Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഇക്ഷു, ഇക്ഷുകം - Ikshu, Ikshukam ഓവറ - Ovara ഈഹിതം - Eehitham കുടിപ്പിറവി - Kudippiravi കരിഷം - Karisham പശുക - Pashuka ഗിരിവരന്‍ - Girivaran‍ മിരിയം - Miriyam കറ - Kara സപ്താംശു - Sapthaamshu പ്രാജകന്‍ - Praajakan‍ ദല്ലാല്‍, -ള്‍ - Dhallaal‍, -l‍ അന്തി - Anthi ഋതുയാജര്‍ - Ruthuyaajar‍ അഭിഷ്യന്ദ - Abhishyandha ഉന്തിയരശ് - Unthiyarashu ചുറുക്ക - Churukka കറുവാത്തൈലം - Karuvaaththailam പ്രാണഭൃത്ത് - Praanabhruththu ചണ്ഡഭാര്‍ഗവന്‍ - Chandabhaar‍gavan‍ പൈദാഹം - Paidhaaham ബഹ്വര്‍ഥ - Bahvar‍tha ഹലാല് - Halaalu വിസ്തരണം - Vistharanam കറുപ്പുചെടി - Karuppuchedi കിഷ്കിന്ധ - Kishkindha സീമന്തം - Seemantham ദുര്‍വാക്ക് - Dhur‍vaakku ദര്‍ശരാത്രി - Dhar‍sharaathri ഉപക്രമ്യ - Upakramya അനിവാരിത - Anivaaritha കണ്ടിയപ്പന്‍ - Kandiyappan‍ കൈരേഖ - Kairekha നിരുപേക്ഷ - Nirupeksha ഇഷ്ടഗന്ധം - Ishdagandham അകുഹന - Akuhana ശരണദ - Sharanadha മേന്മ - Menma കായബലം - Kaayabalam പൊടിച്ചല്‍, -ച്ചില്‍ - Podichal‍, -chil‍ പതയുക - Pathayuka ചൂറല്‍ - Chooral‍ ന്യായവിധി - Nyaayavidhi മര്‍ഷിത - Mar‍shitha പ്രതോലി, -ളി - Pratholi, -li കതിര്‍പ്പ് - Kathir‍ppu കുബേരകം - Kuberakam ലോപിക്കുക - Lopikkuka ദിഷ്ടത - Dhishdatha വിജയലക്ഷ്മി - Vijayalakshmi

Random Words

അഗാരം - Agaaram നൈശ്ചിത്യം - Naishchithyam ചതുക്ക് - Chathukku പൂങ്കുഴലാള്‍ - Poonkuzhalaal‍ ഭോഷ്കാരം - Bhoshkaaram വപുഷ്മാന്‍ - Vapushmaan‍ സാഹിത്യനിരൂപണം - Saahithyaniroopanam അകം പുറം - Akam Puram ശബരിഗിരി - Shabarigiri പേരാള്‍, -ളി - Peraal‍, -li രസായനന്‍ - Rasaayanan‍ സ്ഥിരദംഷ്ട്രം - Sthiradhamshdram ഛേദ്യ - Chedhya നലകിനി - Nalakini ഉഴകോല്‍, ഉഴക്കോല്‍ - Uzhakol‍, Uzhakkol‍ അറ്റം - Attam മൈലിന്ദം - Mailindham മോഹനീയ - Mohaneeya മക്ഷം - Maksham കാര്‍ത്തവീര്യന്‍ - Kaar‍ththaveeryan‍ നിശരണം - Nisharanam ജലൂക - Jalooka വ്യവേത - Vyavetha കിഖി - Kikhi ഉത്പിഞ്ജര, -ല - Uthpinjjara, -la അസൂയപ്പെടുക - Asooyappeduka കാശ്മരി - Kaashmari പീപം - Peepam കൃതകാര്യ - Kruthakaarya പലേടം - Paledam അസ്വച്ഛന്ദ - Asvachchandha തങ്ങുക - Thanguka ഇറയിലിപാട്ടം - Irayilipaattam അഭര്‍ത്തൃക - Abhar‍ththruka പ്രഭിന്നന്‍, -ന്നം - Prabhinnan‍, -nnam പൊക്കന്‍ - Pokkan‍ ഉണര്‍വ് - Unar‍vu ഋഷഭകം - Rushabhakam പരചിത്പദം - Parachithpadham നാട്യോചിതം - Naadyochitham കപീലു - Kapeelu നീലാക്ഷം - Neelaaksham പാറല്‍ - Paaral‍ അധ്വാന്തം - Adhvaantham ഇല്ലല്ലീ - Illallee ഭഗ്നാശയ - Bhagnaashaya നിര്‍ഘര്‍ഷണകം - Nir‍ghar‍shanakam ഊട്ടം - Oottam പകിടി - Pakidi കളത്രവാന്‍ - Kalathravaan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ആസ്ഥ.

