Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

തഥാ - Thathaa ന്യായത്തീര്‍പ്പ് - Nyaayaththeer‍ppu യിയക്ഷമാണ - Yiyakshamaana തമ്മനാര് - Thammanaaru നമ്പി - Nampi കഞ്ചുകി - Kanchuki നൊയമ്പ് - Noyampu ഇക്ഷുകാന്തം - Ikshukaantham മീമാംസകന്‍ - Meemaamsakan‍ ജഡീഭൂത - Jadeebhootha അവാന്തരദിക്ക് - Avaantharadhikku വിശ്വങ്കരം - Vishvankaram തത്ത്വചിന്ത - Thaththvachintha പിടിച്ചുപറി - Pidichupari ഇര - Ira ഒടുക് - Oduku കുമുഖം - Kumukham നിര്‍ലേഖനം - Nir‍lekhanam രാജന്‍ - Raajan‍ തിറവുക - Thiravuka പാദനാളിക - Paadhanaalika തീരുക - Theeruka പഞ്ചക്ലേശങ്ങള്‍ - Panchakleshangal‍ അണിയല്‍ - Aniyal‍ ചരിതവാന്‍ - Charithavaan‍ കചപം - Kachapam ഇരുള്‍ - Irul‍ അവതാരണം - Avathaaranam ആഭ്യുദയിക - Aabhyudhayika അണ്ടജ - Andaja അനീതി - Aneethi ആക്സിജന്‍, ഓക്സിജന്‍ - Aaksijan‍, Oksijan‍ ഉത്തരായത - Uththaraayatha പൊന്നാങ്ങള - Ponnaangala ആസ്തരണിക - Aastharanika അരള്‍ച്ച - Aral‍cha ചന്ദനസാരം - Chandhanasaaram വീരരജസ്സ് - Veerarajassu കരുമണല്‍ - Karumanal‍ ഉത്തരക്ഷണം - Uththarakshanam രോഷിത - Roshitha അങ്കക്കിഴി - Ankakkizhi കര്‍മവ്യാപത്ത് - Kar‍mavyaapaththu ഞാറ്റുതല - Njaattuthala പീതസ്ഫടികം - Peethasphadikam ഉത്പലഗന്ധികം, ഉല്‍- - Uthpalagandhikam, Ul‍- ഉക്ക് - Ukku ലൂട്ട് - Loottu ഭൂമാന്‍ - Bhoomaan‍ ആനുപദിക - Aanupadhika

Random Words

അജകാവം - Ajakaavam ലംഫനം - Lamphanam പീലകം - Peelakam ചന്ദ്രസൂര്യാക്ഷകന്‍ - Chandhrasooryaakshakan‍ മുഖദര്‍ശനം - Mukhadhar‍shanam അടാ - Adaa ലൂമവിഷം - Loomavisham വൃദ്ധനാഭി - Vruddhanaabhi പൗരസ്ത്യ - Paurasthya കഫല - Kaphala അദ്രുതം - Adhrutham സാരഥ്യം - Saarathyam കണ്ണിറ - Kannira സത്യവതി - Sathyavathi ജീവരാഗം - Jeevaraagam പണ്യ - Panya ആവാഹി - Aavaahi ഖുരപദവി - Khurapadhavi സൂര്യപടം - Sooryapadam തേക് - Theku ത്രിപൗരുഷി - Thripaurushi മിതവാക്ക് - Mithavaakku കറുക്കനെ - Karukkane ഗേയപ്രിയം - Geyapriyam ഈയാംപാറ്റ - Eeyaampaatta ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം - Haalaasyamaahaathmyam ഉഗ്രരേതസ്സ് - Ugrarethassu തസ്കരം - Thaskaram സവര്‍ണ - Savar‍na പൊന്തി - Ponthi കഷ്ടകര - Kashdakara മെത്രാന്‍ - Methraan‍ ആര്‍ത്തപരായണ - Aar‍ththaparaayana കൗടകന്‍ - Kaudakan‍ ന്യൂനത, -ത്വം - Nyoonatha, -thvam അകുണ്ടക - Akundaka പൃഷ്ട - Prushda വുര്‍ണ - Vur‍na ഗര്‍ഭണ്ഡം - Gar‍bhandam ഏണി - Eni കാമദുഘ - Kaamadhugha രാജീവനേത്രന്‍ - Raajeevanethran‍ നളം - Nalam കുണ്ടറ - Kundara കുടിലത്വം - Kudilathvam സമാന്‍ - Samaan‍ മര്‍ദനം - Mar‍dhanam മോക്ഷവിളക്ക് - Mokshavilakku കാവുതടി, -ണ്ട് - Kaavuthadi, -ndu കാമിതം - Kaamitham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കൊതി.

Get English Word for കൊതി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കൊതി - Kothi  :  "കൊതിക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "kothikkuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
കൊതി - Kothi  :  (സ്വന്തമാക്കാനും അനുഭവിക്കാനുമുള്ള) ആഗ്രഹം. (പ്ര.) കൊതിക്കെറുവ് = ആഗ്രഹിച്ചതു കിട്ടാഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന താത്കാലികമായ അമര്‍ഷം - (svanthamaakkaanum Anubhavikkaanumulla) Aagraham. (pra.) Kothikkeruvu = Aagrahichathu Kittaanjaalundaakunna Thaathkaalikamaaya Amar‍sham
     
കൊതിക്കുക - Kothikkuka  :  ആഗ്രഹിക്കുക, ആശിക്കുക, അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി നോക്കുക. "വിധിച്ചതേ കിട്ടൂ, കൊതിച്ചതു കിട്ടുകയില്ല" (പഴ.) - Aagrahikkuka, Aashikkuka, Athiyaaya Aagrahaththodukoodi Nokkuka. "vidhichathe Kittoo, Kothichathu Kittukayilla" (pazha.)
     
കൊതിത്തരം - Kothiththaram  :  കൊതിയുള്ള അവസ്ഥ, കൊതിയന്‍റെ സ്വഭാവം - Kothiyulla Avastha, Kothiyan‍re Svabhaavam
     
കൊതിപ്പേട് - Kothippedu  :  കൊതിയേറ്റതുമൂലം (ഭക്ഷിച്ചത് ദഹിക്കായ്കയാല്‍) ഉണ്ടാകുന്ന ഏമ്പക്കം - Kothiyettathumoolam (bhakshichathu Dhahikkaaykayaal‍) Undaakunna Empakkam
     
കൊതിയന്‍ - Kothiyan‍  :  കൊതിയുള്ളവന്‍, അത്യാഗ്രഹമുള്ളവന്‍. (സ്‌ത്രീ.) കൊതിച്ചി - Kothiyullavan‍, Athyaagrahamullavan‍. (sthree.) Kothichi
     
കൊതിയന്‍ - Kothiyan‍  :  ആഹാരപ്രിയന്‍, ഭക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി ആര്‍ത്തി പിടിക്കുന്നവന്‍. "കൊതിയന്‍ ഇലയ്ക്കുപോയി, എനിക്കു നിലത്തു തന്നേരെ" (പഴ.) - Aahaarapriyan‍, Bhakshanaththinuvendi Aar‍ththi Pidikkunnavan‍. "kothiyan‍ Ilaykkupoyi, Enikku Nilaththu Thannere" (pazha.)
     
കൊതിയന്‍ - Kothiyan‍  :  ലുബ്ധന്‍, പണക്കൊതിയന്‍ - Lubdhan‍, Panakkothiyan‍
     
കൊതിയന്‍ - Kothiyan‍  :  ഒരുജാതി മത്സ്യം - Orujaathi Mathsyam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×