Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ചേറ്റുകണ്ടം - Chettukandam കാഷ്ഠ - Kaashda നിര്‍വിതര്‍ക്ക - Nir‍vithar‍kka വിരാടം - Viraadam അധ്യുഷ്ട്രം - Adhyushdram കഴാ(യി), കഴ - Kazhaa(yi), Kazha അപര്‍വദണ്ഡം - Apar‍vadhandam മഹോദയം - Mahodhayam വിസര്‍പ്പിക്കുക - Visar‍ppikkuka അളുമ്പ് - Alumpu നേതൃമ്മന്യന്‍ - Nethrummanyan‍ അര്‍ണവം - Ar‍navam നീര്‍വീഴ്ച - Neer‍veezhcha ഋജൂകരിക്കുക - Rujookarikkuka ലോകോക്തി - Lokokthi കന്ദര്‍പ്പവൈരി - Kandhar‍ppavairi പ്രാണദാതാവ് - Praanadhaathaavu കഥം - Katham ശീതം - Sheetham അനുപശ്യ - Anupashya ചേരമര്‍ - Cheramar‍ ആയിരവര്‍ - Aayiravar‍ അന്തിച്ചുവപ്പ്, -ചോപ്പ് - Anthichuvappu, -choppu ശക്രി - Shakri ഏകഭാവം - Ekabhaavam ചമരകം - Chamarakam കുട്ടിയച്ചന്‍ - Kuttiyachan‍ പൃഥ്വി - Pruthvi കാറ് - Kaaru ജന്തുഹിംസകന്‍ - Janthuhimsakan‍ അര്‍ത്ഥനം - Ar‍ththanam പഞ്ചപ്രാണങ്ങള്‍ - Panchapraanangal‍ ഉദിതി - Udhithi ചിള്ളിക്കുക - Chillikkuka ഉജ്ജ്വല - Ujjvala ധ്യാനി - Dhyaani ജലവാദ്യം - Jalavaadhyam രംഗചരന്‍ - Ramgacharan‍ കയ്യോന്നി - Kayyonni നോക്കിവായിക്കുക - Nokkivaayikkuka നികരുക - Nikaruka പ്രബോധകന്‍ - Prabodhakan‍ നിര്‍നിദ്ര - Nir‍nidhra അനലാചലനാഥന്‍ - Analaachalanaathan‍ രൂപം - Roopam കളധൗതലിപി - Kaladhauthalipi ഉരഗശായി - Uragashaayi ഏത്താക്കള്‍ - Eththaakkal‍ ബ്രാഹ്മപുരാണം - Braahmapuraanam കന്യാമറിയം - Kanyaamariyam

Random Words

പാമ്പാട്ടി - Paampaatti വാങ്മയി - Vaangmayi അധികാരപത്രം - Adhikaarapathram ആത്മോദയന്‍ - Aathmodhayan‍ ഇറുതി - Iruthi ബ്യൂറോ - Byooro അവയവാര്‍ഥം - Avayavaar‍tham ബാധ്യ - Baadhya കൈത്തീറ്റി - Kaiththeetti ഉപസര്‍ഗതൃഷ്ണ - Upasar‍gathrushna രക്താതിസാരം - Rakthaathisaaram അംഗുലിപഞ്ചകം - Amgulipanchakam ആന്തരാല്‍ - Aantharaal‍ ശിരോവേഷ്ടം - Shiroveshdam നിര്‍ഗുണം - Nir‍gunam പ്രത്യനീകം - Prathyaneekam അന്തര്‍ഗളം - Anthar‍galam പ്രണേജനം - Pranejanam അഗ്ര - Agra അഭികാംക്ഷിക്കുക - Abhikaamkshikkuka സ്ഥവിരമതം - Sthaviramatham ധാമാധിപന്‍ - Dhaamaadhipan‍ ഉന്മഗ്ന - Unmagna രൂപക - Roopaka ഹീലം - Heelam ചളിക്കുക - Chalikkuka താര്‍ക്ഷ്യം - Thaar‍kshyam പരിതുഷ്ടി - Parithushdi തേക്ക് - Thekku പുഷ്പരസം - Pushparasam കാമ്പറ - Kaampara കൈത്തരിപ്പ് - Kaiththarippu മിനിമം - Minimam കൊമ്മട്ടി, കൊമ്മണ്ടി - Kommatti, Kommandi പെണ്ണാള്‍ - Pennaal‍ കയാമം - Kayaamam അകാള - Akaala അജഹലിംഗം - Ajahalimgam ജീവനാശം - Jeevanaasham പത്രാംഗുലി - Pathraamguli ബൈഡാല - Baidaala മാരി - Maari പ്രഭവനം - Prabhavanam വലഞ്ഞ - Valanja കുണ്ഡോധ്നി - Kundodhni തനുച്ഛദം - Thanuchchadham സേനാവാസം - Senaavaasam വൃഷ്ണിഗര്‍ഭന്‍ - Vrushnigar‍bhan‍ അവനയനം - Avanayanam തവിക്കുക - Thavikkuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കൂന്.

Get English Word for കൂന് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കൂന് - Koonu  :  "കൂനുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "koonuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
കൂന് - Koonu  :  മുതുകിലുള്ള വളവ്, വളവ്. (പ്ര.) കൂനി(ന്മേ)ല്‍ കുരു = ആപത്തിനുമേല്‍ ആപത്ത് - Muthukilulla Valavu, Valavu. (pra.) Kooni(nme)l‍ Kuru = Aapaththinumel‍ Aapaththu
     
കൂന്തല്‍ - Koonthal‍  :  (സ്‌ത്രീകളുടെ) തലമുടി. കൂന്തലാള്‍ = സമൃദ്ധമായ തലമുടിയുള്ളവള്‍. കൂന്തല്വയ്പ്പ് = ഒരുതരം ആയുധാഭ്യാസം - (sthreekalude) Thalamudi. Koonthalaal‍ = Samruddhamaaya Thalamudiyullaval‍. Koonthalvayppu = Orutharam Aayudhaabhyaasam
     
കൂന്തല്‍ - Koonthal‍  :  മയില്‍പ്പീലി - Mayil‍ppeeli
     
കൂന്തല്‍ - Koonthal‍  :  ഒരുതരം പന, ഉലട്ടി - Orutharam Pana, Ulatti
     
കൂന്താണി - Koonthaani  :  വലിയ ഉരല്‍ - Valiya Ural‍
     
കൂന്താണി - Koonthaani  :  കൂന്താലി - Koonthaali
     
കൂന്താണി - Koonthaani  :  ഒരു വൃക്ഷം - Oru Vruksham
     
കൂന്താണി - Koonthaani  :  ഒരുജാതി ഔഷധച്ചെടി - Orujaathi Aushadhachedi
     
കൂന്തുക - Koonthuka  :  കാല്‍വിരലുകളില്‍ ഉയര്‍ന്നുനില്‍ക്കുക. താരത. കുന്തുക - Kaal‍viralukalil‍ Uyar‍nnunil‍kkuka. Thaaratha. Kunthuka
     
കൂന്നു - Koonnu  :  "ര്‍" ലോപിച്ചത് - "r‍" Lopichathu
     
കൂന്നു - Koonnu  :  കൂന്റു - Koontu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×