Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കര്‍വം - Kar‍vam ഫുടം - Phudam കണ്ടെഴുതുക - Kandezhuthuka നിസ്തുഷ - Nisthusha അനുചിന്ത്യ - Anuchinthya നിശ്ശോധ്യ - Nishodhya അന്നനാളം - Annanaalam വിലാസന്‍ - Vilaasan‍ അലുവാ - Aluvaa രായസം - Raayasam കാലാത്മക - Kaalaathmaka അധഃപതിക്കുക - Adhapathikkuka നടപ്പിലാകുക - Nadappilaakuka നടാനടെ - Nadaanade ബാഹുശാലി - Baahushaali തനുത്രാണം - Thanuthraanam വിഭഞ്ജകന്‍ - Vibhanjjakan‍ രസപാകജം - Rasapaakajam കണ്ടി - Kandi അസപത്ന - Asapathna ഉസ്രിയന്‍ - Usriyan‍ ആഷാഢി - Aashaaddi കപടോക്തി - Kapadokthi ഭക്താഭിലാഷം - Bhakthaabhilaasham ഔമിനം, -മീനം - Auminam, -meenam കൂര്‍ച്ചശിരസ്സ് - Koor‍chashirassu തൃണപ്രായ - Thrunapraaya ദ്രുഹി - Dhruhi നീലഗ്രീവന്‍ - Neelagreevan‍ പോണ്ടിക്കുക - Pondikkuka ഉക്കാരപ്പൊടി - Ukkaarappodi അതിഗവ - Athigava വ്യാഗീത - Vyaageetha അപ്രതീതി - Apratheethi തോയമുക്ക് - Thoyamukku പടയേല്‍പ്പ് - Padayel‍ppu വിറ - Vira ചീപ്പാണി - Cheeppaani മാ - Maa ഖല്വം - Khalvam ദ്രാമിളന്‍ - Dhraamilan‍ ഉള്ളളവ് - Ullalavu ഉരുണി - Uruni ശരീരജന്‍ - Shareerajan‍ ഈരടി - Eeradi മിക്കതും - Mikkathum നന്തുണി - Nanthuni കോയിലതികാരി - Koyilathikaari കുതുപം - Kuthupam ഉപപൗരിക - Upapaurika

Random Words

നിശ്ചയാത്മക - Nishchayaathmaka ചിവാട - Chivaada മൂര്‍ചംഗ് - Moor‍chamgu കടവ് - Kadavu അതിശോഭന - Athishobhana കാകഘനി - Kaakaghani ഭാണകന്‍ - Bhaanakan‍ സുവസന്തം - Suvasantham ഭക്ഷി - Bhakshi അമിത്രപുത്ര - Amithraputhra സായന്തന - Saayanthana ഞാറ് - Njaaru നീലാക്ഷം - Neelaaksham സാരംഗി - Saaramgi ത്രിപുരദ്വിട്ട് - Thripuradhvittu കറ്റവാഴ, കറ്റാര്‍- - Kattavaazha, Kattaar‍- വദനം - Vadhanam അപ്സുചര - Apsuchara ബാധ - Baadha കവ്യാശനര്‍ - Kavyaashanar‍ വൈകാലം - Vaikaalam ഋണഗ്രസ്ത - Runagrastha ലോകവാര്‍ത്ത - Lokavaar‍ththa പള്ളിതിരിയുക - Pallithiriyuka യവനേഷ്ടം - Yavaneshdam നിഹ്രാദം - Nihraadham പത്രി - Pathri പ്രാദുര്‍ഭാവം - Praadhur‍bhaavam അരിഭദ്ര - Aribhadhra അതിരോഗം - Athirogam ആയി - Aayi വിഷാനനം - Vishaananam വിഘ്നന്‍ - Vighnan‍ അങ്ഘസ്സ്, അം- - Angghassu, Am- അനാര്‍ഷ - Anaar‍sha ഉരുവോട്ടം - Uruvottam കാലിന്ദി - Kaalindhi അകാരുണ്യം - Akaarunyam ചേനപ്പാര് - Chenappaaru ബിരിയാണി - Biriyaani താറ് - Thaaru ഗൃഹശായി - Gruhashaayi ആംഗ, ആംഗ - Aamga, Aamga ഉപപാതം - Upapaatham പുലവന്‍ - Pulavan‍ ഹര്‍ഷക - Har‍shaka അരക്കെട്ട് - Arakkettu ചൈത്രാവലി - Chaithraavali ഉരോജം, -രുഹം - Urojam, -ruham വീതഭയന്‍ - Veethabhayan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കരിപ്പ.

Get English Word for കരിപ്പ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കരിപ്പ - Karippa  :  ഇളം കറുപ്പുനിറം - Ilam Karuppuniram
     
     
കരിപ്പന്‍, കരിമ്പന്‍, കരിന്മേല്‍, കരിമ്പല്‍, കരമ്പല്‍, കരും പന്‍ - Karippan‍, Karimpan‍, Karinmel‍, Karimpal‍, Karampal‍, Karum Pan‍  :  നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ഉളങ്ങാതെ ചുരുട്ടിയിട്ടാല്‍ അതിന്മേല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പുള്ളികള്‍. (പ്ര.) കരിപ്പന്‍ അടിക്കുക - Nananja Vasthrangal‍ Ulangaathe Churuttiyittaal‍ Athinmel‍ Undaakunna Karuththa Pullikal‍. (pra.) Karippan‍ Adikkuka
     
കരിപ്പുകട്ടി - Karippukatti  :  കരിമ്പനയില്‍ നിന്നെടുക്കുന്ന അക്കാനി തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മധുരപദാര്‍ഥം - Karimpanayil‍ Ninnedukkunna Akkaani Thilappichu Vattichundaakkunna Madhurapadhaar‍tham
     
കരിപ്പുകട്ടി - Karippukatti  :  ശര്‍ക്കര - Shar‍kkara
     
കരിപ്പുരല്‍ - Karippural‍  :  ഒരിനം ചേല - Orinam Chela
     
കരിപ്പുവില്ലന്‍ - Karippuvillan‍  :  കരിമ്പുവില്ലുള്ളവന്‍, കാമദേവന്‍ - Karimpuvillullavan‍, Kaamadhevan‍
     
കരിപ്പെട്ടി - Karippetti  :  കരിപ്പുകട്ടി - Karippukatti
     
കരിപ്പൊടി - Karippodi  :  കരിയുടെ പൊടി - Kariyude Podi
     
കരിപ്പൊടി - Karippodi  :  കറുത്തപൊടി - Karuththapodi
     
കരിപ്പോല - Karippola  :  അഗ്നികടയുമ്പോള്‍ തീപിടിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പഞ്ഞിക്കുപകരം അരണിയില്‍ വയ്ക്കുന്ന ഒരുവക പുല്ല് - Agnikadayumpol‍ Theepidikkunnathinuvendi Panjikkupakaram Araniyil‍ Vaykkunna Oruvaka Pullu
     
കരിപ്പ് - Karippu  :  കാടുകരിയ്ക്കല്‍, കാടുകരിച്ചു ചെയ്യുന്ന കൃഷി - Kaadukariykkal‍, Kaadukarichu Cheyyunna Krushi
     
കരിപ്പ് - Karippu  :  ഇരുള്‍ച്ച, അന്തി, സായംസന്ധ്യ - Irul‍cha, Anthi, Saayamsandhya
     
കരിപ്പ് - Karippu  :  താണതരം ചന്ദനം - Thaanatharam Chandhanam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×