Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

എറിയന്‍ - Eriyan‍ അസംബദ്ധ - Asambaddha ആചാര്യക - Aachaaryaka അകന്നവര്‍ - Akannavar‍ ഭരിക്കുക - Bharikkuka ചമ്മുക - Chammuka ഊന്നുവാക്ക് - Oonnuvaakku പൃക്ത - Pruktha ക്രുഷ്ട - Krushda ഡജന്‍ - Dajan‍ തപം - Thapam വൃക്ഷവാടി - Vrukshavaadi അസ്പൃശ്യന്‍ - Asprushyan‍ എളേടത്ത് - Eledaththu യുതക - Yuthaka ഖേടന്‍ - Khedan‍ ഉദരസര്‍വസ്വന്‍ - Udharasar‍vasvan‍ പരജാതന്‍ - Parajaathan‍ അനുസ്വാനധ്വനി - Anusvaanadhvani വേലം - Velam വര്‍ജ്യകാലം - Var‍jyakaalam മുസ്സാവരി - Mussaavari ചിക്കുപരമ്പ് - Chikkuparampu അഭിസഞ്ചാരി - Abhisanchaari വര്‍ഷാകരം - Var‍shaakaram ജാ­വി - Jaa­vi ഗുപ്ത - Guptha പാറാവളയം - Paaraavalayam രജകന്‍ - Rajakan‍ പരപരാ - Paraparaa പ്രാസിക്യൂഷന്‍ - Praasikyooshan‍ അബ്ജ - Abja ധ്വജമണ്ഡപം - Dhvajamandapam ചക്രവാലധി - Chakravaaladhi അധരപുടം - Adharapudam ഇറവ - Irava കൊട - Koda ഭ്രമിത - Bhramitha അപവാരിതം - Apavaaritham കരിഞാറ് - Karinjaaru ആസികന്‍ - Aasikan‍ ഗൃധ്ര - Grudhra തുള്ളല്‍പ്പാട്ട് - Thullal‍ppaattu വൈവസ്വതി - Vaivasvathi ക്ഷീണധന - Ksheenadhana കാറ്റാടി - Kaattaadi ചവിട്ട് - Chavittu ആമഗന്ധം - Aamagandham ഏതാണ്ട് - Ethaandu കാവത്ത് - Kaavaththu

Random Words

ചക്രത്തീവെട്ടി - Chakraththeevetti വാഞ്ഛ - Vaanjcha നവരാശികം - Navaraashikam ക്രീഡനം - Kreedanam കളപ്പായ് - Kalappaayu തമോഗ്രഹം - Thamograham സുക്രതു - Sukrathu അക്രൂരന്‍ - Akrooran‍ ഖഗ - Khaga അജാതരിപു - Ajaatharipu ഋതുസ്നാനം - Ruthusnaanam അനൈവര്‍ - Anaivar‍ ഒപ്പിയാന്‍ - Oppiyaan‍ ഉപശിഷ്യന്‍ - Upashishyan‍ മാനിതം - Maanitham ചതുര്‍ഹസ്ത - Chathur‍hastha ഇളിക്കൂട് - Ilikkoodu കുരാല്‍ - Kuraal‍ പ്രകൃത - Prakrutha ചക്ഷുര്‍മയ - Chakshur‍maya കണ്ടന്തടി - Kandanthadi പൊക്കല്‍ - Pokkal‍ അകൃതവേദി - Akruthavedhi അപമര്യാദ - Apamaryaadha തത് - Thathu ബദരം - Badharam തുറമുഖം - Thuramukham ജഗദണ്ഡം - Jagadhandam ഇഷുയോഗം - Ishuyogam കതയ്ക്കുക - Kathaykkuka കൊരണ്ടി - Korandi ആയ് - Aayu ഏര്‍മ - Er‍ma പുരോധിക - Purodhika ഇനിമ, ഇനുമ - Inima, Inuma കീഴുമുന്ത്രിക - Keezhumunthrika കണ്ഡൂയിതാവ് - Kandooyithaavu പഥികാവാസം - Pathikaavaasam അരക്കാമ്പല്‍ - Arakkaampal‍ പൊതിര് - Pothiru ശരകാണ്ഡം - Sharakaandam അപരിവര്‍ത്തനീയ - Aparivar‍ththaneeya നീര്‍പ്പുക - Neer‍ppuka വ്രതതി - Vrathathi ക്രിയാപദ്ധതി - Kriyaapaddhathi ഗ്രഹിതുകാമ - Grahithukaama നിശാനി - Nishaani കുണ്ടാണം - Kundaanam വ്യായത - Vyaayatha ശോണാധരി - Shonaadhari
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചിറക്.