Get English Word for ആസ്ഥ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ആസ്ഥ - Aastha  :  ആഗ്രഹം, ശ്രദ്ധ, താത്പര്യം - Aagraham, Shraddha, Thaathparyam
     
     
ആസ്ഥ - Aastha  :  ആദരവ് - Aadharavu
     
ആസ്ഥ - Aastha  :  പ്രയത്നം - Prayathnam
     
ആസ്ഥ - Aastha  :  ആസ്ഥാനമണ്ഡപം - Aasthaanamandapam
     
ആസ്ഥ - Aastha  :  ആലംബനം, ആശ്രയം - Aalambanam, Aashrayam
     
ആസ്ഥ - Aastha  :  പ്രതീക്ഷ, വിശ്വാസം - Pratheeksha, Vishvaasam
     
ആസ്ഥാതാ(വ്) - Aasthaathaa(vu)  :  മുകളിലോ അടുത്തോ നില്‍ക്കുന്നവന്‍ - Mukalilo Aduththo Nil‍kkunnavan‍
     
ആസ്ഥാനം - Aasthaanam  :  ഇരിപ്പിടം, വാസസ്ഥാനം - Irippidam, Vaasasthaanam
     
ആസ്ഥാനം - Aasthaanam  :  രാജസഭ - Raajasabha
     
ആസ്ഥാനം - Aasthaanam  :  സദസ്സ് - Sadhassu
     
ആസ്ഥാനം - Aasthaanam  :  വിശ്രമസ്ഥാനം - Vishramasthaanam
     
ആസ്ഥാനകവി - Aasthaanakavi  :  രാജസദസ്സിലെ മുഖ്യകവി - Raajasadhassile Mukhyakavi
     
ആസ്ഥാനകവി - Aasthaanakavi  :  സംസ്ഥാനകവി - Samsthaanakavi
     
ആസ്ഥാനമണ്ഡപം - Aasthaanamandapam  :  രാജസഭാഗൃഹം - Raajasabhaagruham
     
ആസ്ഥാനി - Aasthaani  :  രാജസഭകൂടുന്നതിനുള്ള മണ്ഡപം - Raajasabhakoodunnathinulla Mandapam
     
ആസ്ഥാപനം - Aasthaapanam  :  സ്ഥാപിക്കല്‍, വയ്ക്കല്‍ - Sthaapikkal‍, Vaykkal‍
     
ആസ്ഥാപനം - Aasthaapanam  :  സ്നേഹവസ്തി - Snehavasthi
     
ആസ്ഥായിക - Aasthaayika  :  സദസ്സ് - Sadhassu
     
ആസ്ഥിത - Aasthitha  :  ആസ്ഥാനം ചെയ്യുന്ന, സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന - Aasthaanam Cheyyunna, Sthithicheyyunna
     
ആസ്ഥിത - Aasthitha  :  വസിച്ച - Vasicha
     
ആസ്ഥിത - Aasthitha  :  ലഭിച്ച - Labhicha
     
ആസ്ഥിതി - Aasthithi  :  ഇരിപ്പ്, അവസ്ഥ - Irippu, Avastha
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×