Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ചുകറുക - Chukaruka ആയുഷ്ടോമം - Aayushdomam ചൂഡാലം - Choodaalam ഗണനായിക - Gananaayika ഇദാനീം - Idhaaneem അസ്പൃശ്യന്‍ - Asprushyan‍ അസ്വ - Asva ചിത്താസംഗം - Chiththaasamgam കാര്യധുരന്ധരന്‍ - Kaaryadhurandharan‍ വൃകം - Vrukam ഔപവാഹ്യം - Aupavaahyam അനധീനകന്‍ - Anadheenakan‍ ഉത്താനം - Uththaanam വരാഹന്‍ - Varaahan‍ ഉളമ - Ulama ജയ - Jaya പാരച്യൂട്ട് - Paarachyoottu അണ്ടന്‍ - Andan‍ സപക്ഷ - Sapaksha ആപ്യ - Aapya സ്‌ത്രീപ്രിയം - Sthreepriyam ഉച്ചന്‍ - Uchan‍ പുന്നാഗവരാളി - Punnaagavaraali പാതി - Paathi തജ്ഞ - Thajnja ഉഗ്രശ്രവസ്സ്, ഉഗ്രശ്രവന്‍ - Ugrashravassu, Ugrashravan‍ മുന്‍സിഫ് - Mun‍siphu പുടം - Pudam തത്ത്വചിന്ത - Thaththvachintha പിലാപ്പള്ളി - Pilaappalli മാര്‍ഗണ - Maar‍gana സംഹൂതി - Samhoothi ജത്രുകര്‍മം - Jathrukar‍mam ഗാന്ധാരഗതി - Gaandhaaragathi താതതുല്യന്‍ - Thaathathulyan‍ വജ്രാംഗം - Vajraamgam രാസബന്ധം - Raasabandham ഭാമിനി - Bhaamini പുടി - Pudi തോത് - Thothu പൊന്തണ്ട - Ponthanda ഭദ്രനാമാ(വ്) - Bhadhranaamaa(vu) മോദാല്‍ - Modhaal‍ ധര - Dhara കലച്ചെട്ടി - Kalachetti അധ്യാത്മരാമായണം - Adhyaathmaraamaayanam ഗോളക - Golaka സൂത്രഗ്രാഹി - Soothragraahi വ്യഥാകര - Vyathaakara കരകരപ്പ് - Karakarappu

Random Words

ഭേരി - Bheri കറുത്തതാടി - Karuththathaadi ചൂടാലം - Choodaalam മഘവാന്‍ - Maghavaan‍ നിഷ്പാവം - Nishpaavam പ്രാപ്യസ്ഥാനം - Praapyasthaanam അമ്ലചതുഷ്ടയം - Amlachathushdayam മീശക്കൊമ്പന്‍ - Meeshakkompan‍ പതറല്‍ - Patharal‍ അവിരോധം - Avirodham ചിത്രബര്‍ഹം - Chithrabar‍ham സ്നാത - Snaatha വെള്ളോല - Vellola എലപ്പാട് - Elappaadu ജലദം - Jaladham ചിലന്തി - Chilanthi നടത്തല്‍ - Nadaththal‍ ചെന്തമിഴ് - Chenthamizhu കൃത്ത് - Kruththu ഉദീരിതം - Udheeritham ശിവദ്രുമം - Shivadhrumam ഉപാത്തം - Upaaththam അനാര്യ - Anaarya കമലവനിത - Kamalavanitha പത്രപ്രവര്‍ത്തനം - Pathrapravar‍ththanam പ്രക്ഷ്വേഡനം - Prakshvedanam നിര്‍മാനുഷ - Nir‍maanusha ആഘര്‍ഷണി - Aaghar‍shani ഹാസ്തികന്‍ - Haasthikan‍ കുഞ്ജര - Kunjjara അയസ്കാരന്‍ - Ayaskaaran‍ താപസകൃശന്‍ - Thaapasakrushan‍ ജ്ഞാതേയം - Jnjaatheyam പ്രാര്‍ഥനീയം - Praar‍thaneeyam ഹരബീജം - Harabeejam അലറുക - Alaruka സ്ഥാസകം - Sthaasakam കൂവ, കൂവാ, കൂവ്വാ, കൂവേ, കൂവ്വേ - Koova, Koovaa, Koovvaa, Koove, Koovve നിര്‍ഭാഗ്യത - Nir‍bhaagyatha ചമ്പ - Champa കരിയ - Kariya അനുശിഷ്ട - Anushishda സമസ്യ - Samasya ചേതി - Chethi മെരുള്‍ - Merul‍ ജാഗീര്‍ - Jaageer‍ വിഗുണത - Vigunatha ബാണാളി - Baanaali കൈയായം - Kaiyaayam സാട്ട - Saatta
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കരിപ്പ.

