Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അന്തകര, -കരണ - Anthakara, -karana ചിത്രപാണ്ഡു - Chithrapaandu മറപ്പുര - Marappura എഥാ, യഥാ - Ethaa, Yathaa അമൃതേശ്വരന്‍ - Amrutheshvaran‍ ചുരളി - Churali കേവുതോണി, -വള്ളം, -വഞ്ചി - Kevuthoni, -vallam, -vanchi ദേവസാദ്ഭവിക്കുക - Dhevasaadhbhavikkuka ഖാലിത്യം - Khaalithyam പകുതിക്കച്ചേരി - Pakuthikkacheri ദിവാന്ധിക - Dhivaandhika വജ്രമയ - Vajramaya അനുജ്ഞായകം - Anujnjaayakam വനം - Vanam രംഗിത - Ramgitha ക്രിയാകാണ്ഡം - Kriyaakaandam ഘനരൂപ - Ghanaroopa കൊപ്പ്, കൊപ്പിള്‍, കൊപ്പുളം, കൊപ്പുള്‍ - Koppu, Koppil‍, Koppulam, Koppul‍ ആണ്ടു - Aandu പടച്ചോറ് - Padachoru ഋഷ്ടി - Rushdi ഹ്ലാദ(ക)ം - Hlaadha(ka)m അനുചാരകന്‍ - Anuchaarakan‍ ശബ്ദശുദ്ധി - Shabdhashuddhi ചിത്രാംബരം - Chithraambaram ഛി - Chi കയ്യോന്നി - Kayyonni കരിമ - Karima ആറുമുഖന്‍ - Aarumukhan‍ ദിവ്യജ്ഞാനം - Dhivyajnjaanam കരാര്‍ - Karaar‍ അമാനി - Amaani തഴ - Thazha അഗ്നിസ്തംഭം - Agnisthambham അനധ്യായം - Anadhyaayam കാന്തസൂചി - Kaanthasoochi അലുക്കുത്ത് - Alukkuththu ലക്ഷ്മീരമണന്‍ - Lakshmeeramanan‍ നിഗമി - Nigami അനൗരസ - Anaurasa ശേപാലം - Shepaalam അഭേദം - Abhedham ഛന്ദോവിചിതി - Chandhovichithi ഛന്ദോഗശ്രുതി - Chandhogashruthi അഭിഹാരം - Abhihaaram മച്ച് - Machu ബഹുലീകരിക്കുക - Bahuleekarikkuka ഉരുപൂകം - Urupookam പെട്രാള്‍ - Pedraal‍ ദധിമന്ഥം - Dhadhimantham

Random Words

കാരകകൃത്ത് - Kaarakakruththu വിരുദ്ധബന്ധം - Viruddhabandham കൂണിക - Koonika രാശിപ്പൊരുത്തം - Raashipporuththam കാമയമാന - Kaamayamaana അത്തവ്വ് - Aththavvu നത - Natha നിരക്ഷം - Niraksham ഛിദ്രാദാരം - Chidhraadhaaram ഉച്ഛേദം - Uchchedham ഘര്‍ഘരിതം - Ghar‍gharitham ചിക്ക് - Chikku മനുജാധിപന്‍ - Manujaadhipan‍ തനി - Thani അപര്‍വദണ്ഡം - Apar‍vadhandam പാശഹസ്തന്‍ - Paashahasthan‍ പ്രതിമാനം - Prathimaanam കാഷ്ഠികന്‍ - Kaashdikan‍ പാട - Paada ലഭിക്കുക - Labhikkuka കങ്കപത്രം - Kankapathram ആനമ്യ - Aanamya നമസേ്ത - Namase്tha ഭയ - Bhaya മൂടല്‍മഞ്ഞ് - Moodal‍manju ശോഭി - Shobhi ക്ഷപാത്യയം - Kshapaathyayam സ്പൃഷ്ട - Sprushda പടവാസകം - Padavaasakam മാര്‍ക്കണ്ഡന്‍ - Maar‍kkandan‍ റെയില്‍വേ - Reyil‍ve സമത്രിഭുജം - Samathribhujam പുറമേനി - Purameni നിര്‍ദ്വന്ദ്വ - Nir‍dhvandhva ഫലശാലി - Phalashaali ജീവനീയം - Jeevaneeyam കുതര്‍ക്കുക - Kuthar‍kkuka പ്രലോഭയിതാവ് - Pralobhayithaavu ഇദംയുഗം - Idhamyugam ഇഷുധി - Ishudhi ഗുഹന്‍ - Guhan‍ ഋക്ഷേശം - Rukshesham ശരീരഭാക്ക് - Shareerabhaakku വിലാസക - Vilaasaka ക്ഷണികാലയം - Kshanikaalayam ഉപചരിത - Upacharitha ഉപാലംഭ(ന)ം - Upaalambha(na)m ചക്രു: - Chakru: ഉറ - Ura പ്രസവിക്കുക - Prasavikkuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ജലധാര.

Get English Word for ജലധാര [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ജലധാര - Jaladhaara  :  വെള്ളത്തിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയായ പ്രവാഹം - Vellaththin‍re Thudar‍chayaaya Pravaaham
     
     
ജലധാര - Jaladhaara  :  ഒരു ചികിത്സാരീതി (വെള്ളം തുടര്‍ച്ചയായി തലയില്‍ വീഴ്ത്തല്‍) - Oru Chikithsaareethi (vellam Thudar‍chayaayi Thalayil‍ Veezhththal‍)
     
ജലധാര - Jaladhaara  :  സമ്മര്‍ദം കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കുതുടര്‍ച്ചയായി ഉയര്‍ന്നു തെറിക്കുന്ന ജലം - Sammar‍dham Kondu Anthareekshaththilekkuthudar‍chayaayi Uyar‍nnu Therikkunna Jalam
     
ജലധാര - Jaladhaara  :  ശിവലിംഗത്തില്‍ മന്ത്രപൂര്‍വം തുടര്‍ച്ചയായി ജലം വീഴ്ത്തല്‍ - Shivalimgaththil‍ Manthrapoor‍vam Thudar‍chayaayi Jalam Veezhththal‍
     
ജലധാര - Jaladhaara  :  ഒരുതരം തപസ്സ് - Orutharam Thapassu
     
ജലധാരം - Jaladhaaram  :  ജലാശയം - Jalaashayam
     
ജലധാരണം - Jaladhaaranam  :  കുഴി, വെള്ളം നിറഞ്ഞകുഴി - Kuzhi, Vellam Niranjakuzhi
     
ജലധാരണം - Jaladhaaranam  :  വെള്ളം നിറച്ചുവയ്ക്കല്‍ - Vellam Nirachuvaykkal‍
     
ജലധാരണം - Jaladhaaranam  :  വെള്ളംകൊണ്ടു കഴുകല്‍ - Vellamkondu Kazhukal‍
     
ജലധാരി - Jaladhaari  :  ശിവന്‍ (ഗംഗയെ തലയില്‍ ധരിക്കുന്നതിനാല്‍) - Shivan‍ (gamgaye Thalayil‍ Dharikkunnathinaal‍)
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×