Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അഗ്ന്യേധന്‍ - Agnyedhan‍ ഭാവജന്‍ - Bhaavajan‍ ആക്രാശനം - Aakraashanam പലാലദോഹദം - Palaaladhohadham ഗജനാളം - Gajanaalam ക്രീഡാകൗശലം - Kreedaakaushalam കുണ്ടല്‍ - Kundal‍ കൊത്തിച്ചവിട്ട് - Koththichavittu ഛേകാപ­ുതി - Chekaapa­uthi മനീഷി - Maneeshi കാലാകരം - Kaalaakaram ചപ്പാണി - Chappaani ചമത്കൃത - Chamathkrutha രാജനീതിപഞ്ചകം - Raajaneethipanchakam പാകല - Paakala മരതകം - Marathakam ആസ്യലോമം - Aasyalomam എരിയാടി - Eriyaadi കൂരലാരം - Kooralaaram ഏകപത്നീവ്രതം - Ekapathneevratham അപ്രവൃത്ത - Apravruththa ഗല്ലകം - Gallakam ഊര്‍ധ്വഭാക്ക് - Oor‍dhvabhaakku കര്‍മജം - Kar‍majam വിക്രാന്തം - Vikraantham ഭാര്‍ഗവം - Bhaar‍gavam ആഘ്രാണം - Aaghraanam പ്രസൂതിക - Prasoothika ഇണച്ചം - Inacham ആകുലിത - Aakulitha പ്രസിക്ത - Prasiktha കുരണ്ടി - Kurandi വിദ്യുത്പാതം - Vidhyuthpaatham അമര്‍ച്ചക്കൊടി - Amar‍chakkodi അഭിമാനതിമിരം - Abhimaanathimiram ഇഷ്ട - Ishda ഡോമ്പന്‍ - Dompan‍ എത്തുക - Eththuka മടിപ്പ് - Madippu വൈഭണ്ഡകന്‍ - Vaibhandakan‍ സംസിക്ത - Samsiktha സ്നേഹപാനം - Snehapaanam കുജനം - Kujanam രൂഢമൂല - Rooddamoola തന്നാരം - Thannaaram പരിശുശ്രൂഷ - Parishushroosha ആംഗ്യം, ആംഗ്യം - Aamgyam, Aamgyam തുലാക്കുട്ട - Thulaakkutta ഉദ്ദിശ്യ - Uddhishya അപയാനം - Apayaanam

Random Words

ഋക്ഷ - Ruksha ഭ്രശിമാവ് - Bhrashimaavu ഭൂമാന്‍ - Bhoomaan‍ അഭിധ - Abhidha ദ്യുതവൃത്തി - Dhyuthavruththi ജീവനാവാസം - Jeevanaavaasam പര്‍വതാശ്രയം - Par‍vathaashrayam അധ്വശല്യം - Adhvashalyam ചിത്തവൈവശ്യം - Chiththavaivashyam ഹര്‍മിത - Har‍mitha ഗോഷ്ഠിപതി - Goshdipathi വാല്‍ - Vaal‍ കവരം - Kavaram ഘനാത്യയം - Ghanaathyayam പെറ്റവള്‍ - Pettaval‍ മേഷവൃഷണന്‍ - Meshavrushanan‍ ഉപകൂപം - Upakoopam പൂട്ട് - Poottu പ്രസ്താവം - Prasthaavam വ്യാകുലത - Vyaakulatha അഹിതുണ്ഡികന്‍ - Ahithundikan‍ കവിള്‍ചോളം - Kavil‍cholam ചിന - China ഭ്രാതാവ് - Bhraathaavu തമരുപടി - Thamarupadi ഉമിനീര് - Umineeru ഹാസ്യ - Haasya സാവദ്യം - Saavadhyam ആട്ടുവരി - Aattuvari അളര്‍ക്കം - Alar‍kkam പണി - Pani ചേളന്‍ - Chelan‍ ഇന്ദ്രലോകം - Indhralokam തര്‍ജിമ - Thar‍jima സ്ഥൂലോച്ചയം - Sthoolochayam വടക്കത് - Vadakkathu ചരം - Charam സന്തോഷം - Santhosham ചിണ്ടു - Chindu മീളി - Meeli ദിനബലരാശികള്‍ - Dhinabalaraashikal‍ ഊര്‍ധ്വഗാമി - Oor‍dhvagaami പഞ്ചപഞ്ചാശത് - Panchapanchaashathu അനുവക്താവ് - Anuvakthaavu ത്രിദശായനന്‍ - Thridhashaayanan‍ കുറുമ്പി - Kurumpi ഉത്ക്ഷേപിക്കുക, ഉല്‍- - Uthkshepikkuka, Ul‍- കുന്തത്തല - Kunthaththala തുര - Thura ചരഥം - Charatham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ആഭാസം.

Get English Word for ആഭാസം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ആഭാസം - Aabhaasam  :  തോന്നല്‍, മിഥ്യാദര്‍ശനം, മറ്റൊന്നിനെപ്പോലെ തോന്നുക മാത്രം ചെയ്യുന്നത് - Thonnal‍, Mithyaadhar‍shanam, Mattonnineppole Thonnuka Maathram Cheyyunnathu
     
     
ആഭാസം - Aabhaasam  :  പ്രതിബിംബം, പ്രതിച്ഛായ - Prathibimbam, Prathichchaaya
     
ആഭാസം - Aabhaasam  :  അസ്സലല്ലാത്തത് - Assalallaaththathu
     
ആഭാസം - Aabhaasam  :  ഒരുതരം ഗോപുരം, ആഭാസപ്രാസാദം - Orutharam Gopuram, Aabhaasapraasaadham
     
ആഭാസം - Aabhaasam  :  അസഭ്യം, വഷളത്തം, അശ്ലീലം. (ഭാഷയില്‍ വന്ന അര്‍ത്ഥവികാസം) - Asabhyam, Vashalaththam, Ashleelam. (bhaashayil‍ Vanna Ar‍ththavikaasam)
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×