Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അപ്പാലേ, -ലെ - Appaale, -le ത്രിഗൂഢകം - Thrigooddakam വിലോളിതം - Vilolitham ഉപരാഷ്ട്രപതി - Uparaashdrapathi ഏലി - Eli അസൃണി - Asruni പടപ്പറ്റ് - Padappattu അത്തിത്തിപ്പലി - Aththiththippali ഗോനര്‍ദിയന്‍ - Gonar‍dhiyan‍ താതലന്‍ - Thaathalan‍ രാമാനുജന്‍ - Raamaanujan‍ കാര്‍ത്തികന്‍ - Kaar‍ththikan‍ ചില്ലിയാട്ടം - Chilliyaattam ലൗഹജം - Lauhajam ഗവീനം - Gaveenam അക്ഷികുലകം - Akshikulakam പാഞ്ചാലന്മാര്‍ - Paanchaalanmaar‍ ആഫിയത്ത് - Aaphiyaththu രേവന്തന്‍ - Revanthan‍ ഘാരം - Ghaaram അധിരോഹിണി - Adhirohini ചന്ദ്രാപരാഗം - Chandhraaparaagam ആടുക - Aaduka ആദിമ - Aadhima ശൂരമാനി - Shooramaani കുട്ടി - Kutti കുതറ് - Kutharu അയ:പ്രതിമ - Aya:prathima സോഹം - Soham മുണ്ഡിനി - Mundini വെണ്ണിലാവ് - Vennilaavu കടക്കുഞ്ഞ് - Kadakkunju ഊരുപഗൂഢം, -പീഡം - Oorupagooddam, -peedam ശ്വസ്തനം - Shvasthanam തമസം - Thamasam യോഗദണ്ഡ് - Yogadhandu മുഴിപ്പ് - Muzhippu എപ്പൊഴേ - Eppozhe അണ്ഡവാഹിനി - Andavaahini ഒപ്പിക്കുക - Oppikkuka പ്രഗുണ - Praguna ദുപ്തവാസം - Dhupthavaasam ഉള്‍ത്തുര്‍ന്ന് - Ul‍ththur‍nnu അവഭാസം - Avabhaasam കൊച്ചമ്മ - Kochamma മണിപൂരകം - Manipoorakam വെള്ളിയാഴ്ച - Velliyaazhcha യവാന - Yavaana സേചനം - Sechanam ചൈത്രാവലി - Chaithraavali

Random Words

അബ്ജവാഹനന്‍ - Abjavaahanan‍ ഇരന്നൂണ്‍ - Irannoon‍ ആഭാസിക്കുക - Aabhaasikkuka ആഷാഢന്‍ - Aashaaddan‍ പൂഗതാലം - Poogathaalam ഇച്ഛാശക്തി - Ichchaashakthi ഗണ്ഡഭേരുണ്ഡം - Gandabherundam സര്‍വേശ്വരന്‍ - Sar‍veshvaran‍ ഗൃഹനീഡം - Gruhaneedam പരോഷ്ടി - Paroshdi ചോമ്പേറി - Chomperi ഉദിതോദിത - Udhithodhitha അഘോരന്‍ - Aghoran‍ പ്രധര്‍ഷിക്കുക - Pradhar‍shikkuka ത്രപ - Thrapa ഘുലഞ്ചം - Ghulancham കാഴ്ചദ്രവ്യം - Kaazhchadhravyam ക്ഷേപകം - Kshepakam തസ്തിക - Thasthika കാന്താങ്ഘ്രിദോഹദം - Kaanthaangghridhohadham ചട്ടകം - Chattakam അതുച്ഛ - Athuchcha വൃഥാവത്ത് - Vruthaavaththu ചാതു - Chaathu ജ്ഞാനദന്തം - Jnjaanadhantham ചടാക്ക് - Chadaakku പൗര്‍ണമാസി - Paur‍namaasi നോക്കിയിരിക്കുക - Nokkiyirikkuka അനുപ്രവിഷ്ട - Anupravishda ഴകാരം - Zhakaaram അയ്യര്‍ - Ayyar‍ കെട്ടിടം - Kettidam കണ്ടകീടകം - Kandakeedakam ഒഴിച്ച് - Ozhichu ഉച്ഛലിത - Uchchalitha ഗഡ്ഡരികന്‍ - Gaddarikan‍ ചക്രമുഖം - Chakramukham ഒത്തുകളി - Oththukali വിറുമ - Viruma നിശാമൃഗം - Nishaamrugam വിങ്ങുക - Vinguka അനവധാരിത - Anavadhaaritha വാങ്ങിയം - Vaangiyam അഭ്യുപേത - Abhyupetha അന്തികേ - Anthike അപാക്ഷ - Apaaksha ഗോപ്താവ് - Gopthaavu എന്തും - Enthum പര്‍വം - Par‍vam മോക്ഷവാസി - Mokshavaasi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഉറയ്ക്കുക.

Get English Word for ഉറയ്ക്കുക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  ഇളക്കമില്ലാതാവുക, ബലപ്പെടുക, ദൃഢമാവുക, ഉറപ്പ് ഉണ്ടാവുക, കട്ടിയാവുക - Ilakkamillaathaavuka, Balappeduka, Dhruddamaavuka, Urappu Undaavuka, Kattiyaavuka
     
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  തീരുമാനമാവുക. ഉദാ: വിവാഹം ഉറയ്ക്കുക - Theerumaanamaavuka. Udhaa: Vivaaham Uraykkuka
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  മുന്നോട്ടുപോകാതെ നിന്നുപോവുക, ഇളകാതെ നില്‍ക്കുക - Munnottupokaathe Ninnupovuka, Ilakaathe Nil‍kkuka
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  മനസ്സില്‍ ദൃഢമായി പതിയുക, രൂഢമൂലമാവുക, സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക - Manassil‍ Dhruddamaayi Pathiyuka, Rooddamoolamaavuka, Sthirappeduththuka
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  ഉച്ചമാവുക, കൂടുതലാവുക, രൂക്ഷമാവുക, വര്‍ധിക്കുക - Uchamaavuka, Kooduthalaavuka, Rookshamaavuka, Var‍dhikkuka
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  തേക്കുക, പൂശുക - Thekkuka, Pooshuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×