Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

സൃക്വം - Srukvam അനുപദിഷ്ട - Anupadhishda അകൃതലക്ഷണ - Akruthalakshana രാഹുഭേദി - Raahubhedhi ഭാഷിതം - Bhaashitham ഉദകാധാരം - Udhakaadhaaram നൈമിത്തികന്‍ - Naimiththikan‍ അകലന്‍, അകളന്‍ - Akalan‍, Akalan‍ ഉടയ - Udaya അഭിമാനം - Abhimaanam ഭവിക്കുക - Bhavikkuka താമ്രകര്‍ണി - Thaamrakar‍ni അകുല - Akula ക്രഥനം - Krathanam അടകുടി - Adakudi ഗുല്മദേയം - Gulmadheyam അമണ്ഡം - Amandam കൂരുമത്സരം - Koorumathsaram ഗോത്രജ - Gothraja ക്ഷേമ - Kshema വിഗൂഢ - Vigoodda ഏടലര്‍ - Edalar‍ ഇലവ് - Ilavu ഘരഘര - Gharaghara ഊമത്തേങ്ങ - Oomaththenga കചഗ്രഹണി - Kachagrahani ഇടന്തലവട്ടം - Idanthalavattam കൃഷ്ണസാരഥി - Krushnasaarathi പഞ്ചമകാരങ്ങള്‍ - Panchamakaarangal‍ ചിപിടിക - Chipidika മഹാനസി - Mahaanasi തസ്മാത് - Thasmaathu സോമയാഗം - Somayaagam ഗഞ്ജ - Ganjja തിരുവിഴാ - Thiruvizhaa ജ്വരം - Jvaram വ്രജകന്‍ - Vrajakan‍ അകഴുക - Akazhuka ദധാന - Dhadhaana ചാതുര്‍ജാതകം - Chaathur‍jaathakam പാല്വല - Paalvala സൂര്യപുടം - Sooryapudam പരശ്വധം - Parashvadham അന്ത്യാക്ഷരി - Anthyaakshari അക്ഷാങ്കുരം - Akshaankuram അവഹസിതം - Avahasitham തീക്ഷ്ണായസം - Theekshnaayasam ഗ്രഹണീയ - Grahaneeya പിശുനന്‍ - Pishunan‍ നിമഥനം - Nimathanam

Random Words

അജഗര്‍ദം, അല- - Ajagar‍dham, Ala- ആയ - Aaya മറുപുറം - Marupuram ക്രതാവ് - Krathaavu ഉഴല്‍ച്ച - Uzhal‍cha നവീകൃത - Naveekrutha ചരണാക്ഷന്‍ - Charanaakshan‍ ചാവുക - Chaavuka ദ്വിപാദ - Dhvipaadha ഗര്‍ഭരക്ഷ - Gar‍bharaksha കൗണ്‍സിലര്‍ - Kaun‍silar‍ യാവത് - Yaavathu കടുക - Kaduka എട്ടരയോഗം - Ettarayogam ഞെളിയല്‍ - Njeliyal‍ ഏപ്പ് - Eppu കരിവേല(ക)ം, കരു- - Karivela(ka)m, Karu- നിയന്ത്രണാതീത - Niyanthranaatheetha ചാക്കയ്യന്‍ - Chaakkayyan‍ സിക്ഥ(ക)ം - Siktha(ka)m വേണ്ടിക - Vendika ആയിന്യം - Aayinyam യുയുധാനന്‍ - Yuyudhaanan‍ കൃശം - Krusham കാമധ്വംസി - Kaamadhvamsi നിപ്പിള്‍ - Nippil‍ പോറ്റല്‍ - Pottal‍ ജനസ്ഥാനം - Janasthaanam കോണിക്കയര്‍ - Konikkayar‍ പ്രത്യര്‍പ്പണം - Prathyar‍ppanam പ്രതിഷേദ്ധാവ് - Prathisheddhaavu എറോപ്പ - Eroppa അഭിസരിക്കുക - Abhisarikkuka മാലേയ - Maaleya അടവുക - Adavuka മാമയപ്പൈതല്‍ - Maamayappaithal‍ അഗ്നിമുഖി - Agnimukhi അവാര്‍ഡ് - Avaar‍du ക്രിയാനിര്‍ദേശം - Kriyaanir‍dhesham ആകാ - Aakaa നിയമം - Niyamam രൂപകാതിശയോക്തി - Roopakaathishayokthi ചപ്പാണി - Chappaani കാളം - Kaalam ഉതിരോന്‍ - Uthiron‍ തിട്ടനെ - Thittane ഗന്ധലോലുപ - Gandhalolupa കൊല്ലി - Kolli അലവല്‍ - Alaval‍ പൃക്തി - Prukthi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കവിടി.

Get English Word for കവിടി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കവിടി - Kavidi  :  കവടി1 (പ്ര.) കവടിച്ചൂത് = കരുവിനുപകരം കവിടിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചൂത് - Kavadi1 (pra.) Kavadichoothu = Karuvinupakaram Kavidiniraththikkondulla Choothu
     
     
കവിടിക്കച്ച - Kavidikkacha  :  തിറകെട്ടുമ്പോള്‍ അരയില്‍ ഉറപ്പിനുവേണ്ടികെട്ടുന്നതും കവിടികള്‍ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചതുമായ തുണികൊണ്ടുള്ള അരപ്പട്ട - Thirakettumpol‍ Arayil‍ Urappinuvendikettunnathum Kavidikal‍ Thunnippidippichathumaaya Thunikondulla Arappatta
     
കവിടിത്തേപ്പ് - Kavidiththeppu  :  ഇരുമ്പുപിഞ്ഞാണങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും കവിടിപൂശല്‍ - Irumpupinjaanangal‍kkum Mattum Kavidipooshal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×