Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അമുത്ര - Amuthra അളിനി - Alini സപ്തമ - Sapthama ദൂതന്‍ - Dhoothan‍ ഹൈരികന്‍ - Hairikan‍ സംസിദ്ധ - Samsiddha കോടിക്കഴുക്കോല്‍ - Kodikkazhukkol‍ നിരന്തരായം - Nirantharaayam ദമയന്തി - Dhamayanthi ഉപാസ - Upaasa വിദാരിത - Vidhaaritha പരശുധരന്‍ - Parashudharan‍ ത്രരാശിക - Thraraashika ചോദ്യക്കടലാസ് - Chodhyakkadalaasu അകച - Akacha അഭിഭവിക്കുക - Abhibhavikkuka ഉപഗീത - Upageetha നിര്‍മത്സര - Nir‍mathsara കന്നിക്കാല്‍ - Kannikkaal‍ ക്ഷേത്രജം - Kshethrajam മടക്കം - Madakkam ചുറ്റുക - Chuttuka അന്തരായം - Antharaayam ശ്രീരംഗന്‍ - Shreeramgan‍ അപ്രമൂര - Apramoora പരാചിത - Paraachitha കാമദൂതി(ക) - Kaamadhoothi(ka) ഈശ്വരവര്‍ഷം - Eeshvaravar‍sham കായക്ലേശം - Kaayaklesham മുഴുപ്പിക്കുക - Muzhuppikkuka വെട്ടി - Vetti ഒറ്റിക്കരണം - Ottikkaranam നിഷ്പങ്ക - Nishpanka ശിങ്കളം - Shinkalam ഉദന്തിക - Udhanthika അനംഗുലി - Anamguli വൈകല്യം - Vaikalyam ചതുപ്പുനിലം - Chathuppunilam അനുഗ - Anuga മുഗ്ധ - Mugdha ജീവകാലം - Jeevakaalam മിത്രഭാവം - Mithrabhaavam ചുറ്റം - Chuttam ചായ്വ് - Chaayvu ഉപരത - Uparatha പ്രാച്യം - Praachyam ഭാഗ്യം - Bhaagyam അധിഗുണ - Adhiguna ഉപാകരണം - Upaakaranam ചിത്തവിക്ഷേപം - Chiththavikshepam

Random Words

നീലിമ - Neelima ശങ്കരി - Shankari ചാണക്യനീതി - Chaanakyaneethi കകാരം - Kakaaram ഹ്രീത്യാഗം - Hreethyaagam വികചന്‍ - Vikachan‍ കുരുക്കള്‍ - Kurukkal‍ ജംബുനാഥന്‍ - Jambunaathan‍ പത്തായപ്പുര - Paththaayappura വിസൃത - Visrutha നിഷാദി - Nishaadhi കചഗ്രഹണം - Kachagrahanam മാടല്‍ - Maadal‍ അധശ്ചരന്‍ - Adhashcharan‍ ആവൃത്തി - Aavruththi തെറുക്കുക - Therukkuka ബൃഹദ്ബീജം - Bruhadhbeejam യശശ്ശരീര - Yashashareera കൈപ്പടാണി - Kaippadaani കള്ളക്കാള - Kallakkaala കീഴ്ക്കിട - Keezhkkida പരിപിഷ്ടകം - Paripishdakam കരണപദ്ധതി - Karanapaddhathi കരുക്ക് - Karukku വിശ്വമൂര്‍ത്തി - Vishvamoor‍ththi അക്ഷികമ്പം - Akshikampam ലാത്തല്‍ - Laaththal‍ വരാകം - Varaakam കദളീഗര്‍ഭം, -ദണ്ഡം - Kadhaleegar‍bham, -dhandam ചെലമ്പ് - Chelampu ജഗന്മോഹന - Jaganmohana പഞ്ചഗൂഢം - Panchagooddam സുമം - Sumam ഹിംസിക്കുക - Himsikkuka പുനരുക്തം - Punaruktham മൂര്‍ത്തിപൂജ - Moor‍ththipooja ജന്തുഘ്ന - Janthughna താമ്രാക്ഷന്‍ - Thaamraakshan‍ കൃപീടപാലം - Krupeedapaalam അന്നദാനം - Annadhaanam വിലന്‍ - Vilan‍ അവശിഷ്ടം - Avashishdam മാറ്റുവസ്ത്രം - Maattuvasthram ഏവ - Eva കാമരേഖ - Kaamarekha ശ്ലീപദാപഹം - Shleepadhaapaham അണലി - Anali താര്‍ക്ഷ്യവാഹനന്‍ - Thaar‍kshyavaahanan‍ ശാരി - Shaari പുനര്‍വസു - Punar‍vasu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചിറക്.

