Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അകപ്പാന്‍ - Akappaan‍ പടോലം - Padolam അസംഭ്രമ - Asambhrama കഴിനെടിലടി - Kazhinediladi മുഖവുര - Mukhavura ധുര്യം - Dhuryam വടക്കന്‍പെരുമാള്‍ - Vadakkan‍perumaal‍ പൂരം - Pooram പദകം - Padhakam മുരണ്‍ - Muran‍ വിനായകന്‍ - Vinaayakan‍ തരുണിമാ(വ്) - Tharunimaa(vu) വിണ്ണപ്പം - Vinnappam അന്തിയൂഴം - Anthiyoozham അഭയാവകാശം - Abhayaavakaasham പുളിശ്ശേരി - Pulisheri ആഗമവേദി - Aagamavedhi അഗ്രദൂതന്‍ - Agradhoothan‍ കോമ്പാഞ്ഞ് - Kompaanju അദേയ - Adheya ബലവാന്‍ - Balavaan‍ ചാകം - Chaakam കണ്ടങ്കാളി - Kandankaali തനുധാരി - Thanudhaari വിലാസനം - Vilaasanam ജോക്കര്‍ - Jokkar‍ യോഗകന്യ - Yogakanya സ്വനഗ്രാഹി - Svanagraahi ഭൂതിഭൂഷണന്‍ - Bhoothibhooshanan‍ നാദബിന്ദു - Naadhabindhu സുഖാസനം - Sukhaasanam പെരും - Perum ചന്ദ്രഷ്ട - Chandhrashda കുമാര്‍ഗം - Kumaar‍gam ദുര്‍ഗമ - Dhur‍gama അതിച്ഛത്ര - Athichchathra തദന്തരേ - Thadhanthare രാജരാജേശ്വരി - Raajaraajeshvari കൃദരം - Krudharam മിഥില - Mithila പ്രകാശകം - Prakaashakam അവതംസിതം - Avathamsitham പാദചാരികന്‍ - Paadhachaarikan‍ ഉത്പാദകന്‍, ഉല്‍- - Uthpaadhakan‍, Ul‍- മൂത്തോന്‍ - Mooththon‍ ഒപ്പോന്‍ - Oppon‍ കള്ളന്‍ - Kallan‍ അനന്യവിഷയ - Ananyavishaya പത്മസ്വസ്തികം - Pathmasvasthikam ആഗ്രഹാരികന്‍ - Aagrahaarikan‍

Random Words

പന്നിമുള്ള് - Pannimullu ഊര്‍ധ്വഗം - Oor‍dhvagam ഏത്താപ്പ് - Eththaappu സോത്പ്രാശം - Sothpraasham ധുരീണ - Dhureena ആമ്മക്കള്‍ - Aammakkal‍ ഭരണം - Bharanam അസ്തപ്രജ്ഞ - Asthaprajnja അഗൗരവ - Agaurava അവധൃത - Avadhrutha അശ്മകം - Ashmakam ദന്താദുനം - Dhanthaadhunam കളിപ്പാവ - Kalippaava ഗരഹന്‍ - Garahan‍ മലരുക - Malaruka കുങ്ങുക - Kunguka അതിദേശിക്കുക - Athidheshikkuka നെയ്യാട്ടം - Neyyaattam പടല - Padala ആനതി - Aanathi ഉദയം - Udhayam രാഗി - Raagi കീഴ്ക്കുത്തകക്കാരന്‍ - Keezhkkuththakakkaaran‍ അശ്വത്ഥ - Ashvaththa പുരഃസ്ഥിത - Purasthitha കദളീവനം, കദളി- - Kadhaleevanam, Kadhali- ഗജഭദ്രം - Gajabhadhram പഞ്ചഥം - Panchatham വിപന്മുക്ത - Vipanmuktha കോടക്കണ്ണന്‍ - Kodakkannan‍ സുരദ്രുമം - Suradhrumam എഴുത്താണിപ്പച്ച - Ezhuththaanippacha ഗ്ലൗ - Glau എരുമനാക്കി - Erumanaakki കാദംബര്യം - Kaadhambaryam ചര്‍ത്ത്യം - Char‍ththyam ഇടമാറ്റം - Idamaattam ചീക്കണ്ണ് - Cheekkannu ചികിത്സ - Chikithsa അമിത്രാന്തകന്‍ - Amithraanthakan‍ വ്യപേക്ഷണം - Vyapekshanam ലുഞ്ചനം - Lunchanam ഗര്‍ഭദാസന്‍ - Gar‍bhadhaasan‍ സ്ഥാനപ്പേര് - Sthaanapperu രോപണി - Ropani കാമദശകള്‍ - Kaamadhashakal‍ ആവസ്ഥിക - Aavasthika ഉപനേതവ്യ - Upanethavya മുകുന്ദം - Mukundham കര്‍ക്കശച്ഛദം - Kar‍kkashachchadham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ചേട്.

