Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

വര്‍ഗണം - Var‍ganam കമ്പിളിനാരങ്ങ - Kampilinaaranga ബഡവ - Badava എരിചെയ്യുക - Ericheyyuka വിധൂതി - Vidhoothi ദുദ്രുമം - Dhudhrumam അഷ്ടകരണങ്ങള്‍ - Ashdakaranangal‍ ശംഭലി - Shambhali അഭിസാരണം - Abhisaaranam നരേശന്‍ - Nareshan‍ ചീഡാദേവതാരം - Cheedaadhevathaaram അയനചലനം - Ayanachalanam അമൃതമയൂഖന്‍ - Amruthamayookhan‍ ഓശക്കുഴല്‍, -ക്കൊമ്പ് - Oshakkuzhal‍, -kkompu തീറ്റ - Theetta കാനോന - Kaanona ധാതുശേഖരം - Dhaathushekharam ആദിതാളം - Aadhithaalam വാരുണി - Vaaruni രുക്ക് - Rukku താരികി - Thaariki അന്തസ്സ്വേദം - Anthassvedham ഹന്താ(വ്) - Hanthaa(vu) ദിവാഭീതം - Dhivaabheetham സ്ഫുടീകരിക്കുക - Sphudeekarikkuka പാണനാര്‍ - Paananaar‍ കയറ്റുപാ(യ്) - Kayattupaa(yu) കിലാദാര്‍ - Kilaadhaar‍ വ്യവസിതി - Vyavasithi നൈശ്ചിത്യം - Naishchithyam പേചകം - Pechakam പശുഗായത്രി - Pashugaayathri മൂലദ്രവ്യം - Mooladhravyam പരദേശം - Paradhesham ഖണ്ഡികം - Khandikam പതച്ചില്‍ - Pathachil‍ പശ്ചിമ - Pashchima ഉത്ക്രമണം - Uthkramanam ഭിണ്ഡിപാലം - Bhindipaalam സ്വാപം - Svaapam വലിതം - Valitham കടുവന്‍ - Kaduvan‍ അഗ്നിരുഹ - Agniruha കിരീടി - Kireedi വാതസ്കന്ധം - Vaathaskandham ബില്ല - Billa മധുരിക്കുക - Madhurikkuka ഒറവ് - Oravu ഭൃത - Bhrutha കണ്ണഴിവ് - Kannazhivu

Random Words

ശിഷ്ട - Shishda തൊക്കു - Thokku ചുരി - Churi പരിചിത - Parichitha അശിശു - Ashishu ഉരം - Uram പരജ - Paraja കൊടിനടു - Kodinadu ഗൈരേയം - Gaireyam കൊത്തിച്ചവിട്ട് - Koththichavittu ചൗഡം - Chaudam പത്തുവ - Paththuva കാന്തക്ഷേത്രം - Kaanthakshethram ഏഷിക്കുക - Eshikkuka കലിന്ദന്‍, കളിന്ദന്‍ - Kalindhan‍, Kalindhan‍ കുറ്റടി - Kuttadi തനുത്രാണം - Thanuthraanam ശീലത്വം - Sheelathvam കറ്റത്തലമണി - Kattaththalamani അമ്മച്ഛന്‍ - Ammachchan‍ മയൂരതുത്ഥം - Mayoorathuththam അചിന്ത്യന്‍ - Achinthyan‍ ഭോഗവത്ത് - Bhogavaththu സംവരണം - Samvaranam ഹവ്യപാകം - Havyapaakam ബൃഹത്ഫല - Bruhathphala വറുമ - Varuma ഉപഗൂഢ - Upagoodda അക്കദമി - Akkadhami കഞ്ചിക - Kanchika പഴങ്കഥ - Pazhankatha ആഹതം - Aahatham പോള്‍ - Pol‍ ഉന്മുഗ്ദ്ധ - Unmugddha ഇന്ദളം - Indhalam തര്‍ക്കം - Thar‍kkam ഘനകാലം - Ghanakaalam നിറപറ - Nirapara കൈടഭജിത്ത് - Kaidabhajiththu അസ്ഥിനമസ്ക്കാരം - Asthinamaskkaaram വിവലിത - Vivalitha ചെറുപഞ്ചമൂലം - Cherupanchamoolam വാച്യാര്‍ഥം - Vaachyaar‍tham റീഫണ്ട് - Reephandu ദാര്‍വീരസോദ്ഭവം - Dhaar‍veerasodhbhavam കൊടുപ്പം - Koduppam കീഴ്വയര്‍ - Keezhvayar‍ സുഹൃദയ - Suhrudhaya അംബുജം - Ambujam വരു - Varu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കൊതി.

Get English Word for കൊതി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കൊതി - Kothi  :  "കൊതിക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "kothikkuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
കൊതി - Kothi  :  (സ്വന്തമാക്കാനും അനുഭവിക്കാനുമുള്ള) ആഗ്രഹം. (പ്ര.) കൊതിക്കെറുവ് = ആഗ്രഹിച്ചതു കിട്ടാഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന താത്കാലികമായ അമര്‍ഷം - (svanthamaakkaanum Anubhavikkaanumulla) Aagraham. (pra.) Kothikkeruvu = Aagrahichathu Kittaanjaalundaakunna Thaathkaalikamaaya Amar‍sham
     
കൊതിക്കുക - Kothikkuka  :  ആഗ്രഹിക്കുക, ആശിക്കുക, അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി നോക്കുക. "വിധിച്ചതേ കിട്ടൂ, കൊതിച്ചതു കിട്ടുകയില്ല" (പഴ.) - Aagrahikkuka, Aashikkuka, Athiyaaya Aagrahaththodukoodi Nokkuka. "vidhichathe Kittoo, Kothichathu Kittukayilla" (pazha.)
     
കൊതിത്തരം - Kothiththaram  :  കൊതിയുള്ള അവസ്ഥ, കൊതിയന്‍റെ സ്വഭാവം - Kothiyulla Avastha, Kothiyan‍re Svabhaavam
     
കൊതിപ്പേട് - Kothippedu  :  കൊതിയേറ്റതുമൂലം (ഭക്ഷിച്ചത് ദഹിക്കായ്കയാല്‍) ഉണ്ടാകുന്ന ഏമ്പക്കം - Kothiyettathumoolam (bhakshichathu Dhahikkaaykayaal‍) Undaakunna Empakkam
     
കൊതിയന്‍ - Kothiyan‍  :  കൊതിയുള്ളവന്‍, അത്യാഗ്രഹമുള്ളവന്‍. (സ്‌ത്രീ.) കൊതിച്ചി - Kothiyullavan‍, Athyaagrahamullavan‍. (sthree.) Kothichi
     
കൊതിയന്‍ - Kothiyan‍  :  ആഹാരപ്രിയന്‍, ഭക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി ആര്‍ത്തി പിടിക്കുന്നവന്‍. "കൊതിയന്‍ ഇലയ്ക്കുപോയി, എനിക്കു നിലത്തു തന്നേരെ" (പഴ.) - Aahaarapriyan‍, Bhakshanaththinuvendi Aar‍ththi Pidikkunnavan‍. "kothiyan‍ Ilaykkupoyi, Enikku Nilaththu Thannere" (pazha.)
     
കൊതിയന്‍ - Kothiyan‍  :  ലുബ്ധന്‍, പണക്കൊതിയന്‍ - Lubdhan‍, Panakkothiyan‍
     
കൊതിയന്‍ - Kothiyan‍  :  ഒരുജാതി മത്സ്യം - Orujaathi Mathsyam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×