Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പെരിയവര്‍ - Periyavar‍ ആരചിക്കുക - Aarachikkuka തട്യന്‍ - Thadyan‍ തോരി - Thori ഹ്രാസം - Hraasam ജീവികാവ്യാപാരം - Jeevikaavyaapaaram നിഷ്കര്‍ഷണം - Nishkar‍shanam അമുത്ര - Amuthra കുത്തിക്കവരുക - Kuththikkavaruka അവഘുഷ്ടം - Avaghushdam വിദിത്വാ - Vidhithvaa അത്യഷ്ടി - Athyashdi പ്രാവൃഷ, പ്രാവൃഷം - Praavrusha, Praavrusham ഉലര്‍ക്കുക - Ular‍kkuka ഈരല് - Eeralu അണ്ടാവ് - Andaavu ഘടീഗ്രാഹ(ക)ന്‍ - Ghadeegraaha(ka)n‍ പരിത്യക്ത - Parithyaktha ചിത്രവേല - Chithravela ചൊക്കനാഥന്‍ - Chokkanaathan‍ ഇഷ്ടി(ക) - Ishdi(ka) ആയതചതുര(ശ്രം) - Aayathachathura(shram) ഉപചാര്യ - Upachaarya ആരകൂടം - Aarakoodam ഖജാക - Khajaaka ഗലിതകം - Galithakam അകായന്‍ - Akaayan‍ എഴുന്നേറ്റം - Ezhunnettam മൃഗത്വം - Mrugathvam മേളം - Melam സാരഗ്രീവന്‍ - Saaragreevan‍ നീയമാന - Neeyamaana കുടിയേറുക - Kudiyeruka അഭിനയം - Abhinayam രീഢകം - Reeddakam ഉന്മദിഷ്ണു - Unmadhishnu പായിക്കുക - Paayikkuka ഇളയോരമ്മ, ഇളോര്‍മ, എളോര്‍മ - Ilayoramma, Ilor‍ma, Elor‍ma സ്‌ത്രീലിംഗം - Sthreelimgam കുഡുവം - Kuduvam ലൗഹം - Lauham അളുക്ക് - Alukku താമ്രാഭം - Thaamraabham ദൈവദോഷം - Dhaivadhosham ബീജ്യ - Beejya അക്ഷാവപനം - Akshaavapanam ചക്രപാതം - Chakrapaatham കാഴ്ചപ്പണം - Kaazhchappanam ചിവാട - Chivaada അത്രടം, അത്രടം - Athradam, Athradam

Random Words

ക്ഷുദ്രകം - Kshudhrakam ഇളമുറ - Ilamura പ്രവേണി - Praveni തുമിക്കുക - Thumikkuka അനാമിക - Anaamika അപകിരണം - Apakiranam ഉഷ്ണവാതം - Ushnavaatham വൈദഗ്ധ്യം - Vaidhagdhyam എറോക്കളി - Erokkali ത്വരിതം - Thvaritham ഉപോഷിത - Uposhitha മംഗലസ്‌ത്രീ - Mamgalasthree പുള്ളിനം - Pullinam കര്‍ക്ക - Kar‍kka സന്ന്യാസി - Sannyaasi അക്ഷണം - Akshanam സിദ്ധാശ്രമം - Siddhaashramam തവളക്കണ്ണന്‍ - Thavalakkannan‍ പാദപാശി - Paadhapaashi എരട്ടിക്കുക - Erattikkuka പത്മേശയന്‍ - Pathmeshayan‍ ഉച്ചശ്ശീവേലി - Uchasheeveli കുകരം - Kukaram അക്ഷപിത - Akshapitha നൈരം - Nairam കാമമാലി - Kaamamaali റമ്പാന്‍ - Rampaan‍ അടശ് - Adashu വശീഭവിക്കുക - Vasheebhavikkuka വലിയെ - Valiye ശശികല - Shashikala അകേകര - Akekara ഉവര്‍, ഓര് - Uvar‍, Oru കുരളം - Kuralam കിടാവ് - Kidaavu മൊണ്ണയന്‍ - Monnayan‍ സോക്രട്ടീസ് - Sokratteesu വേമ്പൊളി - Vempoli ത്രിവേണു - Thrivenu ദഹിപ്പിക്കുക - Dhahippikkuka തപ്പിത്തവറി - Thappiththavari സങ്കുലം - Sankulam പാകുക - Paakuka പരാപേക്ഷ - Paraapeksha ഇടവിട്ടം - Idavittam കൂച്ചിപ്പുടി, കൂച്ചു-, കുച്ചിപ്പുഡി - Koochippudi, Koochu-, Kuchippudi സത്യവാങ്മൂലം - Sathyavaangmoolam അഭിചരന്‍ - Abhicharan‍ യക്ഷപതി - Yakshapathi ഞൊങ്കുക - Njonkuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കൊതി.

