Abominations

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of abomination.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× [[abomination]] എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - [[abomination]] Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | [[abomination]] Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 7:30

For the children of Judah have done evil in My sight," says the LORD. "They have set their abominations in the house which is called by My name, to pollute it.


യെഹൂദാപുത്രന്മാർ എനിക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു ചെയ്തു എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. എന്റെ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആലയത്തെ മലിനമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ തങ്ങളുടെ മ്രേച്ഛവിഗ്രഹങ്ങളെ അതിൽ പ്രതിഷ് ിച്ചിരിക്കുന്നു.


Ezra 9:11

which You commanded by Your servants the prophets, saying, "The land which you are entering to possess is an unclean land, with the uncleanness of the peoples of the lands, with their abominations which have filled it from one end to another with their impurity.


നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശം ദേശനിവാസികളുടെ മലിനതയാലും ഒരു അറ്റംമുതൽ മറ്റെ അറ്റംവരെ അവർ നിറെച്ചിരിക്കുന്ന മ്ളേച്ഛതയാലും അവരുടെ അശുദ്ധിയാലും മലിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദേശമത്രേ.


Ezekiel 7:9

"My eye will not spare, Nor will I have pity; I will repay you according to your ways, And your abominations will be in your midst. Then you shall know that I am the LORD who strikes.


എന്റെ കണ്ണു ആദരിക്കാതെയും ഞാൻ കരുണ കാണിക്കാതെയും നിന്റെ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിന്നോടു പകരം ചെയ്യും; നിന്റെ മ്ളേച്ഛതകൾ നിന്റെ നടുവിൽ വെളിപ്പെട്ടുവരും; യഹോവയായ ഞാനാകുന്നു ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നതു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും.


×

Found Wrong Meaning for Abominations?

Name :

Email :

Details :×