, with the silver under it."
ഞാൻ കൊള്ളയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിശേഷമായോരു ബാബിലോന്യ മേലങ്കിയും ഇരുനൂറു ശേക്കെൽ വെള്ളിയും അമ്പതു ശേക്കെൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു പൊൻ കട്ടിയും കണ്ടു മോഹിച്ചു എടുത്തു; അവ എന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ നടുവിൽ നിലത്തു കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു; വെള്ളി അടിയിൽ ആകന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
Isaiah 63:2
Why is Your apparel red, And Your Garments like one who treads in the winepress?
നിന്റെ ഉടുപ്പു ചുവന്നിരിക്കുന്നതെൻ തു? നിന്റെ വസ്ത്രം മുൻ തിരിച്ചകൂ ചവിട്ടുന്നവൻ റേതുപോലെ ഇരിക്കുന്നതെൻ തു?
Genesis 3:8
And they heard the sound of the LORD God walking in the Garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the LORD God among the trees of the Garden.
വെയിലാറിയപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം തോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒച്ച അവർ കേട്ടു; മനുഷ്യനും ഭാര്യയും യഹോവയായ ദൈവം തങ്ങളെ കാണാതിരിപ്പാൻ തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചു.
Jonah 2:8
"Those who reGard worthless idols Forsake their own Mercy.
മിത്ഥ്യാബിംബങ്ങളെ ഭജിക്കുന്നവർ തങ്ങളോടു ദയാലുവായവനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.
Psalms 28:5
Because they do not reGard the works of the LORD, Nor the operation of His hands, He shall destroy them And not build them up.
യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തികളെയും അവന്റെ കൈവേലയെയും അവർ വിവേചിക്കായ്കകൊണ്ടു അവൻ അവരെ പണിയാതെ ഇടിച്ചുകളയും.
Ezekiel 17:7
"But there was another great eagle with large wings and many feathers; And behold, this vine bent its roots toward him, And stretched its branches toward him, From the Garden terrace where it had been planted, That he might water it.
എന്നാൽ വലിയ ചിറകും വളരെ പപ്പും ഉള്ള മറ്റൊരു വലിയ കഴുകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ അതു നനെക്കേണ്ടതിന്നു ആ മുന്തിരിവള്ളി തന്റെ തടത്തിൽനിന്നു വേരുകളെ അവങ്കലേക്കു തിരിച്ചു കൊമ്പുകളെ അവങ്കലേക്കു നീട്ടി.
Psalms 22:18
They divide My Garments among them, And for My clothing they cast lots.
എന്റെ വസ്ത്രം അവർ പകുത്തെടുത്തു, എന്റെ അങ്കിക്കായി അവർ ചീട്ടിടുന്നു.
Leviticus 25:46
And you may take them as an inheritance for your children after you, to inherit them as a possession; they shall be your permanent slaves. But reGarding your brethren, the children of Israel, you shall not rule over one another with rigor.
അവന്റെ പിതൃവ്യന്നോ പിതൃവ്യന്റെ പുത്രന്നോ അവനെ വീണ്ടെടുക്കാം; അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ അവന്റെ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരിൽ ഒരുത്തന്നു അവനെ വീണ്ടെടുക്കാം; അവന്നു പ്രാപ്തിയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെത്താൻ വീണ്ടെടുക്കാം.
×

Found Wrong Meaning for Gar?

Name :

Email :

Details :×