Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഈശ്വരനിഷ്ഠ - Eeshvaranishda ധ്മാത - Dhmaatha അപഹാസകന്‍ - Apahaasakan‍ ചീളിചിമം - Cheelichimam നൊടിച്ചില്‍ - Nodichil‍ പരിജനം - Parijanam തിരപ്പ് - Thirappu സമ്യന്താവ് - Samyanthaavu തൃണൗകസ്സ് - Thrunaukassu ചെമ്മ - Chemma നിര്‍വിചാര - Nir‍vichaara അനുത്തരംഗ - Anuththaramga രോഹിതം - Rohitham കുതൂ - Kuthoo ചപല - Chapala ഏനമാനം - Enamaanam അസൂത - Asootha ഹൈക്കോടതി - Haikkodathi അനുജ്ഞപ്തി - Anujnjapthi അക്ഷിയുഗളം - Akshiyugalam ചേറ്റുവിത - Chettuvitha പാമരം - Paamaram പാരമ്പര്യോപദേശം - Paaramparyopadhesham നുള്ളി - Nulli ഒള്ളൊള്ള - Ollolla എറ്റുപണിക്കന്‍ - Ettupanikkan‍ ഗീര്‍വാണ - Geer‍vaana ഉദ്ഗ്രഹണം - Udhgrahanam അമ്പാടി - Ampaadi അനന്തതാന - Ananthathaana മൂട്ടല്‍ - Moottal‍ തിമൃത്ത് - Thimruththu ഡേമണി - Demani അപ്പീല്‍ - Appeel‍ രസാസ്വാദം - Rasaasvaadham അകല്യ - Akalya നാം - Naam അണിപന്തല്‍ - Anipanthal‍ നടുവില്‍ - Naduvil‍ കുക്കുടം - Kukkudam പ്രവരം - Pravaram ആരണ്യം - Aaranyam അനാച്ഛാദിത - Anaachchaadhitha ആക്ഷേപം - Aakshepam പരായണ - Paraayana ഗര്‍ധന - Gar‍dhana പറ്റ് - Pattu എഴുന്തീയ് - Ezhuntheeyu വേരം - Veram പങ്കശുക്തി - Pankashukthi

Random Words

അപ്രതികര - Aprathikara കീടിക - Keedika വിസ്തീര്‍ണം - Vistheer‍nam മീള്‍ - Meel‍ പാടനം - Paadanam അത്യന്താതിശയോക്തി - Athyanthaathishayokthi ലുഷഭം - Lushabham ഉശനന്‍ - Ushanan‍ ചുഴലവെ - Chuzhalave ഇല്ലപ്പണം - Illappanam പതിക്കുക - Pathikkuka ക്ഷേത്രമര്യാദ - Kshethramaryaadha എടവാട് - Edavaadu കൊള്ളിമിനുക്കം - Kolliminukkam പള്ളിയറ - Palliyara രാഗഹീനന്‍ - Raagaheenan‍ ത്രിജ്യ - Thrijya അമ്പിളിക്കീറ് - Ampilikkeeru ചിത്രാര്‍ച്ചിസ്സ് - Chithraar‍chissu നുലയുക - Nulayuka മഹീഭൃത്ത്വ - Maheebhruththva ദാഹിക്കുക - Dhaahikkuka പവനന്‍ - Pavanan‍ കാര്യത: - Kaaryatha: വരിപ്പുള്ളി - Varippulli ചക്രവ്യൂഹം - Chakravyooham ചാറ്റ് - Chaattu ജലസംഭരണി - Jalasambharani വേണീബന്ധം - Veneebandham മണികാഞ്ചി - Manikaanchi ത്യ്രംഗം - Thyramgam രാജസ - Raajasa ഇടന്തേറ് - Idantheru കോടിലിംഗം - Kodilimgam ഉപ്പാരന്‍ - Uppaaran‍ ചിത്രഘാതം - Chithraghaatham കാലത്രയം - Kaalathrayam ഗോലകന്‍, -ളകന്‍ - Golakan‍, -lakan‍ അനവകാശ - Anavakaasha നൃശംസ - Nrushamsa അപേക്ഷി - Apekshi ജപശുദ്ധം - Japashuddham വന്‍ഹൂതാശനന്‍ - Van‍hoothaashanan‍ ദുരുപയോഗം - Dhurupayogam ജലശീകരം - Jalasheekaram ആനുശ്രവ, -ശ്രവിക - Aanushrava, -shravika അഭ്യവകര്‍ഷണം - Abhyavakar‍shanam പറപ്പ് - Parappu ഒതുങ്ങുക - Othunguka ഉദിപ്പ് - Udhippu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചര്യ.

Get English Word for ചര്യ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചര്യ - Charya  :  പോകേണ്ട - Pokenda
     
     
ചര്യ - Charya  :  ചെയ്യേണ്ട, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട - Cheyyenda, Anushdikkenda
     
ചര്യ - Charya  :  പെരുമാറ്റം, നടപടി, ആചാരം, കൃത്യനിര്‍വഹണം, ജീവിതക്രമം - Perumaattam, Nadapadi, Aachaaram, Kruthyanir‍vahanam, Jeevithakramam
     
ചര്യ - Charya  :  ആഗമങ്ങളുടെ നാലുപാദങ്ങളില്‍ ഒന്ന് (ജ്ഞാനം, യോഗം, ക്രിയ എന്നു മറ്റു മൂന്നെണ്ണം) - Aagamangalude Naalupaadhangalil‍ Onnu (jnjaanam, Yogam, Kriya Ennu Mattu Moonnennam)
     
ചര്യ - Charya  :  യാത്ര, സഞ്ചാരം, ചുറ്റുത്തിരിയല്‍ - Yaathra, Sanchaaram, Chuttuththiriyal‍
     
ചര്യ - Charya  :  വ്യാപിക്കല്‍ - Vyaapikkal‍
     
ചര്യ - Charya  :  സന്ദര്‍ശനം - Sandhar‍shanam
     
ചര്യ - Charya  :  ഭക്ഷിക്കല്‍ - Bhakshikkal‍
     
ചര്യ - Charya  :  ദുര്‍ഗ - Dhur‍ga
     
ചര്യം - Charyam  :  ഗതി - Gathi
     
ചര്യം - Charyam  :  രീതി, ആചാരം, നടപടി, സ്വഭാവം, പെരുമാറ്റം - Reethi, Aachaaram, Nadapadi, Svabhaavam, Perumaattam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×