Get English Word for ചിറക് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചിറക് - Chiraku  :  (പക്ഷികള്‍, ശലഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ) വായുവില്‍ പറക്കുന്നതിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന അവയവം - (pakshikal‍, Shalabhangal‍ Thudangiyavayude) Vaayuvil‍ Parakkunnathinu Upayogappedunna Avayavam
     
     
ചിറക് - Chiraku  :  പക്ഷികളുടെ ചിറകിന്‍റെ സ്ഥാനത്ത് ചില ജലജീവികള്‍ക്കുള്ള അവയവം - Pakshikalude Chirakin‍re Sthaanaththu Chila Jalajeevikal‍kkulla Avayavam
     
ചിറക് - Chiraku  :  വിമാനത്തിനെ വായുവില്‍ താങ്ങിനിറുത്തുന്നഭാഗം - Vimaanaththine Vaayuvil‍ Thaanginiruththunnabhaagam
     
ചിറക് - Chiraku  :  അമ്പിന്‍റെ ഇരുവശത്തും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷിത്തൂവല്‍ - Ampin‍re Iruvashaththum Ghadippichittulla Pakshiththooval‍
     
ചിറക് - Chiraku  :  വള്ളത്തിന്‍റെ അറ്റത്തുള്ള തടിക്കഷണം - Vallaththin‍re Attaththulla Thadikkashanam
     
ചിറക് - Chiraku  :  ചാലിന്‍റെ ശാഖ - Chaalin‍re Shaakha
     
ചിറക് - Chiraku  :  തെരുവിന്‍റെ ഒരു വശത്തുള്ള ഭവനനിര - Theruvin‍re Oru Vashaththulla Bhavananira
     
ചിറക് - Chiraku  :  പ്രധാന ഭവനത്തിന്‍റെ വശത്ത് കെട്ടിയിട്ടുള്ള എടുപ്പ് - Pradhaana Bhavanaththin‍re Vashaththu Kettiyittulla Eduppu
     
ചിറക് - Chiraku  :  വശം - Vasham
     
ചിറക് - Chiraku  :  വാതില്‍പ്പലക. ചിറകടിക്കുക = പരിഭ്രമിക്കുക. ചിറകറുക്കുക = ശക്തിനശിപ്പിക്കുക, അവശമാക്കുക. ചിറകിനടിയിലാക്കുക = സംരക്ഷിക്കുക. ചിറകുകെട്ടിപ്പറക്കുക = വളരെവേഗം ചെല്ലുക. ചിറകുമുളയ്ക്കുക = തന്റേടമുണ്ടാകുക - Vaathil‍ppalaka. Chirakadikkuka = Paribhramikkuka. Chirakarukkuka = Shakthinashippikkuka, Avashamaakkuka. Chirakinadiyilaakkuka = Samrakshikkuka. Chirakukettipparakkuka = Valarevegam Chelluka. Chirakumulaykkuka = Thantedamundaakuka
     
ചിറക് - Chiraku  :  ഒരളവ്, ഉള്ളങ്കൈയില്‍ കൊള്ളുന്നത്ര - Oralavu, Ullankaiyil‍ Kollunnathra
     
ചിറക്കല്‍ - Chirakkal‍  :  വടക്കന്‍ മലബാറിലെ ഒരു സ്ഥലം - Vadakkan‍ Malabaarile Oru Sthalam
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  ഭംഗിയുള്ളതാകുക - Bhamgiyullathaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  സാമര്‍ഥ്യമുള്ളതാകുക - Saamar‍thyamullathaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  മഹിമയുള്ളതാകുക - Mahimayullathaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  പൂര്‍ണമാകുക - Poor‍namaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  ചിറകെട്ടിനിര്‍ത്തുക, അണകെട്ടിത്തടയുക - Chirakettinir‍ththuka, Anakettiththadayuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×