Get English Word for കൊതി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കൊതി - Kothi  :  "കൊതിക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "kothikkuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
കൊതി - Kothi  :  (സ്വന്തമാക്കാനും അനുഭവിക്കാനുമുള്ള) ആഗ്രഹം. (പ്ര.) കൊതിക്കെറുവ് = ആഗ്രഹിച്ചതു കിട്ടാഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന താത്കാലികമായ അമര്‍ഷം - (svanthamaakkaanum Anubhavikkaanumulla) Aagraham. (pra.) Kothikkeruvu = Aagrahichathu Kittaanjaalundaakunna Thaathkaalikamaaya Amar‍sham
     
കൊതിക്കുക - Kothikkuka  :  ആഗ്രഹിക്കുക, ആശിക്കുക, അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി നോക്കുക. "വിധിച്ചതേ കിട്ടൂ, കൊതിച്ചതു കിട്ടുകയില്ല" (പഴ.) - Aagrahikkuka, Aashikkuka, Athiyaaya Aagrahaththodukoodi Nokkuka. "vidhichathe Kittoo, Kothichathu Kittukayilla" (pazha.)
     
കൊതിത്തരം - Kothiththaram  :  കൊതിയുള്ള അവസ്ഥ, കൊതിയന്‍റെ സ്വഭാവം - Kothiyulla Avastha, Kothiyan‍re Svabhaavam
     
കൊതിപ്പേട് - Kothippedu  :  കൊതിയേറ്റതുമൂലം (ഭക്ഷിച്ചത് ദഹിക്കായ്കയാല്‍) ഉണ്ടാകുന്ന ഏമ്പക്കം - Kothiyettathumoolam (bhakshichathu Dhahikkaaykayaal‍) Undaakunna Empakkam
     
കൊതിയന്‍ - Kothiyan‍  :  കൊതിയുള്ളവന്‍, അത്യാഗ്രഹമുള്ളവന്‍. (സ്‌ത്രീ.) കൊതിച്ചി - Kothiyullavan‍, Athyaagrahamullavan‍. (sthree.) Kothichi
     
കൊതിയന്‍ - Kothiyan‍  :  ആഹാരപ്രിയന്‍, ഭക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി ആര്‍ത്തി പിടിക്കുന്നവന്‍. "കൊതിയന്‍ ഇലയ്ക്കുപോയി, എനിക്കു നിലത്തു തന്നേരെ" (പഴ.) - Aahaarapriyan‍, Bhakshanaththinuvendi Aar‍ththi Pidikkunnavan‍. "kothiyan‍ Ilaykkupoyi, Enikku Nilaththu Thannere" (pazha.)
     
കൊതിയന്‍ - Kothiyan‍  :  ലുബ്ധന്‍, പണക്കൊതിയന്‍ - Lubdhan‍, Panakkothiyan‍
     
കൊതിയന്‍ - Kothiyan‍  :  ഒരുജാതി മത്സ്യം - Orujaathi Mathsyam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×