Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ദന്തുരിത - Dhanthuritha സാമുദ്രികന്‍ - Saamudhrikan‍ അടുക്കുമത്, -വത് - Adukkumathu, -vathu ശിക്ഷയിതാവ് - Shikshayithaavu വഴുക്കനെ - Vazhukkane ആത്തലക്ഷ്മി - Aaththalakshmi ദീപശ്രുങ്ഖല - Dheepashrungkhala കരണശരീരം - Karanashareeram അകക്കോയ്മ - Akakkoyma തോല്‍ക്കഥ - Thol‍kkatha ഈട്ട - Eetta അറ്റക്കഴായി - Attakkazhaayi നല്ലുയിര്‍ - Nalluyir‍ ഭോഷന്‍ - Bhoshan‍ അനിരുദ്ധന്‍ - Aniruddhan‍ വീശക്കണക്ക് - Veeshakkanakku തമ്പ്രാക്കള്‍ഭാഷ - Thampraakkal‍bhaasha വൃകം - Vrukam ചരഭവനം - Charabhavanam ബുധം - Budham ബൃഹന്നിംബം - Bruhannimbam ഉപനുത - Upanutha പത്തായക്കാരന്‍ - Paththaayakkaaran‍ കബീര്‍പന്ഥി, കബീര്‍ മാര്‍ഗം - Kabeer‍panthi, Kabeer‍ Maar‍gam റോളര്‍ - Rolar‍ ഗുണേശ്വരന്‍ - Guneshvaran‍ കഴുവേറി - Kazhuveri അവധാവിത - Avadhaavitha കടശി - Kadashi ആപ്ലവനം - Aaplavanam വാഗാരു - Vaagaaru വട്ടാണി - Vattaani നിഷ്കളങ്ക - Nishkalanka അകുത്സ, കുത്സനം - Akuthsa, Kuthsanam സമല - Samala ഉള്‍ച്ചാര്‍ത്ത്, ഉച്ചാര്‍ത്ത് - Ul‍chaar‍ththu, Uchaar‍ththu തിളനില - Thilanila തത:പരം - Thatha:param ചൂഷ്യ - Chooshya അമ്പുക - Ampuka ആനക്കറുക - Aanakkaruka അറക്കുട്ടി - Arakkutti ഉല്‍പിത്സു - Ul‍pithsu തരുശം - Tharusham ശ്രവണം - Shravanam ചെരുവുക - Cheruvuka പ്രതിഗ്രഹന്‍ - Prathigrahan‍ കരല, കരള - Karala, Karala ധര്‍മകര്‍മം - Dhar‍makar‍mam നഗരകാകന്‍ - Nagarakaakan‍

Random Words

മര്‍മസ്പൃക്ക് - Mar‍masprukku വാണിയന്‍ - Vaaniyan‍ കല്ലോല - Kallola മേത്തരം - Meththaram ജലാഞ്ജലി - Jalaanjjali ഘടികായന്ത്രം - Ghadikaayanthram അര്‍ത്ഥോപക്ഷേപകം - Ar‍ththopakshepakam നിംബകം - Nimbakam തരപണ്യം - Tharapanyam അഞ്ജലികം - Anjjalikam അപവനം - Apavanam നിഗാദം - Nigaadham ശോധം - Shodham ചിത് - Chithu ചതുഷ്കിക - Chathushkika അവകടിക - Avakadika നിന്ദിത - Nindhitha നേമം - Nemam അഗജ - Agaja ചിക്കറുതി - Chikkaruthi നിരന്തക - Niranthaka ദൂരപഥം - Dhoorapatham ദ്രവ്യപ്രകൃതി - Dhravyaprakruthi അങ്കി - Anki ദോഷചതുഷ്ടയം - Dhoshachathushdayam എഴുന്നേറ്റം - Ezhunnettam ഘനശ്യാമ - Ghanashyaama കുതപം - Kuthapam കലമതി, കലൈമതി - Kalamathi, Kalaimathi ഗവീനം - Gaveenam ചാത്ത് - Chaaththu ഉഷ്ണകിരണന്‍ - Ushnakiranan‍ അര്‍ധചന്ദ്ര - Ar‍dhachandhra പടോടജം - Padodajam സമാധിസ്ഥന്‍ - Samaadhisthan‍ ദ്വേഷ്യ - Dhveshya ഔദാര്യം - Audhaaryam ഭുജംഗത, -ത്വം - Bhujamgatha, -thvam പരിഷത്ത് - Parishaththu ഗാന്ധര്‍വികന്‍ - Gaandhar‍vikan‍ ഛത്രപതി - Chathrapathi മന്മഥന്‍ - Manmathan‍ അഭിഗര്‍ജിക്കുക - Abhigar‍jikkuka സ്ഫിക്ക് - Sphikku ഘാതകം - Ghaathakam യാജനം - Yaajanam വാഗിന്ദ്രിയം - Vaagindhriyam അവാലത്ത് - Avaalaththu തിര്യഗ്ഗാമി - Thiryaggaami അടിക്കിടാവ് - Adikkidaavu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ജലധാര.

Get English Word for ജലധാര [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ജലധാര - Jaladhaara  :  വെള്ളത്തിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയായ പ്രവാഹം - Vellaththin‍re Thudar‍chayaaya Pravaaham
     
     
ജലധാര - Jaladhaara  :  ഒരു ചികിത്സാരീതി (വെള്ളം തുടര്‍ച്ചയായി തലയില്‍ വീഴ്ത്തല്‍) - Oru Chikithsaareethi (vellam Thudar‍chayaayi Thalayil‍ Veezhththal‍)
     
ജലധാര - Jaladhaara  :  സമ്മര്‍ദം കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കുതുടര്‍ച്ചയായി ഉയര്‍ന്നു തെറിക്കുന്ന ജലം - Sammar‍dham Kondu Anthareekshaththilekkuthudar‍chayaayi Uyar‍nnu Therikkunna Jalam
     
ജലധാര - Jaladhaara  :  ശിവലിംഗത്തില്‍ മന്ത്രപൂര്‍വം തുടര്‍ച്ചയായി ജലം വീഴ്ത്തല്‍ - Shivalimgaththil‍ Manthrapoor‍vam Thudar‍chayaayi Jalam Veezhththal‍
     
ജലധാര - Jaladhaara  :  ഒരുതരം തപസ്സ് - Orutharam Thapassu
     
ജലധാരം - Jaladhaaram  :  ജലാശയം - Jalaashayam
     
ജലധാരണം - Jaladhaaranam  :  കുഴി, വെള്ളം നിറഞ്ഞകുഴി - Kuzhi, Vellam Niranjakuzhi
     
ജലധാരണം - Jaladhaaranam  :  വെള്ളം നിറച്ചുവയ്ക്കല്‍ - Vellam Nirachuvaykkal‍
     
ജലധാരണം - Jaladhaaranam  :  വെള്ളംകൊണ്ടു കഴുകല്‍ - Vellamkondu Kazhukal‍
     
ജലധാരി - Jaladhaari  :  ശിവന്‍ (ഗംഗയെ തലയില്‍ ധരിക്കുന്നതിനാല്‍) - Shivan‍ (gamgaye Thalayil‍ Dharikkunnathinaal‍)
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×