Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കരിനാള്‍ - Karinaal‍ മഹേന്ദ്രജാലം - Mahendhrajaalam ആനീലം - Aaneelam ക്ഷണപ്രഭ - Kshanaprabha പൂതക്രതു - Poothakrathu ജാതി - Jaathi രദനം - Radhanam ഗോപന്‍ - Gopan‍ ശൃണ്വാവ് - Shrunvaavu താലൂക്ക് - Thaalookku ഇറവെള്ളര്‍ - Iravellar‍ ചന്ദനക്കാപ്പ് - Chandhanakkaappu പട്ടിണി - Pattini നാഗധ്വനി - Naagadhvani പ്രഷം - Prasham പരാമൃഷ്ട - Paraamrushda സോമസിന്ധു - Somasindhu കിക്കിളിക്കുക - Kikkilikkuka നീതിമാന്‍ - Neethimaan‍ വ്യസ്ത - Vyastha ബര്‍ബടി - Bar‍badi സപ്തജിഹ്വന്‍ - Sapthajihvan‍ കക്ഷവ­ി - Kakshava­i കച്ചപ്പുറം - Kachappuram ആസ്യന്ധയ - Aasyandhaya പാരുഷ്യം - Paarushyam പാരായണം - Paaraayanam അപ്രതിരവ - Aprathirava ജത്വശ്മകം - Jathvashmakam കന്ദവര്‍ധനം - Kandhavar‍dhanam ജലജിഹ്വം - Jalajihvam തൃണവത് - Thrunavathu പ്രതിസംഹരിക്കുക - Prathisamharikkuka ഊറാവ് - Ooraavu ഹില്ലോലം - Hillolam ഓകന്‍, -ച്ചന്‍ - Okan‍, -chan‍ കൂമ്പ് - Koompu പദാവലി - Padhaavali സുതരാം - Sutharaam അടക്കോഴി - Adakkozhi ക്ഷത്രിയ - Kshathriya കണ്‍മതി - Kan‍mathi ടു - Du ലേതം - Letham ചപ്പാത്ത് - Chappaaththu തുനി - Thuni ഇടത്തൂട്ടുകാര്‍ - Idaththoottukaar‍ കാരുപ്പ് - Kaaruppu കവിച്ചല്‍ - Kavichal‍ കാശ്മീരകം - Kaashmeerakam

Random Words

ഘൃണിനിധി - Ghruninidhi ഉസ്രികം - Usrikam കവിട്ട - Kavitta അപ്രജാത - Aprajaatha സാക്ഷ - Saaksha ഞെക്കല്‍ - Njekkal‍ നിഷ്കമ്പ - Nishkampa കരുമുട്ടം - Karumuttam കൈനീട്ടം - Kaineettam കര്‍മകുശലത, -കൗശലം, -ല്യം - Kar‍makushalatha, -kaushalam, -lyam കനത്ത - Kanaththa തുപ്പകം, തുളം - Thuppakam, Thulam ദ്വാപഞ്ചാശ - Dhvaapanchaasha ജലാഷ്ഠീല - Jalaashdeela സമസ്യ - Samasya ചതുക്ക് - Chathukku കൂക്കുക, കുങ്ങുക - Kookkuka, Kunguka ഉദ്വാഹനം - Udhvaahanam കുടല്‍പ്പാമ്പ് - Kudal‍ppaampu ബോധയിതാവ് - Bodhayithaavu സിംഹലകം - Simhalakam പടമയം - Padamayam ആഹ്ലാദനം - Aahlaadhanam സഹജാരി - Sahajaari തക്ക്ഷീര - Thakksheera പരിപ്രക്ഷ്യം - Pariprakshyam താക്ക് - Thaakku കാഠം - Kaadam അപവിഷ - Apavisha കിറുക്കന്‍ - Kirukkan‍ കൊള്ളിവീശുക - Kolliveeshuka പൊള്ള് - Pollu തലച്ചൂട്ട് - Thalachoottu അമലി - Amali ധാരാളം - Dhaaraalam കാസി - Kaasi ബുഭുക്ഷ - Bubhuksha പൊത്തല്‍ - Poththal‍ അനൃതഭാഷണം - Anruthabhaashanam യമദണ്ഡം - Yamadhandam ആമ്പടി - Aampadi കന്ദളികം - Kandhalikam മൂലച്ഛേദം - Moolachchedham സെമിത്തേരി - Semiththeri പഞ്ചരപ്പ് - Pancharappu ത്രിശിഖം - Thrishikham ആമോഹനിക - Aamohanika അഞ്ചുതമ്പുരാക്കള്‍ - Anchuthampuraakkal‍ നദീകാന്തന്‍ - Nadheekaanthan‍ പനസിക - Panasika
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കവിടി.

Get English Word for കവിടി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കവിടി - Kavidi  :  കവടി1 (പ്ര.) കവടിച്ചൂത് = കരുവിനുപകരം കവിടിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചൂത് - Kavadi1 (pra.) Kavadichoothu = Karuvinupakaram Kavidiniraththikkondulla Choothu
     
     
കവിടിക്കച്ച - Kavidikkacha  :  തിറകെട്ടുമ്പോള്‍ അരയില്‍ ഉറപ്പിനുവേണ്ടികെട്ടുന്നതും കവിടികള്‍ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചതുമായ തുണികൊണ്ടുള്ള അരപ്പട്ട - Thirakettumpol‍ Arayil‍ Urappinuvendikettunnathum Kavidikal‍ Thunnippidippichathumaaya Thunikondulla Arappatta
     
കവിടിത്തേപ്പ് - Kavidiththeppu  :  ഇരുമ്പുപിഞ്ഞാണങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും കവിടിപൂശല്‍ - Irumpupinjaanangal‍kkum Mattum Kavidipooshal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×