Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അഗസ്ത്യദിക്ക് - Agasthyadhikku ദശതാലം - Dhashathaalam ഖനിത്രിക - Khanithrika മൂഷികാദം - Mooshikaadham ഗദ്യകവിത - Gadhyakavitha പൂര്‍വജ - Poor‍vaja കേത്തല്‍ - Keththal‍ ഉപായാത - Upaayaatha സവേശ - Savesha ഉണ്ണേപ്പന്‍ - Unneppan‍ അന്ധ - Andha അനന്യാശ്രിത - Ananyaashritha വര്‍ക്കരം - Var‍kkaram അകൃഷ്ടഫലിത - Akrushdaphalitha എകരുക - Ekaruka മന്തവ്യ - Manthavya പ്രശ്ലേഷം - Prashlesham വൃഷഭഗതി - Vrushabhagathi ഭന്‍ - Bhan‍ പ്രണദനം - Pranadhanam മുഴപ്പാട് - Muzhappaadu ഗന്ധവാഹം - Gandhavaaham ഇറവന്‍ - Iravan‍ തപ്പാണ്ട - Thappaanda അധര്‍മിഷ്ഠ - Adhar‍mishda ഗോദാവരി - Godhaavari മൗരജകന്‍ - Maurajakan‍ വാഷ്കല - Vaashkala അമരുലക് - Amarulaku ജീവാതു - Jeevaathu തുര - Thura കൈമുട്ട് - Kaimuttu പ്രബോധിപ്പിക്കുക - Prabodhippikkuka ദേഹേശ്വരന്‍ - Dheheshvaran‍ ഞോളാ - Njolaa ചതുഷ്ക - Chathushka ദുസ്സ്പര്‍ശ - Dhusspar‍sha അനലസ - Analasa അനശ്വ - Anashva കച്ചവടം, -ച്ചോടം - Kachavadam, -chodam സുശിഖ - Sushikha സൗലഭ്യം - Saulabhyam ശതഹ്രദ - Shathahradha ഡംഭം - Dambham ഉടയക്കാരന്‍ - Udayakkaaran‍ ഗൃഹീഭവിക്കുക - Gruheebhavikkuka തേവാരി - Thevaari സമാപനീയ - Samaapaneeya കൈമടക്ക് - Kaimadakku അനുച്ഛേദം - Anuchchedham

Random Words

ശീര്‍ഷകം - Sheer‍shakam ഗാത്ര - Gaathra കഴലുക - Kazhaluka മഹാപക്ഷന്‍ - Mahaapakshan‍ വടിപ്പന്‍ - Vadippan‍ ചില - Chila ഇണവസ്ത്രം - Inavasthram പട്ടണം - Pattanam രമ്യത - Ramyatha രാജപദം - Raajapadham അകാലം - Akaalam നേര്‍വില - Ner‍vila പലായിത - Palaayitha കഴകവിരുത്തി - Kazhakaviruththi പൂഷാത്മജന്‍ - Pooshaathmajan‍ അനാഹത - Anaahatha അസ്മദീയ - Asmadheeya കുന്തി - Kunthi ത്രിദിവേശന്‍ - Thridhiveshan‍ നചുങ്ങുക - Nachunguka നിപുണത, -ത്വം - Nipunatha, -thvam പ്രസ്തവം - Prasthavam ഉദിപ്പ് - Udhippu ഉപതാനം - Upathaanam സുഖകര - Sukhakara ചാരം - Chaaram ഗ്രീവാചക്രം - Greevaachakram അസിത - Asitha വവ്വല്‍ - Vavval‍ ഗ്ലൂക്കോസ് - Glookkosu രഘുനന്ദനന്‍ - Raghunandhanan‍ ഗോള്‍ഫ് - Gol‍phu ന്യായദര്‍ശനം - Nyaayadhar‍shanam യജ്ഞഹോതാവ് - Yajnjahothaavu കിങ്കുടുംബന്‍ - Kinkudumban‍ ഓക് - Oku അസിതാപാംഗി - Asithaapaamgi തുളവാരം - Thulavaaram കുട്ടിനി - Kuttini നദീപുഷ്ടി - Nadheepushdi വിളിയുക - Viliyuka കര്‍പ്പരീതുത്ഥം, കര്‍പ്പരികാ, ഖര്‍പ്പരീ- - Kar‍ppareethuththam, Kar‍pparikaa, Khar‍pparee- ചതുരന്തയാനം - Chathuranthayaanam മാണുക - Maanuka ചിക്കന്‍(പോക്സ്) - Chikkan‍(poksu) പാരാശരി - Paaraashari അഗ്രമുകുളം - Agramukulam ധര്‍മനിഷ്ഠ - Dhar‍manishda കൈവര്‍ത്ത(ക)ന്‍ - Kaivar‍ththa(ka)n‍ വൃന്ദാവിനി - Vrundhaavini
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കൂന്.

Get English Word for കൂന് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കൂന് - Koonu  :  "കൂനുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "koonuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
കൂന് - Koonu  :  മുതുകിലുള്ള വളവ്, വളവ്. (പ്ര.) കൂനി(ന്മേ)ല്‍ കുരു = ആപത്തിനുമേല്‍ ആപത്ത് - Muthukilulla Valavu, Valavu. (pra.) Kooni(nme)l‍ Kuru = Aapaththinumel‍ Aapaththu
     
കൂന്തല്‍ - Koonthal‍  :  (സ്‌ത്രീകളുടെ) തലമുടി. കൂന്തലാള്‍ = സമൃദ്ധമായ തലമുടിയുള്ളവള്‍. കൂന്തല്വയ്പ്പ് = ഒരുതരം ആയുധാഭ്യാസം - (sthreekalude) Thalamudi. Koonthalaal‍ = Samruddhamaaya Thalamudiyullaval‍. Koonthalvayppu = Orutharam Aayudhaabhyaasam
     
കൂന്തല്‍ - Koonthal‍  :  മയില്‍പ്പീലി - Mayil‍ppeeli
     
കൂന്തല്‍ - Koonthal‍  :  ഒരുതരം പന, ഉലട്ടി - Orutharam Pana, Ulatti
     
കൂന്താണി - Koonthaani  :  വലിയ ഉരല്‍ - Valiya Ural‍
     
കൂന്താണി - Koonthaani  :  കൂന്താലി - Koonthaali
     
കൂന്താണി - Koonthaani  :  ഒരു വൃക്ഷം - Oru Vruksham
     
കൂന്താണി - Koonthaani  :  ഒരുജാതി ഔഷധച്ചെടി - Orujaathi Aushadhachedi
     
കൂന്തുക - Koonthuka  :  കാല്‍വിരലുകളില്‍ ഉയര്‍ന്നുനില്‍ക്കുക. താരത. കുന്തുക - Kaal‍viralukalil‍ Uyar‍nnunil‍kkuka. Thaaratha. Kunthuka
     
കൂന്നു - Koonnu  :  "ര്‍" ലോപിച്ചത് - "r‍" Lopichathu
     
കൂന്നു - Koonnu  :  കൂന്റു - Koontu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×