Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അസഹിഷ്ണുത, -ത്വം - Asahishnutha, -thvam അമൃതേശയന്‍ - Amrutheshayan‍ വെളുത്തുള്ളി - Veluththulli ദിനചലനം - Dhinachalanam നവരം - Navaram ഗമി - Gami കണ്ഡൂരം - Kandooram അബ്ധിമണ്ഡൂകി - Abdhimandooki സ്വര്‍ധുനി - Svar‍dhuni ചേല - Chela വണ്ടം - Vandam കരിപ്പന്‍, കരിമ്പന്‍, കരിന്മേല്‍, കരിമ്പല്‍, കരമ്പല്‍, കരും പന്‍ - Karippan‍, Karimpan‍, Karinmel‍, Karimpal‍, Karampal‍, Karum Pan‍ തമം - Thamam ദിവസാവസാനം - Dhivasaavasaanam പമ്പ - Pampa ഗോചാരകന്‍ - Gochaarakan‍ ജല്പിതം - Jalpitham അനുരഞ്ജനം - Anuranjjanam മദ്ഗുരന്‍ - Madhguran‍ ഘോരരൂപന്‍ - Ghoraroopan‍ പിഞ്ജന്‍ - Pinjjan‍ വ്യഥ - Vyatha സംവഹനം - Samvahanam സുമം - Sumam ദമന - Dhamana ചുടലത്തെങ്ങ് - Chudalaththengu ദീര്‍ഘകാഷ്ഠം - Dheer‍ghakaashdam ഉദ്ദീപിത - Uddheepitha ഊതാമ്പി - Oothaampi മടാക്കത്തി - Madaakkaththi തീമ്പ് - Theempu അസമാവൃത്തന്‍ - Asamaavruththan‍ ആലോക്യ - Aalokya ഉപക്ഷയം - Upakshayam മൃഗതൃഷ - Mrugathrusha നഭശ്ചരം - Nabhashcharam ചിത്തഭ്രാന്ത് - Chiththabhraanthu കിനിയുക - Kiniyuka പ്രചരണി - Pracharani കണിയാന്‍ - Kaniyaan‍ ദ്രുമാശ്രയം - Dhrumaashrayam ത്രപുകര്‍ക്കടി - Thrapukar‍kkadi അനുഭാവക - Anubhaavaka സച്ചിന്മയന്‍ - Sachinmayan‍ പൂങ്കുഴലാള്‍ - Poonkuzhalaal‍ അതിസ്തിമിത - Athisthimitha ധുത - Dhutha ചുങ്കിക്കുക - Chunkikkuka നീലക്കല്ല് - Neelakkallu മണപ്പുര - Manappura

Random Words

ജ്ഞാനമുദ്ര - Jnjaanamudhra ക്രൗഞ്ചാദനം - Kraunchaadhanam ഇന്ദ്രപുരി - Indhrapuri കുലത്ഥിക - Kulaththika കൗരവ്യന്‍ - Kauravyan‍ സാര്‍ഥനാമം - Saar‍thanaamam വിഗാഹം - Vigaaham കമ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ് - Kampaar‍ttumentu പാദപ - Paadhapa ശുഷ്കശൃംഗിവേരം - Shushkashrumgiveram കന്ദര്‍പ്പകൂപം - Kandhar‍ppakoopam ആദാനാദ്ദാനി - Aadhaanaaddhaani ഊത്താമ്പെട്ടി - Ooththaampetti സ്വജന്‍ - Svajan‍ കൗശിക - Kaushika മോഘ - Mogha അര്‍ത്ഥപ്രകൃതികള്‍ - Ar‍ththaprakruthikal‍ കലവല്‍ - Kalaval‍ അധീര - Adheera ചൂതുപടം - Choothupadam ദിനമൃത്യു - Dhinamruthyu ബദ്ധാഞ്ജലി - Baddhaanjjali പ്രത്യുജ്ജീവനം - Prathyujjeevanam അഭിഘര്‍ഷണം - Abhighar‍shanam മനുജാതന്‍ - Manujaathan‍ കഷായി - Kashaayi വിഷ്ടംഭം - Vishdambham വ്യയശീല - Vyayasheela പ്രസര്‍പ്പിത - Prasar‍ppitha അനന്യദൃഷ്ടി - Ananyadhrushdi ആകാശീയ - Aakaasheeya താരികന്‍ - Thaarikan‍ പടര്‍ച്ചുണ്ട - Padar‍chunda മാര്‍ജാരകരണം - Maar‍jaarakaranam അനവധി - Anavadhi മരനീര്‍ - Maraneer‍ കാലക്കേട് - Kaalakkedu വിശേഷണം - Visheshanam അമൃതയോഗം - Amruthayogam പിണര്‍ക്കുക - Pinar‍kkuka ഉഴവുക - Uzhavuka ചാട - Chaada പഞ്ചഗോചരങ്ങള്‍ - Panchagocharangal‍ നര്‍ത്തിത - Nar‍ththitha ദേവഭൂ(മി) - Dhevabhoo(mi) ഇട്ടി - Itti തുറിപ്പ് - Thurippu ശ്ലാഘനീയ - Shlaaghaneeya ചുഴിനാഴി - Chuzhinaazhi കൈക്കീഴ് - Kaikkeezhu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കാറ്റുമറ.

Get English Word for കാറ്റുമറ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കാറ്റുമറ - Kaattumara  :  കാറ്റുതടയാനുള്ള മറ, തട്ടി - Kaattuthadayaanulla Mara, Thatti
     
     
കാറ്റുമറ - Kaattumara  :  കാറ്റുകയറാത്ത സ്ഥലം - Kaattukayaraaththa Sthalam
     
കാറ്റുമറ - Kaattumara  :  ചുണ്ടന്‍ വള്ളത്തിന്‍റെ മധ്യം കഴിഞ്ഞ് അണിയത്തോടടുത്ത ഭാഗം, പ്രധാന പാട്ടുകാരും മേളക്കാരും നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലം, വെടിത്തടി - Chundan‍ Vallaththin‍re Madhyam Kazhinju Aniyaththodaduththa Bhaagam, Pradhaana Paattukaarum Melakkaarum Nil‍kkunna Sthalam, Vediththadi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×