Search Word | പദം തിരയുക

  

Looking For Malayalam To English Dictionary?? മലയാളം -- ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു തിരയുകയാണോ??

Please Try Below Words.

മുഖക്ഷാളനം ദൈര്‍ഘ്യം ഞല്ലി അച്യുതന്‍ ഉപജീവകം കിറുക്ക് ഗന്ധാഹ്വ കിടിയന്‍ അശ്വവാരണം അഭിസംഹത രാജത അഭിദ്രാഹ അകൃതശൗച വീഴക്ഷരം നാപിത്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കുക, ഉല്‍- തോണിപ്പടി ക്ഷപാകരം കാര്‍ത്താന്ത സൗഭാഗ്യം ന്യായസ്ഥന്‍ ഉത്പലിനി, ഉല്‍- ഗുദസ്തംഭം തലപ്പാട് ഒരേടം ഉരുക്കം സഞ്ജവനം വമ്പിക്കുക അധ്യസ്ഥി ഘൃതപദി വിഭൂത അനുയാനം അമണ്ഡ ലാഗുഡികന്‍ ഉദ്ഭേദ(ന)ം വിരളുക അട്ടി1 ചോഹാരി അനഭിലഷണീയ തിലജം ഒതുക്കം അഗ്നിദീപ്ത ഋണരാശി ഝാലരി ഭോഗദേഹം അക്ഷയപുരുഹൂതന്‍ ഭൂരിമായു ഡപ്പ കുടീചകന്‍ ജൃംഭത് ഇടക്കോഴ കുഞ്ഞമ്മ ഓലമടല്‍ അര്‍ച്ചിഷ്കണം ഉദ്ധതി പൂര്‍വികം അനുകൂലിക്കുക അസ്നിഗ്ധ അണ്ടര്‍കോന്‍ അംഗര്‍ക്കാവ് ഘനഫലം വാമനി കപര്‍ദിക നീരാട്ടുക തൊക്കുക ദിവ്യദിനം അണ്ടജധ്വജന്‍ ആപ്തകാമ വാസന്ത2 അബ്ജഹസ്തന്‍ തറയുക കുലയുക വലത്ത് തുയക്കം തത്ത്വശാസ്ത്രം ഖഗവരന്‍ ദുഗ്ധാബ്ധി ചിത്രാസനം സങ്ക്രീഡ മഹാശ്വാസം ഫല്ഗു2 പാത്തിരിക്കുക ശ്വവ്യാഘ്രം കമ്പൗണ്ടര്‍ ഘര്‍മരശ്മി മാടമ്പ് പൊടിച്ചല്‍, -ച്ചില്‍ കുടിലഗാമിത്വം ഹ്രസ്വഗാത്രന്‍ മസ്നദ് അഭിഘട്ടനം കൗണ്‍സിലര്‍ കൃമികോശോഥം ചത1 ഇയമ്പുക പരിപതിക്കുക സുപാരി ആന്തരികപ്രവസനം ഉത്പാദിക്കുക, ഉല്‍- കൊലയ്ക്കുക അവഘോഷണം മിഥ്യാഭിശംസനം ശുഭദിനം പരതമ ലോകബന്ധു ബുഭുത്സ നദ്ധ ശ്രീകണ്ഠന്‍ ശാര്‍ംഗന്‍ ഞെരി അനുജ്ഞേയ പ്രദേയം അഭീരുണ ഗണ്ഡംഗം ടോട പോ ഇട്ടുരുട്ടി വിലാസം1 ചികിത്സാഗൃഹം കഷി അപരാധം വിരക്തി അവകം വാ3 പഞ്ഞക്കാരന്‍ മുഷിവ് ഛിദുര കുതിര്‍1 മുസ്തകം2 ഛഗി തടുപ്പിക്കുക പ്രത്യഭാവം ഇരുവേല്ലി തീര്‍ഥകാകന്‍ താത്ത പഞ്ചാശ മധ്യസ്ഥത അവലുണ്ഠനം ചന്ദ്രാശ്മം തൂതപ്പായ് ശ്രവം കേശന്‍ ചുറ്റുമണ്ഡപം ദീര്‍ഘസൂത്രം ദിവസകരന്‍ സ്പന്ദനം അനുഗ്രഹിക്കുക രഥ്യ കൂറ്1 ചാളുവാ സരിത്പതി പരിഗൃഹ്യ2 ആവപനം പ്രഥനം അത്തി1 സുധ്യുപാസ്യ ഓ12 അന്തരാന്തരാ വിഗര്‍ഹിത ജീവാന്തകന്‍ ചിമുക്കം അവിധേയ ചട്ടുവം ദരണം ചെന്താമരക്കണ്ണന്‍ ഭാനികരം ദജ്ജാല്‍ എനി അര്‍ധ്യ രക്തമഞ്ജരം കീരനിലയം പൊങ്കാല ധര്‍മപരായണ നായം ചെലവുചേരിക്കല്‍ ശിഞ്ജിത ഇന്ന വിധായക തിഗ്മാംശു ഘര്‍മജം കിഴുകാനെല്ലി അതിശയനം ജീവനൗഷധം ചിട്ടിത്തലവരിയോല നാഡിന്ധമ തങ്ങള്‍ കലിവര്‍ജ്യം പണിക്കുറ പുറയില്ലി അഭിവസനം പചനം അനവസിതസന്ധി ജരിക്കുക ഊര്‍ധ്വരോമാ(വ്) അരൂപം പൂണെല്ല് പണ്യം ആട്ടപ്പെട്ടി കൂടരൂപകന്‍ വ്രജകിശോരന്‍ ചതുര്‍ഥതാളം ഐരാവണി ദ്വിരൂഢ അഞ്ചിക്കൈമള്‍ കട്ടാര, -രം, -രി ഉപദേഷ്ടാ(വ്) സരംഗം നിന്‍ ജുതുമം കാഞ്ചനഗിരി നിരങ്ങല്‍ ശ്രമണ1 എണ്ണാര്‍ നിടലം, നിടിലം ചുംബിക്കുക അപത്ര1 ഉരച്ഛേദം നിസ്സംബന്ധ ഉക്കിണി എന്തോന്ന്, എന്തൊരു കാരണകരന്‍ ജയക്കൊടി മേല്‍വാചകം കൊട്ടാരം1 ദര്‍ശകന്‍ പെരുനാഴി വിരുത്തി2 എന്ന1 അപഹാരി അങ്കമ്മ കൊപ്പരം അപാകം എരിച്ചല്‍ ത്രിഷവണം ഉദീരിത ക്ഷ്മാ ശാലിഹോത്രം ന്യസനം നീതിവാദം ആള്‍പ്പിടിയന്‍ അവിശസ്തന്‍ ഒണ്മ1 പുത്തലിക പിയതി ജ്ഞാനദന്തം കൂമ്പില്ലാക്കണ്ണന്‍ ക്ഷുരം പുരാന്തകന്‍ തുമ്പിക്കൈ തെളി1 പരപ്പേര്‍ പുഷ്പോന്‍ വീരരസം വീരപത്നി താലീഭവം