Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കില്‍ബിഷം - Kil‍bisham ആറ്റുകാക്ക - Aattukaakka തുകില്‍ - Thukil‍ അരോധ്യ - Arodhya കാല്‍പ്പന്തി - Kaal‍ppanthi മേഘതിമിരം - Meghathimiram പടമുഖം - Padamukham അന്യോന്യഭാവം - Anyonyabhaavam പുണ്യദിശ - Punyadhisha അങ്കാനനം - Ankaananam മത്കുണം - Mathkunam ശതമുഖ - Shathamukha ഘടഗ്രഹന്‍ - Ghadagrahan‍ മഹാജനീയ - Mahaajaneeya ഉവാമതി - Uvaamathi വര്‍ധക - Var‍dhaka കപ്പല്‍ - Kappal‍ സമരേഖ - Samarekha ജലാശ്രയം - Jalaashrayam വെണ്‍ചണായി - Ven‍chanaayi മുകരി - Mukari ഏകഷഷ്ട - Ekashashda ചെരിപ്പുവാറ് - Cherippuvaaru മനോരഥം - Manoratham വകിര്‍ക്കുക - Vakir‍kkuka വെച്ചമുക്ക് - Vechamukku വേള - Vela കരണ്ഡകം - Karandakam എകിറ് - Ekiru മുല്ലപ്പൂബാണന്‍ - Mullappoobaanan‍ ശ്രണി - Shrani കുറുവടി - Kuruvadi ശതവര്‍ഷം - Shathavar‍sham കുണ്ട് - Kundu ആറ്റുവാ - Aattuvaa മൂന്നാംസ്ഥാനം - Moonnaamsthaanam ഊര്‍മിക - Oor‍mika കൃഷിപര്യയം - Krushiparyayam മര്‍ഷണം - Mar‍shanam മലഭുക്ക് - Malabhukku കുതുകിത - Kuthukitha വാദാനുവാദം - Vaadhaanuvaadham ബര്‍ബരന്മാര്‍ - Bar‍baranmaar‍ കട്ടുക്കാലി - Kattukkaali മന്ദമന്ദം - Mandhamandham ആകൂണിത - Aakoonitha കരിപ്പന്‍, കരിമ്പന്‍, കരിന്മേല്‍, കരിമ്പല്‍, കരമ്പല്‍, കരും പന്‍ - Karippan‍, Karimpan‍, Karinmel‍, Karimpal‍, Karampal‍, Karum Pan‍ നിരൂഷ്മ - Nirooshma ശല്കം - Shalkam നിര്‍ജലം - Nir‍jalam

Random Words

ഉത്പലരിപു, ഉല്‍- - Uthpalaripu, Ul‍- മധുഹാ(വ്) - Madhuhaa(vu) ആള്‍വരി - Aal‍vari അപ്രമോദം - Apramodham പടുകാല്‍ - Padukaal‍ പ്രതിശാസനം - Prathishaasanam മീനലോചന - Meenalochana ശാകടായനന്‍ - Shaakadaayanan‍ ക്രതുശാല - Krathushaala ക്ഷോഭണം - Kshobhanam ചൂര്‍ണവജ്രം - Choor‍navajram അതിനതിന് - Athinathinu കീഴ്മ - Keezhma ഒതയ്ക്കുക - Othaykkuka ഭണ്ഡാഗാരം - Bhandaagaaram കലാപ്രകടനം - Kalaaprakadanam കളകണ്ഠ - Kalakanda വോദ - Vodha ഖണ്ഡിക - Khandika തിലപര്‍ണം - Thilapar‍nam ബന്ധകി - Bandhaki ശമനി - Shamani അര്‍ഗളി - Ar‍gali അഹിരാജന്‍ - Ahiraajan‍ രമാകാന്തന്‍ - Ramaakaanthan‍ ചൂരല്‍ക്കട്ടില്‍ - Chooral‍kkattil‍ ആഭിചരണികം - Aabhicharanikam രക്തപിണ്ഡം - Rakthapindam അക്ഷിയുഗളം - Akshiyugalam കൊതം - Kotham വര്‍ത്തനം - Var‍ththanam ദാവണി - Dhaavani അകൃതധീ - Akruthadhee രാവം - Raavam ബ്രഹ്മജ്ഞാനം - Brahmajnjaanam നാരദീയം - Naaradheeyam ഏലാവക്കീല്‍ - Elaavakkeel‍ സ്കന്ധവാഹം - Skandhavaaham ഉപബാഹു - Upabaahu ഘോടകശാല - Ghodakashaala കൃകര - Krukara അമൃതവാഹിനി - Amruthavaahini ആസംഗം - Aasamgam അവിപക - Avipaka ജീവാവധി - Jeevaavadhi കന്‍ മി - Kan‍ Mi ചിട്ട് - Chittu ചെടിപ്പ് - Chedippu കുലംഭര - Kulambhara മലയവാസിനി - Malayavaasini
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About തിരി.