Get English Word for ചേട് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ചേട് - Chedu  :  അഴക് - Azhaku
     
     
ചേട് - Chedu  :  ചെറുപ്പം - Cheruppam
     
ചേട് - Chedu  :  പെരുമ - Peruma
     
ചേട്ട - Chetta  :  ദാരിദ്യ്രത്തിന്‍റെയും ഭാഗ്യദോഷത്തിന്‍റെയും ദേവത, മൂതേവി - Dhaaridhyraththin‍reyum Bhaagyadhoshaththin‍reyum Dhevatha, Moothevi
     
ചേട്ട - Chetta  :  ദുര്‍ബുദ്ധിയുള്ളവള്‍, ദുര്‍ഗുണങ്ങളുള്ളവള്‍ - Dhur‍buddhiyullaval‍, Dhur‍gunangalullaval‍
     
ചേട്ട - Chetta  :  ജ്യേഷ്ഠത്തി - Jyeshdaththi
     
ചേട്ട - Chetta  :  ഒരിനം പാമ്പ് - Orinam Paampu
     
ചേട്ട - Chetta  :  ഐശ്വര്യമില്ലായ്മ, വൃത്തികേട്, മുഷിച്ചില്‍. ചേട്ടയ്ക്കു പിണക്കം നല്ലിഷ്ടം. "ചേട്ടയ്ക്കു പിണക്കവും അട്ടയ്ക്കു കലക്കവും ഇഷ്ടം" (പഴ.) - Aishvaryamillaayma, Vruththikedu, Mushichil‍. Chettaykku Pinakkam Nallishdam. "chettaykku Pinakkavum Attaykku Kalakkavum Ishdam" (pazha.)
     
ചേട്ടത്തം - Chettaththam  :  ദുശ്ശീലം (ചേട്ടയുടെ സ്വഭാവം) - Dhusheelam (chettayude Svabhaavam)
     
ചേട്ടത്തി - Chettaththi  :  ചേച്ചി - Chechi
     
ചേട്ടത്തി - Chettaththi  :  ജ്യേഷ്ഠന്‍റെ ഭാര്യ - Jyeshdan‍re Bhaarya
     
ചേട്ടത്തി - Chettaththi  :  ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ ജ്യേഷ്ഠന്‍റെ ഭാര്യ - Bhar‍ththaavin‍re Jyeshdan‍re Bhaarya
     
ചേട്ടത്തി - Chettaththi  :  ഭാര്യയുടെ മൂത്തസഹോദരി - Bhaaryayude Mooththasahodhari
     
ചേട്ടത്തി - Chettaththi  :  ക്രിസ്ത്യാനി സ്‌ത്രീകളെ കുറിക്കാന്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദം. "ചേട്ടത്തിയനുജത്തിമക്കളും ചേമ്പിലപ്പുറത്തെ വെള്ളവും സമം" (പഴ.) - Kristhyaani Sthreekale Kurikkaan‍ Mattullavar‍ Upayogikkunna Oru Padham. "chettaththiyanujaththimakkalum Chempilappuraththe Vellavum Samam" (pazha.)
     
ചേട്ടത്തിയമ്മ - Chettaththiyamma  :  ചേട്ടത്തി - Chettaththi
     
ചേട്ടന്‍ - Chettan‍  :  മൂത്തസഹോദരന്‍ - Mooththasahodharan‍
     
ചേട്ടന്‍ - Chettan‍  :  ഭാര്യയുടെ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് - Bhaaryayude Jyeshdasahodhariyude Bhar‍ththaavu
     
ചേട്ടന്‍ - Chettan‍  :  ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരന്‍ - Bhar‍ththaavin‍re Jyeshdasahodharan‍
     
ചേട്ടന്‍ - Chettan‍  :  ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് - Jyeshdaththiyude Bhar‍ththaavu
     
ചേട്ടാപോതി - Chettaapothi  :  ജ്യേഷ്ഠഭഗവതി - Jyeshdabhagavathi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×