Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ചിത്തക്കാമ്പ് - Chiththakkaampu ഞെക്കുക - Njekkuka വിദാരു - Vidhaaru അമ്മാമന്‍ - Ammaaman‍ നാലകം - Naalakam ആശ്രി - Aashri ഉപലകം - Upalakam കുരംഗമം - Kuramgamam കുന്ദ - Kundha ബത - Batha കഫല - Kaphala ആസ്വാദം - Aasvaadham അഭിവ്യാഹരിക്കുക - Abhivyaaharikkuka കൊല്ലമുളക് - Kollamulaku പൂര്‍ - Poor‍ ഖഭ്രാന്തി - Khabhraanthi ഉളിപ്പല്ല് - Ulippallu ഉയര്‍ - Uyar‍ മുതല്‍ക്കുറി - Muthal‍kkuri ഈവോന്‍ - Eevon‍ പുലവ് - Pulavu ഗര്‍ധി - Gar‍dhi ഗംഗാവൈണികന്‍ - Gamgaavainikan‍ കടലാടി - Kadalaadi മിട്ടില്‍ - Mittil‍ കറപ്പന്‍ - Karappan‍ തലനാര് - Thalanaaru മീനങ്ങാണി - Meenangaani ആളൊടി, ഒട്ടി - Aalodi, Otti അവിനയം - Avinayam നാനാകാമങ്ങള്‍ - Naanaakaamangal‍ അര്‍ച്ചിത - Ar‍chitha ശുശ്രു - Shushru ഉരസല്‍ - Urasal‍ മൃഗാങ്കന്‍ - Mrugaankan‍ യുയുത്സ - Yuyuthsa അത്യശ്ന - Athyashna തന്ത്രണം - Thanthranam താര്‍ക്ഷ്യം - Thaar‍kshyam  - E പരിഭാഷണം - Paribhaashanam ഇഴുവാനകം, ഇഷ്ടവാനകം, ഇന്ദ്രവാനകം - Izhuvaanakam, Ishdavaanakam, Indhravaanakam സൃക്വിണി - Srukvini ഉക്ഥ്യ - Ukthya മനോജ്ഞ - Manojnja മഥി - Mathi കവിക്കുക - Kavikkuka നേത്രി(ക)ം - Nethri(ka)m ഹിഡിംബന്‍ - Hidimban‍ ജന്മം - Janmam

Random Words

ചെയ് - Cheyu നെറ്റിപ്പുരം - Nettippuram എന്‍പുരാന്‍ - En‍puraan‍ ഭഗ്നോത്സാഹന്‍ - Bhagnothsaahan‍ ആംഗിക - Aamgika ശല്യകം - Shalyakam കേശകര്‍മ - Keshakar‍ma നരകം - Narakam കിഴക്കന്‍ - Kizhakkan‍ അവമന്ഥം - Avamantham പ്രത്യുംഗം - Prathyumgam വാദിത്രം - Vaadhithram നിരുപപ്ലവ - Nirupaplava ധാന്വന്തരം - Dhaanvantharam ചീട്ട് - Cheettu കെട്ടുപുള്ളി - Kettupulli ഘ്രയം - Ghrayam ചുഴിക്കുറ്റം - Chuzhikkuttam അനംഗാരി - Anamgaari മൊക്കളം - Mokkalam അക്ഷക്രീഡ - Akshakreeda കൂടലര്‍, കൂടലാര്‍ - Koodalar‍, Koodalaar‍ അണിപന്തല്‍ - Anipanthal‍ കിരാതം - Kiraatham കടത്ത് - Kadaththu മുത്ത് - Muththu പീഡനീയ - Peedaneeya രന്ധ്രം - Randhram അകച്ചുറ്റ് - Akachuttu പക്ഷിണി - Pakshini അര്‍ജി - Ar‍ji സഞ്ചിതി - Sanchithi ഇളയോരമ്മ, ഇളോര്‍മ, എളോര്‍മ - Ilayoramma, Ilor‍ma, Elor‍ma അല്പപ്രജ്ഞ - Alpaprajnja അത്ര - Athra പൈസ - Paisa ദശോപനിഷത്തുകള്‍ - Dhashopanishaththukal‍ മാണിക - Maanika ജീവത്പിതൃകന്‍ - Jeevathpithrukan‍ ഉഴമാന്‍ - Uzhamaan‍ ചിതാധാത്രി - Chithaadhaathri ചക്രാംഗന - Chakraamgana ചീത്കാരം - Cheethkaaram കാട്ട് - Kaattu അമ്മാനപ്പാട്ട് - Ammaanappaattu ദശേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ - Dhashendhriyangal‍ ഇച്ഛ, ഇച്ച - Ichcha, Icha പുട്ട് - Puttu ഉടമക്കാരന്‍ - Udamakkaaran‍ കാണാരി - Kaanaari
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചിറക്.

