Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

മുന്തിരിക - Munthirika ച്യുതരേണു - Chyutharenu അഹംപ്രത്യയം - Ahamprathyayam വൈയോന്‍ - Vaiyon‍ അംഗി - Amgi രാസ്ന - Raasna കണ്ടകുരണ്ടം - Kandakurandam ഇണപ്പുടവ, അണപ്പുടവ - Inappudava, Anappudava യതസ് - Yathasu പിരട - Pirada ഫലാന്തം - Phalaantham അധികന്‍ - Adhikan‍ യവജം - Yavajam അനുപധി - Anupadhi കൂടാരച്ചട്ടി - Koodaarachatti പ്രബോധിപ്പിക്കുക - Prabodhippikkuka മുടന്തല്‍ - Mudanthal‍ ആവൃത്തി - Aavruththi നഷ്ടചേതന - Nashdachethana യുധാ - Yudhaa ഉത്തരഗീത - Uththarageetha കൊഴി - Kozhi കുതൂ - Kuthoo ചില്ല - Chilla ആകണ - Aakana ഏകലവ്യന്‍ - Ekalavyan‍ ഭാര്‍ഗവകം - Bhaar‍gavakam സ്വര്‍ന്നദി - Svar‍nnadhi ശായിത - Shaayitha മങ്കിതം - Mankitham മാധുകരീവൃത്തി - Maadhukareevruththi തമി - Thami ഉല്‍ക്ക - Ul‍kka പിറത്തുക - Piraththuka വള്ളിക്കിഴങ്ങ് - Vallikkizhangu നടുനാള്‍ - Nadunaal‍ ഉജീനം - Ujeenam മായ - Maaya അമ്മാന്‍ - Ammaan‍ അറപ്പുര - Arappura മാകാണി - Maakaani ഉഴയ്പ്പ് - Uzhayppu അച്ഛം - Achcham അപ്രാപ്തകാല - Apraapthakaala ജവസം - Javasam ചിരശവം - Chirashavam അസുര - Asura ദാനശീലന്‍ - Dhaanasheelan‍ ലുബ്ധന്‍ - Lubdhan‍ ചിലാക - Chilaaka

Random Words

കുടിപ്പാന്‍കറ്റ - Kudippaan‍katta പ്രാസം - Praasam ബലക്ഷ - Balaksha വിഭുത, -ത്വം - Vibhutha, -thvam പതച്ചില്‍ - Pathachil‍ കൗലേയം - Kauleyam തീച്ചാമുണ്ഡി - Theechaamundi ഉറ - Ura ചിരപുഷ്പം - Chirapushpam പ്രഭിന്ന - Prabhinna ആണാര്‍ - Aanaar‍ ജ്ഞാതികര്‍മം - Jnjaathikar‍mam നൊണ്ണുക - Nonnuka വര്‍ത്തമാനം - Var‍ththamaanam വേശകം - Veshakam കലിവൃക്ഷം - Kalivruksham മുറ്റ് - Muttu ശൃംഗേരി - Shrumgeri ദ്രവ്യനാമമ്മ് - Dhravyanaamammu ഒഴിവുകഴിവ് - Ozhivukazhivu മൂഢാത്മാ(വ്) - Mooddaathmaa(vu) ഭ്രഷ്ട് - Bhrashdu ആപ്പോം ഊപ്പോം - Aappom Ooppom കിണുങ് - Kinungu രോഗഗ്രസ്തന്‍ - Rogagrasthan‍ ബ്രഹ്മപുരി - Brahmapuri കപാലക്കുത്ത് - Kapaalakkuththu ഏര്‍ക്കരു, -രി - Er‍kkaru, -ri പരിചരണന്‍ - Paricharanan‍ ത്വരണം - Thvaranam കള്ളച്ചോറ് - Kallachoru കാഷ്ഠപുത്തലിക - Kaashdapuththalika അനുത്സേകം - Anuthsekam അഗ്നിഹോത്രം - Agnihothram ശൂതി - Shoothi സമന്തഭുക്ക് - Samanthabhukku ഗുഹ്യകപതി - Guhyakapathi അവ്യക്തരാശി - Avyaktharaashi അന്തര്‍വാഹിനി - Anthar‍vaahini കൃതവര്‍മാ(വ്) - Kruthavar‍maa(vu) ലോചം - Locham ശാലീനത - Shaaleenatha എഴുത്തറ - Ezhuththara പവമാനപഥം - Pavamaanapatham അവിളംബം - Avilambam അപലപനീയ - Apalapaneeya തന്തുകരണം - Thanthukaranam പൈക്ക - Paikka കുടികൂടുക - Kudikooduka അവ്യാഖ്യേയ - Avyaakhyeya
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചിറക്.

