Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഇണര്‍ - Inar‍ നിത്യവൃത്തി - Nithyavruththi വൈഖാനസം - Vaikhaanasam രക്തപുച്ഛിക - Rakthapuchchika ശബ്ദപ്രമാണം - Shabdhapramaanam അഭിഗത - Abhigatha ജലമോദം - Jalamodham ഉപാസകന്‍ - Upaasakan‍ അഭിജ്ഞാനം - Abhijnjaanam ശ്യാലകി - Shyaalaki അവിജ്ഞാത - Avijnjaatha സുധാകരന്‍ - Sudhaakaran‍ ഇടങ്കൊള്ളുക - Idankolluka ഓറുക - Oruka മുത - Mutha മനസ്താപം - Manasthaapam ശാഖാചംക്രമണം - Shaakhaachamkramanam തട്ടുപടി - Thattupadi ഗജകുര്‍മാശി - Gajakur‍maashi മേരുപൃഷ്ഠം - Meruprushdam ഉത്കീര്‍ത്തനം - Uthkeer‍ththanam വെട്ടിത്താളി - Vettiththaali വിജ്ഞ - Vijnja അനലുക, അനരുക - Analuka, Anaruka പിടയ്ക്കുക - Pidaykkuka ഓമല്‍ - Omal‍ അമ്മാവി - Ammaavi രോപിക്കുക - Ropikkuka ചടച്ചി - Chadachi ഉതിരമാടന്‍ - Uthiramaadan‍ പരാധീന - Paraadheena തൃക്കൈ - Thrukkai അടര്‍നിലം - Adar‍nilam വെട്ട് - Vettu മാഥം - Maatham തളിപ്പണം - Thalippanam ചവുരി - Chavuri വയന - Vayana പിടാകം - Pidaakam പൂര്‍ണത - Poor‍natha ആവൃതി - Aavruthi ആദൗ - Aadhau മന്ത്രമണ്ഡപം - Manthramandapam നര്‍മഠം - Nar‍madam അരിയിട്ടുവാഴ്ച്ച - Ariyittuvaazhcha ദ്വിരദം - Dhviradham താരാലി - Thaaraali ഇക്കണക്ക് - Ikkanakku ചതുഷ്കലന്‍ - Chathushkalan‍ ജലദുര്‍ഗം - Jaladhur‍gam

Random Words

അഭിഭവിക്കുക - Abhibhavikkuka ചഞ്ചലിപ്പ് - Chanchalippu കല്ലിന്മേല്‍ക്കായ് - Kallinmel‍kkaayu തോയകാമം - Thoyakaamam യമലകന്‍ - Yamalakan‍ കവച്ചം - Kavacham കൃതയുഗം - Kruthayugam അനാര്യജിഷ്ടം - Anaaryajishdam ഇതോടെ, ഇതിനോടെ - Ithode, Ithinode ഉങ്ക് - Unku ദുഷ്യന്തന്‍ - Dhushyanthan‍ അഭിമാര്‍ഗണം - Abhimaar‍ganam ഹംസം - Hamsam ഇല്ലിക്കയര്‍ - Illikkayar‍ അഘോരപഥം -മാര്‍ഗം - Aghorapatham -maar‍gam ഉണ്ടവല - Undavala ഗോനാഥന്‍ - Gonaathan‍ തോഷകം - Thoshakam ഭാണം - Bhaanam ചെമ്പവിഴം - Chempavizham തമ്പന്നം - Thampannam ആഗമവേദി - Aagamavedhi ഉദ്ഗീതം - Udhgeetham ചീരണി - Cheerani കഷ്ടാഗത - Kashdaagatha യക്ഷഗ്രഹം - Yakshagraham പനമ്പാത്തി - Panampaaththi ജഗ്മി - Jagmi അഭിഘട്ടനം - Abhighattanam കിടിഭം - Kidibham ഘാതനം - Ghaathanam അലുപ്ത - Aluptha മോഷണം - Moshanam പൃച്ഛിക്കുക - Pruchchikkuka മൃദുക്കള്‍ - Mrudhukkal‍ നഖംപച - Nakhampacha ഉപശ്രുത - Upashrutha ഖണ്ഡം - Khandam കലാശാല - Kalaashaala ആഗലിത - Aagalitha മെരിങ്ങുക - Meringuka കചാകചി - Kachaakachi വേട്ടുവന്‍ - Vettuvan‍ കുമുകുമാ - Kumukumaa ഇന്ദുപുത്രന്‍ - Indhuputhran‍ ആജഗവം - Aajagavam ഘസ്വര - Ghasvara അക്ഷധൂര്‍ത്തം - Akshadhoor‍ththam സ്പര്‍ഷ്ട - Spar‍shda മൂഢശിരോമണി - Mooddashiromani
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ആഭാസം.

Get English Word for ആഭാസം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ആഭാസം - Aabhaasam  :  തോന്നല്‍, മിഥ്യാദര്‍ശനം, മറ്റൊന്നിനെപ്പോലെ തോന്നുക മാത്രം ചെയ്യുന്നത് - Thonnal‍, Mithyaadhar‍shanam, Mattonnineppole Thonnuka Maathram Cheyyunnathu
     
     
ആഭാസം - Aabhaasam  :  പ്രതിബിംബം, പ്രതിച്ഛായ - Prathibimbam, Prathichchaaya
     
ആഭാസം - Aabhaasam  :  അസ്സലല്ലാത്തത് - Assalallaaththathu
     
ആഭാസം - Aabhaasam  :  ഒരുതരം ഗോപുരം, ആഭാസപ്രാസാദം - Orutharam Gopuram, Aabhaasapraasaadham
     
ആഭാസം - Aabhaasam  :  അസഭ്യം, വഷളത്തം, അശ്ലീലം. (ഭാഷയില്‍ വന്ന അര്‍ത്ഥവികാസം) - Asabhyam, Vashalaththam, Ashleelam. (bhaashayil‍ Vanna Ar‍ththavikaasam)
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×