Get English Word for തിരി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
തിരി - Thiri  :  വിളക്കിലും മറ്റും എണ്ണയൊഴിച്ചു കത്തിക്കുവാന്‍ തുണികീറി തെറുത്തത് - Vilakkilum Mattum Ennayozhichu Kaththikkuvaan‍ Thunikeeri Theruththathu
     
     
തിരി - Thiri  :  മരുന്നുകള്‍ അരച്ചു തുണിയില്‍ പുരട്ടി ഉണക്കി തെറുത്തത് - Marunnukal‍ Arachu Thuniyil‍ Puratti Unakki Theruththathu
     
തിരി - Thiri  :  വെടിമരുന്നു പുരട്ടി ഉണക്കിയ നൂല്‍ - Vedimarunnu Puratti Unakkiya Nool‍
     
തിരി - Thiri  :  മെഴുകുതിരി - Mezhukuthiri
     
തിരി - Thiri  :  കുരുമുളകിന്‍റെ പൂവ് - Kurumulakin‍re Poovu
     
തിരി - Thiri  :  ചില ജാതിപ്പേരുകളോടും മറ്റും ചേര്‍ക്കുന്ന ഒരു പൂജകപ്രത്യയം ഉദാ: ഉണിത്തിരി - Chila Jaathipperukalodum Mattum Cher‍kkunna Oru Poojakaprathyayam Udhaa: Uniththiri
     
തിരിക - Thirika  :  ഒരിനം ചക്രം - Orinam Chakram
     
തിരിക - Thirika  :  ഒരിനം വളയം - Orinam Valayam
     
തിരിക - Thirika  :  ചുമ്മാട് - Chummaadu
     
തിരികല്ല് - Thirikallu  :  ധാന്യം പൊടിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം - Dhaanyam Podikkaanulla Oru Upakaranam
     
തിരികിട - Thirikida  :  മോശപ്പെട്ടത് - Moshappettathu
     
തിരികുറ്റി - Thirikutti  :  ചുഴുകുറ്റി - Chuzhukutti
     
തിരികുറ്റി - Thirikutti  :  തിരികല്ലില്‍ തള്ളക്കല്ലിന്‍റെ നടുവിലുള്ള കുറ്റി - Thirikallil‍ Thallakkallin‍re Naduvilulla Kutti
     
തിരികെ - Thirike  :  തിരിയെ - Thiriye
     
തിരിക്കുക - Thirikkuka  :  പുറപ്പെടുക - Purappeduka
     
തിരിക്കുക - Thirikkuka  :  മടങ്ങുക - Madanguka
     
തിരിക്കുക - Thirikkuka  :  കറക്കുക - Karakkuka
     
തിരിക്കുക - Thirikkuka  :  ചുഴറ്റുക - Chuzhattuka
     
തിരിക്കുക - Thirikkuka  :  കടയുക - Kadayuka
     
തിരിക്കുക - Thirikkuka  :  തെറുക്കുക - Therukkuka
     
തിരിക്കുക - Thirikkuka  :  മാറ്റുക - Maattuka
     
തിരിക്കുക - Thirikkuka  :  വിവേചിച്ചറിയുക - Vivechichariyuka
     
തിരിക്കുക - Thirikkuka  :  അറിയിക്കുക - Ariyikkuka
     
തിരിക്കുക - Thirikkuka  :  കഷ്ടപ്പെടുത്തുക - Kashdappeduththuka
     
തിരിചാട് - Thirichaadu  :  നെയ്ത്തുകാരന്‍റെ കതിര്‍ - Neyththukaaran‍re Kathir‍
     
തിരിച്ചടിക്കുക - Thirichadikkuka  :  പ്രയോഗിച്ച ആളിന്‍റെമേല്‍ തിരിച്ചുവന്നേല്‍ക്കുക - Prayogicha Aalin‍remel‍ Thirichuvannel‍kkuka
     