Get English Word for ചിറക് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചിറക് - Chiraku  :  (പക്ഷികള്‍, ശലഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ) വായുവില്‍ പറക്കുന്നതിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന അവയവം - (pakshikal‍, Shalabhangal‍ Thudangiyavayude) Vaayuvil‍ Parakkunnathinu Upayogappedunna Avayavam
     
     
ചിറക് - Chiraku  :  പക്ഷികളുടെ ചിറകിന്‍റെ സ്ഥാനത്ത് ചില ജലജീവികള്‍ക്കുള്ള അവയവം - Pakshikalude Chirakin‍re Sthaanaththu Chila Jalajeevikal‍kkulla Avayavam
     
ചിറക് - Chiraku  :  വിമാനത്തിനെ വായുവില്‍ താങ്ങിനിറുത്തുന്നഭാഗം - Vimaanaththine Vaayuvil‍ Thaanginiruththunnabhaagam
     
ചിറക് - Chiraku  :  അമ്പിന്‍റെ ഇരുവശത്തും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷിത്തൂവല്‍ - Ampin‍re Iruvashaththum Ghadippichittulla Pakshiththooval‍
     
ചിറക് - Chiraku  :  വള്ളത്തിന്‍റെ അറ്റത്തുള്ള തടിക്കഷണം - Vallaththin‍re Attaththulla Thadikkashanam
     
ചിറക് - Chiraku  :  ചാലിന്‍റെ ശാഖ - Chaalin‍re Shaakha
     
ചിറക് - Chiraku  :  തെരുവിന്‍റെ ഒരു വശത്തുള്ള ഭവനനിര - Theruvin‍re Oru Vashaththulla Bhavananira
     
ചിറക് - Chiraku  :  പ്രധാന ഭവനത്തിന്‍റെ വശത്ത് കെട്ടിയിട്ടുള്ള എടുപ്പ് - Pradhaana Bhavanaththin‍re Vashaththu Kettiyittulla Eduppu
     
ചിറക് - Chiraku  :  വശം - Vasham
     
ചിറക് - Chiraku  :  വാതില്‍പ്പലക. ചിറകടിക്കുക = പരിഭ്രമിക്കുക. ചിറകറുക്കുക = ശക്തിനശിപ്പിക്കുക, അവശമാക്കുക. ചിറകിനടിയിലാക്കുക = സംരക്ഷിക്കുക. ചിറകുകെട്ടിപ്പറക്കുക = വളരെവേഗം ചെല്ലുക. ചിറകുമുളയ്ക്കുക = തന്റേടമുണ്ടാകുക - Vaathil‍ppalaka. Chirakadikkuka = Paribhramikkuka. Chirakarukkuka = Shakthinashippikkuka, Avashamaakkuka. Chirakinadiyilaakkuka = Samrakshikkuka. Chirakukettipparakkuka = Valarevegam Chelluka. Chirakumulaykkuka = Thantedamundaakuka
     
ചിറക് - Chiraku  :  ഒരളവ്, ഉള്ളങ്കൈയില്‍ കൊള്ളുന്നത്ര - Oralavu, Ullankaiyil‍ Kollunnathra
     
ചിറക്കല്‍ - Chirakkal‍  :  വടക്കന്‍ മലബാറിലെ ഒരു സ്ഥലം - Vadakkan‍ Malabaarile Oru Sthalam
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  ഭംഗിയുള്ളതാകുക - Bhamgiyullathaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  സാമര്‍ഥ്യമുള്ളതാകുക - Saamar‍thyamullathaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  മഹിമയുള്ളതാകുക - Mahimayullathaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  പൂര്‍ണമാകുക - Poor‍namaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  ചിറകെട്ടിനിര്‍ത്തുക, അണകെട്ടിത്തടയുക - Chirakettinir‍ththuka, Anakettiththadayuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×