Get English Word for കരിപ്പ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കരിപ്പ - Karippa  :  ഇളം കറുപ്പുനിറം - Ilam Karuppuniram
     
     
കരിപ്പന്‍, കരിമ്പന്‍, കരിന്മേല്‍, കരിമ്പല്‍, കരമ്പല്‍, കരും പന്‍ - Karippan‍, Karimpan‍, Karinmel‍, Karimpal‍, Karampal‍, Karum Pan‍  :  നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ഉളങ്ങാതെ ചുരുട്ടിയിട്ടാല്‍ അതിന്മേല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പുള്ളികള്‍. (പ്ര.) കരിപ്പന്‍ അടിക്കുക - Nananja Vasthrangal‍ Ulangaathe Churuttiyittaal‍ Athinmel‍ Undaakunna Karuththa Pullikal‍. (pra.) Karippan‍ Adikkuka
     
കരിപ്പുകട്ടി - Karippukatti  :  കരിമ്പനയില്‍ നിന്നെടുക്കുന്ന അക്കാനി തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മധുരപദാര്‍ഥം - Karimpanayil‍ Ninnedukkunna Akkaani Thilappichu Vattichundaakkunna Madhurapadhaar‍tham
     
കരിപ്പുകട്ടി - Karippukatti  :  ശര്‍ക്കര - Shar‍kkara
     
കരിപ്പുരല്‍ - Karippural‍  :  ഒരിനം ചേല - Orinam Chela
     
കരിപ്പുവില്ലന്‍ - Karippuvillan‍  :  കരിമ്പുവില്ലുള്ളവന്‍, കാമദേവന്‍ - Karimpuvillullavan‍, Kaamadhevan‍
     
കരിപ്പെട്ടി - Karippetti  :  കരിപ്പുകട്ടി - Karippukatti
     
കരിപ്പൊടി - Karippodi  :  കരിയുടെ പൊടി - Kariyude Podi
     
കരിപ്പൊടി - Karippodi  :  കറുത്തപൊടി - Karuththapodi
     
കരിപ്പോല - Karippola  :  അഗ്നികടയുമ്പോള്‍ തീപിടിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പഞ്ഞിക്കുപകരം അരണിയില്‍ വയ്ക്കുന്ന ഒരുവക പുല്ല് - Agnikadayumpol‍ Theepidikkunnathinuvendi Panjikkupakaram Araniyil‍ Vaykkunna Oruvaka Pullu
     
കരിപ്പ് - Karippu  :  കാടുകരിയ്ക്കല്‍, കാടുകരിച്ചു ചെയ്യുന്ന കൃഷി - Kaadukariykkal‍, Kaadukarichu Cheyyunna Krushi
     
കരിപ്പ് - Karippu  :  ഇരുള്‍ച്ച, അന്തി, സായംസന്ധ്യ - Irul‍cha, Anthi, Saayamsandhya
     
കരിപ്പ് - Karippu  :  താണതരം ചന്ദനം - Thaanatharam Chandhanam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×