Get English Word for ചിറക് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചിറക് - Chiraku  :  (പക്ഷികള്‍, ശലഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ) വായുവില്‍ പറക്കുന്നതിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന അവയവം - (pakshikal‍, Shalabhangal‍ Thudangiyavayude) Vaayuvil‍ Parakkunnathinu Upayogappedunna Avayavam
     
     
ചിറക് - Chiraku  :  പക്ഷികളുടെ ചിറകിന്‍റെ സ്ഥാനത്ത് ചില ജലജീവികള്‍ക്കുള്ള അവയവം - Pakshikalude Chirakin‍re Sthaanaththu Chila Jalajeevikal‍kkulla Avayavam
     
ചിറക് - Chiraku  :  വിമാനത്തിനെ വായുവില്‍ താങ്ങിനിറുത്തുന്നഭാഗം - Vimaanaththine Vaayuvil‍ Thaanginiruththunnabhaagam
     
ചിറക് - Chiraku  :  അമ്പിന്‍റെ ഇരുവശത്തും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷിത്തൂവല്‍ - Ampin‍re Iruvashaththum Ghadippichittulla Pakshiththooval‍
     
ചിറക് - Chiraku  :  വള്ളത്തിന്‍റെ അറ്റത്തുള്ള തടിക്കഷണം - Vallaththin‍re Attaththulla Thadikkashanam
     
ചിറക് - Chiraku  :  ചാലിന്‍റെ ശാഖ - Chaalin‍re Shaakha
     
ചിറക് - Chiraku  :  തെരുവിന്‍റെ ഒരു വശത്തുള്ള ഭവനനിര - Theruvin‍re Oru Vashaththulla Bhavananira
     
ചിറക് - Chiraku  :  പ്രധാന ഭവനത്തിന്‍റെ വശത്ത് കെട്ടിയിട്ടുള്ള എടുപ്പ് - Pradhaana Bhavanaththin‍re Vashaththu Kettiyittulla Eduppu
     
ചിറക് - Chiraku  :  വശം - Vasham
     
ചിറക് - Chiraku  :  വാതില്‍പ്പലക. ചിറകടിക്കുക = പരിഭ്രമിക്കുക. ചിറകറുക്കുക = ശക്തിനശിപ്പിക്കുക, അവശമാക്കുക. ചിറകിനടിയിലാക്കുക = സംരക്ഷിക്കുക. ചിറകുകെട്ടിപ്പറക്കുക = വളരെവേഗം ചെല്ലുക. ചിറകുമുളയ്ക്കുക = തന്റേടമുണ്ടാകുക - Vaathil‍ppalaka. Chirakadikkuka = Paribhramikkuka. Chirakarukkuka = Shakthinashippikkuka, Avashamaakkuka. Chirakinadiyilaakkuka = Samrakshikkuka. Chirakukettipparakkuka = Valarevegam Chelluka. Chirakumulaykkuka = Thantedamundaakuka
     
ചിറക് - Chiraku  :  ഒരളവ്, ഉള്ളങ്കൈയില്‍ കൊള്ളുന്നത്ര - Oralavu, Ullankaiyil‍ Kollunnathra
     
ചിറക്കല്‍ - Chirakkal‍  :  വടക്കന്‍ മലബാറിലെ ഒരു സ്ഥലം - Vadakkan‍ Malabaarile Oru Sthalam
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  ഭംഗിയുള്ളതാകുക - Bhamgiyullathaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  സാമര്‍ഥ്യമുള്ളതാകുക - Saamar‍thyamullathaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  മഹിമയുള്ളതാകുക - Mahimayullathaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  പൂര്‍ണമാകുക - Poor‍namaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  ചിറകെട്ടിനിര്‍ത്തുക, അണകെട്ടിത്തടയുക - Chirakettinir‍ththuka, Anakettiththadayuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×