Get English Word for ചിറക് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചിറക് - Chiraku  :  (പക്ഷികള്‍, ശലഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ) വായുവില്‍ പറക്കുന്നതിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന അവയവം - (pakshikal‍, Shalabhangal‍ Thudangiyavayude) Vaayuvil‍ Parakkunnathinu Upayogappedunna Avayavam
     
     
ചിറക് - Chiraku  :  പക്ഷികളുടെ ചിറകിന്‍റെ സ്ഥാനത്ത് ചില ജലജീവികള്‍ക്കുള്ള അവയവം - Pakshikalude Chirakin‍re Sthaanaththu Chila Jalajeevikal‍kkulla Avayavam
     
ചിറക് - Chiraku  :  വിമാനത്തിനെ വായുവില്‍ താങ്ങിനിറുത്തുന്നഭാഗം - Vimaanaththine Vaayuvil‍ Thaanginiruththunnabhaagam
     
ചിറക് - Chiraku  :  അമ്പിന്‍റെ ഇരുവശത്തും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷിത്തൂവല്‍ - Ampin‍re Iruvashaththum Ghadippichittulla Pakshiththooval‍
     
ചിറക് - Chiraku  :  വള്ളത്തിന്‍റെ അറ്റത്തുള്ള തടിക്കഷണം - Vallaththin‍re Attaththulla Thadikkashanam
     
ചിറക് - Chiraku  :  ചാലിന്‍റെ ശാഖ - Chaalin‍re Shaakha
     
ചിറക് - Chiraku  :  തെരുവിന്‍റെ ഒരു വശത്തുള്ള ഭവനനിര - Theruvin‍re Oru Vashaththulla Bhavananira
     
ചിറക് - Chiraku  :  പ്രധാന ഭവനത്തിന്‍റെ വശത്ത് കെട്ടിയിട്ടുള്ള എടുപ്പ് - Pradhaana Bhavanaththin‍re Vashaththu Kettiyittulla Eduppu
     
ചിറക് - Chiraku  :  വശം - Vasham
     
ചിറക് - Chiraku  :  വാതില്‍പ്പലക. ചിറകടിക്കുക = പരിഭ്രമിക്കുക. ചിറകറുക്കുക = ശക്തിനശിപ്പിക്കുക, അവശമാക്കുക. ചിറകിനടിയിലാക്കുക = സംരക്ഷിക്കുക. ചിറകുകെട്ടിപ്പറക്കുക = വളരെവേഗം ചെല്ലുക. ചിറകുമുളയ്ക്കുക = തന്റേടമുണ്ടാകുക - Vaathil‍ppalaka. Chirakadikkuka = Paribhramikkuka. Chirakarukkuka = Shakthinashippikkuka, Avashamaakkuka. Chirakinadiyilaakkuka = Samrakshikkuka. Chirakukettipparakkuka = Valarevegam Chelluka. Chirakumulaykkuka = Thantedamundaakuka
     
ചിറക് - Chiraku  :  ഒരളവ്, ഉള്ളങ്കൈയില്‍ കൊള്ളുന്നത്ര - Oralavu, Ullankaiyil‍ Kollunnathra
     
ചിറക്കല്‍ - Chirakkal‍  :  വടക്കന്‍ മലബാറിലെ ഒരു സ്ഥലം - Vadakkan‍ Malabaarile Oru Sthalam
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  ഭംഗിയുള്ളതാകുക - Bhamgiyullathaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  സാമര്‍ഥ്യമുള്ളതാകുക - Saamar‍thyamullathaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  മഹിമയുള്ളതാകുക - Mahimayullathaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  പൂര്‍ണമാകുക - Poor‍namaakuka
     
ചിറക്കുക - Chirakkuka  :  ചിറകെട്ടിനിര്‍ത്തുക, അണകെട്ടിത്തടയുക - Chirakettinir‍ththuka, Anakettiththadayuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×