Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ആട്ടവിളക്ക് - Aattavilakku കണ്ടിപ്പ് - Kandippu ഉത്സംഗപിടകം, ഉല്‍- - Uthsamgapidakam, Ul‍- അമിശ്ര - Amishra ഗജാരോഹന്‍ - Gajaarohan‍ ഹംസമാല - Hamsamaala കര്‍പ്പൂരതൈലം, കര്‍പ്പൂരത്തൈലം - Kar‍ppoorathailam, Kar‍ppooraththailam ഈഴുക - Eezhuka ആത്തി - Aaththi ഉശീരബീജം - Usheerabeejam കേലാസം - Kelaasam പൗത്രം - Pauthram കാര്‍ഷാപണം - Kaar‍shaapanam ഭോഷത്തം - Bhoshaththam സംഘടിത - Samghaditha ലൂലകം - Loolakam മഹാഭാഗവതം - Mahaabhaagavatham പൂച്ചാണ്ടി - Poochaandi ഗ്രഹില - Grahila ചിരവുക - Chiravuka കര്‍ത്തന്‍ - Kar‍ththan‍ ഹജാം - Hajaam ദണ്ഡപാണി - Dhandapaani വിതഥം - Vithatham ആവു - Aavu അനന്തം - Anantham ദൗലേയം - Dhauleyam പെറ്റക്കന്ന് - Pettakkannu ചംഗ, ചംഗ - Chamga, Chamga വിഷ്ടി - Vishdi രസായനന്‍ - Rasaayanan‍ വഴുവഴെ - Vazhuvazhe ബ്രഹ്മസൂവ് - Brahmasoovu അലോക - Aloka അംശഭുക്ക് - Amshabhukku നീചയോനി - Neechayoni ഏളാങ്കം - Elaankam അഭ്യുദ്ഗത - Abhyudhgatha അവ്യസന - Avyasana ശീഭ്യന്‍ - Sheebhyan‍ മുടിച്ചി(ല്‍) - Mudichi(l‍) കാപ്പാത്തുക - Kaappaaththuka സാവദ്യം - Saavadhyam  - Sa മുറിയുക - Muriyuka പത്മാവതി - Pathmaavathi കല്ലുപിളര്‍പ്പന്‍ - Kallupilar‍ppan‍ പച്ചനോട്ട് - Pachanottu ഝര്‍ഝര - Jhar‍jhara ആഴി - Aazhi

Random Words

ദശാനനന്‍ - Dhashaananan‍ സാംഗ - Saamga മാരിയമ്മ - Maariyamma വിസൂരണം - Visooranam ഉല്ലാസക - Ullaasaka ഇസ്ലാം - Islaam കൃതാന്തം - Kruthaantham നാഥവത് - Naathavathu ഖ്യാതവ്യ - Khyaathavya മുടുവല്‍ - Muduval‍ യോഗിയാതിരി - Yogiyaathiri കര്‍ശ്യം - Kar‍shyam കന്ദോത്ഭവ - Kandhothbhava അന്തഹാര - Anthahaara ഉപസേചനം - Upasechanam യമരഥം - Yamaratham തെറിയന്‍ - Theriyan‍ കാവപ്പുര - Kaavappura ജഹ്മം - Jahmam നച്ച് - Nachu അദലിത - Adhalitha പടല്‍ - Padal‍ ത്യാഗശീലന്‍ - Thyaagasheelan‍ ചില്ലി - Chilli പീതചന്ദനം - Peethachandhanam അപകാരി - Apakaari കഞ്ചാരന്‍ - Kanchaaran‍ വാര്യ - Vaarya തായ്ക്കിഴവി - Thaaykkizhavi സ്ഥൂലി - Sthooli അലാരിപ്പ് - Alaarippu ഏകസന്ധ - Ekasandha മല്ലു - Mallu ഔദരിക - Audharika ഗുഡോദ്ഭവ - Gudodhbhava ആസ്പര്‍ധ - Aaspar‍dha അഭീഷ്ടം - Abheeshdam ഉത്താനം - Uththaanam ദൗഹിത്രായണന്‍ - Dhauhithraayanan‍ ദൃബ്ധി - Dhrubdhi കൊടിയ - Kodiya ധാതുക്ഷയം - Dhaathukshayam പരിണമനം - Parinamanam ഉമിര്‍ - Umir‍ അനുപതിക്കുക - Anupathikkuka മൃത(ക) - Mrutha(ka) നളകീലം - Nalakeelam പതമ - Pathama അന്തരാവിഷ്ട - Antharaavishda സത്യയുഗം - Sathyayugam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കരിപ്പ.

Get English Word for കരിപ്പ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കരിപ്പ - Karippa  :  ഇളം കറുപ്പുനിറം - Ilam Karuppuniram
     
     
കരിപ്പന്‍, കരിമ്പന്‍, കരിന്മേല്‍, കരിമ്പല്‍, കരമ്പല്‍, കരും പന്‍ - Karippan‍, Karimpan‍, Karinmel‍, Karimpal‍, Karampal‍, Karum Pan‍  :  നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ഉളങ്ങാതെ ചുരുട്ടിയിട്ടാല്‍ അതിന്മേല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പുള്ളികള്‍. (പ്ര.) കരിപ്പന്‍ അടിക്കുക - Nananja Vasthrangal‍ Ulangaathe Churuttiyittaal‍ Athinmel‍ Undaakunna Karuththa Pullikal‍. (pra.) Karippan‍ Adikkuka
     
കരിപ്പുകട്ടി - Karippukatti  :  കരിമ്പനയില്‍ നിന്നെടുക്കുന്ന അക്കാനി തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മധുരപദാര്‍ഥം - Karimpanayil‍ Ninnedukkunna Akkaani Thilappichu Vattichundaakkunna Madhurapadhaar‍tham
     
കരിപ്പുകട്ടി - Karippukatti  :  ശര്‍ക്കര - Shar‍kkara
     
കരിപ്പുരല്‍ - Karippural‍  :  ഒരിനം ചേല - Orinam Chela
     
കരിപ്പുവില്ലന്‍ - Karippuvillan‍  :  കരിമ്പുവില്ലുള്ളവന്‍, കാമദേവന്‍ - Karimpuvillullavan‍, Kaamadhevan‍
     
കരിപ്പെട്ടി - Karippetti  :  കരിപ്പുകട്ടി - Karippukatti
     
കരിപ്പൊടി - Karippodi  :  കരിയുടെ പൊടി - Kariyude Podi
     
കരിപ്പൊടി - Karippodi  :  കറുത്തപൊടി - Karuththapodi
     
കരിപ്പോല - Karippola  :  അഗ്നികടയുമ്പോള്‍ തീപിടിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പഞ്ഞിക്കുപകരം അരണിയില്‍ വയ്ക്കുന്ന ഒരുവക പുല്ല് - Agnikadayumpol‍ Theepidikkunnathinuvendi Panjikkupakaram Araniyil‍ Vaykkunna Oruvaka Pullu
     
കരിപ്പ് - Karippu  :  കാടുകരിയ്ക്കല്‍, കാടുകരിച്ചു ചെയ്യുന്ന കൃഷി - Kaadukariykkal‍, Kaadukarichu Cheyyunna Krushi
     
കരിപ്പ് - Karippu  :  ഇരുള്‍ച്ച, അന്തി, സായംസന്ധ്യ - Irul‍cha, Anthi, Saayamsandhya
     
കരിപ്പ് - Karippu  :  താണതരം ചന്ദനം - Thaanatharam Chandhanam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×