Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കാട്ടം - Kaattam അപ്രിയ - Apriya വടക്കുനോക്കി - Vadakkunokki സെമിറ്റിക് - Semittiku ആത്ത - Aaththa ചുവപ്പ് - Chuvappu വരിയോല - Variyola ഭാനുമാന്‍ - Bhaanumaan‍ സുപാരി - Supaari ചവിളുക - Chaviluka അസത്ത് - Asaththu ഉപനേത്രം - Upanethram സഞ്ചാരിഭാവം - Sanchaaribhaavam ക്ഷോഭണി - Kshobhani പുലഹന്‍ - Pulahan‍ വേഗവാന്‍ - Vegavaan‍ അനലി - Anali മാളവികാഗ്നിമിത്രം - Maalavikaagnimithram ഉണക്കല്‍ - Unakkal‍ കര്‍മബന്ധ(ന)ം - Kar‍mabandha(na)m ഭൂമിക - Bhoomika മാപതി - Maapathi പ്രകോഷ്ഠം - Prakoshdam വികമ്പ - Vikampa താംബൂലവാഹകന്‍ - Thaamboolavaahakan‍ പയോജജന്മാ(വ്) - Payojajanmaa(vu) പഥ്യ - Pathya ഞൊളിപ്പ - Njolippa കുടില - Kudila കാനോന - Kaanona ഉപനാഗരിക - Upanaagarika ഭൂപാളം - Bhoopaalam കരുണാദൃഷ്ടി - Karunaadhrushdi പരജന്മം - Parajanmam ഞുളയുക - Njulayuka പുരുഷായിതം - Purushaayitham അവധാരം - Avadhaaram നരയന്ത്രം - Narayanthram കൂടുക - Kooduka ബൈഡാലവ്രതികന്‍ - Baidaalavrathikan‍ വക്രവാലധി - Vakravaaladhi വിശങ്ക - Vishanka ചെറുക - Cheruka ആപിക്കുക - Aapikkuka ചെറ്റലര്‍ - Chettalar‍ ചമ്പാലു - Champaalu ജൈവാതൃകന്‍ - Jaivaathrukan‍ ത്രിദലം - Thridhalam അറ്റക്കഴായി - Attakkazhaayi ഉപപുരാണം - Upapuraanam

Random Words

സ്വപിക്കുക - Svapikkuka ആവലിത - Aavalitha സുഗന്ധിമൂലം - Sugandhimoolam കുടുക്കുമസാല - Kudukkumasaala അമുക്കിരം, അമുക്കുരം - Amukkiram, Amukkuram വിശ്വസഹ - Vishvasaha പാരണം - Paaranam പ്രതീകാരം - Pratheekaaram ആദിത്യഹൃദയം - Aadhithyahrudhayam ഗിരാമ്പതി - Giraampathi ജംഗമകുടി - Jamgamakudi വാശനം - Vaashanam പ്രവാഹക - Pravaahaka ഉത - Utha പാദമുദ്ര - Paadhamudhra സിന്ദുകം - Sindhukam വ്യാപന - Vyaapana ചാഴിക്കോല്‍ - Chaazhikkol‍ പണിക്കുറ - Panikkura കിലിഞ്ജം - Kilinjjam പയല്‍ - Payal‍ കരുക്ക് - Karukku അവനേയ - Avaneya ചകട് - Chakadu പര്യവരോധം - Paryavarodham അവക്രുഷ്ട - Avakrushda അന്ത്യലോപം - Anthyalopam കോട്ടായം - Kottaayam മാച്ചാങ്കളി - Maachaankali പ്ര - Pra താറാവ് - Thaaraavu ആശുഗന്‍ - Aashugan‍ ഹരിവാന്‍ - Harivaan‍ മുഖച്ഛവി - Mukhachchavi അപസരണം - Apasaranam മേപ്പടി - Meppadi തൂമ്പന്‍ - Thoompan‍ ബാപ്പാ, ബാപ്പു - Baappaa, Baappu പണ്ടാരവാരിയം - Pandaaravaariyam അലങ്ഘിത - Alangghitha വരന്‍ - Varan‍ മര്‍ദിക്കുക - Mar‍dhikkuka അലപല്ലവം - Alapallavam അഗ്നിഘൃതം - Agnighrutham ഉപദ്രവിക്കുക - Upadhravikkuka ജന്മവാസന - Janmavaasana മനോവൈകല്യം - Manovaikalyam ധ്രുവകം - Dhruvakam സ്വര്‍ഗവധു - Svar‍gavadhu സഹസാനം - Sahasaanam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കവിടി.

Get English Word for കവിടി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കവിടി - Kavidi  :  കവടി1 (പ്ര.) കവടിച്ചൂത് = കരുവിനുപകരം കവിടിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചൂത് - Kavadi1 (pra.) Kavadichoothu = Karuvinupakaram Kavidiniraththikkondulla Choothu
     
     
കവിടിക്കച്ച - Kavidikkacha  :  തിറകെട്ടുമ്പോള്‍ അരയില്‍ ഉറപ്പിനുവേണ്ടികെട്ടുന്നതും കവിടികള്‍ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചതുമായ തുണികൊണ്ടുള്ള അരപ്പട്ട - Thirakettumpol‍ Arayil‍ Urappinuvendikettunnathum Kavidikal‍ Thunnippidippichathumaaya Thunikondulla Arappatta
     
കവിടിത്തേപ്പ് - Kavidiththeppu  :  ഇരുമ്പുപിഞ്ഞാണങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും കവിടിപൂശല്‍ - Irumpupinjaanangal‍kkum Mattum Kavidipooshal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×