Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ചെലമ്പുക - Chelampuka ത്രിദോഷകോപം - Thridhoshakopam പെട്രാമാക്സ് - Pedraamaaksu ദറസ് - Dharasu അവൃത - Avrutha ഔപസര്‍ഗികമേഹം - Aupasar‍gikameham അഭിചര - Abhichara ദര്‍ശയിതാ - Dhar‍shayithaa അദ്വയ - Adhvaya കുഞ്ഞാറാണന്‍ - Kunjaaraanan‍ വിരഹിത - Virahitha ഉഡ്യാനബന്ധം - Udyaanabandham സോമന്‍ - Soman‍ ആരൂഹ്യ - Aaroohya ഉപഘാത(ക) - Upaghaatha(ka) പ്രഭ്രഷ്ട - Prabhrashda വേല്‍മിഴി - Vel‍mizhi ചാറല്‍ - Chaaral‍ ഇവിടെ - Ivide അനാദിനീധന - Anaadhineedhana രക്തത്തുടുപ്പ് - Rakthaththuduppu സംഗമനീയ - Samgamaneeya ശിതധാര - Shithadhaara കദ്രു - Kadhru ഭവ്യത - Bhavyatha ചിത്രഗന്ധം - Chithragandham കടുതണ്ഡി(ക) - Kaduthandi(ka) കെട്ടുക - Kettuka അക്കടാ - Akkadaa നിരംബു - Nirambu മൃന്‍മയ - Mrun‍maya ചൂണ്ടിപ്പണയം - Choondippanayam യോഗി - Yogi മുദ്രണാലയം - Mudhranaalayam കലിയുഗം - Kaliyugam കര്‍മണ്യഭുക്ക് - Kar‍manyabhukku  - La ചാവുക - Chaavuka അമേരിക്കന്‍ - Amerikkan‍ കോങ്കാല്‍ - Konkaal‍ നാദലക്ഷ്യം - Naadhalakshyam സകലവും - Sakalavum നിശാധീശന്‍ - Nishaadheeshan‍ നിഷേധി - Nishedhi മെത്തപ്പായ് - Meththappaayu സമന്താത് - Samanthaathu ശൃണ്വാവ് - Shrunvaavu ജീവിക്കുക - Jeevikkuka ചക്രീന്ദ്രന്‍ - Chakreendhran‍ യദു - Yadhu

Random Words

അസിഹത്യം - Asihathyam നിസര്‍ജിക്കുക - Nisar‍jikkuka ശാലുരം - Shaaluram ഒടിച്ചുകെട്ട് - Odichukettu അടലുക - Adaluka ദൈത്യനിഷൂദനന്‍ - Dhaithyanishoodhanan‍ ഉപോദ്ഗ്രഹം - Upodhgraham ചോരാഞ്ജനം - Choraanjjanam ആഭരണം - Aabharanam ഉപനതന്‍ - Upanathan‍ കാലധാരണ - Kaaladhaarana ദുരവഗാഹ - Dhuravagaaha കണ്ഠി(ക) - Kandi(ka) ഭാവികം - Bhaavikam ഏകചാരി - Ekachaari അച്ചാമ്മ - Achaamma നീലലോഹിത - Neelalohitha ചഞ്ചുരന്‍ - Chanchuran‍ വിരുന്തര്‍ - Virunthar‍ എരുവ് - Eruvu സനകന്‍ - Sanakan‍ കൗറ്, കവര്‍ - Kauru, Kavar‍ ഉക്കം - Ukkam നിസ്വന - Nisvana അകവില - Akavila ആപാന(കം) - Aapaana(kam) കൂഴം - Koozham നൈയായികം - Naiyaayikam അലോപ്യ - Alopya ആഭാസക - Aabhaasaka കര്‍മത്രയം - Kar‍mathrayam വിബാധ - Vibaadha ജൂകം - Jookam ചഞ്ചലാക്ഷി - Chanchalaakshi മാരന്‍ - Maaran‍ ജോഡി - Jodi ദര്‍ശകന്‍ - Dhar‍shakan‍ കുടിക്കുക - Kudikkuka നിഗളം - Nigalam ടീം - Deem അകൗടില്യം - Akaudilyam രംഗിത - Ramgitha കോടിസൂത്രം - Kodisoothram കന്യ(ക), കന്യാവ് - Kanya(ka), Kanyaavu ആകീര്‍ണം - Aakeer‍nam മലര്‍പ്പൊടി - Malar‍ppodi വടക്ക് - Vadakku പത്തിക്കീറ്റ് - Paththikkeettu വിരഹാനലന്‍ - Virahaanalan‍ പെരുക്കുക - Perukkuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചിറക്.

