Abounding

Show Usage

Pronunciation of Abounding  

   

English Meaning

  1. Ample, plenty, abundant.
  2. Present participle of abound.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× സമ്പുഷ്‌ടമായ - Sampushdamaaya | Sampushdamaya
× കവിയുക - Kaviyuka
× സമൃദ്ധമായ - Samruddhamaaya | Samrudhamaya
×
× ഉണ്ടാവുന്ന - Undaavunna | Undavunna
× കൊട്ടാരങ്ങൾ ധാരാളമുള്ളസ്ഥലം - Kottaarangal Dhaaraalamullasthalam | Kottarangal Dharalamullasthalam
× വേണ്ടുന്നതിലധികമുണ്ടാകുക - Vendunnathiladhikamundaakuka | Vendunnathiladhikamundakuka
× ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കുക - Dhaaraalam Undaayirikkuka | Dharalam Undayirikkuka
× ധാരാളമായിരിക്കുക - Dhaaraalamaayirikkuka | Dharalamayirikkuka
× ധാരാളമുണ്ടാവുക - Dhaaraalamundaavuka | Dharalamundavuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 34:6

And the LORD passed before him and proclaimed, "The LORD, the LORD God, merciful and gracious, longsuffering, and abounding in goodness and truth,


യഹോവ അവന്റെ മുമ്പാകെ കടന്നു ഘോഷിച്ചതു എന്തെന്നാൽ: യഹോവ, യഹോവയായ ദൈവം, കരുണയും കൃപയുമുള്ളവൻ ; ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവൻ .


2 Corinthians 9:12

For the administration of this service not only supplies the needs of the saints, but also is abounding through many thanksgivings to God,


ഈ നടത്തുന്ന ധർമ്മശേഖരം വിശുദ്ധന്മാരുടെ ബദ്ധിമുട്ടു തീർക്കുംന്നതുമല്ലാതെ ദൈവത്തിന്നു അനവധി സ്തോത്രം വരുവാൻ കാരണവും ആകുന്നു.


Colossians 2:7

rooted and built up in Him and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving.


അവനിൽ വേരൂന്നിയും ആത്മികവർദ്ധന പ്രാപിച്ചും നിങ്ങൾക്കു ഉപദേശിച്ചുതന്നതിന്നു ഒത്തവണ്ണം വിശ്വാസത്താൽ ഉറെച്ചും സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞും ഇരിപ്പിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Abounding?

Name :

Email :

Details :×