തിരിച്ചടിക്കുക - Thirichadikkuka  :  പറ്റിയ മറുപടി പറയുക - Pattiya Marupadi Parayuka
     
തിരിച്ചടിക്കുക - Thirichadikkuka  :  തിരിച്ചടി - Thirichadi
     
തിരിച്ചറിയുക - Thirichariyuka  :  വിവേചിച്ചറിയുക - Vivechichariyuka
     
തിരിച്ചറിവ് - Thiricharivu  :  വിവേകം, വിവേചനബുദ്ധി - Vivekam, Vivechanabuddhi
     
തിരിച്ചല്‍ - Thirichal‍  :  നാമരൂപം. - Naamaroopam.
     
തിരിപ്പടി - Thirippadi  :  ഉപായം, വഞ്ചന, സൂത്രപ്പണി - Upaayam, Vanchana, Soothrappani
     
തിരിപ്പണം - Thirippanam  :  ചുറ്റിക്കെട്ടിയത്, ചുരുട്ടിക്കെട്ടിയത് - Chuttikkettiyathu, Churuttikkettiyathu
     
തിരിപ്പന്‍ - Thirippan‍  :  ഒരിനം കൃത്രിമ മുടി - Orinam Kruthrima Mudi
     
തിരിപ്പന്‍ - Thirippan‍  :  ഒരിനം തിരി - Orinam Thiri
     
തിരിപ്പന്‍ - Thirippan‍  :  കള്ളന്‍ - Kallan‍
     
തിരിപ്പന്‍ - Thirippan‍  :  ഏഷണിക്കാരന്‍ - Eshanikkaaran‍
     
തിരിപ്പ് - Thirippu  :  ചുറ്റല്‍ - Chuttal‍
     
തിരിപ്പ് - Thirippu  :  ഉപായം - Upaayam
     
തിരിപ്പ് - Thirippu  :  മാറ്റം - Maattam
     
തിരിപ്പ് - Thirippu  :  അതിരുപിടിച്ച വസ്തു - Athirupidicha Vasthu
     
തിരിമറി - Thirimari  :  കൊടുക്കലും വാങ്ങലും - Kodukkalum Vaangalum
     
തിരിമറി - Thirimari  :  വഞ്ചന - Vanchana
     
തിരിമറി - Thirimari  :  കാര്യങ്ങല്‍ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കത്തക്കവണ്ണം അവതരിപ്പിക്കല്‍ - Kaaryangal‍ Thettiddhaarana Ulavaakkaththakkavannam Avatharippikkal‍
     
തിരിമാലി, തിരു- - Thirimaali, Thiru-  :  ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ - Shreekrushnan‍
     
തിരിമാലി, തിരു- - Thirimaali, Thiru-  :  വിഷ്ണു - Vishnu
     
തിരിമാലി, തിരു- - Thirimaali, Thiru-  :  വഞ്ചകന്‍ - Vanchakan‍
     
തിരിയുക - Thiriyuka  :  കറങ്ങുക - Karanguka
     
തിരിയുക - Thiriyuka  :  അലയുക - Alayuka
     
തിരിയുക - Thiriyuka  :  പിന്തിരിയുക - Pinthiriyuka
     
തിരിയുക - Thiriyuka  :  മാറുക - Maaruka
     
തിരിയുക - Thiriyuka  :  വേറെവേറെ ആകുക - Verevere Aakuka
     
തിരിയുക - Thiriyuka  :  അറിയുക - Ariyuka
     
തിരിയുക - Thiriyuka  :  എതിരാകുക. (ഉച്ചതിരിയുക = ഉച്ചകഴിയുക, സൂര്യന്‍ പറിഞ്ഞാറോട്ടു ചായുക) - Ethiraakuka. (uchathiriyuka = Uchakazhiyuka, Sooryan‍ Parinjaarottu Chaayuka)
     
തിരിയുക - Thiriyuka  :  ഒരു കൂട്ടത്തില്‍നിന്നു നല്ലതിനെമാത്രം പ്രത്യേകമായി സ്വീകരിക്കുക - Oru Koottaththil‍ninnu Nallathinemaathram Prathyekamaayi Sveekarikkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×