Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പാച്ചി - Paachi കലശയോനി - Kalashayoni ഉണ്ണിമാണിക്യം - Unnimaanikyam അനുക്രമണി(ക) - Anukramani(ka) നാലുമണിപ്പൂവ് - Naalumanippoovu ഊത്ത - Ooththa ചേറ്റാ - Chettaa ഖേഗമനം - Khegamanam വ്യാളി - Vyaali ചകിത - Chakitha അസപത്നം - Asapathnam അനംഗാഗമം - Anamgaagamam വാതമണ്ഡലി - Vaathamandali ദീര്‍ഘപക്ഷന്‍ - Dheer‍ghapakshan‍ ത്രിമൂര്‍ധാവ് - Thrimoor‍dhaavu ആരഭടന്‍ - Aarabhadan‍ മൃഗരാജന്‍ - Mrugaraajan‍ ചൗരികാകം - Chaurikaakam കുത്തിവരയ്ക്കുക - Kuththivaraykkuka വീട്ടുവരി - Veettuvari തിന്മന്‍, തിമ്മന്‍ - Thinman‍, Thimman‍ വൈണവികന്‍ - Vainavikan‍ കുട്ട - Kutta ദയറാ - Dhayaraa അഴിക്കുക - Azhikkuka അദ്രുതം - Adhrutham മമ്മടഭട്ടന്‍ - Mammadabhattan‍ സപ്തമി - Sapthami വളിക്കുക - Valikkuka കര്‍ത്തരീമുഖം - Kar‍ththareemukham വഴിപോക്കന്‍ - Vazhipokkan‍ ദാതവ്യ - Dhaathavya ത്രിഫല - Thriphala നരകദു:ഖം - Narakadhu:kham വിമൂഢ - Vimoodda എട്ടിമധുരം - Ettimadhuram വ്യപേക്ഷണം - Vyapekshanam പതിനെട്ടുമണിയന്‍ - Pathinettumaniyan‍ അവച്ഛുരിതം - Avachchuritham നെടിയോന്‍ - Nediyon‍ ഇരുമ്പുറപ്പന്‍, ഇരുമ്പുറപ്പി, ഇരുമ്പറുപ്പി - Irumpurappan‍, Irumpurappi, Irumparuppi സന്തുഷ്ടി - Santhushdi കിടുമുത്തി - Kidumuththi കോശില - Koshila ഥു - Thu കേവലം - Kevalam കെട്ടുറപ്പ് - Ketturappu ഉത്കര്‍ണിക - Uthkar‍nika പിച്ചിലാട്ടം - Pichilaattam മാരകസ്ഥാനം - Maarakasthaanam

Random Words

ചാവോല - Chaavola അടിപെടുക - Adipeduka നഷ്ടചേഷ്ട - Nashdacheshda ഉച്ചൈ:ശ്രവന്‍ - Uchai:shravan‍ മുഖ്യന്‍ - Mukhyan‍ ദശതാലം - Dhashathaalam സ്ഥാനികന്‍ - Sthaanikan‍ പൃഷ്ഠഭൂമി - Prushdabhoomi അസനപര്‍ണി - Asanapar‍ni കീഴാക്കുക - Keezhaakkuka സമാദേശം - Samaadhesham ചൗരം - Chauram നികളുക - Nikaluka നിയമപര - Niyamapara ചുരുട്ടപ്പം - Churuttappam ഗുപ്തി - Gupthi നിക്ഷേപകന്‍ - Nikshepakan‍ ഞവര് - Njavaru കറങ്ങല്‍ - Karangal‍ ഉളുഞ്ചി - Ulunchi വെള്ളിടി - Vellidi ശൗചേയന്‍ - Shaucheyan‍ ശ്രീപീഠം - Shreepeedam ഉന്മാദകം - Unmaadhakam പാണിക - Paanika ഗ്രന്ഥിബന്ധനം - Granthibandhanam കമ്പിയില്ലാക്കമ്പി - Kampiyillaakkampi ജഗദന്തകന്‍ - Jagadhanthakan‍ ദുഷ്ട് - Dhushdu അലൂക്ഷ - Alooksha ചപലം - Chapalam ക്രാദേദ്ധ - Kraadheddha ലേശം - Lesham നിര്‍ജിഹ്വം - Nir‍jihvam സര - Sara കണ്ടതനു - Kandathanu കണ്ഡൂമാന്‍ - Kandoomaan‍ മധ്യദേശം - Madhyadhesham കൈരാതന്‍ - Kairaathan‍ ധ്വംസിക്കുക - Dhvamsikkuka അനഭ്യാവൃത്തി - Anabhyaavruththi അനുസ്മരണം, -സ്മൃതി - Anusmaranam, -smruthi കൃപണന്‍ - Krupanan‍ നുണച്ചല്‍, -ച്ചില്‍ - Nunachal‍, -chil‍ ശലഭകം - Shalabhakam വണ്ടിക്കോല്‍ - Vandikkol‍ സ്തുതി - Sthuthi മിനുമിനുപ്പ് - Minuminuppu പൊകിട് - Pokidu കുതിരവണ്ടി - Kuthiravandi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഉറയ്ക്കുക.

Get English Word for ഉറയ്ക്കുക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  ഇളക്കമില്ലാതാവുക, ബലപ്പെടുക, ദൃഢമാവുക, ഉറപ്പ് ഉണ്ടാവുക, കട്ടിയാവുക - Ilakkamillaathaavuka, Balappeduka, Dhruddamaavuka, Urappu Undaavuka, Kattiyaavuka
     
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  തീരുമാനമാവുക. ഉദാ: വിവാഹം ഉറയ്ക്കുക - Theerumaanamaavuka. Udhaa: Vivaaham Uraykkuka
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  മുന്നോട്ടുപോകാതെ നിന്നുപോവുക, ഇളകാതെ നില്‍ക്കുക - Munnottupokaathe Ninnupovuka, Ilakaathe Nil‍kkuka
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  മനസ്സില്‍ ദൃഢമായി പതിയുക, രൂഢമൂലമാവുക, സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക - Manassil‍ Dhruddamaayi Pathiyuka, Rooddamoolamaavuka, Sthirappeduththuka
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  ഉച്ചമാവുക, കൂടുതലാവുക, രൂക്ഷമാവുക, വര്‍ധിക്കുക - Uchamaavuka, Kooduthalaavuka, Rookshamaavuka, Var‍dhikkuka
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  തേക്കുക, പൂശുക - Thekkuka, Pooshuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×