Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അട്ട - Atta മുകുന്ദന്‍ - Mukundhan‍ കചപക്ഷം - Kachapaksham ശാലിവാഹന്‍ - Shaalivaahan‍ കുതിരപ്പക്ഷി - Kuthirappakshi ജീവലംഘനം - Jeevalamghanam ഊറക്കാടി - Oorakkaadi ദൃഷ്ടിവാദം - Dhrushdivaadham നീരാന - Neeraana അവഭീ - Avabhee സമീക്ഷ - Sameeksha ചെമ്പട്ട് - Chempattu അളിപിളി - Alipili കല്യാവേശം - Kalyaavesham യാചകന്‍ - Yaachakan‍ മഹാകാര - Mahaakaara വിജ്ഞാനിക - Vijnjaanika തപുഷി - Thapushi മനശ്ചാഞ്ചല്യം - Manashchaanchalyam നിഷാണം - Nishaanam മത്കുണന്‍ - Mathkunan‍ ധൃഷ്ണക് - Dhrushnaku കൗണപദന്തന്‍ - Kaunapadhanthan‍ വേണ്ടുവോളം - Venduvolam അഭിവന്ദ്യ - Abhivandhya സ്പന്ദിക്കുക - Spandhikkuka ഉത്തമ - Uththama ഭൃംഗേഷ്ട - Bhrumgeshda ഹാവം - Haavam പഞ്ചകോണം - Panchakonam ഭംഭം - Bhambham ദശപ്രയൂതം - Dhashaprayootham ഗാണ്ഡീവധന്വാവ് - Gaandeevadhanvaavu അനാകാലം - Anaakaalam അഗൗകസ്സ് - Agaukassu കുനി - Kuni പുരജ്യോതിസ്സ് - Purajyothissu അജ്ഞാനി - Ajnjaani പുണര്‍തം - Punar‍tham നമ്രശിരസ്ക - Namrashiraska കിറി - Kiri മുറട്ടുത്തനം - Murattuththanam ആദേവനം - Aadhevanam ദ്വന്ദ്വം - Dhvandhvam അതീതഗ്രഹം - Atheethagraham മംഗലകാരക - Mamgalakaaraka മുരുതോട് - Muruthodu അവരോഹം - Avaroham ദേവബ്രാഹ്മണന്‍ - Dhevabraahmanan‍ ഏമാന്‍, എമ്മാന്‍ - Emaan‍, Emmaan‍

Random Words

കുന്നിയിട - Kunniyida ഉത്പ്രക്ഷ, ഉല്‍- - Uthpraksha, Ul‍- ദോഷശങ്ക - Dhoshashanka സാചിവ്യം - Saachivyam ഉപയാചിതം - Upayaachitham വിനിപാതം - Vinipaatham വിശ്രീ - Vishree ചേലേയം - Cheleyam പിഞ്ച - Pincha ജാമ്പ - Jaampa ഇലിമ്പ് - Ilimpu യഥാപൂര്‍വ - Yathaapoor‍va അരാധസ്സ് - Araadhassu അപഷ്ഠു - Apashdu ആത്രയം - Aathrayam പാഴി - Paazhi വിദ്യാദാതാവ് - Vidhyaadhaathaavu കോള്മാസം - Kolmaasam ഉപ്പുറ്റി - Upputti വിചിന്വാനന്‍ - Vichinvaanan‍ കാഞ്ഞിരക്കുട - Kaanjirakkuda ഉപയായി - Upayaayi തുയില്‍ - Thuyil‍ ആകാശമണ്ഡലം - Aakaashamandalam മത്, മല്‍ - Mathu, Mal‍ കോലകം - Kolakam ഉച്ഛിലീന്ധ്രം - Uchchileendhram തോയകുംഭം - Thoyakumbham അസ്ത്രണ - Asthrana സ്യോനം - Syonam അശിവാചാരം - Ashivaachaaram സ്വരം - Svaram നീതിപാലകന്‍ - Neethipaalakan‍ വ്യംഗ്യ - Vyamgya എത്ര - Ethra കരീരഫലകം - Kareeraphalakam പര്യാഗത - Paryaagatha ആഗ്രഹം - Aagraham പ്രഥമാശ്രമം - Prathamaashramam വൃദ്ധശ്രവസ്സ് - Vruddhashravassu കുജ - Kuja ചെറുകുക - Cherukuka കമ്പരാമായണം - Kamparaamaayanam പ്രശ്ലിഷ്ട - Prashlishda കൂളന്‍ - Koolan‍ വരിച്ചാര്‍ത്ത് - Varichaar‍ththu എവ്വിടം - Evvidam ജന്മാന്തരീയ - Janmaanthareeya ഓടക്കുഴല്‍ - Odakkuzhal‍ അസമീചീന - Asameecheena
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഉറയ്ക്കുക.

Get English Word for ഉറയ്ക്കുക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  ഇളക്കമില്ലാതാവുക, ബലപ്പെടുക, ദൃഢമാവുക, ഉറപ്പ് ഉണ്ടാവുക, കട്ടിയാവുക - Ilakkamillaathaavuka, Balappeduka, Dhruddamaavuka, Urappu Undaavuka, Kattiyaavuka
     
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  തീരുമാനമാവുക. ഉദാ: വിവാഹം ഉറയ്ക്കുക - Theerumaanamaavuka. Udhaa: Vivaaham Uraykkuka
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  മുന്നോട്ടുപോകാതെ നിന്നുപോവുക, ഇളകാതെ നില്‍ക്കുക - Munnottupokaathe Ninnupovuka, Ilakaathe Nil‍kkuka
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  മനസ്സില്‍ ദൃഢമായി പതിയുക, രൂഢമൂലമാവുക, സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക - Manassil‍ Dhruddamaayi Pathiyuka, Rooddamoolamaavuka, Sthirappeduththuka
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  ഉച്ചമാവുക, കൂടുതലാവുക, രൂക്ഷമാവുക, വര്‍ധിക്കുക - Uchamaavuka, Kooduthalaavuka, Rookshamaavuka, Var‍dhikkuka
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  തേക്കുക, പൂശുക - Thekkuka, Pooshuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×