Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പാട്ടക്കുടിശിക - Paattakkudishika അപഹാസകന്‍ - Apahaasakan‍ ചിറ്റുണ്ടി - Chittundi അമ്മാമന്‍ - Ammaaman‍ പുണ്‍പാട് - Pun‍paadu ഇന്നി - Inni ഉദ്വേജനം - Udhvejanam പഞ്ചര്‍ - Panchar‍ നേത്രജ(ല)ം - Nethraja(la)m ജഗ്മി - Jagmi രജ്ജു - Rajju ശരാഘാതം - Sharaaghaatham പോക്കന്‍ - Pokkan‍ അപ്രമോദം - Apramodham കീചകന്‍ - Keechakan‍ അമനുഷ്യ - Amanushya നുരയീരല്‍ - Nurayeeral‍ കരബലം - Karabalam ഹീനം - Heenam ഓചാരം, -ശാരം - Ochaaram, -shaaram ജലജം - Jalajam അപശ്രയം - Apashrayam കര്‍ണികാരം - Kar‍nikaaram അന്തശ്ശൗചം - Anthashaucham കന്നക്കോല്‍ - Kannakkol‍ തുരീയാംശം - Thureeyaamsham ഭൂച്ഛായ - Bhoochchaaya ചെങ്കടുക് - Chenkaduku പിഞ്ജരം - Pinjjaram ഓറശ്ലേം, -ര്‍ശ്ലം - Orashlem, -r‍shlam പാപിഷ്ഠന്‍ - Paapishdan‍ പവിഴം - Pavizham രക്താധരി - Rakthaadhari പീതസ്ഥാനങ്ങള്‍ - Peethasthaanangal‍ കുടുങ്ങുക - Kudunguka പയോജന്മ - Payojanma പൂരുരുട്ടാതി - Pooruruttaathi തുകല്‍ - Thukal‍ ബിന്ദുഫലം - Bindhuphalam തോന്മ - Thonma സ്‌ത്രീരഞ്ജനം - Sthreeranjjanam നീതിപതി - Neethipathi വാസാഗാരം - Vaasaagaaram പ്രസൃത്വര - Prasruthvara ശാങ്കരം - Shaankaram ചിദംബരം - Chidhambaram കുന്ദമം - Kundhamam അനതി - Anathi കണ്ണറയന്‍ - Kannarayan‍ അര്‍ച്ചി, -ച്ചിസ് - Ar‍chi, -chisu

Random Words

ബലിമൃഗം - Balimrugam നിമിത്തി - Nimiththi കുണി - Kuni പരകാര്യനിരതന്‍ - Parakaaryanirathan‍ ശുടീര്യം - Shudeeryam പ്രതിഗ്രാഹക - Prathigraahaka അക്ഷധൂര്‍ത്തന്‍ - Akshadhoor‍ththan‍ പിരിക്കുക - Pirikkuka പേരമ്മ - Peramma തമ്മന്‍ - Thamman‍ ചിറ്റുള്ളി - Chittulli ഋഷിലോകം - Rushilokam പാദപാശി - Paadhapaashi വട്ടാരം - Vattaaram കലാധികന്‍ - Kalaadhikan‍ കാല്‍ - Kaal‍ മധ്യലോകം - Madhyalokam ദിഗ്വസന - Dhigvasana അര്‍ദിത - Ar‍dhitha മുഖദുഷിക - Mukhadhushika മേഢ്ര(ക)ം - Meddra(ka)m അലോകനീയ - Alokaneeya അന്വേഷകന്‍ - Anveshakan‍ പള്ളിത്തേവാരം - Palliththevaaram പഥം - Patham പൗണ്ട് - Paundu ചിന്തന - Chinthana അപസൂര്യം - Apasooryam അണ്ടകോടരപുഷ്പി - Andakodarapushpi പലാശകം - Palaashakam കാമാക്ഷി - Kaamaakshi ക്രീണിക്കുക - Kreenikkuka കഴിഞ്ഞുകൂടുക - Kazhinjukooduka ചോരപുരുഷന്‍ - Chorapurushan‍ ആരക്തം - Aaraktham വിദേശി - Vidheshi രക്തപന്‍ - Rakthapan‍ ക്രിയാനിര്‍ദേശം - Kriyaanir‍dhesham പക്ഷദ്വാരം - Pakshadhvaaram വിശാഖ - Vishaakha വ്യഷ്ടി - Vyashdi വിധുസുതന്‍ - Vidhusuthan‍ ജീര്‍ണജ്വരം - Jeer‍najvaram മുഹൂര്‍ത്തകം - Muhoor‍ththakam പ്രതിലോമകം - Prathilomakam അകുത്സിത - Akuthsitha ആപയിതാ(വ്) - Aapayithaa(vu) പാലകി - Paalaki ഉദണ്ഡപാലകന്‍ - Udhandapaalakan‍ ഘണഘണ - Ghanaghana
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കവിടി.

Get English Word for കവിടി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കവിടി - Kavidi  :  കവടി1 (പ്ര.) കവടിച്ചൂത് = കരുവിനുപകരം കവിടിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചൂത് - Kavadi1 (pra.) Kavadichoothu = Karuvinupakaram Kavidiniraththikkondulla Choothu
     
     
കവിടിക്കച്ച - Kavidikkacha  :  തിറകെട്ടുമ്പോള്‍ അരയില്‍ ഉറപ്പിനുവേണ്ടികെട്ടുന്നതും കവിടികള്‍ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചതുമായ തുണികൊണ്ടുള്ള അരപ്പട്ട - Thirakettumpol‍ Arayil‍ Urappinuvendikettunnathum Kavidikal‍ Thunnippidippichathumaaya Thunikondulla Arappatta
     
കവിടിത്തേപ്പ് - Kavidiththeppu  :  ഇരുമ്പുപിഞ്ഞാണങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും കവിടിപൂശല്‍ - Irumpupinjaanangal‍kkum Mattum Kavidipooshal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×