Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

സന്തപിക്കുക - Santhapikkuka ഉള്‍പ്പുഴുക്ക്, -പുഴുക്കല്‍ - Ul‍ppuzhukku, -puzhukkal‍ വളര്‍മ - Valar‍ma ദവിഷ്ഠ - Dhavishda കൈലഞ്ചം - Kailancham ധനസമ്പത്ത് - Dhanasampaththu ഓഷ്ഠ്യങ്ങള്‍ - Oshdyangal‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി - Sthaanaar‍thi അനര്‍ഹ - Anar‍ha ജന്നല്‍ - Jannal‍ പഴമൊഴി - Pazhamozhi പകര്‍പ്പെഴുത്ത് - Pakar‍ppezhuththu അഗൃഹന്‍ - Agruhan‍ ഒഴിയുക - Ozhiyuka യുവാവ് - Yuvaavu ചിരമേഹി - Chiramehi അക്ലിക - Aklika ആര്‍ത്തവി - Aar‍ththavi അക്ഷ്ണം - Akshnam പത്മവര്‍ച്ചസ്സ് - Pathmavar‍chassu അംഗരാഗം - Amgaraagam നാഗപാശം - Naagapaasham സഹസ്രശിഖരം - Sahasrashikharam ചര്‍വിക്കുക - Char‍vikkuka തട്ടന്‍ - Thattan‍ മാതൃത, -ത്വം - Maathrutha, -thvam സഞ്ജവനം - Sanjjavanam ഏലാപര്‍ണി - Elaapar‍ni അനവ - Anava കൊള്ളപ്പട - Kollappada ഉല്ലങ്ഘിത - Ullangghitha കീര്‍ത്തിശേഷന്‍ - Keer‍ththisheshan‍ സമാരാധനം - Samaaraadhanam കാണാരി - Kaanaari പാച്ചോറ്റി - Paachotti കോണ്‍കത്തി - Kon‍kaththi നൈഷാദ - Naishaadha മന്നങ്ങാ - Mannangaa വണിജ്യം - Vanijyam മരുതം - Marutham പരിലസിക്കുക - Parilasikkuka പ്രജ്ഞ - Prajnja മധ്യലോകം - Madhyalokam പഞ്ചവാനരന്മാര്‍ - Panchavaanaranmaar‍ പിതറ്റുക - Pithattuka ഉത്പാട്യ - Uthpaadya ഇറയിലക്കം - Irayilakkam അഞ്ജസ്സ് - Anjjassu ഗോജലം - Gojalam സതബകം - Sathabakam

Random Words

ചായക്കുറുപ്പ് - Chaayakkuruppu ഭാണ്ഡികന്‍ - Bhaandikan‍ പൊന്തുക - Ponthuka വിശ്വനാഥന്‍ - Vishvanaathan‍ സ്വതഃ - Svatha സതൃഷ്ണം - Sathrushnam ആത്മഭൂ(വ്) - Aathmabhoo(vu) മഹാശുക്ല - Mahaashukla ക്ഷമിതാവ് - Kshamithaavu ശുടീര്യം - Shudeeryam അപര്‍വദണ്ഡം - Apar‍vadhandam കേന്ദ്രം - Kendhram ആലവട്ടം - Aalavattam യഹൂദന്‍ - Yahoodhan‍ ചെഞ്ചൊടി - Chenchodi ഇലുമ്പിച്ചി - Ilumpichi അപാകരം - Apaakaram തനുരസം - Thanurasam ധാന്യവൃത്തി - Dhaanyavruththi വണ്ണാച്ചന്‍ - Vannaachan‍ കൊറുക്ക - Korukka മട - Mada ഉച്ഛേദനീയ - Uchchedhaneeya ഘണ്ടാതൂര്യം - Ghandaathooryam പങ്ക്തിചരം - Pankthicharam നവീന - Naveena കര്‍മകാണ്ഡം - Kar‍makaandam ഭാര്യാരു - Bhaaryaaru മാറടിക്കുക - Maaradikkuka വിതീര്‍ണ - Vitheer‍na വ്യാജസുപ്ത - Vyaajasuptha ദേവധര്‍മം - Dhevadhar‍mam ജനിതാ(വ്) - Janithaa(vu) ആഗമിഷ്ഠ - Aagamishda അങ്കൂര്‍, അങ്കോര്‍ - Ankoor‍, Ankor‍ സ്വഭാവം - Svabhaavam ജരസ്സ് - Jarassu നങ്ങ - Nanga ചവര്‍ക്കുക - Chavar‍kkuka ചോഴന്‍ - Chozhan‍ നിരന്തരമ്മ് - Nirantharammu താരാമൃഗം - Thaaraamrugam വിഹര്‍ത്താവ് - Vihar‍ththaavu മനോഗ്രാഹി - Manograahi പരുക്ക് - Parukku ഖഡ്ഗികം - Khadgikam ഉത്തര - Uththara ദേവഗന്ധര്‍വ - Dhevagandhar‍va ഗര്‍ഹ - Gar‍ha ദുര്‍വൃത്ത - Dhur‍vruththa
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഉറയ്ക്കുക.

Get English Word for ഉറയ്ക്കുക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  ഇളക്കമില്ലാതാവുക, ബലപ്പെടുക, ദൃഢമാവുക, ഉറപ്പ് ഉണ്ടാവുക, കട്ടിയാവുക - Ilakkamillaathaavuka, Balappeduka, Dhruddamaavuka, Urappu Undaavuka, Kattiyaavuka
     
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  തീരുമാനമാവുക. ഉദാ: വിവാഹം ഉറയ്ക്കുക - Theerumaanamaavuka. Udhaa: Vivaaham Uraykkuka
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  മുന്നോട്ടുപോകാതെ നിന്നുപോവുക, ഇളകാതെ നില്‍ക്കുക - Munnottupokaathe Ninnupovuka, Ilakaathe Nil‍kkuka
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  മനസ്സില്‍ ദൃഢമായി പതിയുക, രൂഢമൂലമാവുക, സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക - Manassil‍ Dhruddamaayi Pathiyuka, Rooddamoolamaavuka, Sthirappeduththuka
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  ഉച്ചമാവുക, കൂടുതലാവുക, രൂക്ഷമാവുക, വര്‍ധിക്കുക - Uchamaavuka, Kooduthalaavuka, Rookshamaavuka, Var‍dhikkuka
     
ഉറയ്ക്കുക - Uraykkuka  :  തേക്കുക, പൂശുക - Thekkuka, Pooshuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×