Get English Word for ചിറക് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചിറക് - Chiraku  :  (പക്ഷികള്‍, ശലഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ) വായുവില്‍ പറക്കുന്നതിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന അവയവം - (pakshikal‍, Shalabhangal‍ Thudangiyavayude) Vaayuvil‍ Parakkunnathinu Upayogappedunna Avayavam
     
     
ചിറക് - Chiraku  :  പക്ഷികളുടെ ചിറകിന്‍റെ സ്ഥാനത്ത് ചില ജലജീവികള്‍ക്കുള്ള അവയവം - Pakshikalude Chirakin‍re Sthaanaththu Chila Jalajeevikal‍kkulla Avayavam
     
ചിറക് - Chiraku  :  വിമാനത്തിനെ വായുവില്‍ താങ്ങിനിറുത്തുന്നഭാഗം - Vimaanaththine Vaayuvil‍ Thaanginiruththunnabhaagam
     
ചിറക് - Chiraku  :  അമ്പിന്‍റെ ഇരുവശത്തും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷിത്തൂവല്‍ - Ampin‍re Iruvashaththum Ghadippichittulla Pakshiththooval‍
     
ചിറക് - Chiraku  :  വള്ളത്തിന്‍റെ അറ്റത്തുള്ള തടിക്കഷണം - Vallaththin‍re Attaththulla Thadikkashanam
     
ചിറക് - Chiraku  :  ചാലിന്‍റെ ശാഖ - Chaalin‍re Shaakha
     
ചിറക് - Chiraku  :  തെരുവിന്‍റെ ഒരു വശത്തുള്ള ഭവനനിര - Theruvin‍re Oru Vashaththulla Bhavananira
     
ചിറക് - Chiraku  :  പ്രധാന ഭവനത്തിന്‍റെ വശത്ത് കെട്ടിയിട്ടുള്ള എടുപ്പ് - Pradhaana Bhavanaththin‍re Vashaththu Kettiyittulla Eduppu
     
ചിറക് - Chiraku  :  വശം - Vasham
     
ചിറക് - Chiraku  :  വാതില്‍പ്പലക. ചിറകടിക്കുക = പരിഭ്രമിക്കുക. ചിറകറുക്കുക = ശക്തിനശിപ്പിക്കുക, അവശമാക്കുക. ചിറകിനടിയിലാക്കുക = സംരക്ഷിക്കുക. ചിറകുകെട്ടിപ്പറക്കുക = വളരെവേഗം ചെല്ലുക. ചിറകുമുളയ്ക്കുക = തന്റേടമുണ്ടാകുക - Vaathil‍ppalaka. Chirakadikkuka = Paribhramikkuka. Chirakarukkuka = Shakthinashippikkuka, Avashamaakkuka. Chirakinadiyilaakkuka = Samrakshikkuka. Chirakukettipparakkuka = Valarevegam Chelluka. Chirakumulaykkuka = Thantedamundaakuka
     
ചിറക് - Chiraku  :  ഒരളവ്, ഉള്ളങ്കൈയില്‍ കൊള്ളുന്നത്ര - Oralavu, Ullankaiyil‍ Kollunnathra
     
ചിറക്കല്‍ - Chirakkal‍  :  വടക്കന്‍ മലബാറിലെ ഒരു സ്ഥലം - Vadakkan‍ Malabaarile Oru Sthalam
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  ഭംഗിയുള്ളതാകുക - Bhamgiyullathaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  സാമര്‍ഥ്യമുള്ളതാകുക - Saamar‍thyamullathaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  മഹിമയുള്ളതാകുക - Mahimayullathaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  പൂര്‍ണമാകുക - Poor‍namaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  ചിറകെട്ടിനിര്‍ത്തുക, അണകെട്ടിത്തടയുക - Chirakettinir‍ththuka, Anakettiththadayuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×